กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>



ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมกราคม 2563



ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 13:30 - 15:30 ประชุมฝ่ายสันทนาการและห้องพัก งาน 3 สถาบัน ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 08:30 - 09:00 ประชุมหารือการสอบกลางภาค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ



ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 9. สวนสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 08:00 - 08:30 lab สาธิต วิชา 1503513 สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 12. หลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 08:00 - 16:00 จัดกิจกรรม CPE โดยสุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 113. สมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ



ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมฝ่ายต้อนรับและพิธีการ งานประชุม 3 สถาบัน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 10:00 - 12:00 ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสถิติสำหรับเภสัชศาสตร์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 09:00 - 12:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 11:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชา ครั้งที่ 1/63 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 09:00 - 11:55 เภสัชบำบัด 4 ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
12:00 - 13:30 ประชุมติดตามงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนฯ งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 09:30 - 13:00 ประชุมเพื่อทวนทวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (นางสาวโสภาพรรณ แก้วหาญ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2563 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 11:00 - 13:00 ประชุมฝ่ายตัดสินผลงาน ครั้งที่ 1 ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมกรรมการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะ แทนตำแหน่งว่าง นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 10:00 - 12:00 รองคณบดีฝ่ายบริหารนัดประชุม นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 15:00 - 17:00 ประชุมฝ่ายตัดสินผลงาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ



ตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาชดใช้ทุน นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 14:00 - 16:00 เตรียมความพร้อมนักศึกษาป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 14:00 - 16:00 เตรียมความพร้อม นศ.ป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 10:00 - 13:00 ประชุมกรรมการสรรหาเภสัชกรคนดีศรีอีสาน ครั้งที่ 2 นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 สัมนา ป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
12:00 - 16:00 คณะกรรมการให้คำปรึกษาและวางแผนการดูแลสุขภาพจิตฯ ครั้งที่ 1/2563 ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 11:30 - 13:00 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 12:00 - 16:30 Tele conference อ.ทวีศักดิ์ นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high alert drug นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high alert drug นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 13:00 - 15:00 อภิปรายกลุ่มย่อยวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 กลุ่ม 2B ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab13-14: ปฏิบัติการ ทำสื่อยาเทคนิคพิเศษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 18:00 topic review ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 09:30 - 11:30 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 สอนเสริม อ.ฐิติเดช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ



ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 7. การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2563 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : การสอนสาธิตครั้้งที่ 1 (สอนแบบสาธิตและเก็บคะแนนในชั่วโมงเรียน) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 08:00 - 12:00 นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 13:00 - 16:30 กิจกรรม UBU Roadshow (อธิการบดีพบปะบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์) นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ (3สถาบัน) นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : การสอนสาธิตครั้้งที่ 2 (สอนแบบสาธิตและเก็บคะแนนในชั่วโมงเรียน) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 08:00 - 12:00 นำเสนอหัวข้อคัดสรรทางเภสัชกรรมคลินิก (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab13-14: ปฏิบัติการ ทำสื่อยาเทคนิคพิเศษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : นำเสนอ current topic reviews: Update on psychiatry และกรณีศึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 11.การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 09:00 - 17:00 ปรับปรุงซ่อมแซม นายสมัย กิ่งคำ



ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 ซ้อมการนำเสนอสัมมนา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมกลุ่มย่อย ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
"
12:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 14. เทคนิคและกรรมวิธีการสกัดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางจากธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีที่รักษาสิ่งแวดล้อม นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 15. การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 16:00 - 19:00 สอบชดเชย วิชา 1502 220 (นศ. ชาญชัย ทรัพย์จรูญ) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 11:45 - 14:45 สอบชดเชย วิชา 1502 221 (นศ. ชาญชัย ทรัพย์จรูญ) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 09:00 - 10:00 Anaerobic bacteria นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
10:00 - 12:00 Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 Advance Pharmacotherapy รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ UV-Vis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 13:00 - 16:30 อบรม จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
11:30 - 13:30 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 1/2563 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
14:00 - 17:00 Senior project ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 สรุปผลประเมินโครงการชีวภสัชศาสตร์สัญจร (ฝ่ายประเมินผล) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ UV-Vis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 Senior project ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 09:00 - 14:00 Clinico-pathological conference: Respiratory system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab13-14: ปฏิบัติการ ทำสื่อยาเทคนิคพิเศษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 08:00 - 12:00 Fungi นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
12:00 - 15:00 พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ UV-Vis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ



ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 17. ปฏิบัติการที่ 8 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคโรคนรีเวชที่ซับซ้อน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 18. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินอาหารที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 8. การสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 5. แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 การนำเสนอบทความทางวิชาการ รายวิชา สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 10:00 - 12:00 นำเสนอบทความวิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 19:30 สอบชดเชยรายวิชา1502220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา1 (กลางภาค 2/2562) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 DIS อภิปรายกลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
17:00 - 20:00 สอบกลางภาค 2/2562 (สอบชดเชย) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 6. แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมกรรมการฝ่่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
12:30 - 13:30 พบนักศึกษา ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 9. บทบาทขององค์กรศาสนากับระบบสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 10. การดูแลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพตามระบบการแพทย์ทางเลือก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 นำเสนอบทความวิชาการ (สาย Lab) ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:00 - 16:00 ประชุมฝ่ายพิธีการ สันทนาการ โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 dis กลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
16:45 - 18:00 Conference preparation ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 9. การบริบาลทางเภสัชกรรมและกระบวนการการใช้ยา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 7. แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 11. ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง กับระบบสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 12. ความสัมพันธ์ชายหญิง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจกับพฤติกรรมสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 20:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 6 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 13:00 - 15:00 พบนักศึกษา ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
15:30 - 17:00 ประชุมกลุ่มCBC ปฏิบัติการชีวเคมี1 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2563 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
"
13:00 - 15:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 19. ปฏิบัติการที่ 9 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินอาหารที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 Anatomy and Physiology conference : urinary system อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab13-14: ปฏิบัติการ ทำสื่อยาเทคนิคพิเศษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 18:30 สอบให้คำแนะนำยาเทคนิคพิเศษวิชาเภสัชกรรมการจ่ายยา (กลุ่ม อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 การเรียนการสอนรายวิชากายวิภาค กลุ่ม อ.นิภาพร โดยกฤษณะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 การนำเสนอ CBC กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดยศุภีพิชญ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 13. พฤติกรรมการสื่อสาร สุนทรียสนทนากับพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 14. พฤติกรรมขององค์กรธุรกิจด้านยาต่อพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพประชาชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 18:30 สอบให้คำแนะนำยาเทคนิคพิเศษวิชาเภสัชกรรมการจ่ายยา (กลุ่ม อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 10 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
"
13:00 - 16:00 พบนักศึกษา ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 13:00 - 15:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
16:30 - 19:00 นัดกลุ่ม 7สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา



ตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference I: CVS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference I: CVS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 12:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2562 (เก็บตัวนศ.) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 10. Whole class discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 10. Whole class discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 นำเสนองาน Lab ที่ 10 11 12 ในวิชา DIS โดยธรรดร กลุ่ม อ.น้องเล็ก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Whole class discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Whole class discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบการใช้ยาเทคนิคพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 10:00 - 12:00 สอนเสริมวิชาระบาด หัวข้อ เศรษฐศาสตร์กับระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 เตรียมความพร้อมให้บริการคัดกรองโรคเรื้อรัง รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
16:30 - 19:00 สอบแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 10. การสอนสาธิตแบบครั้งที่ 3 (สอนแบบสาธิตและเก็บคะแนนในชั่วโมงเรียน) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab13-14: ปฏิบัติการ ทำสื่อยาเทคนิคพิเศษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 เตรียมความพร้อมให้บริการคัดกรองโรคเรื้อรัง รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Whole class discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Whole class discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่ม อ.วันนิศา โดย เพ็ญพิชชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ



ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 08:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 12:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2562 (เก็บตัวนศ.) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 06:00 - 16:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 1) ,Subclass Magnolidae , Subclass Hammamelidae ,Subclass Caryophyllidae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 09:00 - 10:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 7 Precipitation titration (Mohr Method) 1. Standardization of 0.1 N AgNO3 2. Assay of NaCl in NSS injection นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 14:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 7 Precipitation titration (Mohr Method) 1. Standardization of 0.1 N AgNO3 2. Assay of NaCl in NSS injection นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 18:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 16:00 - 18:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 09:00 - 10:00 12. Anaerobic bacteria นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 13. Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 08:00 - 09:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ใบสั่งยาและภาษาลาตินที่ใช้ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชชั้นต่ำและพืชเมล็ดเปลือย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 08:00 - 16:00 การสอนสาธิตวิชา 1503 512 สมุนไพรกับการใช้้ในชีวิตประจำวัน 2/2562 รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 08:00 - 09:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 1) ,Subclass Magnolidae , Subclass Hammamelidae ,Subclass Caryophyllidae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) , Subclass Dillenidae , Subclass Rosidae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1Complexometric titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Fluid, electrolytes, and acid-base balance (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 09:00 - 11:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1Complexometric titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : Conference ครั้งที่ 1 (ปฏิบัติการ 5-7) (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 09:00 - 11:00 14. Mycoplasma and Mycobacterium นางสาวสมพร นันตะเสน
"
11:00 - 12:00 15. Fungi นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 08:00 - 09:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Fluid, electrolytes, and acid-base balance (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชชั้นต่ำและพืชเมล็ดเปลือย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 09:00 - 10:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : [บรรยายก่อนทำ lab สาธิต นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) , Subclass Dillenidae , Subclass Rosidae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Fluid, electrolytes, and acid-base balance (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 18:00 Anatomy & Physiology II: Tutorial ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 09:00 - 10:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 8 Complexometric titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 14:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 8 Complexometric titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 TDM of Lithium ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 15. Fungi (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 08:00 - 09:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Fluid, electrolytes, and acid-base balance (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) , Subclass Dillenidae , Subclass Rosidae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) ,Subclass Asteridae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ



ตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2.6 การศึกษาโครงสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อจากกล้องจุลทรรศน์ (2 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 13:30 - 16:30 สอบปฏิบัติ วิชา 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูีววิทยา 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 08:30 - 12:30 สอบชดเชยสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 08:00 - 09:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 11. ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
09:00 - 10:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : - Immunosuppressive Agents นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 12. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบเลือด นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Protein and Amino Acid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 9. Therapeutic drug monitoring of anticonvulsants e.g. นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Protein and Amino Acid Metabolism (ต่อ) 13. Lipid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 3. Alterations in cellular and tissue biology (6 hrs) 3.1 Cellular responses to stress (2 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 08:00 - 16:00 อบรม lab ปลอดภัย สำหรับนักศึกษาสารนิพนธ์ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 13. ยาระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Lipid Metabolism (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. Nucleic acid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 3.1 Cellular responses to stress (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 ปรึกษา CBC กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดยอุษณีย์ อังคุระษี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 14. ยาต้านพิษ 15. ฮอร์โมน และยาต้านฮอร์โมน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
11:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : - Oxytocin and contraceptive agents นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
15:30 - 16:30 นัดพบ นศ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. Nucleic acid Metabolism (ต่อ) 15. Integration of Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 11. Current concepts and clinical applications in therapeutic drug monitoring นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 16. Energy Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 3.2 Cell injury and death (2 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ



ตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 9. Gynecologic malignancies นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 9. Gynecologic malignancies นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 08:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :24. Pain management • Pain classification • Pain assessment • Somatic and visceral pain management • Neuropathic pain นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :ปฏิบัติการ 6: การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :ปฏิบัติการ 7: การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :25. Pharmacotherapy in cancer นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :26. Solid cancers: Breast cancer, Lung cancer นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 11. Cholangiocarcinoma นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :6. สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :6. สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :27. Hematologic cancers • Acute leukemia • Lymphoma นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :28. Supportive care in cancer • Nausea and vomiting • Anemia and the use of erythropoiesis-stimulating agents • Cancer related infection and use of colony stimulating factor นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :ปฏิบัติการ 9: การเตรียมและการประเมินสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :ปฏิบัติการ 9: การเตรียมและการประเมินสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 11. Cholangiocarcinoma นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 11. Cholangiocarcinoma นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 11. Cholangiocarcinoma นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 08:00 - 10:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :29. Palliative care in cancer/end of life care นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :30. Drug intoxications/antidotes นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 15. Multiple myeloma นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 15. Multiple myeloma นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :ปฏิบัติการที่ 13: นำเสนอ Clinical Pharmacy Debates ครั้งที่ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :7. แนวทางการศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวและกรณีศึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :8. GMP ของการเตรียมยาในโรงพยาบาล และ การออกแบบพื้นที่ในการเตรียมยา (Plant layout) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์



ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :8. เศรษฐศาสตร์กับระบบสาธารณสุข นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab9: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3 (นำเสนอ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab10: ปฏิบัติการ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 08:00 - 09:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 :16. Valvular heart disease นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
09:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 :17. Diabetes mellitus นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 08:00 - 12:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 9. Pharmaceutical Services Management นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ : 9. Psychotropic Substances Act, B.E. 2518 Narcotic Act B.E. 2522 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 : 5 Antiviral & antifungal agents นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :9. หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุข นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 17:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :10. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 08:30 - 10:30 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 8. Polarimeter 9. Refractometer นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:30 - 11:30 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 10. การวิเคราะห์ปริมาณน้ำ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 :18. Thyroid disorders นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 17:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 :19. Obesity นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab11: ปฏิบัติการ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab11: ปฏิบัติการ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 3 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 08:00 - 12:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 11. Operation Management นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ : 10. Medical Device Act, B.E. 2551 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 :6 Antimalarial agents นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์:10.10. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 08:00 - 10:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 11. Introduction to Chromatography นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 11:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 12. Thin Layer Chromatography นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 :20. Chronic kidney disease นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 10:00 - 12:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 10. Team management นายปีติภัทร ภูถูกเงิน
"
13:00 - 15:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ : 11. Emergency Decree on Prevention Against Abuse Using of Volatile Substances B.E. 2533 Tobacco Product Control Act B.E.2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 : 7 ความรู้พื้นฐานของยาที่มีโครงสร้างสเตียรอยด์ (Introduction to steroid drugs) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์:10.10. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 13. Liquid Chromatography นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์



ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 9. Multiple compartment models นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 9. สมุนไพรที่ใช้ในงานการแพทย์ทางเลือก นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :6. การซักประวัติและประเมินผู้ป่วย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 7 Emulsions I นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 8 Emulsions II นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 08:00 - 16:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 :17. Antiviral Drugs 18. Antimalarial Drugs 18. Antimalarial Drugs (ต่อ) 19. Immunomodulating Drugs นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 : 5 drug metabolism นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
11:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม :6. การให้การปรึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 10. Dosage regimens I (Principle) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 :20. Cancer Chemotherapy นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 9. สมุนไพรที่ใช้ในงานการแพทย์ทางเลือก นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :7. แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 09:00 - 10:00 1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 Post Quiz Conference ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 Post Quiz Conference ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 : 6. Antihistamines นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
11:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม :7. การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 11. Dosage regimens II (Applications) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 :21. Hypothalamic and Pituitary Hormones 22. Thyroid and Antithyroid drugs 23. Androgen & Anabolic steroids นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 18:00 สอนชดเชยรายวิชา Dispensing นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 10. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :7. แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 เภสัชวิทยา 2 Hypothalamic and pituitary hormone, Thyroid and antithyroid drugs, Androgen and anabolic hormone ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:00 เภสัชวิทยา 2 Anticancer อ.ณรงค์ชัย จักษุพา ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 9 Semi-solid I (gels, pastes) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 10 Semi-solid II (ointments, suppositories) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 :24. Insulin & Oral Hypoglycemic Drugs 25. Drugs Used in Men’s Health Problems นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :6. Antivirals นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 : 7 Cholinergic drugs นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Study of structure-activity relationship นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 สอบทักษะการให้คำแนะนำยาเทคนิคพิเศษ กลุ่ม อ. วันนิศา โดย เพ็ญพิชชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 11. Dosage regimens II (Applications) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Study of structure-activity relationship นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 10. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :7. แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์



ตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Fast disintegrating/dissolving tablet for oral drug delivery system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Fast disintegrating/dissolving tablet for oral drug delivery system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 12. เภสัชภัณฑ์ที่ใช้กับตา หู คอ และจมูก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 7 เภสัชภัณฑ์ที่ใช้กับตา หู คอ จมูก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Mucoadhesive dosage form นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Mucoadhesive dosage form นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง เครื่องมือและเทคนิคในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab13-14: ปฏิบัติการ ทำสื่อยาเทคนิคพิเศษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 ประชุม CBC รายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 โดยนาย ศุภฤกษ์ ไพรพฤกษา กลุ่ม อ.ไพจิตร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 พบนักศึกษา ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Pulmonary drug delivery system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Pulmonary drug delivery system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 8 การเตรียม SVPs และ LVPs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 14. ยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินหายใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ



ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 13:00 - 16:00 Training for Clerkship in Clinical Data Management at CRO นายปีติภัทร ภูถูกเงิน
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 09:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab13-14: ปฏิบัติการ ทำสื่อยาเทคนิคพิเศษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 08:30 - 12:00 DIS g.7 นายปีติภัทร ภูถูกเงิน
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 12:00 - 14:00 ปรึกษา CBC กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดย อุษณีย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ



ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 9. Therapeutic drug monitoring of anticonvulsants e.g. นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 9. Therapeutic drug monitoring of anticonvulsants e.g. นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 09:00 - 12:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 10. Therapeutic drug monitoring of - Lithium - Antidepressants and antipsychotics นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์



ตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -



ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -