กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00 นัดนักศึกษาและผู้ปกครองวางแผนการเรียน นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 (2/2562) 1502226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 2 วิชาเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
13:00 - 16:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 (2/2562) วิชา 1502227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 14. ผักกับการป้องกันและรักษาโรค (1) (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ประเภทของธุรกิจสปา และการบริหารจัดการ หลักการฟื้นฟูสุขภาพ และความงามด้วยสปา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 17:00 - 19:00 โครงการอำลาว่าที่บัณฑิตเขียวมะกอก ม.ทราย รุ่นที่ 21 ประจำปีการสึกษา 2563 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 15. ผักกับการป้องกันและรักษาโรค (2) (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ประเภทของธุรกิจสปา และการบริหารจัดการ หลักการฟื้นฟูสุขภาพ และความงามด้วยสปา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2-2562 ชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2-2562 ชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2-2562 ชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย ความผิดปกติทางพันธุกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 18:00 เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 16. พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ไม้ป่ากลิ่นหอมของไทย-เทศ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเครื่องหอม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 18:00 ซ้อมพีธีกล่าวคำสัตย์และมอบเสื้อกาวน์ นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 12:00 - 16:00 กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 18:00 พีธีมอบเสื้อกาวน์ นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 17. สมุนไพรเพื่อการค้า นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Gastrointestinal motility นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 11:00 - 13:00 ประชุมฝ่ายตัดสินผลงาน ครั้งที่ 2 ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 3) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
14:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน (ฝ่ายอำนวยการ) นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะฯ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ (3สถาบัน) นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:00 - 16:00 CBC ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 15:30 - 16:30 ประชุมฝ่ายต้อนรับและพิธีการ งานประชุม 3 สถาบัน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการโครงการ P.A.S.S ครั้งที่ 1/2563 (ร่วมกับตัวแทน นศ.ปี 6) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทบูรณาการ 3 กลุ่มวิชา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:30 - 16:30 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินงานสู่ EdPEx 300 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 14:00 - 16:30 นำเสนองานฯ (อ.ทวนธน) นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 17:00 สอบวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (นางสาวณัฐปภัจน์ พิศโสระ และ นายภินันท์ สุขบท) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ป.โท นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 การนำเสนอความก้าวหน้า Thesis ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 08:30 - 11:30 ฟังนำเสนอฝึกงาน ครั้งที่ 3 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ นำเสนอด้านสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ นำเสนอด้านสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 15:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มย่อยปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 CBC กลุ่ม 2A ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 12:00 - 14:00 วิพากษ์ข้อสอบวิชา 1504 612 เภสัชภัณฑ์และระบบนำส่งยาแบบใหม่ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Whole class discussion : nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 สอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2562 (สอบข้อเขียน) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 สอบชดเชย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
16:00 - 18:00 พบนักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab19-20: ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 12:00 - 15:00 ประชุมกลุ่มย่อยวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 CBC 5B ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 12:30 - 16:00 1506 424 เภสัชบำบัด 2 นำเสนอกรณีศึกษา ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 เสริมสร้างกำลังใจก่อนออกฝึกงาน ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 15:00 - 21:00 สัมภาษณ์ทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 17:00 1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคงตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 12:30 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 3) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 3) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 3) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 12.การดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร (สอบเก็บคะแนน) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 กิจกรรมาอนเสริม อ.อนุวัฒน์ วิชาพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 11. แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 16:00 ปิดปรับปรุง นายสมัย กิ่งคำ
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 16:00 ปิดปรับปรุง นายสมัย กิ่งคำ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 13.การดูแลสุขภาพจิต (สอบเก็บคะแนน) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : Pharmacogenomics in psychiatry นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : Management of Adverse effect and drug interaction of psychotropic drugs นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 08:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมสัญจร นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab19-20: ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 12:00 - 17:30 1506 424 เภสัชบำบัด 2 นำเสนอกรณีศึกษา ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 09:30 - 12:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
12:35 - 17:00 1506 424 เภสัชบำบัด 2 นำเสนอกรณีศึกษา ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 14. การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00 นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 10:00 การนำเสนอบทความวิชาการ ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
10:00 - 14:00 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (สาย Social) ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:00 - 16:00 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 11:45 - 13:00 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Application of yeast model in drug discovery" นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 15. การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00 นำเสนอหัวข้อคัดสรรทางเภสัชกรรมคลินิก (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 28. ปฏิบัติการที่ 14 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคจิตเวชที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 14. Invasive fungal infections นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 เภสัชบำบัด 4 ดร.วันนิศา ดงใต้
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:30 รับฟังการบรรยายการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงาน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 Applied microbiology นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 13:00 พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ HPLC 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ สอบเทคนิคการวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 12:00 - 17:00 Senior project ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 Virus นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:55 ปฏิบัติการทักษะการสื่อสาร ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
"
16:00 - 17:00 อภิปรายกรณีศึกษาทางเภสัชจุลชีววิทยา 5ฺB ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 ประชุม senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 16:00 นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม อ.นุตติยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 10:00 อภิปรายกรณีศึกษาทางเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ HPLC 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:30 ประชุม senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
17:30 - 20:30 Senior project ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab19-20: ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 Virus (ต่อ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:55 ปฏิบัติการทักษะการสื่อสาร ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 12:00 - 17:00 วิพากษ์ข้อสอบ เภสัชวิทยา 2 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:30 วิพากษ์ข้อสอบ สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ HPLC 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 15:00 เตรียมเอกสาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 Parasite นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 นำเสนอและอภิปรายบทความวิจัย ด้านจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 Parasite (ต่อ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
14:00 - 16:00 เตรียมเอกสาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ Conference ครั้งที่ 2 ปฏิบัติการที่ 7-12 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 20. ปฏิบัติการที่ 10 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินอาหารที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 21. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบประสาทที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:00 - 18:00 22. ปฏิบัติการที่ 11 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินอาหารที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 10. ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 9. แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 16:30 - 18:30 สอบให้คำแนะนำยาเทคนิคพิเศษวิชาเภสัชกรรมการจ่ายยา (กลุ่ม อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 3) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:00 พบนักศึกษา ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 15. สถาบันทางการแพทย์ต่อพฤติกรรมสุขภาพและสถานะสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2563 นางสาวปนิดา มุขมณี
"
16:00 - 18:00 พบนักศึกษา senior project อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 15:00 พบนศ. ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 15:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 11. ระบบการบริหารจัดการยา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 10. แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 18:00 - 21:00 seminar in pharmacology II group 8 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 อบรม SRMA รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 15:00 พบนักศึกษา ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
17:30 - 19:00 นัดกลุ่ม conference ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 09:30 - 12:00 ประชุมฝ่ายสวัสดิการ งานประชุม 3 สถาบัน นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Whole class discussion : nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Whole class discussion : nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 พบนักศึกษา ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 11:30 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 (2/2562) 1504321 รูปแบบยาเตรียม 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
16:00 - 17:00 อภิปรายกรณีศึกษาทางเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 10:00 23. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบประสาทที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
10:00 - 12:00 24. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคจิตเวชที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 25. ปฏิบัติการที่ 12 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบประสาทที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 19:00 26. ปฏิบัติการที่ 13 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบประสาทที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 12. แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
12:00 - 16:00 13. ยาใหม่และแนวคิดการรักษาใหม่ในโรคติดเชื้อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 19:00 ปรึกษาเสนอแก้ไขงาน เภสัชบำบัด 2 กลุ่ม อ.ทวนธน โดย ชนาธิป นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab19-20: ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
17:00 - 18:00 พบนักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาวิชาเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 15:00 พบนักศึกษา ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
16:00 - 17:30 อภิปรายกรณีศึกษาทางเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
"
13:00 - 16:00 นำเสนอsoap รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 กิจกรรมพบปะนักศึกษา นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
12:00 - 14:00 วิพากษ์ข้อสอบ ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 นัดอาจารย์เพื่่อนำเสนอและปรับปรุงงานนำเสนอ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ประชุมย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 12. นโยบายด้านยา การเข้าถึงและผลลัพธ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 13. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16:00 - 19:30 พบนักศึกษาปี 2 case conference อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 2/63 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
"
13:00 - 16:00 ซ่อมแซมแอร์ นายสมัย กิ่งคำ
"
16:00 - 20:00 พบนักศึกษาปี 2 case conference อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 14:00 - 17:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (นางสาววิมุสิกร ธุศรีวรรณ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 14:00 ประชุมสรุปงานฝ่ายสวัสดิการงานสามสถาบัน ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00 27. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคจิตเวชที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 19:00 29. ปฏิบัติการที่ 15 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคจิตเวชที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 สอบทักษะ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab15 -16 ปฏิบัติการ Screening: ทบทวนหลักการพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติกับอาจารย์ประจำกลุ่ม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 19:00 สอบทักษะการให้คำแนะนำยาเทคนิคพิเศษ กลุ่ม อ.วันนิศา โดยนางสาวเพ็ญพิชชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 3) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 เตรียมความพร้อมงานเกษตร รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 14:30 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Structure & organization of the gastrointestinal tract นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Whole class discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:30 - 19:00 สอบให้คำแนะนำยาเทคนิคพิเศษ กลุ่ม ธนัชพร -อ.ทวนธน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Whole class discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:30 - 19:00 สอบให้คำแนะนำยาเทคนิคพิเศษ กลุ่ม ธนัชพร -อ.ทวนธน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 08:30 - 12:00 เตรียมความพร้อมออกฝึกงานปี 4 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
"
16:30 - 20:00 สอบแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ ในรายวิชา เภสัชกรรมการจ่ายยา (โดยน.ส.ธมนวรรณ โสมาบุตร) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 ติว PLE-CC2 ปี 6 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 ติว PLC-CC2 การคำนวณทางเภสัชกรรม ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 ติว PLC-CC2 เล่มเขียวเทคโน ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 ติว PLE-CC2 เล่มเขียวเทคโน นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 14:30 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Structure & organization of the gastrointestinal tract นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. Whole class discussion : nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. Whole class discussion : nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Whole class discussion : nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 18:00 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 บรรยายการบริหารร้านยา นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab19-20: ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 17:00 นำเสนอ community pharmacy visit ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 เตรียมความพร้อมปี 5 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 10:00 การบริหารเภสัชกิจ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
"
13:00 - 18:00 เตรียมความพร้อมออกฝึกงานปี 4 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 เตรียมความพร้อมออกฝึกงานปี 4 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
"
16:10 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:10 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) ,Subclass Asteridae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 16:00 สอบกลางภาคครั้งที่ 2- 2/2562 (1502227 ปฏิบ้ติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 10:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 9 Redox titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 14:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 9 Redox titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 3) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 16. Applied microbiology นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา รา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 09:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การชั่ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชชั้นต่ำและพืชเมล็ดเปลือย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 18:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : สอบเทคนิคการวิเคราะห์ (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Gastrointestinal motility นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00 17. Virus นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Gastrointestinal motility นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 09:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การตวง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ . ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 2/2562 ครั้งที่ 2 (สอบชดเชย) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Electrochemical Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 15:30 17. Virus (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
15:30 - 17:30 18. Parasite นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 10:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 10 Electrochemistry and Acid-base titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 14:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 10 Electrochemistry and Acid-base titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy of the reproductive system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 17. ยาต้านจุลชีพ (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 09:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การกรอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ . ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Electrochemical Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 17:30 18. Parasite (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 11:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Gravimetry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : Conference ครั้งที่ 2 (ปฏิบัติการ 8-10) (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 15:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ปรสิต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 : ปฎิบัติการครั้งที่ 14 เรื่อง Hospital/community pharmacy visit นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ปรสิต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 12:30 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 3) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 สอนเสริมวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (กลุ่ม 2) ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
13:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 17. Nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Structure & organization of the gastrointestinal tract นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 สอบยาเทคนิคพิเศษ วิชา dispensing อาจารย์สุวิดา มุ่งกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Structure & organization of the gastrointestinal tract นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 17. Nutrition (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 3.2 Cell injury and death (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 18. Control of Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 19:00 สอบยาเทคนิคพิเศษ วิชา dispensing อาจารย์สุวิดา มุ่งกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Gastrointestinal motility นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 18. Control of Metabolism (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 3.3 Neoplasia: a disorder of cell proliferation and differentiation (2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 17:00 นัดสอนเสริมสำหรับนศ. อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 16. ยารักษามะเร็ง 17. ยาต้านจุลชีพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 17:00 1506424 เภสัชบำบัด 2 นำเสนอกรณีศึกษา ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 19. Biochemical Aspect of Hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 15. Clinicobiochemical conference I (Presentation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 15. Clinicobiochemical conference I (Presentation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy of the reproductive system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 20. Porphyrins, Related Compounds and Blood นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 3.3 Neoplasia: a disorder of cell proliferation and differentiation (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 11:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 18. วิตามิน และเกลือแร่ สารน้ำและสารอาหารทางหลอดเลือด นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
11:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 19. สมุนไพร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 16. Clinicobiochemical c8onference II (Presentation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 16. Clinicobiochemical c8onference II (Presentation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy of the reproductive system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 : ปฏิบัติการที่ 14: นำเสนอ Clinical Pharmacy Debates ครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 : ปฏิบัติการที่ 15: สอบทักษะ Long Case นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 3) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 3) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :Conference II (ปฏิบัติการ 6-9) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :ปฏิบัติการ 10: การนำเสนอกรณีศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราว นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพและการทดสอบคุณสมบัติแบคทีเรียโปรไบโอติก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพและการทดสอบคุณสมบัติแบคทีเรียโปรไบโอติก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 17:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม :สอบเทคนิคการเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราว IV admixture ยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ และสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab19-20: ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 1506424 เภสัชบำบัด 2 การนำเสนอกรณีศึกษา ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 11:00 เภสัชบำบัด 4 ดร.วันนิศา ดงใต้
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 18:00 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 14:30 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
15:00 - 17:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 : ปฎิบัติการครั้งที่ 14 เรื่อง Hospital/community pharmacy visit นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 12:30 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 3) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 :21. Common psychiatric disorders นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
12:00 - 14:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 :21. Common psychiatric disorders นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 13. Supply Chain Management นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ : 12. National Health Act, B.E. 2550 National Health Security Act, B.E. 2545 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 : 8. Adrenocorticoids นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 17:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :10. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 13. Liquid Chromatography นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 22. Nutrition นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 23. Parenteral nutrition นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 14. Risk Management นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ Food Act, B.E. 2522 Consumer Protection Act, B.E. 2522 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 : 9 Sex hormones นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
12:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2562 ชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 14. Gas Chromatography นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :12. ระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (pharmacovigilance) นายปีติภัทร ภูถูกเงิน
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 18:00 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 10:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 :24. Vaccines, toxoids and other immunobiologics นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 25. Medication in pregnancy and lactation นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 424 เภสัชบำบัด 2 นำเสนอกรณีศึกษา ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 15. Continuous Quality Improvement นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 เตรียมความพร้อมปี 5 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 : 10 Cardiac glycosides นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :12. ระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (pharmacovigilance) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 14. Gas Chromatography นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 ติวสอบปลายภาค โดยฉัตราภรณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ :Lab21: ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 3 นำเสนอ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 16. Job Applying and Interview นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy of the reproductive system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :13. สารสนเทศทางการแพทย์* นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 16. การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 ตรวจสอบสัญญาณ HDMI Projector นายนรเศรษฐ์ ทองคำตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 10:00 1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 ปฏิบัติการที่ 8 Ointments, Suppositories นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 ปฏิบัติการที่ 8 Ointments, Suppositories นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 :26. Estrogen, Progestin & Oral Contraceptives นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :7. Cancer Chemotherapy นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 : 8. Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 12. Renal drug clearance & Dose optimization in renal impairment นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 10 Semi-solid II (ointments, suppositories) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
18:00 - 21:00 ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 11. กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 12. สมุนไพรเสพติดและออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :6. การซักประวัติและประเมินผู้ป่วย (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 :27. Drugs Used in Postmenopausal Women 28. Drugs Induce Ovulation & Drugs Affecting Uterine Motility นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :8. Hypoglycemic Drugs นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 09:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 8. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
09:00 - 12:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 : 9. CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 10:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 14. Non-linear pharmacokinetics นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :11. การขึ้นทะเบียนยากับการวิจัยเชิงคลินิก นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 20:00 สรุปกิจกรรมชีวเภสัชศาสตร์สัญจร ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 13. ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา : 8. อุปกรณ์ทางการแพทย์และการคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้น นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 10:00 1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 ปฏิบัติการที่ 10 Extemporaneous II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 ปฏิบัติการที่ 10 Extemporaneous II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 11:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 :29. Glucocorticoids & Mineralocorticoids นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :9. Sex Hormones นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 09:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 8. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
09:00 - 11:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 : CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 15. Bioavailability and bioequivalence นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 เรียนชดเชยวิชาเภสัชเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 20:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 10 กลุ่ม อ.นุตติยาโดยชาลิสา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 13. ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :9. อาหารทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์นมและอาหารสำหรับทารก นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 Post quiz conference ครั้งที่ 2 (ปฏิบัติการที่ 5-10) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 Post quiz conference ครั้งที่ 2 (ปฏิบัติการที่ 5-10) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :10. Drugs Used in Postmenopausal Women นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 09:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 8. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
09:00 - 11:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 16. Basic concept on pharmacokinetics-pharmacodynamic relationship and clinical applications นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 13. ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 12:00 - 14:00 CBC กลุ่ม 4B + 4A (อ.ธนวดี) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 16:00 - 18:00 พบนักศึกษา ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
"
12:00 - 14:00 CBC กลุ่ม 4B (อ.ธนวดี) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Whole class discussion : nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Whole class discussion : nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 CBC กลุ่ม 4A (อ.ธนวดี) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 16:00 - 18:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา SOAD NOTE กลุ่ม 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 20:00 จองหน้าเพื่อทำกิจกรรมงาน 3สถาบัน โดย ณัฐชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab19-20: ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 12:00 - 15:00 cbc ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 12:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 5 ยาเม็ดเคลือบและแคปซูล สถานีที่ 1: Film coated tablet สถานีที่ 2: Sugar coated tablet สถานีที่ 3: Capsules นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 5 ยาเม็ดเคลือบและแคปซูล สถานีที่ 1: Film coated tablet สถานีที่ 2: Sugar coated tablet สถานีที่ 3: Capsules นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 11:00 - 12:00 นำเสนอ Conference กลุ่ม อ.นิภาพร โดย นายกฤษณะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 17:00 - 19:00 พบนศ. ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 5 ยาเม็ดเคลือบและแคปซูล สถานีที่ 1: Film coated tablet สถานีที่ 2: Sugar coated tablet สถานีที่ 3: Capsules นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 5 ยาเม็ดเคลือบและแคปซูล สถานีที่ 1: Film coated tablet สถานีที่ 2: Sugar coated tablet สถานีที่ 3: Capsules นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 15:00 Conference กลุ่ม อ.ไพจิตร โดย ปณาลี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Whole class discussion : nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Whole class discussion : nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 16:00 - 17:00 ปรึกษา CBC กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดย อุษณีย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 18:00 ปรึกษา CBC กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดย ศุภธิดา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab19-20: ปฏิบัติการ Drug Monograph ครั้งที่ 1-2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 13:00 - 16:00 สอนเสริมรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 12:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 12. Clinical applications of therapeutic drug monitoring: Case studies นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 08:30 - 12:00 กิจกรรมพี่สอนน้อง (นศ.ปี5+ปี6) นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (288 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (64 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (128 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมฯ (57 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -