หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

   นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 คณะเภสัชศาสตร์เปิดทำการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี มีโครงสร้างและแผนการศึกษาแยกเป็น 2 สาขาเฉพาะทาง ได้แก่ สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ และสาขาเภสัชภัณฑ์ โดยสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติเน้นความ รู้และทักษะด้านเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบริการ ส่วนสาขาเภสัชภัณฑ์เน้นความรู้ และ ทักษะด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาตำรับ ยาและเภสัชภัณฑ์ หลักสูตร 5 ปี นี้ เปิดรับนักศึกษารุ่นสุดท้ายในปีการศึกษา 2551

   เริ่มจากปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป คณะเภสัชศาสตรจะเปิดรับนักศึกษาภาคปกติ เฉพาะ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาล เภสัชกรรม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัชกรรมใน ประเทศและสากล ซึ่งเภสัชกรได้พัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบในงานบริบาลเภสัชกรรม คือการให้คำปรึกษาแนะนำ การวางแผน การติดตามและประเมินผล การใช้ยาของผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยสามารถทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่น โดยเฉพาะแพทย์และ พยาบาล เพื่อให้การใช้ยาในผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด
    

   หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2551 เพิ่มระยะเวลาการศึกษาเป็น 6 ปี เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนรายวิชาและหน่วยกิต ภาคทฤษฎี และเพิ่มจำนวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านผู้ป่วย ทั้งนี้โครงสร้างและแผน การศึกษาของหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก) มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา ที่มีเนื้อหาด้านผู้ป่วย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสังคม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด จำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพรวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง และระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของสภาเภสัชกรรมในการให้การรับรองปริญญาเพื่อการ สอบขึ้นทะเบียนรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 


 

บทบาทเภสัชกรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด : จัดทำโดย นศภ.ม.อุบลฯ

บทบาทเภสัชกรในโรงงานยา : จัดทำโดย นศภ.ม.อุบลฯ

บทบาทเภสัชกรชุมชน/เภสัชกรร้านยา : จัดทำโดย นศภ.ม.อุบลฯ

บทบาทเภสัชกรในโรงพยาบาล : จัดทำโดย นศภ.ม.อุบลฯ