กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมีนาคม 2563ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 10:00 - 12:00 ประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 13:00 - 16:30 ประชุมสเปกคอมฯ นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 13:30 - 15:30 ประชุมคณะกรรมการงบฝึกงาน นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 08:00 - 13:00 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 08:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 08:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 08:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 08:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 08:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 08:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 08:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 08:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 08:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 08:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 08:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 08:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 14:00 - 16:30 ชี้แจงการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 08:00 - 13:00 ซ้อมสอบ PLE-CC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 08:00 - 13:00 ซ้อมสอบ PLE-CC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 08:00 - 13:00 ซ้อมสอบ PLE-CC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 11:00 - 16:00 จัดสอบ PLE-CC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 12:30 - 16:00 ประชุมติดตามงานประชุมเภสัช 3 สถาบัน รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 09:00 - 16:30 เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1/2563 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุมบุคลากรงานปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2563 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
"
12:00 - 13:00 ประชุมทบทวนและทำความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx และการนำไปใช้ในหมวดที่ 2 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 16:00 - 21:00 สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 รอบที่2 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 สอบวิทยานิพนธ์ ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (นางวาริณี แสงประไพ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (รับรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 09:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 11:45 - 13:00 ประชุมทบทวนและทำความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx และการนำไปใช้ในหมวดที่ 6 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 13:00 - 16:00 คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมกรรมการห้องเอกสารอ้างอิง นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 08:30 - 13:00 ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ระดับรายวิชา ป.ตรี เทอม 2/2562 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 สอบ QE นศ ป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 09:00 - 12:00 เตรียมความพร้อมนักศึกษาป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 09:00 - 12:00 เตรียมความพร้อมนักศึกษาป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 14:00 - 16:00 เตรียมความพร้อมนศ.ป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 09:00 - 12:00 สัมนา ป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 11:30 - 13:00 รับรองกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (รับรองผลการเรียน 2/2562) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 09:30 - 12:00 สัมภาษณ์อาจารย์เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาที่ต่างประเทศ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 12:30 - 16:00 tele ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 13:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 3/2563 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 13:30 - 14:55 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
15:00 - 17:00 ประชุมกรรมการฝ่่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 11:45 - 13:00 ประชุมทบทวนและทำความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx และการนำไปใช้ในหมวดที่ 3 นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
15:00 - 16:30 ประชุมบุคลากร กรณีพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 16:00 - 17:00 พบนักศึกษา อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 12:30 - 16:00 เตรียมเอกสาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 12:00 - 16:00 เตรียมเอกสาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 09:00 - 11:00 วิพากษ์ข้อสอบ อ.กุสุมา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 16:00 เตรียมเอกสาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 12:00 - 15:00 นัดพบนักศึกษา ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 13:00 - 16:00 พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 13:30 - 16:00 พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 13:00 - 16:00 สอบชดเชยวิชาระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 09:00 - 10:30 นำเสนอวิทยานิพนธ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
12:00 - 15:00 ซ้อมนำเสนอโครงร่างนางสาวกันทิมา ทับทิมหิน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (รับรองผลการเรียน 2/62) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ(รับรองผลการเรียน 2/62) นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 09:00 - 12:00 นำเสนอบทความวิชาการ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
12:00 - 16:00 14. การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ และกรณีศึกษา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2563 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 10:00 - 12:00 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 14:00 - 16:00 พบนักศึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 14:00 - 16:00 ประชุม senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 11:00 - 12:00 พบนักศึกษาฝึกงานร้านยา ผลัดทั่วไป อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 09:00 - 12:00 การนำเสนอบทความทางวิชาการ รายวิชา สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 10:00 - 16:00 นำเสนอรณีศึกษา (นศ.กลุ่มฝึกงาน รพ.วารินฯ) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 09:00 - 12:30 นำเสนอ JC (กลุ่ม นศ. ฝึกงาน รพ.วารินฯ) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 09:30 - 16:00 ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 3/62 (วาระรับรองเกรด) นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
"
17:30 - 18:30 นำเสนอJC อ.ประสิทธิชัย พูลผล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 10:30 - 17:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2563 (วาระรับรองเกรด) นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 09:00 - 12:00 สอบชดเชย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 09:30 - 14:00 นัดประชุมกลุ่มย่อยเทคโนฯ ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-CC2 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว OSPE (PLE-CC2) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-PC1 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-PC1 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-PC1 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-PC1 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 08:00 - 09:30 ห้องชี้แจงการสอบ OSPE (PLE-CC2) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค 2/62 หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/62 หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 12:00 - 16:00 เก็บตัว OSPE เภสัชบำบัด ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 08:00 - 15:00 ห้องรายงานตัว OSPE (PLE-CC2) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 08:00 - 13:00 ซ้อมสอบ PLE-CC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (288 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (64 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (128 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมฯ (57 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -