กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนตุลาคม 2563ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 09:30 - 12:00 งานพัสดุ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 13:00 - 14:00 ประชุมย่อย วิชาฝึกงาน dis รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 15:30 - 16:30 ประชุมเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการงบบูรณาการการพัฒนาคนตลอ่ดช่วงชีวิต นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 08:30 - 12:00 หลักวิธีวิจัย (กิจกรรมกลุ่ม) ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
13:00 - 16:00 ชี้แจงการสอบใบประกอบ โดย งานวิชาการ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 14. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 12:00 - 16:00 นำเสนอเภสัชนิเทศ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 14. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 14. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 08:00 - 12:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 14. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 00:30 - 12:00 คณบดีประชุมกับหัวหน้ากลุ่มวิชา นางนิธินันท์ สุยะลา
"
12:30 - 17:00 ประชุมกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมกรรมประจำคณะฯ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 14. PhysioEx 9.1 Blood analysis and interpretation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 แฟ้มประวัติ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุมชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ วาระพิเศษ อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 09:30 - 13:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก (นางกาญจนา ตรีจันทร์) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 15. Clinico-pathological conference III (Endocrine system and Blood) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 09:00 - 11:00 ประชุมวิภาคข้อสอบ นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
"
13:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 09:30 - 13:00 ประชุม CPE รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 15. Clinico-pathological conference III (Endocrine system and Blood) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 09:00 - 13:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ปร.ด.เภสัชศาสตร์ แบบออนไลน์ (นางจีริสุดา คำสีเขียว) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 13:30 - 16:30 ประชุมจัดทำร่างรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) EdPEx 300 ครั้งที่ 1 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 12:30 - 13:00 ประชุมกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 09:00 - 17:00 สอบปลายภาค หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมหารือ แนวทางการจัดทำ VOC ด้านงานวิจัย นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:00 - 16:00 ประชุมกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2/2563 อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมคณะทำงานกองบรรณาธิการวารสาร IJPS นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุมกรรมการหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก (รับรองผลการเรียน 1/2563) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 14. PhysioEx 9.1 Blood analysis and interpretation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก (นางสาวนิจวรรณ ชื่นไมตรี) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มงานบริการการศึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 13. Group Discussion : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 10:30 - 12:00 นัดพบอาจารย์วิชาเภสัชบำบัด 1 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 11:00 - 12:00 สอน Online อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
16:05 - 20:00 CBC : Blood disorders อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 09:30 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบปลายภาควิชา 1502 223 ปฏิิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
14:00 - 16:00 แฟ้มประวัติ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 09:30 - 13:30 ตรวจข้อสอบ ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 09:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 ประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 13:30 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ(รับรองผลการเรียน 1/2563) นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 08:30 - 10:30 การนำเสนอบทความทางวิชาการ รายวิชา สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะผุ้บริหาร เรื่อง การเกษียนหนังสือราชการระบบออนไลน์ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ครั้งที่ 10/2563 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 10:00 - 12:00 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 10/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:00 - 16:30 ประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 14. PhysioEx 9.1 Blood analysis and interpretation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 13:30 - 16:00 ประชุมผู้บริหารเรื่องการเกษียนหนังสือราชการออนไลน์ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 09:30 - 12:00 KM การบันทึกเกรดโดยใช้ระบบ REG นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 13:30 - 16:00 ประชุมผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ "ประเภทครุภัณฑ์" นางสาวพัทธนันท์ คำผาตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุมอาจารย์ใหม่ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 09:00 - 10:00 วิพากษ์ข้อสอบรายวิชา evidence based pharmacotherapy (ป.โท) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
11:00 - 12:55 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
13:00 - 16:00 ประชุมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มย่อยเภสัชเวท ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
"
16:30 - 18:30 พบนักศึกษากลุ่ม Conference ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 10:00 - 16:00 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 สอนออนไลน์วิชาเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.พรรณรรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 12:30 - 16:00 เตรียมเอกสาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 12:00 - 16:30 เตรียมเอกสาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 09:00 - 11:00 ประชุมวิพากษ์ข้อสอบวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล อ.ธีราพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบ เภสัชเวท อ.ทวีศักดิ์ 6 ท่าน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 16:00 เตรียมเอกสาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 12:00 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบรายวิชาภูมิคุ้มกันฯ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 12:00 - 16:00 เตรียมเอกสาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 11:30 - 16:30 เตรียมเอกสาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง (รับรองผลการเรียน 1/2563) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 11:00 - 16:30 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 13:00 - 14:00 นำเสนอบำบัด 1 ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
14:00 - 16:00 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพาตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 13. Group Discussion : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาเภสัชบำบัด 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 09:00 - 13:00 ปรุชุมย่อยกลุ่มเภสัชเคมีฯ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
"
13:00 - 16:00 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 17:00 - 19:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม อ.จินตนา โดยมิวดา ยงดี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 08:00 - 11:00 สอบซ่อม รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ครั้งที่ 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบปริญญาโท อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มย่อย คลินิก ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 10:00 - 12:00 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 13. Group Discussion : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 14. Q-Methodology นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 cbc biochem ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
"
16:30 - 18:30 นำเสนอ CBC วิชาแล็บชีวเคมี กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดย ศุภธิดา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 16:00 - 19:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 08:00 - 12:00 15. การนำเสนอโครร่าง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 15. Presentation นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 16:00 - 19:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 ความถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์อย่างง่าย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 10:00 - 12:00 รับฟังการนำเสนอการใช้หุ่นจำลองเพื่อการเรียนการสอน นางสาวสดใส ตะรินันท์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 9. สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 5. Blood cells, and blood coagulation (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Metabolic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Cell cycle, cell division and Apoptosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาเภสัชบำบัด 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
20:00 - 21:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 5. Blood cells, and blood coagulation (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีน้ำมัน หอมระเหยเป็นส่วนประกอบที่มีจำหน่ายในท้องตลาด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Cell cycle, cell division and Apoptosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference III (Endocrine system and Blood) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 9. สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Cancer genetic and oncogenes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference III (Endocrine system and Blood) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 09:30 - 17:00 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 08:00 - 11:00 สอบซ่อมและสอบชดเชยรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple linear regression and นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ไม้ป่ากลิ่นหอมของไทย-เทศ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเครื่องหอม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Cancer genetic and oncogenes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 9. สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple linear regression and นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 08:00 - 12:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple linear regression and นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 09:00 - 16:00 ติวสถิติเบื้องต้น อ.สุวรรณา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 12:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2563 (เก็บตัวนักศึกษา) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 3 การดูแลสุขภาพจิต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สมุนไพรเพื่อการค้า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 PhysioEx 9.1 Blood analysis and interpretation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 14. จริยธรรมและจรรยาบรรณของเภสัชกรในการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference III นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 3 การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ Conference 2 : การนำเสนอบทบาทวิชาชีพเภสัชกรในระบบสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการสาธิต ครั้งที่ 1 การเตรียมยาสมุนไพร/เครื่องสำอางสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference III นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 09:00 - 17:00 นำเสนอกรณีศึกษา เภสัชบำบัด 1 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 3 การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการสาธิต ครั้งที่ 2 การเตรียมยาสมุนไพร/เครื่องสำอางสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 09:00 - 13:00 สอบปลายภาค หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 09:00 - 10:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 12:00 - 15:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 13. สุขภาพกับการออกกำลังกาย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 09:00 - 16:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 Conference (เฉพาะที่ไม่สามารถจัดในวันปฏิบัติการ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 12:00 - 15:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 14. สุขภาพกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 09:00 - 17:00 นำเสนอกรณีศึกษา เภสัชบำบัด 1 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 12:00 - 15:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 15. ทบทวนบทเรียน / สอนชดเชย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Survival Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 Diuretics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 นัดพบอาจารย์วิชาเภสัชบำบัด 1 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 08:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 1.1. Analgesics, Antipyretics, NSAIDs 2. Teratogens 3. Carcinogens and Mutagens นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 14.กรณีศึกษา 2 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์การจัดการระบบยาในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 09:00 - 16:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 Conference (เฉพาะที่ไม่สามารถจัดในวันปฏิบัติการ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Nonparametric statistics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 09:00 - 11:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 Antihyperlipoproteinemics and inhibitors of cholesterol biosynthesis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 14 ● Community Pharmacy visit (SOAP NOTE presentation) ● รูปแบบปฏิบัติการ : นำเสนอกรณีศึกษา ● การประเมินผล : คะแนนการนำเสนอและรายงาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 14 ● Community Pharmacy visit (SOAP NOTE presentation) ● รูปแบบปฏิบัติการ : นำเสนอกรณีศึกษา ● การประเมินผล : คะแนนการนำเสนอและรายงาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Research proposal and scientific article writing นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 09:00 - 10:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antiarrhythmic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Agents for treatment of heart failure (อ.เกียรติศักดิ์ ภาดี) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ กลุ่ม 3A, 3B, 4A และ 4B นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Immunoglobulin & Blood products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 310-เภสัชเวท 13. Quality Control of Herbal Medicines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 13. Quality Control of Herbal Medicines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 พบนักศึกษาเตรียมสัมมนาครั้งที่ 10 อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 10. ปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง กรณีศึกษาและแนวทางการพัฒนาสูตรตำรับยาน้ำสารละลายที่ใช้รับประทาน*** นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 10. ปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง กรณีศึกษาและแนวทางการพัฒนาสูตรตำรับยาน้ำสารละลายที่ใช้รับประทาน*** นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 08:00 - 09:00 1503 310-เภสัชเวท 13. Quality Control of Herbal Medicines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 10 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 13 Glassware and Instrumental Calibration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:00 นำเสนอ SOAP กลุ่ม อ.วันนิศา โดย น.ส. นลพรรณ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 15. Method validation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 13 Glassware and Instrumental Calibration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 09:30 - 12:00 นัดสอนเสริมสำหรับนศ. อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting the cardiovascular system (อ. เกียรติศักดิ์ ภาดี) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ กลุ่ม 5A, 5B, 6A และ 6B นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Antivenin นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 Online Conference ปฏิบัติการที่ 7-10 (เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและอภิปรายเนื้อหาร่วมกับคณาจารย์) และชี้แจงการสอบปลายภาคในรูปแบบ OSPE นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 Quiz ปฏิบัติการที่ 7-10 ผ่านระบบ UBU-LMS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 16. การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 Conference ครั้งที่ 2 ปฏิบัติการที่ 7 ถึง 12 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Allergic extracts & Microbiological products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 09:00 - 16:30 กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 13:00 - 17:00 1503 310-เภสัชเวท 13. Quality Control of Herbal Medicines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 13. Group Discussion : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 09:00 - 13:00 ปรึกษาวิชาเภสัชบำบัด อ.ทวนธน โดย นางสาวทักษิพร กล้ากสิกิจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 10:00 - 13:30 ประชุมกลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 09:00 - 16:00 ประชุม รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 13. Group Discussion : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุม รายวิชาเภสัชบำบัด 1 กลุ่ม ผศ.ดร.น้องเล็ก โดย ชนันนัทธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 08:00 - 09:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาImmunology กลุ่ม 5B ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
"
13:00 - 17:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 9. สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 13:00 - 17:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 9. สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 13 ● Medical terminology quiz#11 ● Common Psychiatric disorders ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #11 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 12. สมุนไพรเพื่อลดน้ำหนักและขจัดเซลลูไลท์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 13:00 - 16:00 นำเสนอ SOAP รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 13. การเลือกซื้อและเก็บรักษาเครื่องสำอางสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบ ปโท ออนไลน์ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 12. อาหารเพื่อสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Blood cells, and blood coagulation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 16:00 เตรียมสื่อการสอนวีดีโอ ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 13. สุขภาพกับการออกกำลังกาย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 08:30 - 13:00 ประชุมวิชาการโครงการ Primary Care and Community Pharmacy (PCCP) 2020 (ออนไลน์) นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 14. สุขภาพกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 08:30 - 13:00 ประชุมวิชาการโครงการ Primary Care and Community Pharmacy (PCCP) 2020 (ออนไลน์) นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 08:30 - 11:55 ประชุมออนไลน์ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 12. การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:05 - 16:45 ประชุมออนไลน์ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 08:00 - 09:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 4.4. Analgesics, Antipyretics, NSAIDs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 5. Teratogens นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 6. Carcinogens and Mutagens นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 09:00 - 14:00 Conference online Techno 3 Lab รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 10:00 - 12:50 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Attendance check ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 13. ความผิดปกติทางพันธุกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 14. ภาวะไม่เจริญพันธุ์และการรักษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 นัดพบอาจารย์วิชาเภสัชบำบัด 1 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -