กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมิถุนายน 2564ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 ตรวจสอบภายใน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 ตรวจสอบภายใน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 ตรวจสอบภายใน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 ตรวจสอบภายใน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 ตรวจสอบภายใน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 ตรวจสอบภายใน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 ตรวจสอบภายใน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 ตรวจสอบภายใน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 ตรวจสอบภายใน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 ตรวจสอบภายใน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 ตรวจสอบภายใน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 ตรวจสอบภายใน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 ตรวจสอบภายใน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 ตรวจสอบภายใน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 ตรวจสอบภายใน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 จองประเมินต่อสัญญาและประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย นางนิธินันท์ สุยะลาตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 15:00 - 18:00 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 1. การศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม แนะนำรายวิชาและการประเมินผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 15:00 - 18:00 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 2. ประวัติวิชาชีพเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 2. ข้อมูลสำคัญของน้ำมันหอมระเหย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม แนะนำรายวิชาและการประเมินผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 3. สมุนไพรในการบรรเทาโรคเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 15:00 - 18:00 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง) ขอความกรุณาจองเฉพาะสำหรับการใช้ประชุมหน่วยงานเท่านั้น

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 09:00 - 10:00 เปิดศูนย์ AEFI UBON อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
"
13:30 - 16:30 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 13:30 - 16:00 ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 10:30 - 11:00 ประชุมกรรมการหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
11:00 - 11:30 ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ วาระพิเศษ/2564 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณารับรองผลการเรียนภาคฤดูร้อนและรับการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 สอบวิทยานิพนธ์ ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก (นางสาวนิจวรรณ ชื่นไมตรี) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและพิธีการ งานประชุม UBPHAR2021 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2564 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 12:00 - 14:00 งานสารสนเทศหารือร่วมกับงานวิชาการ นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:30 นำเสนอฝึกงานภาคบังคับ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 12:00 - 17:00 1505400 พิษวิทยาคลินิก เตรียมความพร้อม ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:10 1505400 พิษวิทยาคลินิก นางสาวิตรี สอนพงษ์
"
12:15 - 16:30 ประชุมหารือการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) ด้านการผลิตบัณฑิตครั้งที่ 3 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 09:00 - 17:00 Pharmacotherapy3 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 08:30 - 12:00 บรรยายหลักวิจัย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
13:00 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาและวางแผนสุขภาพจิต ความเครียดและภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 09:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคล
"
13:00 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2564 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 10:00 - 12:00 สอน chronic disease อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
"
13:00 - 16:00 ประชุมเรื่องระบบจองรถยนต์ นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 09:00 - 17:00 Pharmacotherapy3 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 09:00 - 13:00 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3/2564 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2564 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 5/2564 อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
"
13:00 - 17:00 เภสัชบำบัด 3 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 09:00 - 13:30 เตรียมสอน ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2564 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
"
13:00 - 16:30 ประชุมพัฒนาระบบPhaPAB นายอิศราวุธ สายมาศ
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 ฟังนำเสนอ AC (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 จองห้องประเมินทดลองงานและต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 จองห้องประเมินทดลองงานและต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 11:00 - 12:00 สอนออนไลน์ 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 16:00 สอน Online อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 สอน Online อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
16:00 - 18:00 สอนออนไลน์ 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 10:00 - 12:00 สอนออนไลน์ 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 เตรียมสอน ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 เตรียมสอน ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 11:00 - 12:00 สอนออนไลน์ 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 08:30 - 09:30 สอน รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
10:00 - 12:30 สอนออนไลน์วิชาปัญหาพิเศษฯ (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
16:00 - 18:00 สอนออนไลน์ 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 10:00 - 12:00 สอนออนไลน์ 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 คุมแลป chronic disease อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 11:00 - 12:00 สอนออนไลน์ 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทองตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 08:30 - 12:00 ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 09:30 - 14:00 ประชุมหารือการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) ด้านการผลิตบัณฑิตครั้งที่ 2 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:30 นำเสนอฝึกงานภาคบังคับ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 10:00 - 12:00 อ.ทวีศักดิ์ ประชุมออนไลน์ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 09:30 - 11:30 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2564 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 1504 525-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ 1. การศึกษาก่อนตั้งตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 09:30 - 12:00 ประชุมกรรมการ 3 ฝ่าย งาน UBPhar2021 ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 09:30 - 12:00 ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา และกรรมการฝึกอบรมระยะสั้น นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ งานประชุมวิชาการ UBPHAR2021 ครั้งที่ 3/2564 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 1504 525-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ 2. การตั้งตำรับยาน้ำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 12:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 13:00 - 14:30 ประชุมชี้แจงกรอกข้อมูลแผนปฏิบัติการ2565 นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 อัดคลิบเพื่อการสอน อ.อนุวัฒน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 ฟังนำเสนอ นศ ฝึกงานร้านยา ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 เตรียมงานมัชฌิมนิเทศ ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 12:00 - 16:30 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 ประชุม ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
12:00 - 16:30 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 12:00 - 16:30 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1503420 Instrumental Analysis ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
"
12:00 - 16:00 เตรียมการสอน GE อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 11:30 - 13:00 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
13:00 - 14:00 1503329 Pharmaceutical Chemistry Analysis Laboratory 2 ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
"
14:00 - 16:30 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 12:00 - 13:00 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
13:00 - 14:00 1503329 Pharmaceutical Chemistry Analysis Laboratory 2 ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
"
14:00 - 16:30 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 อัดคลิปสำหรับการสอน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:30 - 15:30 1502224-NS-Basic principles ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 12:30 - 16:00 เภสัชกรกับอนามัยชุมชน ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 เตรียมสอน ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
12:30 - 16:00 สอนออนไลน์ Lab เภสัชบำบัด 1 (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 เตรียมสอน ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 16:00 นำเสนอฝึกงานร้านยา ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 12:00 - 17:00 เตรียมสอน ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 09:30 - 12:30 เตรียมสอน ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
12:30 - 17:00 เภสัชวิทยา 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 09:00 - 13:00 ประชุมเตรียมงานกลุ่มวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 13:00 - 15:00 RDU in NCDs ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
"
15:50 - 17:00 1503420 Instrumental Analysis ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 10:00 - 12:00 Chronic disease in Hypertension ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
"
12:00 - 16:30 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 08:00 - 11:00 เภสัชบำบัด 3 Cirrhosis and complications ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
"
11:05 - 16:00 สัมภาษณ์งาน ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 09:30 - 12:00 นำเสนอ journal club ฝึกงาน DIS ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
14:30 - 16:00 นืเทศงาน รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 12:30 - 14:30 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 12:00 - 16:00 ปฐมนิเทศออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 14:00 - 15:00 นิเทศงาน รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
"
15:35 - 17:00 ประชุมย่อยเภสัชวิทยา ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มย่อยคลินิก ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการเภสัชเวท ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 12:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มย่อยปฏิบัติการเภสัชเวท ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 16:00 - 19:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 สอนออนไลน์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการเภสัชบำบัด 1 ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 12:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มย่อยปฏิบัติการเภสัชเวท ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 16:00 ประชุมทางไกล กรรมการ พรบ.ยา ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
"
16:00 - 19:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 13:00 - 15:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน 2. การใช้ยาของประชาชนและกระจายยาในสังคมไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน ปฏิบัติการที่ 2 แนวทางการทำวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการวิจัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 09:00 - 11:55 สัมภาษณ์งาน ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
12:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มย่อยปฏิบัติการเภสัชเวท ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 จัดเอกสาร senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 จัดเอกสาร senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 จัดเอกสาร senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 18:30 - 21:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 13:00 - 15:00 ประชุมค่ายหมอยา ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
18:30 - 21:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 18:30 - 21:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 14:15 - 16:00 นัดประชุมวิชาสัมมนาทางเภสัชอุตสาหการ ดร.จินตนา นภาพรตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 16:30 - 17:30 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 16:30 - 18:30 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 2. สถิติเชิงพรรณนา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 9) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1.บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 10:00 - 12:00 1507 525-การบริหารจัดการระบบยา 2. กระบวนการการคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ และบัญชียาโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1.บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 16:30 - 18:30 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 3. ความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 16:30 - 18:30 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 4. ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2. PhysioEx9.1 Laboratory simulation in physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2. PhysioEx9.1 Laboratory simulation in physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 16:30 - 18:30 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 4. ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations) และความรู้สึกพิเศษ (special senses นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 09:00 - 10:00 1503 310-เภสัชเวท 2. Ethnobotany นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 7) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 Acute decompensated heart failure นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : Physical examination skills for pharmacists and Interpretation of clinical laboratory data นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 7) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3  Cholelithiasis and pancreatitis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : 5. Gynecologic and obstetric disorders นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 : แหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์ การใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย การใช้บริการสำนักวิทยบริการ เทคนิคการสืบค้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 8) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 8) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 08:00 - 11:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 1. แนะนำรายวิชาและการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 1504 525-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ 1. การศึกษาก่อนตั้งตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ( 60150040138 ชญานิศ บุญช่วย ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 1503 421-ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1. UV-Visible spectrophotometry 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 18:30 - 21:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 8) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 08:00 - 11:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 2. พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 510-สัมมนาทางเภสัชกรรม : แนะนำรายวิชา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1504 525-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ 1. การศึกษาก่อนตั้งตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 525-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ 1. การศึกษาก่อนตั้งตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 07:30 - 17:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1503 421-ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 3. Fluorescence spectrophotometry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:30 - 21:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 18:30 - 22:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 8) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:30 - 22:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก แนะนำรายวิชา 1. ฐานข้อมูลทางเคมียาและการนำไปใช้ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 2. State of Matter and Physical Properties of molecules นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 แนะนำรายวิชาบรรยาย และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ 1. Immunology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก 2. Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 3. Solutions and Colligative Properties นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 1 UV-Vis spectroscopy Calibration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 แนะนำรายวิชาบรรยาย และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 1 UV-Vis spectroscopy Calibration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 16:00 - 19:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ 1. Immunology 1.3 Antigen and antibody (cont.) 1.4 Complements นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 5. Pharmaceutical Buffers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 2 UV-Vis spectroscopy for qualitative analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 แนะนำรายวิชาบรรยาย และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 2 UV-Vis spectroscopy for qualitative analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 12:00 - 16:00 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 สอนเภสัชพันธุศาสตร์ฯ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
14:15 - 16:30 นัดพบนักศึกษาวิชาสัมมนาทางเภสัชกรรม (ออนไลน์) ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:30 สอนออนไลน์ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 Case Discussion (ฝึกงานออนไลน์ TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 ประชุมแนวทาง รายการพบหมอ ม.อุบล อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2564 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 ฟังนำเสนอ Formal case presentation (ฝึกงาน TDM) ห้อง 1 ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 นำเสนอ academic in-service ฝึกงาน DIS ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 10:00 - 11:30 เตรียมการสอน ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
12:30 - 15:00 สอนออนไลน์วิชาเภสัชบำบัด 1 (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 09:30 - 12:00 สอนออนไลน์วิชา Pharm Care in Chronic disease (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
13:00 - 16:00 เตรียมสอน 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 เตรียมสอน 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 15:00 สอนออนไลน์วิชาปัญหาพิเศษฯ (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 10:00 - 12:00 การเรียนการสอนภูมิคุ้มกันฯ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
12:30 - 16:30 online ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 สอน Lab PT 1 อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 บรรยาย ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 10:00 - 13:00 เตรียมสอน ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 10:00 - 16:00 สอน online วิชาปัญหาพิเศษ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 10:00 - 12:00 การเรียนรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาฯ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:30 เตรียมสอน ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ประชุม online รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อนตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 08:00 - 13:00 จัดประชุุมออนไลน์ โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ 2021 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อม ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อม ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อม ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อม ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อม ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อม ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อม ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2564 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 11:00 - 12:00 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
12:00 - 17:00 สอน online Techno 1 รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 ประชุมออนไลน์กรรมการตรวจประเมิน EdPEx ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 สอน ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 08:00 - 17:00 เภสัชวิทยา 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 09:00 - 17:00 สอน Instrumental analysis ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 12:00 - 16:00 เตรียมสอน ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:30 เภสัชวิทยา 1 NC ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
12:35 - 17:00 attend pharmacology I ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 สอนวิชา การวิคราะห์ด้วยเครื่องมือ ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ตารางการใช้PH 208 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 ปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ต้นกล้าเขียวมะกอกคุณภาพ (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษษ 2564 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:00 สอนออนไลน์เภสัชบำบัด 1 ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
17:00 - 18:00 สอนออนไลน์ อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:30 สอน online mixing รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 09:00 - 11:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 1. Micromeritics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:30 - 16:30 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 2. ยาเม็ด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 GE ยาในชีวิตประจำวัน ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
"
13:00 - 15:00 สอนออนไลน์ อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 13:00 - 15:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน 1. โครงสร้างสังคมไทย การพัฒนา :ผลกระทบสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน ปฏิบัติการที่ 1 การแบ่งกลุ่ม แนวทางการศึกษาปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ แนวทางการรับฟังปัญหา การเลือกปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาเบื้อต้น และการสร้างโครงร่างการวิจัย ข้อควรระวังในทางจริยธรรมการทำวิจัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 09:00 - 17:00 สอน online solution properties รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 07:30 - 12:10 1505400 พิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
13:00 - 16:50 ฟังนักศึกษานำเสนอฝึกงานร้านยา ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 09:00 - 15:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 2. ยาเม็ด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 อ.อนุวัฒน์ อัดคลิปสอน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 07:30 - 12:15 1505400 พิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 4. Capsules & Miscellaneous solid dosage forms นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 10:00 - 14:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 1 Stroke - ทดสอบ quiz (LMS) - Prescription analysis - Assignment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฎิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2 Epilepsy and status epilepticus - ทดสอบ quiz (LMS) - Prescription analysis - Assignment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 1 Stroke - ทดสอบ quiz (LMS) - Prescription analysis - Assignment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฎิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2 Epilepsy and status epilepticus - ทดสอบ quiz (LMS) - Prescription analysis - Assignment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 1 Stroke - ทดสอบ quiz (LMS) - Prescription analysis - Assignment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฎิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2 Epilepsy and status epilepticus - ทดสอบ quiz (LMS) - Prescription analysis - Assignment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 1 Stroke - ทดสอบ quiz (LMS) - Prescription analysis - Assignment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฎิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2 Epilepsy and status epilepticus - ทดสอบ quiz (LMS) - Prescription analysis - Assignment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 1 Stroke - ทดสอบ quiz (LMS) - Prescription analysis - Assignment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2 Epilepsy and status epilepticus - ทดสอบ quiz (LMS) - Prescription analysis - Assignment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 13:00 - 15:00 เภสัชกรรมโรงพยาบาล นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 1 Stroke - ทดสอบ quiz (LMS) - Prescription analysis - Assignment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 บรรยายหลักวิจัย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:30 เตรียมสอน พบนักศึกษา ป.เอก ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 11:00 - 14:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2 Epilepsy and status epilepticus - ทดสอบ quiz (LMS) - Prescription analysis - Assignment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 เตรียมสอน ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจตารางการใช้ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (288 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 08:30 - 09:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : แนะนำรายวิชา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
09:00 - 10:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : 1.Introduction to pharmacotherapy นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : 2. Systematic approach to pharmaceutical care นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : 3.Drug interaction นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 1. General principles of toxicology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 1. บทนำสู่เภสัชกรรมโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 09:00 - 17:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 4. Capsules & Miscellaneous solid dosage forms นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 1. Introduction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1. The Nervous system: Anatomy, physiology & pathophysiological disorders of the nervous system (NS, 27 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 2 แนะนำวิชา 1 Adrenergic drug นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : 4.Adverse drug reactions and Drug allergy นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : 4.Adverse drug reactions and Drug allergy นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 1.3. Principles of toxicology and human health risk assessment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 2. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 09:00 - 15:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 4. Capsules & Miscellaneous solid dosage forms นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 2. Hypothesis formulation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1.2 Functional Anatomy of the Brain and spinal cord (4hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 2 2 Hypoglycemic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 1. Introduction to Dosage Forms and Biopharmaceutics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 1. ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 2. สถิติเชิงพรรณนา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 08:00 - 09:00 1503 310-เภสัชเวท 1. Introduction to Pharmacognosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 3. Extraction and Isolation of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:30 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 1. Inpatient neurologic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 08:30 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 แนะนำรายวิชา 1. General principle of pharmacology 2. Pharmacokinetics Pharmacokinetics (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 แนะนำรายวิชา 1. General principle of pharmacology 2. Pharmacokinetics Pharmacokinetics (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 2. Classical genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1. The Nervous system: Anatomy, physiology & pathophysiological disorders of the nervous system (NS, 27 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Chromosome and chromosomal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 20:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 แนะนำวิชา 1 Adrenergic drug นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 2. State of Matter and Physical Properties of molecules นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 3. ความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 4. ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 09:00 - 11:00 1503 310-เภสัชเวท 3. Extraction and Isolation of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 4. Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1.1 Basic principles (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1.2 Functional Anatomy of the Brain and spinal cord (4hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 2. Thromboembolic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 3. Pharmacodynamics 4. Adverse drug reaction and drug interaction Drugs affecting the autonomic nervous system: นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 5. Introduction to autonomic pharmacology 6. Parasympathomimetic and parasympatholytic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1.3 Brain injury (2 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 2.Group Discussion hromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 2.Group Discussion hromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฎิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3.Group Discussion:Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 10:00 - 12:00 1506 531-ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 1. Introduction to literature evaluation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 531-ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 1. 2. อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 2.Group Discussion hromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 10:00 - 16:00 1506 531-ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 3. อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 2.Group Discussion Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฎิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3.Group Discussion:Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 2.Group Discussion hromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 2.Group Discussion hromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฎิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3.Group Discussion:Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 09:00 - 17:00 1503 420-การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1. Fluorescence spectrophotometry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 1504 521-กระบวนการผลิตทางเภสัชอุตสาหกรรม บทนำเข้าสู่วิชา 1. Size Reduction 2. Mixing นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 09:00 - 09:30 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง Introduction to Pharmaceutical Technology II ชี้แจงวัตถุประสงค์รายวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และประเมินผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:30 - 11:30 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง หัวข้อที่ 1 บทนำสู่วิทยาการเครื่องสำอาง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:30 - 14:30 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง หัวข้อที่ 2 การตลาดและบรรจุภัณฑ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 16:30 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง หัวข้อที่ 2 หัวข้อที่ 3 สารช่วยที่ใช้ในการตั้งตำรับเครื่องสำอาง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 1504 521-กระบวนการผลิตทางเภสัชอุตสาหกรรม 3. Drying 4. Compression นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 2.Group Discussion hromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 09:00 - 11:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง หัวข้อที่ 2 หัวข้อที่ 4 อิมัลชันทางเครื่องสำอาง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง หัวข้อที่ 2 หัวข้อที่ 5 ผิวหนังและผลิตภัณฑ์สำหรับผิว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 2.Group Discussion hromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 1503 420-การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 3. Infrared spectrophotometry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฎิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:00 1504 521-กระบวนการผลิตทางเภสัชอุตสาหกรรม ปฏิบัติการที่ 1 – Size reduction ปฏิบัติการที่ 2 – Size reduction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3.Group Discussion:Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 525-การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา : บทนำ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 10:00 - 12:00 1506 534-เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ 1. บทนำการบริบาลทางเภสัชกรรมใน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 534-เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ 2. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 08:30 - 12:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการประเมินรายวิชา - ปัญหาโภชนาการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการประเมินรายวิชา - ปัญหาโภชนาการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 525-การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา : 2. บทบาทของเภสัชกรต่อการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 10:00 - 16:00 1506 534-เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ 3. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย โรคสมองเสื่อม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 10) เพิ่มเติม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด ปฏิบัติการ 1 : ปัญหาโภชนาการของคนไทย ปฏิบัติการ 2 : การคำนวณความต้องการพลังงานของร่างกาย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 525-การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา : 3. ระบบการติดตามและประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากากรใช้ยา (ภญ.วิมล สุวรรณเกษาวงษ์) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 10:00 - 16:00 1506 534-เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ ปฏิบัติการที่ 2 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 10) เพิ่มเติม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 09:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ชี้แจงรายวิชาและกิจกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 08:00 - 16:00 1506 534-เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ 1. งานเภสัชกรรมครอบครัว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 08:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย 3. แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 4. ทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 08:00 - 10:00 1506 534-เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ 3. การประเมินผู้ป่วยสูงอายุและปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 09:00 - 12:00 สอนออนไลน์ อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
"
13:00 - 16:00 สอนออนไลน์ อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 08:00 - 10:00 1506 534-เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ 4. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 534-เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ 5. การคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 534-เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ ปฏิบัติการครั้งที่ 3: การคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (64 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 08:30 - 16:30 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2564 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 1. Introduction to Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 1. Introduction to Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 2.Group Discussion hromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 2.Group Discussion hromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3.Group Discussion:Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (128 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Biochemistyy genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Pattern of inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 1 Stroke นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 10:00 - 11:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Population genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Flow of genetic information นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Flow of genetic information นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 07:50 - 10:00 ประชุมวิชาการ US-THAI Pharmacy Consortium 2021 (ออนไลน์) นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 07:50 - 10:00 ประชุมวิชาการ US-THAI Pharmacy Consortium 2021 (ออนไลน์) นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 07:50 - 10:00 ประชุมวิชาการ US-THAI Pharmacy Consortium 2021 (ออนไลน์) นางสาวดารุณี นามห่อ
"
10:00 - 12:00 ประชุมคณะทำงานโครงการยาอะไร นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงสวนสมุนไพรและพิพิธภัณฑ์สมุนไพร (ฝ่ายพิพิธภัณฑ์สมุนไพร) นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 08:00 - 09:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 อ.3 Basic principles (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 กิจกรรม KM เรื่อง การใช้งานโปรแกรม endnote นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 08:00 - 09:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1.2 Functional Anatomy of the Brain and spinal cord (4hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 08:00 - 09:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1.2 Functional Anatomy of the Brain and spinal cord (4hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 2.Group Discussion hromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 2.Group Discussion hromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 08:00 - 09:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1.7 Sensory system (6hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฎิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 08:00 - 09:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1.7 Sensory system (6hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 08:00 - 09:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1.7 Sensory system (6hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3.Group Discussion:Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการห้องเอกสารอ้างอิงฯ ครั้งที่ 1/64 นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฏิบัติการครั้งที่ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 09:30 - 14:00 ประชุทคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 5/2564 นางสาวสดใส ตะรินันท์ตารางการใช้ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมฯ (57 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 11:30 - 16:30 ประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7/2564 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 08:30 - 13:00 การจัดแบ่งพื้นที่วิจัย นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 13:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมวางแผนการดำเนินงานและบุคลากรเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ ระยะ 5 ปี (2565-2569) นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 09:30 - 12:00 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2564 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 09:00 - 16:30 ขอเชิญประชุม คกก.ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566ครั้งที่ 8/2564 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 11:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/64 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลาตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -