กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนกรกฎาคม 2564ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มย่อย นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 09:00 - 18:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการที่ 1 การหาคุณสมบัติของอนุภาคของแข็งและการคำนวณที่เกี่ยวข้อง (online) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 13:00 - 15:00 หารือข้อมูลการจัดกลุ่มสถาบัน นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 13:00 - 15:00 ประชุมคณะทำงานเพื่อตรียมงานประชุมวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 08:00 - 17:00 ประชุมววิชาการวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย 2021 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 08:00 - 17:00 ประชุมววิชาการวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย 2021 นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง) ขอความกรุณาจองเฉพาะสำหรับการใช้ประชุมหน่วยงานเท่านั้น

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 11:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการ AEFI และความปลอดภัยวัคซีนโควิด-19 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:00 - 16:00 กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 ซ้อมระบบ OBS งานประชุมวิชาการ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 16:00 ประชุมกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 09:00 - 11:30 วางแผนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2021 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2021 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2021 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 จองห้องเพื่อสอบสัมภาษณ์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 11:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 09:00 - 11:00 ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบ/สอนออนไลน์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 13:00 - 14:00 ประชุมเตรียมความพร้อม การสอบกลางภาค 1/2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบ Geriatric อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 09:30 - 12:00 สอบสัมภาษณ์คนงาน นางนิธินันท์ สุยะลาตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 16:00 - 18:00 สอนออนไลน์ 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 10:00 - 12:00 สอนออนไลน์ 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 15:00 1506 531-ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ สอนเสริม แบบออนไลน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 สอนออนไลน์ ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 08:30 - 12:00 จัดแฟ้มงานประกัน นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 จัดแฟ้มงานประกัน นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะ
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 โรคเรื้อรัง อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบรายวิชา 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 16:00 สอนออนไลน์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 10:00 - 12:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 วิพากษ์ข้อสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:30 หารือเรื่องการออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 CBC : Anatomy and Physilogy 1 อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 09:00 - 11:00 ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ วาระพิเศษ/2564 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 11:00 - 17:00 สอน Online อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2. Endocrine system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 Conferences CPC ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 15:00 - 16:00 ประชุมพิจารณาครุภัณฑ์ 2565 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 09:00 - 14:00 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มย่อยเทคโนฯ ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณีตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 สอบคอมพิวเตอร์การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 1502 509-เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์ 6. การสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลทาง ชีวสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 1502 509-เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์ 6. การสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลทาง ชีวสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:30 เภสัชวิทยา 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 16:00 กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 12:00 - 16:30 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 10:00 - 14:00 เตรียมสอน Online อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 13:00 - 15:00 สอนออนไลน์ Lab เภสัชบำบัด 1 (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
16:00 - 18:00 ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชเคมีฯ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 12:00 - 16:00 ฟังนำเสนอฝึกงาน ร้านยา ปี 4 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
16:00 - 18:00 บรรยายสถิติ ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:15 1503328 Pharmaceutical Chemistry Analysis 2 ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
"
12:30 - 16:30 ประชุมกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:30 เภสัชวิทยา 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 12:00 - 16:30 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม B ออนไลน์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 12:00 - 14:00 เตรียมสอน ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
14:00 - 16:00 สอนออนไลน์ Lab เภสัชบำบัด 1 (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ องค์กรวิชาชีพและสภาเภสัชกรรม ผศ.(พิเศษ) ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 16:00 ฟังนำเสนอฝึกงาน ร้านยา ปี 6 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 08:00 - 10:00 วิชาเภสัชบำบัด 3 บรรยายหัวข้อ viral infections ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการวิชาเภสัชบำบัด 3 หัวข้อ cirrhosis ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:30 เภสัชวิทยา 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 15:00 รายการ Good life ม.อุบล EP3 อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:30 ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
12:30 - 16:15 วิพากษ์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 เภสัชบำบัด 1 ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
"
13:00 - 16:00 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 09:00 - 10:00 นิเทศน์เภสัชศาสร์ ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
"
10:00 - 12:00 สอน Geriatrics ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
"
12:00 - 16:30 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 12:30 - 16:30 ประชุมออนไลน์ ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:30 เภสัชวิทยา 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 16:00 เตรียมความพร้อมจัดสอบออนไลน์ ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
16:45 - 18:15 1503421 Instrumental Analysis Laboratory ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 10:00 - 12:00 1506 534-เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ วิพากษ์ข้อสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอนออนไลน์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:30 1503329 Pharmaceutical Chemistry Analysis Laboratory 2 ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 08:30 - 17:00 วิพากษ์ข้อสอบ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:00 เภสัชวิทยา 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
14:15 - 17:00 Test สอบออนไลน์ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ประชุมอบรมออนไลน์ ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัยตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมคลินิก ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 12:00 - 15:30 สอนออนไลน์ ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 10:00 - 16:00 นัดพบนักศึกษา ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 Chronic disease in dyslipidemia ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 10:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิจัยส่องฟ้า ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
14:15 - 15:15 นัดพบนักศึกษา (ออนไลน์) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 12:00 - 16:30 present งาน นศ.online ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 13:00 - 17:00 เตรียมการสอน ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการวิชา RDU เรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 07:30 - 12:10 1505400 พิษวิทยาคลินิก (ผศ.ดร.นุตติยา) ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 เภสัชบำบัด 3 ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 08:45 - 12:15 สอน เภสัชพันธุศาสตร์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
13:00 - 16:00 ประชุมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มย่อยเภสัชเวท ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 RDU ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 สอนพิษวิทยาคลินิก (ไฟดับ) ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 16:00 ประชุมร่วม อย. ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 พบนักศึกษา online ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:30 วิพากษ์ข้อสอบ กลางภาคครั้งที่ 1 รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:00 - 17:00 นำเสนองานวิชาสัมมนาออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 10:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบกลางภาคครั้งที่ 1 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
13:00 - 16:00 conference UV1 ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 08:00 - 16:00 นำเสนอฝึกงาน ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 10:00 - 12:00 สอนวิชาปัญหาพิเศษฯ (กลุ่ม 3) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 เตรียมเอกสาร รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 09:00 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 09:00 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 09:00 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 09:00 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 09:00 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 09:00 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 09:00 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 09:00 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 13:00 - 15:55 ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE (PLE-CC2) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 สอน online ดร.กาญจนา สุขศรี
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations) และความรู้สึกพิเศษ (special senses นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 9) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 9) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 5. การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 9) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 lสอนปฏิบัติการออนไลน์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 lสอนปฏิบัติการออนไลน์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 7) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 Hematologic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 2. ปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง Physical properties of molecules: Partition coefficient* นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 5 การสกัดสารกลุ่มแอลคาลอยด์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 7) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 5 การสกัดสารกลุ่มแอลคาลอยด์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 08:00 - 09:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 4 Cirrhosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3  Glomerulonephritis and nephrotic syndrome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 : Infant formula and medical foods นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
15:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 : First aid and medical devices นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 4. ปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง Solutions and solubilization: Complexation* นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 6 การตรวจสอบชนิดแอลคาลอยด์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 7) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 6 การตรวจสอบชนิดแอลคาลอยด์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 09:00 - 11:00 1506 517-เภสัชบำบัด 3  Adrenal insufficiency นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 5. 6. ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง Pharmaceutical buffers* นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 12:00 - 18:00 ห้องรายงานตัว OSPE (PLE-CC2) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 18:30 - 22:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 18:30 - 22:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 08:00 - 18:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 08:00 - 18:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 18:30 - 22:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 18:30 - 22:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 8) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:30 - 22:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 19:00 - 22:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 18:30 - 22:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 08:00 - 17:30 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 08:00 - 17:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 18:30 - 22:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 8) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:30 - 22:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 18:30 - 22:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 18:30 - 22:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 09:00 - 18:00 วางแผนการติว CC2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 8) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 18:30 - 22:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 12:00 - 18:00 ติวใบประกอบนักศึกษาเภสัชปีที่ 5 60150041083 สิริพันธุ์ คัมภีระ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 08:00 - 13:00 จัดสอบ PLE-CC1 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 10:00 - 12:00 ปํญหาพิเศษทางเภสัชกรรมคลินิก ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 การเรียนการสอน อ.สมหวัง นางสาวณัฐาดานันท์ สมลาตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 13:30 - 17:00 สอน เภสัชวิทยา 1 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 08:00 - 13:00 สอน Immunology ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 12:00 - 17:00 สอน ADR ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 10:00 - 12:30 สอนออนไลน์ 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 16:00 สอนปฏิบัติการ 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 09:00 - 13:00 สอน Immunology ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 08:30 - 12:00 Conference ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 07:30 - 11:00 วิชาการดูแลสุขภาพตามวัย (สอนออนไลน์) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 10:00 - 12:00 สอนออนไลน์วิชาปัญหาพิเศษฯ (กลุ่ม 2) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 สอน Immunology ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 13:00 - 15:00 สอนออนไลน์ Lab เภสัชบำบัด 1 (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 07:30 - 11:00 วิชาการดูแลสุขภาพตามวัย (สอนออนไลน์) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 08:00 - 11:00 ปฏิบัติการเภสัชบำบัด 3 Tropical infectious diseases ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
11:00 - 17:00 Teleconference ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 10:00 - 16:00 สอนวิชาปัญหาพิเศษฯ (กลุ่ม 3) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 10:45 - 12:00 สอนออนไลน์วิชาภูมิคุ้มกันวิทยา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
12:30 - 16:30 เข้าร่วมประชุมออนไลน์โลหิตวิทยา ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 07:30 - 12:30 1505400 พิษวิทยาคลินิก Q&A ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 09:00 - 13:30 เตรียมสอน ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 08:30 - 17:00 เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active leaning ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดาตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 09:00 - 13:00 เตรียมงาน ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
14:00 - 16:00 Interhos case discussion onco อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 11:30 - 15:00 วิชาการดูแลสุขภาพตามวัย (สอนออนไลน์) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 08:45 - 12:00 สอนวิชา การวิคราะห์ด้วยเครื่องมือ ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
"
12:30 - 16:00 ฟังนำเสนอ conference lab techno 1 รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 08:00 - 10:00 สอน online Geriatrics อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
10:00 - 12:00 โรคเบาหวาน อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 บรรยายวิชาเภสัชบำบัด 3 Tropical infections ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 10:00 - 16:00 สอนออนไลน์วิชาปัญหาพิเศษฯ (กลุ่ม 2) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 11:30 - 15:00 วิชาการดูแลสุขภาพตามวัย (สอนออนไลน์) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 08:00 - 14:00 สอน PT 1 Bone and joint อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 Lab geriatric x 2 labs อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 13:00 - 17:00 meeting online รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 11:30 - 15:00 วิชาการดูแลสุขภาพตามวัย (สอนออนไลน์) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 LAb PT 1 Bone and joint อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 07:30 - 12:30 1505400 พิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 12:00 - 16:30 เข้าร่วมประชุมออนไลน์พิษวิทยา ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:30 เภสัชวิทยา 1 NC ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 11:30 - 15:00 วิชาการดูแลสุขภาพตามวัย (สอนออนไลน์) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 07:30 - 11:00 วิชาการดูแลสุขภาพตามวัย (สอนออนไลน์) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 16:00 conference ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 สอน Special problem gr 2 อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 17:00 ฟังฝึกงาน ปี 6 elective clerk อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 11:30 - 15:00 วิชาการดูแลสุขภาพตามวัย (สอนออนไลน์) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้PH 208 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:00 กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 ซ้อมระบบ OBS งานประชุมวิชาการ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 07:30 - 11:30 การดูแลสุขภาพตามวัย ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
12:50 - 16:30 ฟังนักศึกษานำเสนอฝึกงานร้านยา ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2021 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2021 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 08:30 - 16:30 ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2021 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 1505400 พิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการที่ 4 Dissolution test วิธีคำนวณและวิเคราะห์ปริมาณยาด้วย UV (onsite) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 อัดคลิปนำเสนอผลงงาน นายอิศราวุธ สายมาศ
"
14:00 - 15:30 แนะแนวออนไลน์-โครงการค่ายส่งเสริม (phrmcamp) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทเภสัชกรด้านเภสัชกรรมชุมชน ภก.ทวีสิทธิ์ วีระวัฒนชัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 5. ยาเม็ดเคลือบ (Film coated tablet and sugar-coated tablet) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการที่ 5 แคปซูล (online) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 13:00 - 17:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการที่ 6 Sugar coated tablet (onsite) (ขออภัยที่ต้องจัด พฤ เพราะอยากให้ นศ ทำ lab ก่อนสอบบรรยาย) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 10:00 - 12:00 ให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการที่ 7 Film coated tablet (online) (พ. 28 กค 64 เป็นวันหยุด) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 สอน Drug formulation Science รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อนตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 10:30 - 16:30 สอนออนไลน์ นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 09:00 - 16:30 สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 13:00 - 17:00 เภสัขบำบัด 3 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 09:30 - 12:00 สอนออนไลน์ นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 สอน online อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 10:00 - 12:00 สอนบรรยาย วิชา ระบบยา อ.อุไรวรรณ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 สอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2. Endocrine system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2. Endocrine system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 08:30 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลักแบบออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 08:30 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลักแบบออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 08:30 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลักแบบออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 12:30 - 16:00 คุมสอบออนไลน์ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:30 เตรียมบรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:30 เตรียมสอน ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 10:30 - 16:30 1502224 Cognitive functions ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 12:30 - 16:00 1502226 Reflex Lab ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 09:30 - 16:30 CPC Nervous system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 12:30 - 18:00 Discuss วิชา Lab biochem2 สถานการณ์ โควิด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 08:30 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลักแบบออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 08:30 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลักแบบออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 13:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลักแบบออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 12:45 - 16:30 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Drug actions in flow of genetics นราธิป บรรณาลัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:30 เตรียมบรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 12:45 - 16:00 ประชุมการทำสื่อนวัตกรรมรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 08:30 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลักแบบออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 08:30 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลักแบบออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 12:00 - 13:30 หารือแนวทางการจัดทำปฏิทินการประชาสัมพันธ์ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 08:30 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลักแบบออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 08:30 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลักแบบออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 13:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลักแบบออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 12:30 - 16:00 1502224-NS-Motor system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 08:00 - 13:00 1502224-NS-Motor system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 07:35 - 16:30 1505400 พิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 13:00 - 15:00 สัมนาออไลน์ อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 บรรยายออนไลน์ วิชา ADR อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 CPC Nervous system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 14:00 - 16:00 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก วาระพิเศษรับรองการสำเร็จการศึกษา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 08:30 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลักแบบออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 08:30 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลักแบบออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:50 เตรียมสอน ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 10:00 - 16:00 กลุ่ม 2 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 10:00 - 16:00 กลุ่ม 2 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:30 บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 10:00 - 16:00 กลุ่ม 2 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 12:30 - 17:00 CPC Nervous system (สอน) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 08:30 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลักแบบออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 10:00 - 16:00 กลุ่ม 2 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:30 บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจตารางการใช้ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (288 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3.Group Discussion:Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4.เตรียมข้อมูลการทำนวัตกรรม(พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4.เตรียมข้อมูลการทำนวัตกรรม(พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Genetics counseling6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Genetics counseling6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 08:30 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลักแบบออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 08:30 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลักแบบออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 12:00 - 16:30 บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3.Group Discussion:Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4.เตรียมข้อมูลการทำนวัตกรรม(พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 12:00 - 17:30 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Seminar I ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4.เตรียมข้อมูลการทำนวัตกรรม(พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Genetics counseling6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:00 1505400 พิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
12:30 - 17:30 สอน Seminar Pco1 ครั้งที่ 3 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Genetics counseling6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3.Group Discussion:Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4.เตรียมข้อมูลการทำนวัตกรรม(พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 1502 509-เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์ 4. ความแปรผันทางพันธุกรรมมนุษย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4.เตรียมข้อมูลการทำนวัตกรรม(พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 1502 509-เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์ 5. ภาวะพหุสัณฐานทางพันธุกรรมและการ ตอบสนองต่อยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Genetics counseling6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Genetics counseling6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 09:00 - 14:00 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 1502 509-เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์ 6. การสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลทาง ชีวสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3.Group Discussion:Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4.เตรียมข้อมูลการทำนวัตกรรม(พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4.เตรียมข้อมูลการทำนวัตกรรม(พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:30 ประชุมสารนิพนธ์ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Genetics counseling6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Genetics counseling6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 09:00 - 14:00 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 10) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 10) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 08:00 - 12:00 1461231-63 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กลุ่ม 10) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 กิจกรรมสายรหัส 29 30 อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (64 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3.Group Discussion:Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4.เตรียมข้อมูลการทำนวัตกรรม(พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 Conference ปฏิบัติการวิชาออกแบบ รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4.เตรียมข้อมูลการทำนวัตกรรม(พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Genetics counseling6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Genetics counseling6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 07:00 - 18:00 โครงการเภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ “การบูรณาการรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ” นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (128 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 12:30 - 17:30 วิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 (PK&PD 1) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 12:30 - 17:30 วิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 (PK&PD 2) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพาตารางการใช้ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 1502224 Sensory system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:00 - 16:00 กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาสายรหัส ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 ประชุม คกก.โครงการ P.A.S.S นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3.Group Discussion:Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4.เตรียมข้อมูลการทำนวัตกรรม(พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4.เตรียมข้อมูลการทำนวัตกรรม(พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 : ปฏิบัติการครั้งที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 ประชุมผลการดำเเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 300 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Genetics counseling6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502224 Endocrine system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
16:00 - 17:00 ปรึกษางานนวัตกรรมกลุ่ม 5B ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discssion : Genetics counseling6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 09:00 - 12:00 สัมภาษณ์งาน นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 09:00 - 11:00 1502224 Endocrine system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอกตารางการใช้ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 09:30 - 12:00 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2564 นางสาวสดใส ตะรินันท์ตารางการใช้ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมฯ (57 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 09:00 - 13:00 ประชุม คกก.ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566ครั้งที่ 9/2564 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 13:30 - 16:30 ประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565-2569) นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 09:30 - 12:00 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 7/2564 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 13:00 - 16:00 อบรมการจัดสอบออนไลน์ ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -