กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2021 2022 2023>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนกรกฎาคม 2565ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 10:00 - 11:00 4. การสืบค้นข้อมูลทางเภสัชสนเทศ เพื่อการสร้างสื่อวิชาชีพ - การสืบค้นข้อมูล - ประเภทของแหล่งข้อมูล - ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล - การเขียนอ้างอิงตามหลักสากล ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 7. การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 1 รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 09:00 - 10:00 2. Introduction to biological products ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
10:00 - 12:00 3. Vaccines: 3.1 A guide to vaccinology ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
13:00 - 16:00 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ = แหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์ การใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย การใช้บริการสำนักวิทยบริการ เทคนิคการสืบค้น ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 10:00 - 11:00 5. องค์กรวิชาชีพและสภาเภสัชกรรม - บทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ/สภาเภสัชกรรม - กลไก การควบคุมทางวิชาชีพเภสัชกรรม (Social sanction) ได้แก่ การควบคุมทางกฎหมาย การควบคุมทางเศรษฐกิจ การควบคุมทางสังคมและการควบคุมทางด้านจริยธรรม ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 **การสอนแบบสาธิต** -การเตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบ รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 10:00 - 11:00 6. บทบาทเภสัชกรในสายงานอาจารย์มหาวิทยาลัย - บทบาท/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของอาจารย์เภสัชกร ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 8. การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 2 รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 3.2 Bacterial vaccines and toxoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Conference 1 ครั้งที่ 1: รู้ลึก เรื่องราว เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเสนอคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับคณะเภสัชศาสตร์ในด้านต่างๆ ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 10:00 - 11:00 7. บทบาทเภสัชกรด้านเภสัชกรรมชุมชน - ประเภทของร้านยาในปัจจุบัน - นิยามร้านยาคุณภาพ - หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP) - บทบาท/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของเภสัชกร - แนวโน้มของวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 9. การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 3 รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ตารางการใช้ห้องประชุมรัตนสิน (PH202) ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 09:30 - 12:00 ประชุมกลุ่มงานงานบริการการศึกษา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 08:00 - 12:00 4. การวิจัยแบบ advanced case-control สำหรับเภสัชกรรมคลินิก ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย นางสาวปนิดา มุขมณี
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 08:00 - 12:00 5. การวิจัยแบบ advanced cohort study สำหรับเภสัชกรรมคลินิก ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 08:00 - 12:00 6. อคติและตัวแปรกวน (ตัวแปรกวนที่วัดได้และวัดไม่ได้) ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 08:00 - 12:00 7. การวิจัยเชิงสำรวจและการวิจัยเชิงประเมิน ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 08:00 - 12:00 8. การวิจัย drug utilization และการวิจัยด้านปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยา ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:30 การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 https://meet.google.com/rxa-sobf-ntv?authuser=0 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2 ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH410 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 17:00 - 20:00 Antibiotics:(ß-lactams,ß-lactamase inhibitors, Aminoglycosides, Macrolides ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 13:00 - 15:00 แนะนะการเรียนแล็บก่อนเรียนวิชา 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 13:00 - 15:00 แนะนะการเรียนแล็บก่อนเรียนวิชา 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 17:00 - 20:00 Antibiotics (Lincosamides, Tetracyclines, Quinolones) ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 17:00 - 20:00 Antiviral & antifungal agents ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 13:00 - 15:00 แนะนะการเรียนแล็บก่อนเรียนวิชา 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 13:00 - 15:00 แนะนะการเรียนแล็บก่อนเรียนวิชา 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 17:00 - 19:00 Antimycobacterial agents ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 13:00 - 15:00 แนะนะการเรียนแล็บก่อนเรียนวิชา 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 17:00 - 19:00 Antimalarial agents ดร.สุรชัย จูมพระบุตรตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 13:00 - 15:00 ห้องบรรยายก่อนเรียนปฏิบัติการ รายวิชา 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 13:00 - 15:00 ห้องบรรยายก่อนเรียนปฏิบัติการ รายวิชา 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 13:00 - 15:00 ห้องบรรยายก่อนเรียนปฏิบัติการ รายวิชา 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 13:00 - 15:00 ห้องบรรยายก่อนเรียนปฏิบัติการ รายวิชา 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 13:00 - 15:00 ห้องบรรยายก่อนเรียนปฏิบัติการ รายวิชา 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 13:00 - 15:00 ห้องบรรยายก่อนเรียนปฏิบัติการ รายวิชา 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 08:00 - 10:00 1.6-1.8 (cont.) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 5. การวิจัยเชิงสำรวจ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 1.9 Pathophysiology of selected neurological disorders (4h) - Parkinson disease - Epilepsy - Dementia & Alzheimer disease - Stroke ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:00 - 15:00 1.9 Pathophysiology of selected neurological disorders (cont.) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 6. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 7. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 08:00 - 10:00 2. Endocrine system (cont.) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 8. One sample t-test, Independent t-test, Dependent t-test ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 4. วิธีการเตรียมเครื่องสำอางจากสมุนไพร ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
"
09:00 - 12:00 Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 5. การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 5. วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 7. Pharmaceutical Packaging ดร.จินตนา นภาพร
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 6. การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 1 การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร และเครื่องดื่ม รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 6. Clinico-pathological conference I (Nervous system) ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 6. Clinico-pathological conference I (Nervous system) ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 7. การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 6. พืช และสัตว์มีพิษ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 Conference 1: ปฏิบัติการที่ 1-4 ดร.จินตนา นภาพร
"
13:00 - 16:00 Conference 2: ปฏิบัติการที่ 5-6 และชี้แจงการสอบกลางภาค ดร.จินตนา นภาพร
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 8. การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 2 การเคลื่อนไหวกายเพื่อสุขภาพ รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงามตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 5. ปฏิบัติการที่ 3 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 3) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
"
13:00 - 16:00 6. ปฏิบัติการที่ 4 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 4) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 หัวข้อบรรยายที่ 3 เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจในเวชปฏิบัติทางคลินิก (การตั้งคำถามเชิงคลินิกจากปัญหาของผู้ป่วย; การค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์; การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์และการนำมาใช้ในการตัดสินใจ) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 7. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
"
13:00 - 16:00 8. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3 เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจในเวชปฏิบัติทางคลินิก (ครั้งที่ 1 นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทำงานมอบหมายด้วยตนเอง) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 9. ปฏิบัติการที่ 5 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
"
13:00 - 16:00 10. ปฏิบัติการที่ 6 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3 เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจในเวชปฏิบัติทางคลินิก (ครั้งที่ 2 นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทำงานมอบหมายด้วยตนเอง) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 https://meet.google.com/ftn-tsxc-nea?authuser=0 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 17:00 นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 1) 8.00-12.00 ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3 เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจในเวชปฏิบัติทางคลินิก (ครั้งที่ 3 นำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 11. ปฏิบัติการที่ 7 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 3) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
"
13:00 - 16:00 12. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านต่อมไร้ท่อที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียวตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH208 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเกียรติและนาม (PH105)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 08:00 - 12:00 3.1.Drugs affecting CNS 3.2.Drugs affecting CVS ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 3.3.Analgesics, Antipyretics, Iron supplement ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 4.1.Mushrooms poisoning 4.2.Poisonous Plants and Natural Toxins ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 ทดสอบย่อยกลางภาค หัวข้อที่ 1 ถึง 4.1 รวม 15 ข้อ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดาตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 การนำเสนอความก้าวหน้า Thesis ครั้งที่ 2 ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
"
13:00 - 16:00 การนำเสนอความก้าวหน้า Thesis ครั้งที่ 2 ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 กระบวนการใช้ยาและความปลอดภัยจากการใช้ยา ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
"
13:00 - 16:00 3.Pharmacokinetics-Pharmacodynamics (2) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 7. Regulation of gene expression ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 08:00 - 12:00 3.1.Drugs affecting CNS 3.2.Drugs affecting CVS ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 08:00 - 10:00 7. Acid-base disorders ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
10:00 - 12:00 8. Drugs used in pediatrics ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 09:00 - 11:00 11. Antiepileptic drugs ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
11:00 - 12:00 12. General and local anesthetics ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 16:00 4. Drugs affecting ANS อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 กระบวนการการคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ และบัญชียาโรงพยาบาล ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 8. Genetic disorders ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 3.3.Analgesics, Antipyretics, Iron supplement ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 08:00 - 17:00 วันหยุดราชการ วันเข้าพรรษา ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 10:00 - 11:30 Project-based learning พบอาจาารย์ที่ปรึกษา ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 09:00 - 10:00 8. Genetic disorders (ต่อ) ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
"
10:00 - 12:00 9. Genetic testing and genetic counseling ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 4.1.Mushrooms poisoning 4.2.Poisonous Plants and Natural Toxins ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 09:00 - 11:00 13. Drugs used in Parkinson’s disease ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
11:00 - 12:00 14. Drugs used in Alzheimer's disease ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 16:00 5. Drugs affecting CNS (1) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 ระบบเฝ้าระวังและรายงานปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์และการประเมินความสัมพันธ์ ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
"
13:00 - 18:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 การนำเสนอในชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ดูรายละเอียด LMS ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 10. Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 ทดสอบย่อยกลางภาค หัวข้อที่ 1 ถึง 4.1 รวม 15 ข้อ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 08:00 - 10:00 9. Drugs used in pregnancy and lactation ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
10:00 - 12:00 10. Pain management (1) Visceral pain Neuropathic pain Peripheral neuropathy ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
10:00 - 12:00 10. Pain management (1) Visceral pain Neuropathic pain Peripheral neuropathy ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 08:00 - 17:00 วันหยุดราชการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 10:00 - 11:30 Project-based learning พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ดร.ศิศิรา ดอนสมัครตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 Antibiotics ( ß-lactamase inhibitors, Aminoglycosides, Macrolides) ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 08:15 - 11:15 7.Ophthalmic and otolaryngologic disorders ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 4 Dissolution test ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 4 Dissolution test ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
16:00 - 18:00 6. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (อ.พิเศษ ภก.จักรกฤษ บุษพันธ์) เวลาเรียน 13.00-15.00 น. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 5. การวิจัยเชิงสำรวจ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
13:00 - 16:00 ุ6. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 Antibiotics (Lincosamides, Tetracyclines, Quinolones) ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 7 Film coated tablet ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 8. Common neurologic disorders (Headaches and Vertigo) ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 13:00 - 14:00 7. กรณีศึกษาที่ 1 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 14:00 7. กรณีศึกษาที่ 1 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 Antiviral & antifungal agents ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 9. Rheumatologic disorders 9.1 Gout and hyperuricemia 9.2 Osteoarthritis 9.3 Rheumatoid arthritis ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 13:00 - 15:00 8. การประเมินการใช้ยา รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 5 แคปซูล กับ ปฏิบัติการที่ 6 Sugar coated tablet ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
12:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 5 แคปซูล กับ ปฏิบัติการที่ 6 Sugar coated tablet ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 7. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
13:00 - 16:00 8. One sample t-test, Independent t-test, Dependent t-test ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 Antimycobacterial agents ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
"
13:00 - 16:00 Solid dosage form Conference (Lab 1-7) ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 09:00 - 11:00 9. Rheumatologic disorders (ต่อ) 9.4 Osteoporosis 9.5 Low back pain ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 08:30 - 12:30 6. ยาปราศจากเชื้อ ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
13:30 - 14:30 6. ยาปราศจากเชื้อ ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
14:30 - 16:30 7. น้ำที่ใช้ในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาลตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 08:00 - 10:00 1.6 -1.8 (continue) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
10:00 - 11:00 6. Flow of genetic information (ต่อ) ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 5. การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าที่ได้จากตัวอย่าง 2 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 5. Amino Acid Derived Products ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
"
13:00 - 15:00 1.9 Pathophysiology of selected neurological disorders (4h) - Parkinson disease - Epilepsy - Dementia & Alzheimer disease - Stroke ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:00 - 15:00 1.9 Pathophysiology of selected neurological disorders (4h) - Parkinson disease - Epilepsy - Dementia & Alzheimer disease - Stroke ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 08:00 - 13:00 Mass Spectroscopy ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 3 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก (2) ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
"
13:00 - 16:00 4. หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี (1) ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 10:00 - 11:00 7. Regulation of gene expression (ต่อ) ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 6. Pharmaceutical Buffers ดร.จินตนา นภาพร
"
13:00 - 14:00 5. การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าที่ได้จากตัวอย่าง 3 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
"
14:00 - 16:00 6. การประมาณค่า 1 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 6. Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 6. การประมาณค่า 2 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 7. Alkaloids ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
"
13:00 - 16:00 2. Endocrine system (cont.) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 4. หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี (2) ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 10:00 - 11:00 10. Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 7. การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ 1 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 7. Alkaloids ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
"
13:00 - 16:00 2. Endocrine system (cont.) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 Conference ครั้งที่ 1 ปฏิบัติการที่ 1 ถึง 6 ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 Group discussion: Pattern of Inheritance ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 7. การจัดการโรคที่พบบ่อยและการบริบาลเภสัชกรรมในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 4:  อภิปรายกรณีศึกษา ฝึกประเมินผู้ป่วยสูงอายุและฝึกค้นหาปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 Group Discussion: Drug actions in flow of genetics ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 Group Discussion: Drug actions in flow of genetics ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 8. การจัดการโรคที่พบบ่อยและการบริบาลเภสัชกรรมในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3; โรคเรื้อรัง ตอนที่ 1 โรคเบาหวาน โรคไต อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 5  อภิปรายกรณีศึกษาและประเมินความสมเหตุผลของการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 9. การจัดการโรคที่พบบ่อยและการบริบาลเภสัชกรรมในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4; โรคเรื้อรัง ตอนที่ 2 โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 6  อภิปรายกรณีศึกษา เกี่ยวกับกลุ่มอาการในผู้สูงอายุ ตอนที่ 1  ออกชุมชนครั้งที่ 1 อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 Group Discussion: Genetic counseling ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 Group Discussion: Genetic counseling ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 10. การจัดการโรคที่พบบ่อยและการบริบาลเภสัชกรรมในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5; โรคกระดูกและข้อ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 7  อภิปรายกรณีศึกษา เกี่ยวกับกลุ่มอาการในผู้สูงอายุ ตอนที่ 2  ออกชุมชนครั้งที่ 2 อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 ภาวะพหุสัณฐานทางพันธุกรรมและการตอบสนองต่อยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 การสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลทางชีวสารสนเทศ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
13:00 - 14:00 การสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลทางชีวสารสนเทศ (ต่อ) ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
14:00 - 16:00 การตรวจและทดสอบทางเภสัชพันธุศาสตร์และจริยธรรมทางเภสัชพันธุศาสตร์ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปัญหาพิเศษ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 13:00 - 15:00 Polarimeter and Refractometer ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
"
15:00 - 16:00 water determination ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 13:00 - 15:00 Polarimeter and Refractometer ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
"
15:00 - 16:00 water determination ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 13:00 - 15:00 6. กลไกและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 7. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจ ล้มเหลวเรื้อรัง (ต่อ) อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการ เลิกบุหรี่ อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 08:00 - 10:00 6. โภชนาการสำหรับทารกและเด็กวัยก่อนเรียน อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
10:00 - 12:00 7. โภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการ 5 : โภชนาการแก่หญิง ตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 13:00 - 17:00 Atomic Spectroscopy ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 13:00 - 17:00 Atomic Spectroscopy ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 8. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 4: การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 13:00 - 18:00 Mass Spectroscopy ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 13:00 - 18:00 Mass Spectroscopy ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 7.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่เกิดต่อผิวหนัง อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 08:00 - 10:00 9. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
"
10:00 - 12:00 10. การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 5: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการ 6 : โภชนาการสำหรับทารกและเด็กวัยก่อนเรียน อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการ 7 : โภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 7.2 การจำแนกการแพ้ยาตามลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัยผื่นแพ้ยา อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 08:00 - 10:00 11. การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง (Obesity) และกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก (metabolic syndrome) อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
"
10:00 - 12:00 12. บทบาทเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมโรคเรื้อรัง อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 6: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อาจารย์อัญมณี ลาภมากตารางการใช้ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 1 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (1) ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 2 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (2) ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 Mass spectrometry ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
"
13:00 - 15:00 Mass spectrometry ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 5 Mixing ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 6 Mixing and granulation ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 08:00 - 09:00 2. การนำเสนอบทความวิจัยและวิจารณ์บทความ ครั้งที่ 1 ที่เกี่ยวกับหัวข้อสัมมนา (ต่อ) รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
"
09:00 - 12:00 7. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว ดร.จินตนา นภาพร
"
13:00 - 16:00 8. ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลเส้นผม ดร.จินตนา นภาพร
"
16:00 - 17:00 2. การนำเสนอบทความวิจัยและวิจารณ์บทความ เรื่องที่ 1 ที่เกี่ยวกับหัวข้อสัมมนา รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
"
17:00 - 23:00 (เรียนรู้ด้วยตนเอง 4) เทคนิคการเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติ (เก็บคะแนนด้วยแบบทดสอบความเข้าใจหลังเรียนผ่าน UBU-LMS platform) รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 4 การตั้งตำรับยาน้ำ (1) ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 5 การตั้งตำรับยาน้ำ (2) ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 7 Mixing and granulation and evaluation ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 8 Mixing granulation evaluation and conference ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 9 Compression ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 10 Compression ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 08:00 - 09:00 3. การนำเสนอบทความวิจัยและวิจารณ์บทความ ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวกับหัวข้อสัมมนา รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
"
09:00 - 12:00 9. ผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปากและฟัน ดร.จินตนา นภาพร
"
13:00 - 16:00 10. การแพ้และการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสำอาง ดร.จินตนา นภาพร
"
16:00 - 17:00 3. การนำเสนอบทความวิจัยและวิจารณ์บทความ ครั้งที่ 2 ที่เกี่ยวกับหัวข้อสัมมนา (ต่อ) รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
"
18:00 - 21:00 (เรียนรู้ด้วยตนเอง 5) การประเมินและวิจารณ์บทความวิจัย (เก็บคะแนนด้วยแบบทดสอบความเข้าใจหลังเรียนผ่าน UBU-LMS platform) รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 3 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (3) ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 6 การตั้งตำรับยาน้ำ (3) ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 3. การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
"
13:00 - 16:00 3. การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 16:00 - 19:00 (เรียนรู้ด้วยตนเอง 6) การใช้โปรแกรมสิขสิทธิ์ Endnote สำหรับจัดการบรรณานุกรม (เก็บคะแนนด้วยแบบทดสอบความเข้าใจหลังเรียนผ่าน UBU-LMS platform) รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงามตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 (64 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 4 : แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ ทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 5: การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 7. การจัดการโรคที่พบบ่อยและการบริบาลเภสัชกรรมในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2; กลุ่มอาการในผู้สูงอายุ ตอนที่ 2 อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 4: อภิปรายกรณีศึกษา ฝึกประเมินผู้ป่วยสูงอายุและฝึกค้นหาปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 1 (ครั้งที่ 5) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 6: การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 7: อภิปรายกรณีศึกษากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 8. การจัดการโรคที่พบบ่อยและการบริบาลเภสัชกรรมในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3; โรคเรื้อรัง ตอนที่ 1 โรคเบาหวาน โรคไต อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 อภิปรายกรณีศึกษาและประเมินความสมเหตุผลของการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 9. วิกฤติเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
13:00 - 15:00 10. จริยศาสตร์กับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 9. การจัดการโรคที่พบบ่อยและการบริบาลเภสัชกรรมในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4; โรคเรื้อรัง ตอนที่ 2 โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 อภิปรายกรณีศึกษา เกี่ยวกับกลุ่มอาการในผู้สูงอายุ ตอนที่ 1 (ออกชุมชนครั้งที่ 1) อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 2 (ครั้งที่ 1) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
"
13:00 - 16:00 อภิปรายบบทความวิจัยรอบที่ 2 (ครั้งที่ 1) ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 11. การเข้าถึงยา ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการใช้ยา และต้นทุนประสิทธิผลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 8 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำสื่อสร้างสุขด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล: การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 10:00 - 12:00 10. การจัดการโรคที่พบบ่อยและการบริบาลเภสัชกรรมในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5; โรคกระดูกและข้อ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 อภิปรายกรณีศึกษา เกี่ยวกับกลุ่มอาการในผู้สูงอายุ ตอนที่ 2 (ออกชุมชนครั้งที่ 2 ) อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 งานประกันมหาวิทยาลัย นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 Dermatological disorders ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 4 Viral Hepatitis Prescription analysis Data gathering/medication reconciliation การประเมิน - Online quiz (LMS) - รายงาน - การมีส่วนร่วม ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 12:30 - 16:00 active learining นศ.ปี 1 : การรู้สารสนเทศ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 Ophthalmic and otolaryngologic disorders ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 Common neurologic disorders ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 5 SLE Prescription analysis Data gathering/medication reconciliation Pharmacist intervention การประเมิน - Online quiz (LMS) - รายงาน - การมีส่วนร่วม ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 6 Fluid and elctrolyte imbalance 1 Prescription analysis Pharmacist intervention การประเมิน - Online quiz (LMS) - รายงาน - การมีส่วนร่วม ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 Rheumatologic disorders ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 08:00 - 09:00 ทำแบบทดสอบย่อยก่อนสอบกลางภาค (หัวข้อ 1-14 รวม 24 ข้อ) ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
14:00 - 17:00 ปฏิบัติการที่ 7 Fluid and electrolyte imbalance 2 Prescription analysis Data gathering Patient counseling การประเมิน - Online quiz (LMS) - รายงาน - การมีส่วนร่วม ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ตารางการใช้ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 09:30 - 12:30 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประเมินออนไลน์ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 08:30 - 16:30 รับรองผู้มาตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ รศ.ธีราพร สุภาพันธ์ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 09:30 - 12:30 ประชุมพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ระดับคณะ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 09:30 - 16:30 ประชุมพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ระดับคณะ ครั้งที่ 2 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 08:30 - 16:30 รับรองผู้มาตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ รศ.ธีราพร สุภาพันธ์ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 09:30 - 13:00 รับฟังข้อเสนอแนะ หมวด 6 และผลลัพธ์ 7.1 ร่วมกับพี่เลี้ยง นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 08:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลตารางการใช้ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 09:30 - 16:30 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/65 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลาตารางการใช้ห้องสถานปฏิบัติการทางการแพทย์ (B201) ตึก B ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 1504 526-ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 1 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 526-ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 2 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการ 4 Dissolution test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการ 7 Film coated tablet นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการ 7 Film coated tablet นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการ 5 แคปซูล กับ ปฏิบัติการที่ 6 Sugar coated tablet นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการ 5 แคปซูล กับ ปฏิบัติการที่ 6 Sugar coated tablet นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการ 5 แคปซูล กับ ปฏิบัติการที่ 6 Sugar coated tablet นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้โรงงานยา ห้องบดแร่ง (PH112)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องควบคุมคุณภาพ (PH123)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องเคลือบยาเม็ด (PH120)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา แปรรูปผลิตภัณฑ์ (PH115)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องบรรจุ (PH124)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องบรรจุแคปซูล (PH121)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องอบ (PH113)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องเครื่องชั่ง (PH110)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 (PH207)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2 (PH208)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (PH209)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (PH219)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (PH220)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 4.1 ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations) 4.2 การรับความรู้สึกทั่วไป (Special senses) ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 5. การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing) ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 5. การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing) ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 7. สอบทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 7. สอบทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 1504 526-ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 1 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 4. ปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง Solutions and solubilization: Complexation (ให้นักศึกษาเฉพาะ section ที่ 2 เข้าทำปฏิบัติการ) ดร.จินตนา นภาพร
"
13:00 - 16:00 5. ปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง Solutions and solubilization: Cosolvency (ให้นักศึกษาเฉพาะ section ที่ 1 เข้าทำปฏิบัติการ) ดร.จินตนา นภาพร
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 1504 526-ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 4 การตั้งตำรับยาน้ำ (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 526-ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 5 การตั้งตำรับยาน้ำ (2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 6. ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง Pharmaceutical buffers (ให้นักศึกษาเฉพาะ section ที่ 2 เข้าทำปฏิบัติการ) ดร.จินตนา นภาพรตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 (PH310)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 1504 526-ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 1 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 4 Infrared spectroscopy ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 4 Infrared spectroscopy ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 5 และ 6 Polarimetry และ Refractometry ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 5 และ 6 Polarimetry และ Refractometry ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 5. UV-Visible spectrophotometry 1 ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
"
13:00 - 16:00 6. UV-Visible spectrophotometry 2 ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 4 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต และการตรวจสอบสารกลุ่มกรดอะมิโนและไซยาโนเจเนติกส์ไกลโคไซด์ (Sec 01) ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ปฏิบัติการ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 5 การสกัดสารกลุ่มแอลคาลอยด์ (Sec 01) ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 6 การตรวจสอบชนิดแอลคาลอยด์ (Sec 01) ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสงตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 4 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต และการตรวจสอบสารกลุ่มกรดอะมิโนและไซยาโนเจเนติกส์ไกลโคไซด์ (Sec 02) ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 5 การสกัดสารกลุ่มแอลคาลอยด์ (Sec 02) ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 6 การตรวจสอบชนิดแอลคาลอยด์ (Sec 02) ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสงตารางการใช้PH411A

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการ 4 Dissolution test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH412

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการ 4 Dissolution test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 12:00 - 15:00 4. พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์ 5. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 12:00 - 15:00 6. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับทารกและมารดาหลังคลอด ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 12:00 - 15:00 7. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 12:00 - 15:00 8. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 12:00 - 15:00 9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 1) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้CLB5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 . สิทธิผู้บริโภค และคำประกาศสิทธิผู้ป่วย ประเภทของร้านยาและร้านยาคุณภาพ ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ตารางการใช้CLB4101 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB4204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB4205 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3303 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3304 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 6. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับทารกและมารดาหลังคลอด ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 7. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 8. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 1) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้CLB5105 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 หยุดราชการวันเข้าพรรษา 6. สุคนธบำบัดและสปา (ศึกษาจาก video ใน UBU-LMS) ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 08:00 - 11:00 7. สาเหตุการเกิดสิวและการรักษา ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผาตารางการใช้ลงชุมชน (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 13:00 - 18:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 การลงชุมชน ครั้งที่ 1 (ดูตารางสอน LMS) ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 13:00 - 18:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 การลงชุมชน ครั้งที่ 2 (ดูตารางสอน LMS) ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพลตารางการใช้ศูนย์เครื่องมือกลาง (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 1. Fluorescence spectrophotometry ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
"
13:00 - 16:00 2. Atomic absorption spectroscopy ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 09:00 - 12:00 3. Infrared spectrophotometry ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
"
13:00 - 16:00 4. Mass spectrometry ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ตารางการใช้ไม่ประสงค์จองห้องเรียน (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาครั้งที่ 4 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาครั้งที่ 5 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพาตารางการใช้CLB4105 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 12:00 - 15:00 6. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับทารกและมารดาหลังคลอด ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 12:00 - 15:00 7. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 12:00 - 15:00 8. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 12:00 - 15:00 9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 1) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม