หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551


1. ชื่อหลักสูตร : เภสัชศาสตรบัณฑิต2. ชื่อปริญญา :  เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา5. โครงสร้างหลักสูตร : จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 224 หน่วยกิตรายวิชา

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ดังนี้

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต2. กลุ่มวิชาภาษา : จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังนี้3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังนี้


2.หมวดวิชาเฉพาะ

จำนวนไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต โดยประกอบด้วยกลุ่มวิชา และรายวิชาต่างๆ ดังนี้

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ2.2 กลุ่มวิชาแกน : จำนวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต โดยประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ดังนี้2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ : จำนวนไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต โดยประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต


3. หมวดวิชาเลือกเสรี : ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่คณะและมหาวิทยาลัยประกาศให้เป็นวิชาเลือกเสรีตามที่นักศึกษาสนใจ

แผนการศึกษาคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาระบบการศึกษาการลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษาการวัดผลและการสำเร็จการศึกษา