กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2021 2022 2023>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมิถุนายน 2565ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 09:00 - 21:00 โครงการเภสัชฯ เภใจ รับน้องใหม่สู่รั้วเขียวมะกอก นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 09:00 - 21:00 โครงการเภสัชฯ เภใจ รับน้องใหม่สู่รั้วเขียวมะกอก นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 10:00 - 11:00 แนะนำรายวิชาและกิจกรรม ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
"
18:00 - 21:00 โครงการเภสัชฯ เภใจ รับน้องใหม่สู่รั้วเขียวมะกอก นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 18:00 - 21:00 โครงการเภสัชฯ เภใจ รับน้องใหม่สู่รั้วเขียวมะกอก นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 09:00 - 10:00 1. Immunology: 1.1 Introduction to immunology 1.2 Cells and tissues of the immune system ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
11:00 - 12:00 1.3 Antigen and antibody ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 18:00 - 21:00 โครงการเภสัชฯ เภใจ รับน้องใหม่สู่รั้วเขียวมะกอก นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 10:00 - 11:00 1. ประวัติวิชาชีพเภสัชกรรม - นำเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม - พัฒนาการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน - หลักการสำคัญ/ปรัชญาแห่งวิชาชีพ ความหมายและคำนิยามต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
"
18:00 - 21:00 โครงการเภสัชฯ เภใจ รับน้องใหม่สู่รั้วเขียวมะกอก นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 2-4 ข้อมูลสำคัญของน้ำมันหอมระเหยและแหล่งจากดอก รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 10:00 - 11:00 1.4 Complements ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
11:00 - 12:00 1.5 Cytokines ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 10:00 - 11:00 2. ระบบสาธารณสุขของไทย - ความหมาย องค์ประกอบ โครงสร้างระบบบริการสาธารณสุข - นโยบายสาธารณะและนโยบายรัฐที่เกี่ยวกับสุขภาพ - แผนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ - การปฏิรูประบบสุขภาพ ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 5. แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากผล เมล็ด เปลือก แก่น รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 1.6 Immune response ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 5. แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากผล เมล็ด เปลือก แก่น รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 08:30 - 12:00 รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565 นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้ห้องประชุมรัตนสิน (PH202) ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 12:30 - 16:30 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 08:00 - 16:00 ประชุมวิชาการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 4 :Optimizing cancer care; learn for our patients นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 08:00 - 16:00 ประชุมวิชาการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 4 :Optimizing cancer care; learn for our patients นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 08:00 - 12:00 1. บทนำ ประเภทและขั้นตอนการวิจัย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 08:00 - 12:00 2. การออกแบบวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 08:00 - 16:00 ประชุมวิชาการร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 08:00 - 12:00 3. การวิจัยแบบ intervention study ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 09:00 - 11:00 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร NonDegree ครั้งที่ 2/2565 นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 การขอคำปรึกษาเพื่อกำหนดประเด็นหลักในการนำเสนอ (นักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงวิทยานิพนธ์) รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 06:00 - 13:00 ประชุม US- Thai consortium นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 11:00 - 12:00 ประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 12:00 - 15:00 ศูนย์การเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์ ถ่ายทอดบริษัท Booknet จะสาธิตและประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูล Natural Medicine แก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 14:00 - 16:00 ตรวจรับไมโครโฟน นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 08:00 - 16:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม นายอิศราวุธ สายมาศ
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 08:00 - 16:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม นายอิศราวุธ สายมาศ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 08:00 - 16:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม นายอิศราวุธ สายมาศ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 08:00 - 16:00 ปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม นายอิศราวุธ สายมาศ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้PH204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2 ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 09:00 - 16:00 สอบข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร นางนิธินันท์ สุยะลาตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 12:50 - 17:00 ซ้อมการสัมมนา ในวิชา สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 16:20 - 18:30 ซ้อมการสัมมนา ในวิชา สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 ซ้อมนำเสนอ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 ซ้อมนำเสนอ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 16:30 - 18:30 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 ซ้อมนำเสนอ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH410 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 1 UV-Vis spectroscopy Calibration วิชาปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 แนะนะการเรียนแล็บก่อนเรียนวิชา 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 แนะนะการเรียนแล็บก่อนเรียนวิชา 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 แนะนะการเรียนแล็บก่อนเรียนวิชา 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 17:00 - 19:00 Antibiotics= (Sulfonamides, ß-lactams) ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 แนะนะการเรียนแล็บก่อนเรียนวิชา 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 แนะนะการเรียนแล็บก่อนเรียนวิชา 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 10:00 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 ห้องบรรยายก่อนเรียนปฏิบัติการ รายวิชา 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 ห้องบรรยายก่อนเรียนปฏิบัติการ รายวิชา 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 ห้องบรรยายก่อนเรียนปฏิบัติการ รายวิชา 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 ห้องบรรยายก่อนเรียนปฏิบัติการ รายวิชา 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 ห้องบรรยายก่อนเรียนปฏิบัติการ รายวิชา 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 ห้องบรรยายก่อนเรียนปฏิบัติการ รายวิชา 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 1. บทนำ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1. The Nervous system (NS): Anatomy, physiology & pathophysiology of selected neurological disorders ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 08:00 - 10:00 1.2 Cellular neuroscience (6h) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 1.2 Cellular neuroscience (cont.) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 2. ตัวแปร สมมุติฐาน ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
13:00 - 15:00 ห้องบรรยายก่อนเรียนปฏิบัติการ รายวิชา 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 ห้องบรรยายก่อนเรียนปฏิบัติการ รายวิชา 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 1.2 Cellular neuroscience (cont.) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 08:00 - 10:00 1.3 Sensory systems (5h) - Fundamentals of sensory neurophysiology - Somatosensory function, pain and headache - Visual system - Auditory and vestibular systems - Gustation and olfaction ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 1.3 Sensory systems (cont.) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 3. การวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
13:00 - 15:00 ห้องบรรยายก่อนเรียนปฏิบัติการ รายวิชา 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 08:00 - 10:00 2. Endocrine system (cont.) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
08:00 - 10:00 2. Endocrine system (cont.) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:00 - 15:00 ห้องบรรยายก่อนเรียนปฏิบัติการ รายวิชา 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 1.4 Motor systems (4h) 1.5 Autonomic nervous system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 08:00 - 10:00 .4-1.5 -continue- 1.6 Overview of integrative and behavioral functions (5h) 1.7 Electrical activity of the brain, sleep-wake states & circadian rhythms 1.8 Learning, Memory, Language and Speech ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 1.6-1.8 (cont.) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 4. การสุมตัวอย่างและการคำนวณขนาดตัวอย่าง ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 10:00 - 13:00 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 ฐานข้อมูลทางเคมียาและการนำไปใช้ ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
"
13:00 - 16:00 2. State of Matter ดร.จินตนา นภาพร
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 3. Extraction and Isolation of Natural Products ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
"
13:00 - 15:00 3. Extraction and Isolation of Natural Products ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 1 หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ / วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาชง ยาน้ำใส ยาลูกกลอน ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (molecular graphics) ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
"
13:00 - 16:00 4. Solutions and Colligative Properties ดร.จินตนา นภาพร
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 2. การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 2. สมุนไพรในการบรรเทาโรคเบื้องต้น และ สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (1) ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (structure based) ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 3. การดูแลสุขภาพด้วยเวชกรรมไทยและผดุงครรภ์ไทย รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 3. สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (2) ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 07:00 - 12:00 ทำบุญเลี้ยงพระ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 4. การดูแลสุขภาพด้วยการนวด รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงามตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 09:00 - 10:00 ชี้แจงและแนะนำกิจกรรมรายวิชา ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
"
13:00 - 14:00 หัวข้อบรรยายที่ 1 ความสำคัญของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
14:00 - 17:00 ปฏิบัติการที่ 1 ความสำคัญของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 08:00 - 12:00 1. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 หัวข้อบรรยายที่ 2 กระบวนการของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (ชนิดของแหล่งข้อมูล เอกสารหลักฐานและการสืบค้นข้อมูล; ชนิดของงานวิจัย ค่าทางสถิติและการแปลผล; การประเมินวรรณกรรม; ระดับของหลักฐานทางวิชาการ) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
17:00 - 19:00 ปฏิบัติการที่ 2 กระบวนการของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (ครั้งที่ 1 นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 08:00 - 12:00 2. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 13:00 - 17:00 ปฏิบัติการที่ 2 กระบวนการของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (ครั้งที่ 2 นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 3. ปฏิบัติการที่ 1 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
"
13:00 - 16:00 4. ปฏิบัติการที่ 2 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียวตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:30 ประชุมออนไลน์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ประชุมออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 บรรยาย สสจ มุกดาหาร อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 09:00 - 11:00 สอบออนไลน์ ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:30 ประชุมออนไลน์ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH208 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 08:00 - 16:30 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 บรรยาย อ.ประสิทธิชัย นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 08:00 - 16:00 ประชุมวิชาการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 4 :Optimizing cancer care; learn for our patients นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 08:00 - 16:00 ประชุมวิชาการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 4 :Optimizing cancer care; learn for our patients นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 08:00 - 16:00 ประชุมออนไลน์ นายอิศราวุธ สายมาศตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเกียรติและนาม (PH105)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 08:30 - 16:00 ประเมินหลักสูตร ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 09:45 - 12:00 แนะนำรายวิชา 1.General principles of toxicology ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 1.3. Principles of human health risk assessment ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ประชุมกับทางทุนวิจัย สวก ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 การขอคำปรึกษาเพื่อกำหนดประเด็นหลักในการนำเสนอ (นักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงวิทยานิพนธ์) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 08:30 - 12:00 ประชุมออนไลน์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 08:00 - 12:00 2.Principles in management of poisoned patients ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 13:30 - 14:30 พิจารณาผลการเช่าสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 1 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 การขอคำปรึกษาในประเด็นการทำวิทยานิพนธ์(นักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงวิทยานิพนธ์) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 08:30 - 15:30 เตรียมสอน 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 09:00 - 13:00 ประชุมวิชาการ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 12:00 - 17:00 ประชุมวิชาการ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 15:00 - 16:00 Senior project ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 Senior project นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 08:30 - 15:00 ประเมินหลักสูตร ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปํญหาพิเศษทางเภสัชกรรมคลินิก ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 10:00 - 16:00 ปํญหาพิเศษทางเภสัชกรรมคลินิก ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 12:30 - 13:00 Senior project 2 ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 10:00 - 16:00 ปํญหาพิเศษทางเภสัชกรรมคลินิก ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 4)อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 4) แบ่งกลุ่มเรียน ใช้ห้อง B 105 B 106 B 107 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 4)อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 4) แบ่งกลุ่มเรียน ใช้ห้อง B 105 B 106 B 107 ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
"
13:00 - 16:00 อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 4)อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 4) แบ่งกลุ่มเรียน ใช้ห้อง B 105 B 106 B 107 ผศ.มานิตย์ แซ่เตียวตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 08:30 - 16:00 เตรียมสอน 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 09:30 - 11:00 เตรียมสอน 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 13:30 - 16:30 เตรียมสอน 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 12:30 - 16:30 พบนักศึกษา ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 1506 531-ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 4) แบ่งกลุ่มเรียน ใช้ห้อง B 105 B 106 B 107 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 531-ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 4) แบ่งกลุ่มเรียน ใช้ห้อง B 105 B 106 B 107 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 08:15 - 15:00 ประเมินหลักสูตรออนไลน์ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 14:00 - 16:00 คุยงานออกแบบเว็บไซต์ 2022 นายอิศราวุธ สายมาศ
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 • หารืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อจัดทำ TOR และลงทะเบียนเรียน • ชี้แจงแนวทางการดำเนินการวิทยานิพนธ์ สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2565 • หลักสูตรนำเสนอเส้นทางการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
"
13:00 - 16:00 • หารืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อจัดทำ TOR และลงทะเบียนเรียน • ชี้แจงแนวทางการดำเนินการวิทยานิพนธ์ สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2565 • หลักสูตรนำเสนอเส้นทางการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 11:00 - 13:00 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3/2565 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 11:00 - 16:00 เตรียมสอน 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 ประชุมวิจัย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 การนำเสนอความก้าวหน้า Thesis ครั้งที่ 1 ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
"
13:00 - 16:00 การนำเสนอความก้าวหน้า Thesis ครั้งที่ 1 ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 16:30 สอบชดเชย (อ.เพียงเพ็ญ) นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 13:00 - 17:00 วิทยานิพนธ์ ป.เอก ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ประชุมวิทยานิพนธ์ ป.เอก ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ฟังนำเสนอฝึกงานปี 6 รพ.อุดร ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 1506 531-ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 4) แบ่งกลุ่มเรียน ใช้ห้อง B 105 B 106 B 107 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 531-ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 4) แบ่งกลุ่มเรียน ใช้ห้อง B 105 B 106 B 107 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 12:00 - 16:30 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 10:00 - 11:00 1. Biochemical genetics ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
"
11:00 - 12:00 2. Classical genetics ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 09:45 - 12:00 แนะนำรายวิชา 1.General principles of toxicology ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคบังคับ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 08:30 - 09:00 แนะนำรายวิชา ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
09:00 - 10:00 1. General principle of pharmacology ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
10:00 - 12:00 2. Pharmacokinetics ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 15:00 2. Pharmacokinetics (ต่อ) ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 บทนำการบริหารจัดการระบบยา ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
"
13:00 - 17:00 1. โครงสร้างสังคมไทย การพัฒนา ผลกระทบสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน 2. วัฒนธรรม ความเชื่อ กับสุขภาพ ความแตกต่างของมุมมองด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 08:00 - 09:00 Course orientation ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
09:00 - 12:00 1. Inpatient neurological disorders 1.1 Stroke ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
13:00 - 16:00 1.2 Epilepsy and status epilepticus ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 3. Chromosome and chromosomal disorders ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 1.3. Principles of human health risk assessment ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 2. Thromboembolic disorders Deep vein thrombosis (DVT) Pulmonary embolism (PE) ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
11:00 - 12:00 3. Stress ulcers ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 3. Pharmacodynamics ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
11:00 - 12:00 4. Adverse drug reaction and drug interaction ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 16:00 1.Introduction and Route of drug administration อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
16:30 - 18:00 พบปะระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี 3 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 07:00 - 12:00 ระบบสารสนเทศกับการบริหารจัดการระบบยา ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
"
13:00 - 14:00 Drugs affecting the autonomic nervous system= 5. Introduction to autonomic pharmacology ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
14:00 - 16:00 6. Parasympathomimetic and parasympatholytic drugs ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 08:00 - 12:00 กิจกรรมแนะแนวประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อต่างประเทศ นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 4. Pattern of inheritance (ต่อ) ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 08:00 - 12:00 2.Principles in management of poisoned patients ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 4. Viral hepatitis ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
15:00 - 17:00 5. Systemic lupus erythematosus (SLE) ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 08:00 - 10:00 7. Neuromuscular blocking agents ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
10:00 - 12:00 8. Sympathomimetic and sympatholytic drugs ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 16:00 2.Pharmacokinetics-Pharmacodynamics (1) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 การประยุกต์การบิรหารจัดการด้านยาในงานบริหารเวชภัณฑ์ งานควบคุมเก็บรักษาและเบิกจ่าย ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
"
13:00 - 17:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 การแบ่งกลุ่ม และเตรียมทีม รายละเอียดดูตารางสอนใน LMS ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 08:30 - 16:30 โครงการเสริมทักษะวิชาการสานสัมพันธ์เขียวมะกอก (RxBOOSTCAMP) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 6. Flow of genetic information ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 08:00 - 12:00 6. Fluid and electrolyte imbalances ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
"
13:00 - 16:30 1505300 เภสัชวิทยา 1 (เรียนชดเชยจากช่วงเช้ามีพิธีไหว้ครู) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 14:00 10. Sedative-hypnotics and anxiolytics ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
14:00 - 16:00 Drugs affecting the central nervous system= 9. Introduction to CNS pharmacology ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัยตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 08:30 - 09:00 แนะนำรายวิชา ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
09:00 - 10:00 1.Introduction to pharmacotherapy ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
10:00 - 12:00 2. Systematic approach to pharmaceutical care ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:00 3. Adverse drug reactions and Drug allergy ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 1. บทนำสู่เภสัชกรรมโรงพยาบาล รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 09:00 - 11:00 1. Micromeritics ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
12:15 - 17:15 2. ยาเม็ด ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
12:15 - 17:15 2. ยาเม็ด ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 1. บทนำ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 Adrenergic drug ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 09:00 - 11:00 4.Drug interaction ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
11:00 - 12:00 5. Men and Women’s health 5.1 Urinary Incontinence ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 2. ระบบกระจายยาในโรงพยาบาล 3. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (OPD) รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 อบรมการร่างหนังสือราชการ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:00 - 14:00 2. ยาเม็ด ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
14:00 - 17:00 3.การควบคุมคุณภาพยาเตรียมรูปแบบของแข็ง ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 2. ตัวแปร สมมุติฐาน ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 08:00 - 10:00 Hypoglycemic drugs ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
"
10:00 - 12:00 Anticancer ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 08:00 - 12:00 5. Men and Women’s health (ต่อ) 5.2 Contraception 5.3 Menstrual abnormalities 5.4 Menopause and HRT ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 4. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (IPD) และงานบริบาลเภสัชกรรม (อ.พิเศษ ภก.วัชโรดม ศุภลักษณ์) รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 4. Capsules & Miscellaneous solid dosage forms ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
13:00 - 16:00 5. ยาเม็ดเคลือบ (Film coated tablet and sugar-coated tablet) ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 3. การวิจัยเชิงทดลลอง กึ่งทดลอง ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
16:00 - 18:00 พบปะระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี 4 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 08:00 - 10:00 Anticancer (ต่อ) ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
"
10:00 - 12:00 Antibiotics (Sulfonamides, ß-lactams) ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 08:30 - 16:30 โครงการเสริมทักษะวิชาการสานสัมพันธ์เขียวมะกอก (RxBOOSTCAMP) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 6. Dermatologic disorders 6.1 Atopic dermatitis, contact dermatitis 6.2 Psoriasis 6.3 Dandruff, hair loss 6.4 Skin pigmentation disorders, melasma ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 13:00 - 15:00 5. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation; HA) และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 ปฏิบัติการที่ 1 การหาคุณสมบัติของอนุภาคของแข็งและการคำนวณที่เกี่ยวข้อง ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
12:00 - 15:00 ปฏิบัติการที่ 2 การตอกยาเม็ดด้วยวิธี wet granulation ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
15:00 - 18:00 ปฏิบัติการที่ 3 การควบคุมคุณภาพยาเม็ดเบื้องต้น ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 4. การสุมตัวอย่างและการคำนวณขนาดตัวอย่าง ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
13:00 - 15:00 6. Dermatologic disorders (ต่อ) 6.5 Acne 6.6 Corns and Calluses 6.7 Wounds 6.8 Common skin infection 6.9 Head and pubic lice, scabies ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 1. Introduction to Dosage Forms and Biopharmaceutics ดร.จินตนา นภาพร
"
13:00 - 14:00 1 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
"
14:00 - 16:00 2. สถิติเชิงพรรณนา ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 10:00 - 11:00 1. Introduction to Pharmacognosy ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
"
11:00 - 12:00 2. Ethnobotany ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
"
13:00 - 16:15 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1. The Nervous system (NS)= Anatomy, physiology & pathophysiology of selected neurological disorders 1.1 Functional anatomy of the NS (3h) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 07:00 - 12:00 Introduction to spectroscopy ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 แนะนำรายวิชา 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี (1) ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 08:00 - 10:00 1.2 Cellular neuroscience (6h) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
10:00 - 11:00 2. Classical genetics (ต่อ) ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 3. Physicochemical Properties of molecules ดร.จินตนา นภาพร
"
13:00 - 15:00 3. ความน่าจะเป็น ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
"
15:00 - 16:00 4. ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น 1 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 08:00 - 12:00 Infrared spectroscopy ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
"
13:00 - 16:30 อบรม PDPA นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี (2) ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 13:00 - 17:00 3. การใช้ยาของประชาชนและกระจายยาในสังคมไทย 4. การวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมการใช้ยาของประชาชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 4. ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น 2 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 3. Extraction and Isolation of Natural Products ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
"
13:00 - 16:00 1.3 Sensory systems (cont.) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 09:00 - 11:00 Polarimeter and Refractometer ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
"
11:00 - 12:00 water determination ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 2. สเตอริโอเคมี ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
"
13:00 - 15:00 1.4 Motor systems (4h) 1.5 Autonomic nervous system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
16:00 - 18:00 พบปะระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี 5 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 08:00 - 10:00 1.4 -1.5 (cont.) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
10:00 - 11:00 5. Population genetics ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 08:30 - 16:30 โครงการเสริมทักษะวิชาการสานสัมพันธ์เขียวมะกอก (RxBOOSTCAMP) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 5. Solubilization ดร.จินตนา นภาพร
"
13:00 - 15:00 4. ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น 3 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
"
15:00 - 16:00 5. การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าที่ได้จากตัวอย่าง 1 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 08:00 - 12:00 4. Carbohydrates ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
"
13:00 - 16:00 1.4-1.5 -continue- 1.6 Overview of integrative and behavioral functions (5h)1.6 Overview of integrative and behavioral functions (5h) 1.7 Electrical activity of the brain, sleep-wake states & circadian rhythms 1.8 Learning, Memory, Language a ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 08:00 - 12:00 Atomic Spectroscopy ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
"
14:00 - 17:00 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก (ชดเชยเนื่องจากคณะมีกิจกรรมวันไหว้ครูตอนเช้า) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
14:00 - 17:00 3 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก (1) ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 08:00 - 09:00 Course introduction อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
09:00 - 12:00 1. งานเภสัชกรรมครอบครัว อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 1: เภสัชกรรมครอบครัว อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 2. ระบบสุขภาพและหลักการของเภสัชกรรมปฐมภูมิ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 2: ระบบสุขภาพและหลักการของเภสัชกรรมปฐมภูมิ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อเตรียม case conference ครั้งที่ 1 ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 12:00 - 15:00 ศูนย์การเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์ถ่ายทอดการประชุม บริษัท Booknet จะสาธิตและประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูล Natural Medicine แก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อเตรียม case conference ครั้งที่ 1 ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 3. การคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 3: การคุ้มครองผู้บริโภค อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 Group Discussion: Chromosome ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 Group Discussion: Chromosome ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 08:00 - 10:00 4. การประเมินผู้ป่วยสูงอายุและปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
10:00 - 12:00 5. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 15:00 6. การจัดการโรคที่พบบ่อยและการบริบาลเภสัชกรรมในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1; อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 Group discussion: Pattern of Inheritance ดร.ฐิติเดช ลือตระกูลตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อเตรียม case conference ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อเตรียม case conference ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 11:00 - 13:00 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 12:00 - 16:00 สอบวิทยานิพนธ์ ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก (นายภาณุมาศ เยาวศรี) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 เภสัชพันธุศาสตร์: ที่มาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิกและการคิดค้นพัฒนายา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อเตรียม case conference ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 การควบคุมและการแสดงออกของจีนและการศึกษาความสัมพันธ์ของจีน ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อเตรียม case conference ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 ประชากรพันธุศาสตร์ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
13:30 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ความแปรผันทางพันธุกรรมมนุษย์ (เปลี่ยนเวลาเรียนเนื่องจากคณะจัดงานกิจกรรมวันไหว้ครูในช่วงเช้า) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 ความแปรผันทางพันธุกรรมมนุษย์ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุลตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อเตรียม case conference ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อเตรียม case conference ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 3) ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปัญหาพิเศษ ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1. บทนำ • คำนิยาม • การจำแนกประเภทของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา • ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 1. บทนำการบริบาลทางเภสัชกรรมใน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
"
13:00 - 15:00 2. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย ความดันโลหิตสูง อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 1. ความสำคัญของโภชนาการและโภชนบำบัด อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
13:00 - 15:00 2. มาตรฐานอาหารบริโภค อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 13:00 - 17:00 Introduction to spectroscopy ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 13:00 - 17:00 Introduction to spectroscopy ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 2.บทบาทของเภสัชกรต่อการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา • การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา • การประเมินอาการไม่พึงประสงค์ • การบันทึกและรายงาน อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
"
13:00 - 15:00 3. Drug information Resource For ADR assessment อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 3. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย โรคเบาหวาน อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 1: ทักษะที่จำเป็นในการบริบาลทาง เภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 09:00 - 11:00 3. ปัญหาโภชนาการ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
12:00 - 15:00 ปฏิบัติการ 1 : ปัญหาโภชนาการของคนไทย อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
15:00 - 18:00 ปฏิบัติการ 2 : การคำนวณความต้องการพลังงานของร่างกาย อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 UV and Fluorescence ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 UV and Fluorescence ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 09:00 - 11:00 4.การติดตามและประเมินอาการไม่พึง ประสงค์จาการใช้ยา • การศึกษาก่อนยาออกสู่ท้องตลาด • การศึกษาหลังจากยาออกสู่ท้องตลาด อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 4. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย โรคไขมันในเลือดผิดปกติ อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 2: การให้คำปรึกษาด้านยาและการประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 4. การประเมินภาวะโภชนาการ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการ 3 : ปัญหาโภชนาการ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 13:00 - 17:00 Infrared spectroscopy ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 08:00 - 12:00 โครงการเสริมทักษะวิชาการสานสัมพันธ์เขียวมะกอก (RxBOOSTCAMP) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
"
13:00 - 17:00 Infrared spectroscopy ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 09:00 - 11:00 5.การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา • การค้นหาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา • การประเมินและจัดการอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 5. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย โรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่ อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
"
13:00 - 15:00 6. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและ หัวใจล้มเหลวเรื้อรัง อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 5. โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการ 4 : การประเมินภาวะโภชนาการ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ตารางการใช้ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 Fluorescence spectrophotometry ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
"
13:00 - 17:00 UV-Visible spectrophotometry ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 09:00 - 11:00 1. Size Reduction ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
"
13:00 - 16:00 2. Mixing ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 08:00 - 09:00 1. แนะนำรายวิชาสัมมนาทางเภสัชกรรม วัตถุประสงค์ รูปแบบการเรียนสัมมนา การประเมินผล การกำหนดหัวข้อสัมมนาให้ผู้เรียนพิจารณา/ มอบหมายงาน รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
"
09:00 - 12:00 1. บทนำสู่วิทยาการเครื่องสำอาง ดร.จินตนา นภาพร
"
13:00 - 16:00 2. การเตรียมพืชสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอาง ดร.จินตนา นภาพร
"
16:00 - 22:00 (เรียนรู้ด้วยตนเอง1) การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (เก็บคะแนนด้วยแบบทดสอบความเข้าใจหลังเรียนผ่าน UBU-LMS platform) รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 1. การศึกษาก่อนตั้งตำรับ ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
13:00 - 16:00 1. การศึกษาก่อนตั้งตำรับ ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 Atomic absorption spectroscopy ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
"
13:00 - 16:00 การตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบยาและเภสัชภัณฑ์ตามเภสัชตำรับ ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 3. Drying ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
"
13:00 - 15:00 4. Compression ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 08:00 - 09:00 2. การนำเสนอบทความวิจัยและวิจารณ์บทความ ครั้งที่ 1 ที่เกี่ยวกับหัวข้อสัมมนา รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
"
09:00 - 12:00 3. สารช่วยที่ใช้ในการตั้งตำรับเครื่องสำอาง ดร.จินตนา นภาพร
"
13:00 - 16:00 4. โครงสร้างผิวหนังและการดูดซึมผ่านผิวหนัง ดร.จินตนา นภาพร
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 1. การศึกษาก่อนตั้งตำรับ ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
13:00 - 16:00 2. การตั้งตำรับยาน้ำ ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 Infrared spectrophotometry ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
"
13:00 - 15:00 Infrared spectrophotometry ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 1 Size reduction ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 2 Size reduction ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 08:00 - 09:00 2. การนำเสนอบทความวิจัยและวิจารณ์บทความ ครั้งที่ 1 ที่เกี่ยวกับหัวข้อสัมมนา (ต่อ) รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
"
09:00 - 12:00 5. อิมัลชันทางเครื่องสำอาง ดร.จินตนา นภาพร
"
13:00 - 16:00 6. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ชะลอวัย ผลิตภัณฑ์กันแดด ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว ดร.จินตนา นภาพร
"
16:00 - 19:00 (เรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (เก็บคะแนนด้วยแบบทดสอบความเข้าใจหลังเรียนผ่าน UBU-LMS platform) รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 2. การตั้งตำรับยาน้ำ ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 08:30 - 16:30 โครงการเสริมทักษะวิชาการสานสัมพันธ์เขียวมะกอก (RxBOOSTCAMP) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 Nuclear magnetic resonance ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
"
13:00 - 15:00 Nuclear magnetic resonance ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 3 Size reduction and evaluation ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 4 Size reduction and evaluation and conference ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 08:00 - 09:00 2. การนำเสนอบทความวิจัยและวิจารณ์บทความ ครั้งที่ 1 ที่เกี่ยวกับหัวข้อสัมมนา (ต่อ) รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
"
16:00 - 19:00 (เรียนรู้ด้วยตนเอง 3) เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบวาจาและโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เก็บคะแนนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน UBU-LMS platform) รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงามตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 (64 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 09:30 - 10:00 ชี้แจงรายวิชาและกิจกรรม ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
10:00 - 12:00 1.แนวคิดและหลักการของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
13:00 - 15:00 2. สถานการณ์ นโยบายเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 08:00 - 09:00 Course orientation อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
09:00 - 12:00 1. งานเภสัชกรรมครอบครัว อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 1: เภสัชกรรมครอบครัว อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 Introduction to Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 10:30 - 12:30 Introduction to literature evaluation ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
"
13:00 - 16:00 อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 Introduction to Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 08:00 - 10:00 3. แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 4. ทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
10:00 - 12:00 5. ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
13:00 - 15:00 6. การสืบค้นแหล่งข้อมูลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการประเมินหลักฐานทางการแพทย์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 2.ระบบสุขภาพและหลักการของเภสัชกรรมปฐมภูมิ (Online) อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 2: ระบบสุขภาพและหลักการของเภสัชกรรมปฐมภูมิ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
"
13:00 - 16:00 อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 7. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
13:00 - 15:00 8.การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 3. การคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 3: การคุ้มครองผู้บริโภค อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 3. PhysioEx9.1 Laboratory simulations in physiology ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 3) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
"
13:00 - 16:00 อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 3) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 3. PhysioEx9.1 Laboratory simulations in physiology ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 08:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 1 : หลักการความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปฏิบัติการที่ 2 : สถานการณ์ นโยบายเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3 : ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 08:00 - 10:00 4. การประเมินผู้ป่วยสูงอายุและปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
10:00 - 12:00 5.การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 15:00 6.6. การจัดการโรคที่พบบ่อยและการบริบาลเภสัชกรรมในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1; กลุ่มอาการในผู้สูงอายุ ตอนที่ 1 อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 08:00 - 17:00 คุณสดใส: งานประกันมหาวิทยาลัย:กิจกรรมชวนกันคุยเรื่องการตลาด ม.อุบล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคบังคับ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 Systematic approach to Pharmaceutical care ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 1: ทักษะที่จำเป็นในการบริบาลทาง เภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 1 Stroke Prescription analysis Pharmacist intervention การประเมิน - Online quiz (LMS) - รายงาน/งานมอบหมาย - การมีส่วนร่วม ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปฎิบัติการครั้งที่ 2 ADR ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 2 Epilepsy and status epilepticus Prescription analysis Pharmacist intervention การประเมิน - Online quiz (LMS) - รายงาน - การมีส่วนร่วม ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 Men and Women’s health ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3 Thromboembolic disorders Prescription analysis Pharmacist intervention การประเมิน - Online quiz (LMS) - รายงาน - การมีส่วนร่วม ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 09:30 - 16:30 ประชุมเตรียมเสนอแผนกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติกรรม นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 09:30 - 12:30 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประเมินออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อเตรียม case conference ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อเตรียม case conference ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์อาจารย์ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาและวางแผนการดูแลสุขภาพจิตฯ นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ (ห้องสำหรับผู้เข้าสอบ) นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 09:30 - 13:00 รับฟังข้อเสนอแนะ OP ร่วมกับพี่เลี้ยง นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 12:45 - 13:00 ประชุมกรรมการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:00 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการเภสัชศาสตรืศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2565 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 11:00 - 13:00 ประชุมพิจารณาทบทวนและกำหนดเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์คณะ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 09:30 - 16:30 รับฟังข้อเสนอแนะ หมวด 2 และผลลัพธ์ 7.5 ร่วมกับพี่เลี้ยง นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์อาจารย์เภสัชวิทยา นางนิธินันท์ สุยะลา
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 09:00 - 13:00 สอบสัมภาษณ์ธุรการงานวิชาการ และประชุมกรรมการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ตารางการใช้ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:30 ประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2564 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 13:30 - 16:00 ประชุมกรรมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลคณะเภสัชศาสตร์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 12:00 - 16:30 ประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6/2564 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 09:30 - 16:30 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/65 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2565 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 11:00 - 13:30 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 11:00 - 13:30 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ นางสาวิตรี สอนพงษ์
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศษสตร์ ครั้งที่ 6/2565 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้ห้องสถานปฏิบัติการทางการแพทย์ (B201) ตึก B ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการ 1 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการ 2 การตอกยาเม็ดด้วยวิธี wet granulation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 18:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการ 3 การควบคุมคุณภาพยาเม็ดเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้โรงงานยา ห้องบดแร่ง (PH112)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องควบคุมคุณภาพ (PH123)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องเคลือบยาเม็ด (PH120)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา แปรรูปผลิตภัณฑ์ (PH115)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องบรรจุ (PH124)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องบรรจุแคปซูล (PH121)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องอบ (PH113)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องเครื่องชั่ง (PH110)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 (PH207)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2 (PH208)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (PH209)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (PH219)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (PH220)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1. Gross anatomy of the nervous system ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1. Gross anatomy of the nervous system ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 2. Introduction to human anatomy and physiology laboratory ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 2. Introduction to human anatomy and physiology laboratory ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 4.1 ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations) 4.2 ความรู้สึกพิเศษ (special senses) ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 1. ปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง Physical properties of molecules= Liquid-liquid miscibility (ให้นักศึกษาเฉพาะ section ที่ 1 เข้าทำปฏิบัติการ) ดร.จินตนา นภาพร
"
13:00 - 16:00 2. ปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง Physical properties of molecules: Solubility and Partition coefficient (ให้นักศึกษาเฉพาะ section ที่ 2 เข้าทำปฏิบัติการ) ดร.จินตนา นภาพร
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 3. ปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง Solutions and solubilization: Micellar solubilization (ให้นักศึกษาเฉพาะ section ที่ 1 เข้าทำปฏิบัติการ) ดร.จินตนา นภาพรตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 (PH310)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 1 UV-Vis spectroscopy Calibration ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 1 UV-Vis spectroscopy Calibration ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 2 UV-Vis spectroscopy for qualitative analysis ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 2 UV-Vis spectroscopy for qualitative analysis ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3 UV-Vis spectroscopy for quantitative analysis ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3 UV-Vis spectroscopy for quantitative analysis ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 10:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 2 เทคนิคทั่วไปในปฏิบัติการวิชาเภสัชเวท (ชมวิดิทัศน์ ตอบข้อซักถาม รับอุปกรณ์ที่ห้องปฏิบัติการ) (Sec 01) ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 1 แนะนำรายวิชาปฏิบัติการเภสัชเวทและชมภาพยนตร์ มอบหมายงานการคัดเลือกพืชสมุนไพร (Sec 02) ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 1 แนะนำรายวิชาปฏิบัติการเภสัชเวทและชมภาพยนตร์ มอบหมายงานการคัดเลือกพืชสมุนไพร (Sec 02) ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 2ปฏิบัติการที่ 2 เทคนิคทั่วไปในปฏิบัติการวิชาเภสัชเวท (ชมวิดิทัศน์ ตอบข้อซักถาม รับอุปกรณ์ที่ห้องปฏิบัติการ) เทคนิคทั่วไปในปฏิบัติการวิชาเภสัชเวท (ชมวิดิทัศน์ ตอบข้อซักถาม รับอุปกรณ์ที่ห้องปฏิบัติการ) (Sec 02) ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3 การเตรียมตัวอย่างสมุนไพร (บดลดขนาด) การสกัดสมุนไพร การสืบค้นข้อสมุนไพรและนำเสนอข้อมูลสมุนไพร (Sec 02) ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3 การเตรียมตัวอย่างสมุนไพร (บดลดขนาด) การสกัดสมุนไพร การสืบค้นข้อสมุนไพรและนำเสนอข้อมูลสมุนไพร (Sec 02) ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสงตารางการใช้PH411A

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH412

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 12:00 - 15:00 1. จิตวิทยาพัฒนาการ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 12:00 - 15:00 2. ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 12:00 - 15:00 3. ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้CLB5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 แนะนำรายวิชาและการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 กลไกการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย รูปแบบยาเตรียม และเทคนิคการใช้ยาแบบต่าง ๆ ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 สุขภาพกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ตารางการใช้CLB4101 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB4204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB4205 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3303 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3304 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 1. จิตวิทยาพัฒนาการ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 2. ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 3. ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 4. พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์ 5. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้CLB5105 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 1. วัยและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย วิตามินแร่ธาตุ สมุนไพรเพื่อความงาม ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 3. กฏหมายเครื่องสำอางและรูปแบบเครื่องสำอางที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 08:00 - 11:00 4. โครงสร้างผิวหนัง ชนิดของผิวและผลิตภัณฑ์เพื่อทำความสะอาดผิว ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผาตารางการใช้ลงชุมชน (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ศูนย์เครื่องมือกลาง (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ไม่ประสงค์จองห้องเรียน (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาครั้งที่ 1 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาครั้งที่ 2 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาครั้งที่ 3 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพาตารางการใช้CLB4105 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 12:00 - 15:00 1. จิตวิทยาพัฒนาการ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 12:00 - 15:00 2. ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 12:00 - 15:00 3. ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 12:00 - 15:00 4. พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์ 5. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม