กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2021 2022 2023>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนพฤษภาคม 2565ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 07:00 - 17:00 มหาวิทยาลัยขอคามอนุเคราะห์ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้ห้องประชุมรัตนสิน (PH202) ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคล
"
15:30 - 16:30 ประชุมฝ่ายต้อนรับและพิธีการ (ศคภท.2565) นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ศคภท.2565 นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 11:00 - 14:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศคภท. นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 13:30 - 15:00 ประชุมฝ่านประชาสัมพันธ์ฯ ศคภท 2565 นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 09:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ภม. สาขาเภสัชกรรมคลินิก ปีการศึกษา 2564 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ นายสมัย กิ่งคำ
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 12:00 - 14:00 ประชุมหารือแผนยุทธศาสตร์ชาติ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 09:00 - 16:30 สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 14:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและสถานที่ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 09:00 - 16:30 สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 10:00 - 13:00 สอนออนไลน์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 13:00 - 15:00 ประชุมอาจารย์สาขาเภสัชวิทยา อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 08:00 - 12:00 ศิษย์เก่าสัมพันธ์ออนไลน์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 13:00 - 16:00 ประชุมย่อยฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ศคภท.65 (ออกแบบ) นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 08:00 - 17:00 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์” นายวีระวุท กะชาตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 12:30 - 16:00 ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโครงการ วมว. นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 09:00 - 16:30 อบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ครั้งที่ 4 (หมวด 5-6 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง) นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 12:00 - 13:00 ประชุมการจัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์คณะ นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:00 - 16:00 ต้อนรับผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 09:30 - 12:00 ประชุมบุคลากรด้านงานปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
"
12:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ BCG ครั้งที่ 6/2565 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 11:00 - 13:00 ประชุมฝ่ายต้อนรับและพิธีการ (ศคภท.2565) ครั้งที่3/2565 นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 13:15 - 15:30 ประชุม Focus Group การประเมินความผูกพันองค์กรของบุคลากร นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 13:00 - 16:30 ประชุมฝ่ายต้อนรับและพิธีการ (ศคภท.2565) ครั้งที่4/2565 นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 10:00 - 12:00 วิเทศสัมพันธ์สัญจร นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 14:00 - 16:30 ฝ่ายสันทนาการ ศคภท. นางสาวปนิดา มุขมณีตารางการใช้PH204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2 ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 09:00 - 10:30 ตรวจรับพัสดุในงานจ้างโครงการปรับปรุงคลัสเตอร์วิจัย ชั้น 4 นางสาวปนิดา มุขมณีตารางการใช้PH410 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 07:00 test ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
"
07:00 test ดร.สุรชัย จูมพระบุตรตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 09:00 - 10:00 13. ยาต้านพิษ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
10:00 - 12:00 14. ฮอร์โมน และยาต้านฮอร์โมน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
13:00 - 15:00 14. ฮอร์โมน และยาต้านฮอร์โมน (ต่อ) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
15:00 - 17:00 15. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 08:00 - 09:00 16. ยารักษามะเร็ง อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
09:00 - 12:00 17.1 ยาต้านจุลชีพ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
13:00 - 16:00 17.2 ยาต้านจุลชีพ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 09:00 - 10:00 การทดสอบย่อย ปลายภาค (หัวข้อ 17-29 = 23 ข้อ) ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
10:00 - 12:00 สอบชดเชย 1505201 เภสัชวิทยาทางการพยาบาล นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค (หัวข้อ 17-29 = 23 ชั่วโมงบรรยาย) ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดาตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 8. Shikimate Derived Products ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 09:00 - 11:00 สอบออนไลน์ summer เภสัชพฤกษศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 9. Acetate Derived Products ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 10. Mevalonate Derived Products ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 08:00 - 10:00 10. Mevalonate Derived Products ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
"
10:00 - 12:00 11. Biological Screening of Natural Products ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 08:00 - 12:00 12. Quality Control of Herbal Medicines ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
"
13:30 - 15:00 สอนออนไลน์ อบรมระยะสั้น HIV/TB ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 14:00 - 15:00 ประเมินสถาบันต้นแบบด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 10:00 - 12:00 13. Trends in Pharmacognosy ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 13:00 - 16:00 วิทยากรประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผลตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 09:00 - 11:00 สอบออนไลน์ summer เภสัชพฤกษศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 สอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
"
12:05 - 17:00 ประชุมวิชาการ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 14:00 - 16:30 ทดสอบระบบประชุม ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 13:00 - 17:00 ประชุมวิชาการ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 16:00 - 18:00 สอบออนไลน์ ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้PH208 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเกียรติและนาม (PH105)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 13:00 - 16:00 อ.ประสิทธิชัย นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 ประชุมวิจัย CRE (อาจารย์อุไรวรรณ) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 11:00 - 16:00 ประชุม (อ.ประสิทธัย และ อ.ไพจิตร) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 13:00 - 15:00 ประชุมย่อยฝ่ายสวัสดิการ ศคภท. นางสาวณัฐาดานันท์ สมลาตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 17. Nutrition ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 09:00 - 11:00 สอบกลางภาคครั้งที่ 1 ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 09:00 - 11:00 9. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 1) ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 18. Control of Metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 09:00 - 11:00 19. Biochemical Aspect of Hormones ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 09:00 - 11:00 10. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
"
09:00 - 11:00 10. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 09:00 - 11:00 20. Porphyrins, Related Compounds and Blood ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 10. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 13:00 - 15:00 lสรุปเนื้อหาเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 09:00 - 11:00 สอบปลายภาค ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 10:00 - 12:30 เตรียมสอน 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทองตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 10:00 - 16:00 สอนภาคการศึกษา 3/2564 รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 10:00 - 14:00 รับรองวิทยากร นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 08:00 - 12:00 16. Virus ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 08:00 - 10:00 16. Virus (ต่อ) ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
10:00 - 12:00 17. Parasite ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 08:00 - 12:00 17. Parasite (ต่อ) ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 18. Applied microbiology ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุลตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 สอน online อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 13:00 - 17:00 สอบ shortcourse ผศ.ฑิภาดา สามสีทองตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 09:00 - 10:00 การทดสอบย่อย ปลายภาค (หัวข้อ 17-29 = 23 ข้อ) ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค (หัวข้อ 1-14 = 23 ชั่วโมงบรรยาย) วัน - เวลา และห้องสอบ ติดตามตารางสอบกลางภาค ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 10:00 - 12:00 ประชุมเตรียมจัดงานประชุมวิชาการ the northern oncology symposium นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 08:30 - 12:00 ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 12:00 - 13:00 นัดสัมภาษณ์นักศึกษาไปต่างประเทศ นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 13:00 - 17:00 สอน summer ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 08:00 - 12:00 ประชุมออนไลน์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 09:30 - 12:00 วิพากษ์หลักสูตร ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 08:30 - 15:00 ประเมินหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 08:15 - 13:45 ประเมินหลักสูตร ดร.จุฑามาศ หงษ์ทองตารางการใช้ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 07:00 - 16:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 07:00 - 16:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 07:00 - 16:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 07:00 - 16:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 07:00 - 16:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 07:00 - 16:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 07:00 - 16:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 07:00 - 16:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 07:00 - 16:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 07:00 - 16:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 07:00 - 16:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์ นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 08:30 - 10:30 พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมการฝึกอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 07:00 ทดสอบ ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทยตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 18. Antiviral Drugs ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
13:00 - 15:00 19. Cancer Chemotherapy ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 08:00 - 12:00 20. Immunomodulating Drugs 21. Insulin & Oral Hypoglycemic Drugs ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
13:00 - 16:00 22. Hypothalamic and Pituitary Hormones 23. Thyroid and Antithyroid drugs 24. Androgen & Anabolic steroids ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 25. Estrogen, Progestin & Oral Contraceptives ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
13:00 - 16:00 26. Drugs Used in Postmenopausal Women 27. Drugs Induce Ovulation & Drugs Affecting Uterine Motility ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 09:00 - 10:00 28. Drugs Used in Men’s Health Problems ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
10:00 - 12:00 29. Glucocorticoids & Mineralocorticoids ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 13:00 - 17:00 UV and Fluorescence ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 10:00 - 12:00 ประขุมกลุ่มย่อยอาจารย์กลุ่มสาขากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 13:30 - 16:30 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 13:00 - 00:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกและตัดสินผลงาน ครั้งที่ 4/2565 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 09:00 - 16:00 ทดสอบระบบตัดสินผลงานและประชุม ศคภท. ฝ่ายคัดเลือกและตัดสินผลงาน นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 ทดสอบระบบการตัดสินผลงานวิชาการ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 12:00 - 17:00 ตัดสินผลงานประเภท poster ด้านห้องปฏิบัติการ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 09:30 - 14:00 ตัดสินผลงานประเภท Poster ด้านสำนักงาน นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 08:30 - 11:00 สอบสัมภาษณ์รับเข้า 2565 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 10:00 - 12:00 ประชุมหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 08:30 - 13:00 สอบคัดเลือก หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 08:30 - 11:00 สอบสัมภาษณ์รับเข้า 2565 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 10:00 - 13:00 ประชุมหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 09:00 - 16:00 เตรียมการจัดประชุม นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 13:30 - 16:30 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 09:00 - 10:30 สอบสัมภาษณ์รับเข้า 2565 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 13:00 - 17:00 4. Fluid, electrolytes, and acid-base balance อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 13:00 - 17:00 5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
13:00 - 17:00 5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
13:00 - 17:00 5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 12:00 - 17:00 6. Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 12:00 - 17:00 6. Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ตารางการใช้ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 8. Shikimate Derived Products ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
"
13:00 - 17:00 Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 9. Acetate Derived Products ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 10. Mevalonate Derived Products ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
"
13:00 - 16:00 Molecular biology in medicine and gene therapy ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
16:00 - 17:00 Basic concepts in Pharmacogenetics ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 08:00 - 10:00 10. Mevalonate Derived Products ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
"
10:00 - 12:00 11. Biological Screening of Natural Products ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
"
13:00 - 14:00 Basic concepts in Pharmacogenetics (ต่อ) ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
14:00 - 17:00 Blood and Urine Chemistry ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 08:00 - 12:00 12. Quality Control of Herbal Medicines ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
"
13:00 - 16:00 Metabolic disorders ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 10:00 - 12:00 Cell cycle, cell division and Apoptosis ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
13:00 - 16:00 Cancer genetic and oncogenes ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 10:00 - 12:00 13. Trends in Pharmacognosy ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 2. การตั้งตำรับยาน้ำ ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาลตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 (64 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 10 : จริยศาสตร์กับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและธรรมาภิบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 13:00 - 16:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเชิงพาณิชย์ นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 09:00 - 13:00 ประชุมกรรมการพัฒนารููปแบบการรับเข้าศึกษา ครั้งที่ 1/2565 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 11:00 - 13:00 ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 09:30 - 12:30 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประเมินออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 13:30 - 16:30 ประชุมกรรมการพัฒนารููปแบบการรับเข้าศึกษา ครั้งที่ 2/2565 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2565 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 09:00 - 15:00 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2565 นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 13:30 - 16:00 สอบสัมภาษณ์อาจารย์เภสัชวิทยา นางนิธินันท์ สุยะลา
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 13:30 - 16:00 สอบสัมภาษณ์อาจารย์จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 09:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ปร.ด.สาขาเภสัชาสาสตร์ ปีการศึกษา 2564 นางสาวสดใส ตะรินันท์ตารางการใช้ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 10:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 3/65 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 09:30 - 16:30 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/65 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/65 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
"
13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2565 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 15:00 - 16:30 ประชุมพิจารณาปรับแก้ไขรายวิชาสาขาเภัสชกรรมอุตสาหการตามข้อเสนอแนะ คกก.พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 09:00 - 13:00 ประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2564 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2565 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 09:30 - 12:00 ประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี พ.ศ.2565 นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 09:30 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลาตารางการใช้ห้องสถานปฏิบัติการทางการแพทย์ (B201) ตึก B ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องบดแร่ง (PH112)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องควบคุมคุณภาพ (PH123)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องเคลือบยาเม็ด (PH120)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา แปรรูปผลิตภัณฑ์ (PH115)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องบรรจุ (PH124)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องบรรจุแคปซูล (PH121)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องอบ (PH113)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องเครื่องชั่ง (PH110)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 (PH207)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2 (PH208)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (PH209)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (PH219)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (PH220)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 (PH310)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 13:00 - 16:00 7. ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่1) ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 13:00 - 16:00 8. ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 13:00 - 16:00 9.ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 13:00 - 16:00 10. ปฏิบัติการการจำแนกพืช ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 09:00 - 12:00 11-ศึกษาพรรณไม้ ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 13:00 - 16:00 12.ศึกษาพรรณไม้ ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสงตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH411A

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH412

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB4101 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB4204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB4205 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3303 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3304 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5105 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ลงชุมชน (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ศูนย์เครื่องมือกลาง (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ไม่ประสงค์จองห้องเรียน (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB4105 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -