กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนเมษายน 2564ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 10:00 - 11:30 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลแม่บ้าน ครั้งที่ 2/2564 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 09:30 - 10:30 ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเภสัชศาสตร์ศึกษา นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 08:30 - 16:30 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 08:30 - 16:30 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 13:00 - 16:00 สอบวิทยานิพนธ์ ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก (นายธนัฏชา สองเมือง) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 09:15 - 10:15 คณบดีประชุมกับหัวหน้ากลุ่มวิชาเรื่องพิจารณาคะแนนประเมิน นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:30 - 16:30 ประชุมกรรมการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากร นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 09:00 - 10:00 คณบดี ประชุม นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:00 - 16:00 ซ้อมห้องสอบสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์ รอบ โควต้าพื้นที่ TCAS 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงสวนสมุนไพรและพิพิธภัณฑ์สมุนไพร นางสาวดารุณี นามห่อ
"
13:00 - 16:30 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2/2564 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 09:00 - 16:30 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 09:30 - 13:00 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:30 - 16:30 ประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 09:00 - 12:00 ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ นางสาวพัทธนันท์ คำผาตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 11:30 - 13:00 ปัจฉิมนิเทศ นางสาวปฐมพร ยังมงคล
"
14:00 - 16:30 ประชุมทวนสอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 09:00 - 13:00 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 09:00 - 13:00 เตรียมสอน ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
14:00 - 16:30 ประชุม บัณฑิตศึกษา (ผศ.ดร.สุภารัตน์) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 08:30 - 13:00 ประชุม กระบวนงาน บริการการศึกษา ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:00 ซ้อมห้องสอบสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์ รอบ โควต้าพื้นที่ TCAS 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 09:30 - 12:00 ประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 09:30 - 12:00 ประชุมพัฒนาระบบจองห้องเรียน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 13:30 - 16:00 รองคณบดีฝ่ายบริหารประชุมร่วมกับรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีเพื่อพิจารณาคะแนนประเมินบุคลากรสายสนับสนุน นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 10:00 - 11:30 ประชุมเตรียมความพร้อม สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตา (กลุ่มสมรรถนะ มข.) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 09:00 - 16:00 กิจกรรมอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 09:00 - 16:00 กิจกรรมอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 13:00 - 16:00 ซ้อมห้องสอบสัมภาษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์ รอบ โควต้าพื้นที่ TCAS 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 3/2564 นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณี พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  สูญไป หรือไม่จำเป็นในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2564 นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 13:00 - 16:30 ประชุมแสดงความคิดเห็นการจัดการพื้นที่ชั้น 4 นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 08:00 - 16:00 ฝึกงาน DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 11:00 - 16:00 เตรียมเอกสาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 11:00 - 17:00 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 09:00 - 16:00 ฝึกงานเบื้องต้น อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 13:00 - 18:00 สอนออนไลน์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2: CV system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 08:30 - 16:00 ฝึกงาน Fundamental clerkship online ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มย่อยคลินิก ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
13:00 - 16:00 ฝึกงาน Fundamental clerkship online ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 09:00 - 16:00 ฝึกงาน Fundamental clerkship online ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 09:00 - 16:00 ฝึกงาน Fundamental clerkship online ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 10:00 - 13:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 09:00 - 12:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 10:00 - 12:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Cell-to-cell adhesion นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 09:30 - 16:00 ประชุมกลุ่มย่อยเทคโนฯ ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 10:00 - 12:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2.3 Cellular physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 08:30 - 16:30 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 09:00 - 10:00 1503 310-เภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1503 310-เภสัชเวท 2. Ethnobotany นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 3. Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 3. Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 4. Amino Acid Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 5. Extraction and Isolation of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 09:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 7. Alkaloids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 09:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 8. Shikimate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 8. Shikimate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 08:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 2. Pathogenicity นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 18:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 4. Sterilization and disinfection, Antiseptic & preservative นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 1. Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 5. Structure & physiology of bacteria 6. Bacterial genetics 7. Mechanisms of antibiotic resistance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 1. Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 1. Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive cocci นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 1. Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 08:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive cocci นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 1. Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 การสอบกลางภาคครั้งที่ 1 (หัวข้อ 1 รวม 18 ชั่วโมงบรรยาย) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 08:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive cocci นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 2. Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 10:00 - 12:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Body tissues: epithelial, connective, muscle & nervous tissues นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 08:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 12. Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3. Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 08:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 14. Anaerobic bacteria นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3. Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 09:00 - 10:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Introduction to Biochemistry and Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Introduction to Biochemistry and Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 08:00 - 09:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 4.3 Neoplasia: a disorder of cell proliferation and differentiation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 2. สัณฐานวิทยาของพืช (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 10:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 4. The Structures and Properties of Amino Acids and Proteins นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 08:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 2. สัณฐานวิทยาของพืช (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 08:00 - 10:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 5. The Structures and Properties of Lipids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 6. The Structures and Properties of Nucleic Acids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 08:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 3. สัณฐานวิทยาของพืช (2) (ดอก ผลและเมล็ด) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 08:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 4. หลักการทางอนุกรมวิธานพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 10:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 7. The Structures and Properties of Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 09:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Enzymes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 1. ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 5. สมุนไพรกลุ่มเห็ดรา และสาหร่าย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 3. ความน่าจะเป็น (Probability) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 9. Vitamins and Coenzymes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 10. Introduction to Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 3. ความน่าจะเป็น (Probability) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 7. สมุนไพรกลุ่มพืชเมล็ดเปลือย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 3. ความน่าจะเป็น (Probability) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 09:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Carbohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 5. การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าที่ได้ จากตัวอย่าง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การสอบกลางภาคครั้งที่ 1 หัวข้อที่ 1 ถึง 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 09:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Protein and Amino Acid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 08:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 10. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 08:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Lipid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 08:00 - 13:00 สอน Advanced Immunology ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 09:00 - 16:00 ฟังนำเสนอ Case (ฝึกงานออนไลน์) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 09:00 - 15:00 ฟังนำเสนอ JC และ AC (ฝึกงานออนไลน์) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 09:00 - 16:00 ฟังนำเสนอ case (ฝึกงานออนไลน์) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 09:00 - 15:00 ฟังนำเสนอ JC และ AC (ฝึกงานออนไลน์) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุลตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 13:00 - 16:00 1502 220 เตรียมสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 08:00 - 13:00 จัดประชุุมออนไลน์ โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ 2021 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 12:30 - 16:00 อบรมออนไลน์ อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 09:00 - 16:00 นิเทศฝึกงานออนไลน์ อาจารย์พัชรากร เพียงงามตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 09:00 - 17:00 เตรียมสอน ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (288 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (64 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (128 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมฯ (57 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -