หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

    รหัสหลักสูตร           :  25370181100124

    ภาษาไทย              :  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

    ภาษาอังกฤษ           :  Doctor of Pharmacy Program

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ภาษาไทย     ชื่อเต็ม  :  เภสัชศาสตรบัณฑิต

                   ชื่อย่อ   :  ภ.บ.

    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Doctor of Pharmacy

                   ชื่อย่อ   :  Pharm.D.

 

3. วิชาเอก       :  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่

-  สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)

-  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (Industrial Pharmacy)  

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 229 หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

    5.1 รูปแบบ  :  หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

    5.2 ภาษาที่ใช้ :  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

    5.3 การรับเข้าศึกษา :  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี

    5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : มีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ              

         ตามเอกสารแนบในภาคผนวก 4

    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา :  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :

6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559

6.2  เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้  :  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2560

6.3  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร

                ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

6.4  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559

6.5  องค์กรวิชาชีพ สภาเภสัชกรรม รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน :  พ.ศ. 2562 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา :  อาชีพที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชกรรมทั้งในภาครัฐ       

    และเอกชน อาทิ                                                 

 • เภสัชกรโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข
 • เภสัชกรชุมชน (ร้านยา)
 • เภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนายา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • เภสัชกรด้านการผลิตยา
 • เภสัชกรด้านการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพยา
 • เภสัชกรด้านการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • เภสัชกรด้านการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • เภสัชกรด้านการประสานงานการทดลองทางคลินิก
 • เภสัชกรด้านการขึ้นทะเบียนยา
 • เภสัชกรด้านการตลาดยา
 • เภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 • เภสัชกรด้านการศึกษา (อาจารย์)
 • เภสัชกรด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม

 

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน :

      จัดการเรียนการสอนที่อาคารคณะเภสัชศาสตร์ และ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

      10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

          ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และบริบทของวิชาชีพเภสัชกรรมของประเทศไทย รวมทั้งนโยบายการสาธารณสุขของประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากในอดีต การศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์จึงต้องปรับเปลี่ยนให้มีความหลากหลายและมีความเป็นสากล ขณะเดียวกันก็ต้องมีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น ในการนี้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี โดยเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัชกรรมในระดับประเทศและระดับสากล  โดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งภูมิภาคเอเชียในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เช่น ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน และ สิงคโปร์ เป็นต้น นอกจากนี้การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียน กับจีน ญี่ปุ่นและอินเดีย และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทำให้ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี มุ่งการสร้างคนให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญที่เฉพาะทาง ทั้งนี้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย เน้นทักษะในงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมคือ การให้คำปรึกษาแนะนำ การวางแผน การติดตามและประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยสามารถทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่น โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลเพื่อให้การใช้ยาในผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งตรงต่อความต้องการทางเภสัชกรรมทั้งในและต่างประเทศ ส่วนงานด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ เน้นทักษะการผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพยา สมุนไพร เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารและการจัดการในสถานประกอบการ ทำให้บัณฑิตมีความสามารถในการแข่งขันกับตลาดแรงงานสากลซึ่งเปิดกว้างได้ นอกจากนี้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ยังมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการสาธารณสุขของประเทศที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาเภสัช-กรรมว่าด้วยการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2556 และประกาศเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช-กรรม พ.ศ. 2545 เพื่อใช้ในการสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุงนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกปี) (มคอ.1) ซึ่งสำนักงานการอุดมศึกษาร่วมกับสภาเภสัชกรรมได้จัดทำขึ้น และเป็นไปตามสมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช-กรรมด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554 และเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัช-กรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่ทางสภาเภสัชกรรมได้จัดทำขึ้น

 

      10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

          ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานเริ่มลดลง  โดยยังคงมีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพสูงขึ้นและยังมีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ทำให้ภาครัฐและครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสูงขึ้น หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุงนี้จึงมุ่งเน้นการเพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบของเภสัชกรในงานบริบาลเภสัชกรรมคือ การให้คำปรึกษาแนะนำ การวางแผน การติดตามและประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพื่อให้การใช้ยาในผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านผู้ป่วย โดยเน้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในเชิงรุก มุ่งการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคมากกว่าการซ่อมสุขภาพ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขแก่ภาครัฐและครัวเรือนและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นทักษะและความรับผิดชอบของเภสัชกรด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ ตลอดจนการบริหารและการจัดการในสถานประกอบการโรงงานผลิตยา เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดในระดับประเทศและระดับสากล

 

11. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

      11.1 การพัฒนาหลักสูตร

          สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และการเปิดประเทศสู่กรอบการค้าเสรีอาเซียน รวมถึงการปรับเปลี่ยนข้อบังคับของสภาวิชาชีพเภสัชกรรมและจากผลกระทบด้านสุขภาพตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ เพื่อผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีบทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสังคมไทย ด้วยเหตุนี้จำเป็นต้องปรับโครงสร้างและแผนการศึกษาของหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะให้มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีเนื้อหาด้านผู้ป่วย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนดและสอดคล้องกับ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกปี) (มคอ.1) พร้อมปรับจำนวนหน่วยกิตและรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัช-ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ.- 2554 และเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2557 และมีจำนวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพรวมแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง รวมระยะเวลาการศึกษา 6 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของสภาเภสัชกรรมในการให้การรับรองปริญญาเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับอนุญาตเป็นผู้-ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 

11.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการสร้างสติปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีองค์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรรมอุตสาหการ  มีทักษะและความสามารถในการทำงานในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นผู้มีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้างหรือพัฒนางานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในและนอกชุมชน  นอกจากนี้คณะเภสัชศาสตร์ได้เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้มแข็งทางด้านจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม มีความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรม มีภาวะผู้นำ มีวินัยและมีความอดทนในการทำงาน รวมถึงความสามารถในการปรับตัว เพื่ออยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)

      12.1 หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่น ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวด-วิชาเลือกเสรี โดยมีการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น และมีการจัดชั่วโมงให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาจากหลักสูตรอื่น มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาจากสาขาต่างๆ ได้ทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

           ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวน 3 รายวิชา คิดเป็น 9 หน่วยกิต คือ วิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย วิชา 1503 100 ยาในชีวิตประจำวัน และวิชา 1503 102 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม

           ข) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 3 รายวิชา คิดเป็น 9 หน่วยกิต คือ วิชา 1503 512 สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน วิชา 1503 104 น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ และวิชา 1503 200 การดูแลสุขภาพตนเองแบบ-องค์รวม

      12.2 นักศึกษาในหลักสูตรนี้ มีรายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาต้องเรียนในหลักสูตรอื่น ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเภสัช-ศาสตร์เรียนร่วมกันกับนักศึกษาจากคณะอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสาขาหรือศาสตร์อื่นๆ

ข) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 4 รายวิชา รวม 8 หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ คือ วิชา 1102 100 เคมี 1 วิชา 1102 101 ปฏิบัติการเคมี 1 วิชา 1102 102 เคมี 2 และวิชา 1102- 103 ปฏิบัติการเคมี 2

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ความสำคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1.1 ความสำคัญของหลักสูตร

          หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 นี้ เป็นหลักสูตร 6 ปี ประกอบด้วย 2 สาขา ได้แก่ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมและสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางเภสัช-ศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีบทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของสังคมไทยโดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาลทางเภสัชกรรม คือการให้คำปรึกษาแนะนำ การวางแผน การติดตามและประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยสามารถทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่น อาทิ แพทย์และพยาบาลเพื่อให้การใช้ยาในผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด และมุ่งเน้นนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ  ได้แก่การวิจัย การผลิต การประกันและการควบคุมคุณภาพยา สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ตลอดจนการบริหารและการจัดการด้านการผลิตในสถานประกอบการ โดยเพิ่มจำนวนรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านผู้ป่วยและด้านผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้โครงสร้างและแผนการศึกษาของหลักสูตรมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีเนื้อหาด้านผู้ป่วย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนดและสอดคล้องกับ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกปี) จำนวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพรวมแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง และระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์  หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ-สมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2551 นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเภสัชศาสตร์ที่สอดคล้องกับสมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งมีความรู้เฉพาะด้านและทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมหรือด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ  ตามเกณฑ์-มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554 และเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2557 ตามลำดับ ซึ่งเป็นมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่ทางสภาเภสัชกรรมได้จัดทำขึ้น สามารถบูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน จากการที่หลักสูตรได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพิ่มขึ้นมากนั้น นับเป็นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงด้านผู้ป่วยและด้านเภสัชภัณฑ์ของบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศและสากล ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป

 

1.2 ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีคุณธรรม สามารถนำความรู้และทักษะการสื่อสารไปประกอบวิชาชีพ        ด้านการดูแล การใช้ยา การผลิต และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นบัณฑิตผู้มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ การทำงาน และการดำรงชีวิตที่ดีงาม สร้างสรรค์สังคม ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

          1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้

 1. มีความรู้และทักษะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งเน้นประโยชน์สูงสุดเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้รับบริการและผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุขและสถานปฏิบัติการเภสัช-กรรมชุมชน
 2. มีความรู้และทักษะด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ  โดยเน้นการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ การประยุกต์ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 3. บูรณาการความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      1.3.4  บ่งชี้ปัญหา วิเคราะห์และดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาและการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนอย่างมีวิจารณญาณ โดยสื่อสารประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อวางแผน ดูแล และพัฒนาการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

               1.3.5  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรม

               1.3.6  มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาเภสัชกรรมกำหนด

2. แผนพัฒนาปรับปรุง :

2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

2.2 กลยุทธ์

 1. ตัวบ่งชี้/หลักฐาน

2.1.1 ด้านการบริหารหลักสูตร

1) ระบบและกลไกในการบริหาร
    หลักสูตร

 

 

1) มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและ
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตาม
    เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
    ตลอดเวลาการเปิดหลักสูตร

2) การเทียบหลักสูตรนี้กับ
    หลักสูตรของสถาบันอื่น

3) ประเมินหลักสูตรภายใน 7 ปี
    และนำผลการประเมินมา 

    พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

1) มีอาจารย์ประจำหลักสูตร
    ไม่น้อยกว่า 5 คน ตลอด
    ระยะเวลาที่เปิดหลักสูตร
2) มีผลการศึกษาวิเคราะห์การ
    เทียบหลักสูตรที่เป็น
    มาตรฐาน
3) มีผลการประเมินหลักสูตร

หลักฐาน

1) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำ
    หลักสูตร
2) ผลการศึกษาวิเคราะห์การ
    เทียบหลักสูตร
3) ผลการประเมินหลักสูตร

2.1.2 ด้านการบริหารทรัพยากร

        การเรียนการสอน เช่น การ

        บริหารงบประมาณ ทรัพยากร

        การเรียนการสอน

1) จัดหาตำรา ที่เกี่ยวข้องกับ
    สาขาวิชาเพิ่มขึ้น

2) เพิ่มตำแหน่ง wifi

ตัวบ่งชี้

1) มีตำราหรือฐานข้อมูลเพียงพอ

หลักฐาน
1) รายชื่อตำราหรือฐานข้อมูล

2.1.3 ด้านการบริหารคณาจารย์

1) กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่
2) อาจารย์ใหม่ได้รับการอบรม
    ด้านทักษะการสอน การวัด
    ประเมินผล

3) อาจารย์ผลิตผลงาน งานวิจัย

    ตำรา สื่อ นวัตกรรม

ตัวบ่งชี้

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนจบตรง

    สาขา
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับ

    การอบรม ด้านทักษะการ

    สอน การวัดประเมินผล

3) อาจารย์มีผลงานทาง
    วิชาการอย่างน้อย 1

    รายการในรอบ 5 ปี

    ย้อนหลัง

หลักฐาน
1) รายงานผลการดำเนินงาน
2) จำนวนผลงานทางวิชาการ

2.1.4 ด้านการบริหารบุคลากรสนับสนุน

1) อบรมทักษะภาษาอังกฤษให้
    บุคลากรเพื่อรองรับการรับ
    นักศึกษาต่างประเทศ

ตัวบ่งชี้

1) บุคลากรสามารถใช้
   ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์

หลักฐาน
1) ผลการดำเนินงาน

2.1.5 ด้านการสนับสนุนและการให้
       คำแนะนำนักศึกษา

1) การมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำปรึกษาด้านวิชาการ แผนการเรียน การใช้ชีวิต และแนวทางการประกอบอาชีพ

 

ตัวบ่งชี้

1) นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษา

2) นักศึกษาได้รับการแนะนำด้านวิชาการ แผนการเรียน การใช้ชีวิต และแนวทางการประกอบอาชีพ

หลักฐาน
1) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

2) ผลการดำเนินโครงการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

2.1.6 ด้านความต้องการของ
        ตลาดแรงงาน สังคม และ
        ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1) ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้
    บัณฑิตภายใน 7 ปี

2) สำรวจความต้องการ/
    คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง  

    ประสงค์จากผู้ใช้บัณฑิต  

ตัวบ่งชี้

1) มีการประเมินหลักสูตร
    ภายใน 7 ปี

หลักฐาน
1) รายงานผลการประเมิน

 

หมวดที่ 3

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

    1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน : ระบบทวิภาค  1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน :  มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน

    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค :     ไม่มี

         

2. การดำเนินการหลักสูตร

    2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน :  

            วัน-เวลาราชการ  ภาคต้น        ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม  

                                ภาคปลาย     ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม

                                ภาคฤดูร้อน   ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

 

    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 2  ข้อ 5.1 - 5.6 ดังนี้

         1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัย 

               เห็นชอบ

2)  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคำ
               พิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด
               ลหุโทษ

3)  ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา  เพราะมีกรณีทำความผิดทางวินัย

4)  มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

 

2.3 ระบบการศึกษา : การจัดการเรียนการสอนระบบในชั้นเรียน

     2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย  :

1)  มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษา
              ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 – 58 และประกาศหลักเกณฑ์
              การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2545

2)  มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
     การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 - 56 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

          หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 6 ปีการศึกษา แบบศึกษาเต็มเวลา ใช้ระยะเวลาในการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา

3.1   หลักสูตร

      3.1.1   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 229 หน่วยกิต

      3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร

               1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              ไม่น้อยกว่า                30 หน่วยกิต

                         1.1 กลุ่มภาษา                                       ไม่น้อยกว่า                 14 หน่วยกิต

                             1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ไม่น้อยกว่า                   6 หน่วยกิต

                             1.3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      ไม่น้อยกว่า                   9 หน่วยกิต

                             1.4 กลุ่มพลศึกษา                             ไม่น้อยกว่า                   1 หน่วยกิต

                     2) หมวดวิชาเฉพาะ                                  ไม่น้อยกว่า              193 หน่วยกิต

                             2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ                      ไม่น้อยกว่า                 33 หน่วยกิต

                             2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                            

                             - สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม           ไม่น้อยกว่า                104  หน่วยกิต

                             - สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ                ไม่น้อยกว่า                113  หน่วยกิต

                             2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                        

                             - สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม           ไม่น้อยกว่า                  15  หน่วยกิต

                             - สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ                ไม่น้อยกว่า                    6  หน่วยกิต

                             2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             ไม่น้อยกว่า                 41  หน่วยกิต

                     3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                ไม่น้อยกว่า                   6 หน่วยกิต

 

         3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร   

         1) ความหมายของรหัสรายวิชา

ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดรหัสรายวิชา หน่วยกิต และจำนวนชั่วโมง พ.ศ. 2553 มีความหมายดังนี้

    ตัวที่หนึ่งและสอง      หมายถึง          คณะ

15                 หมายถึง           คณะเภสัชศาสตร์

       ตัวที่สามและสี่        หมายถึง          ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชา

01                 หมายถึง          จัดการศึกษาเป็นระบบกลางของคณะ

02                 หมายถึง                   สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์

03                 หมายถึง                   สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

04                 หมายถึง                   สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

05                 หมายถึง                   สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

06                 หมายถึง                   สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

07                 หมายถึง                   สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชนและเภสัชศาสตร์สังคม

          ตัวที่ห้า               หมายถึง                  ระดับของวิชาหรือระดับชั้นปี

  1                 หมายถึง                   ชั้นปี 1

  2                  หมายถึง                  ชั้นปี 2

  3                  หมายถึง                  ชั้นปี 3

  4                  หมายถึง                  ชั้นปี 4

  5                  หมายถึง                  ชั้นปี 5

  6                  หมายถึง                  ชั้นปี 6

        ตัวที่หกและเจ็ด      หมายถึง                  ลำดับที่ของรายวิชา

01                  หมายถึง                  รายวิชาลำดับที่ 1

 

3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

                     หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

    1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต

     1.1 กลุ่มภาษา                                                                         ไม่น้อยกว่า    14 หน่วยกิต

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                                ไม่น้อยกว่า     2 หน่วยกิต

ให้เรียนภาษาไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชา

1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร (Thai Language and Communication)                   3 (3-0-6)

1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Arts)                                               2 (2-0-4)

 

                   1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                                        ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 

ให้เรียนภาษาอังกฤษจำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชา

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)                                                3 (3-0-6)

1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II)                                               3 (3-0-6)

1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)                                                  3 (3-0-6)

1421 307 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (English for Health Sciences)    3 (3-0-6)

 

1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                   ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต

1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Sciences in Daily Life)                                       3 (3-0-6)

1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                         3 (3-0-6)

             (Biodiversity and Climate Change)

1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)                                                    3 (3-0-6)

1101 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์ (Life and Microorganisms)                                                   3 (3-0-6)

1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจำวัน (Physical Science in Daily Life)             3 (3-0-6)

1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน                                                         3 (3-0-6)

   (Household Electrical Appliance in Daily Life)       

1103 133 รังสีในชีวิตประจำวัน (Radiation in Everyday Life)                                          3 (3-0-6)

1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน                                                    3 (3-0-6)

             (Mathematics and Computer in Daily Life)

1200 108 อาหารเพื่อชีวิต (Food for Life)                                                                       3 (3-0-6)

1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skills and Adolescent Health)                     3 (3-0-6)

1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ (Sex Behavior and Safety Sex) 3 (3-0-6)

 

          1.3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                   ไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต

               1.3.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์                                                      ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต

1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ (Man and Aesthetics)                                                   3 (3-0-6)

1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society)                             3 (3-0-6)

1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)                                                3 (3-0-6)

1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization)                                                     3 (3-0-6)

1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)                                                                         3 (3-0-6)

1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (Isan Culture)                                                                       3 (3-0-6)

1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultures)                                                            3 (3-0-6)

1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)                                                                       3 (3-0-6)

1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ (Arts for Emotional Refinement)                         3 (3-0-6)

1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Man and Tourism)                                                    3 (3-0-6)

 

              1.3.2 กลุ่มสังคมศาสตร์                                                       ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต

1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)                                                               3 (3-0-6)

1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture)                                                  3 (3-0-6)

1443 200 กฎหมายกับสังคม (Law and Society)                                                            3 (3-0-6)

1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)                                                3 (3-0-6)

1446 101 ศิลปะการดำเนินชีวิต (Art of Living)                                                               3 (3-0-6)

1447 103 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)                   3 (3-0-6)

1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)                                           3 (3-0-6)

1451 104 ประชาคมอาเซียนร่วมสมัย (Contemporary ASEAN Community)                   3 (3-0-6)

1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)                          3 (3-0-6)

1702 100 การตลาดสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                                   3 (3-0-6)

 (Marketing for ASEAN Economic Community) 

1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจำวัน (Finance Skills in Daily Life)                           3 (3-0-6)

1706 102 สารสนเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตยุคใหม่                                                         3 (3-0-6)

              (Information for Communication in Modern Life)

1708 200 พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง                                                        3 (3-0-6)

              (Buddhist  Economics and  Sufficiency  Economy)

2300 111  สันติวิธีในสังคม (Peace in Society)                                                             3 (3-0-6)

2300 112  การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย (Public Administration and Thai Society)       3 (3-0-6)

2300 113  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน (Thai – ASEAN Relations) 3 (3-0-6)

2300 114  พลเมืองศึกษา (Civic Education)                                                                 3 (3-0-6)

          1.3.3 กลุ่มพลศึกษา ให้เลือกลงทะเบียน ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต                       

1439 100 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)                                      1 (0-2-1)

1439 101 กีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports for Health)                                                             1 (0-2-1)

 

          2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                      ไม่น้อยกว่า 193 หน่วยกิต

          2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ                                                     จำนวน       33 หน่วยกิต

1102 100

เคมี 1 (Chemistry I)

3 (3-0-6)

1102 101

ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory I)

1 (0-3-0)

1102 102

เคมี 2 (Chemistry II)

3 (3-0-6)

1102 103

ปฏิบัติการเคมี 2 (Chemistry Laboratory II)

1 (0-3-0)

1501 101

สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ (Basic Statistics for Pharmacy)  

3 (3-0-6)

1502 220

ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Biochemistry and Molecular Biology I)

3 (3-0-6)

1502 221

ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1

(Biochemistry and Molecular Biology Laboratory I)

1 (0-3-0)

1502 222

ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Biochemistry and Molecular Biology II)

3 (3-0-6)

1502 223

ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2

(Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II)

1 (0-3-0)

1502 224

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Anatomy and Physiology I)

4 (4-0-8)

1502 225

ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

(Anatomy and Physiology Laboratory I)

1 (0-3-0)

1502 226

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Anatomy and Physiology II)

4 (4-0-8)

1502 227

ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

(Anatomy and Physiology Laboratory II)

1 (0-3-0)

1502 232

หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ

(Principles of Cell and Tissue Function)

  1 (1-0-2)

1503 201

เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์

(Fundamental Chemistry for Pharmacy)

3 (3-0-6)

 

          2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                                       

                     - สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม                              จำนวน  104  หน่วยกิต

                     - สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ                                   จำนวน  113  หน่วยกิต

              2.2.1  รายวิชาชีพบังคับสำหรับสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมและสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ    

                                                                                                      จำนวน 92 หน่วยกิต

1501 100

นิเทศเภสัชศาสตร์ (Pharmacy Orientation)

1 (1-0-2)

 

1501 400

นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ

(Pharmaceutical Jurisprudence and Professional Ethics)

2 (2-0-4)

 

1501 401

หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์

(Principles of Research Methodology in Pharmacy)

3 (3-0-6)

 

1501 502

สารนิพนธ์ (Senior Project)

3 (0-9-0)

 

1502 230

เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology)

3 (3-0-6)

 

1502 231

ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา

(Pharmaceutical Microbiology Laboratory)

    1 (0-3-0)

 

1502 300

ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์

(Immunology and Biopharmaceutical Products)

2 (2-0-4)

 

1503 210

เภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany)

2 (2-0-4)

 

1503 211

ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany Laboratory)

1 (0-3-0)

 

1503 310

เภสัชเวท (Pharmacognosy)

3 (3-0-6)

 

1503 311

ปฏิบัติการเภสัชเวท (Pharmacognosy Laboratory)

1 (0-3-0)

 

1503 323

เภสัชเคมี 1 (Pharmaceutical Chemistry I)

2 (2-0-4)

 

1503 325

เภสัชเคมี 2 (Pharmaceutical Chemistry II)

3 (3-0-6)

 

1503 326

เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 (Pharmaceutical Chemistry Analysis I)

2 (2-0-4)

 

1503 327

ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1

(Pharmaceutical Chemistry Analysis Laboratory I)

1 (0-3-0)

 

1503 328

เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (Pharmaceutical Chemistry Analysis II)

3 (3-0-6)

 

1503 329

ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2

(Pharmaceutical Chemistry Analysis Laboratory II)

1 (0-3-0)

 

1503 411

 

1504 200

ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข

(Herbal Medicines in Public Health System)

เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Basic Pharmaceutical Technology)

2 (2-0-4)

 

1 (1-0-2)

 

1504 300

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (Pharmaceutical Technology I)

3 (3-0-6)

 

1504 301

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1

(Pharmaceutical Technology Laboratory I)

1 (0-3-0)

 

1504 304

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 (Pharmaceutical Technology II)

2 (2-0-4)

 

1504 305

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2

(Pharmaceutical Technology Laboratory II)

1 (0-3-0)

 

1504 400

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 (Pharmaceutical Technology III)

3 (3-0-6)

 

1504 401

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

(Pharmaceutical Technology Laboratory III)

1 (0-3-0)

 

1504 404

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 (Pharmaceutical Technology IV)

2 (1-3-2)

 

1505 300

เภสัชวิทยา 1 (Pharmacology I)        

3 (3-0-6)

 

1505 301

สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 (Seminar in Pharmacology I)

1 (0-3-0)

 

1505 302

เภสัชวิทยา 2 (Pharmacology II)       

3 (3-0-6)

 

1505 303

สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 (Seminar in Pharmacology II)

1 (0-3-0)

 

1505 400

พิษวิทยาคลินิก (Clinical Toxicology)

2 (2-0-4)

 

1506 321

ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม

(Communication Skills and Psychology in Pharmacy)

2 (1-3-4)

 

1506 403

เภสัชบำบัด 1 (Pharmacotherapy I)

4 (3-3-6)

 

1506 404

เภสัชบำบัด 2 (Pharmacotherapy II)

4 (3-3-6)

 

1506 421

เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy)

2 (2-0-4)

 

1506 422

ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์

(Biopharmaceutics and Pharmacokinetics)

2 (2-0-4)

 

 

1506 425

บริการสารสนเทศทางยา (Drug Information Service)

2 (1-3-2)

 

1506 426

เภสัชกรรมการจ่ายยา (Dispensing Pharmacy)

3 (2-3-4)

 

1506 517

เภสัชบำบัด 3 (Pharmacotherapy III)

4 (3-3-6)

 

1507 300

การบริหารเภสัชกิจ (Pharmaceutical Administration)

2 (2-0-4)

 

1507 402

เภสัชกรรมชุมชน (Community Pharmacy)

2 (2-0-4)

 

1507 403

ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์

(Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics)

3 (3-0-6)

 

1507 404

เภสัชสาธารณสุข (Public Health Pharmacy)

2 (2-0-4)

 

 

             2.2.2  รายวิชาชีพบังคับเฉพาะสาขา

                   2.2.2.1  รายวิชาชีพบังคับเฉพาะสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน  12  หน่วยกิต

 

1506 518

เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV)   

4 (3-3-6)

 

1506 519

เภสัชบำบัด 5 (Pharmacotherapy V)    

4 (3-3-6)

 

1507 523

เภสัชกรกับอนามัยชุมชน (Pharmacist and Community Health)

2 (1-3-2)

 

1507 525

การบริหารจัดการระบบยา (Medication System Management)

2 (2-0-4)

 

 

                   2.2.2.2  รายวิชาชีพบังคับเฉพาะสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ   จำนวน  21  หน่วยกิต

 

1503 410

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

(Research and Development of Herbal Products)

3 (2-3-4)

 

1503 420

การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (Instrumental Analysis)

3 (3-0-6)

 

1503 421

ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (Instrumental Analysis Laboratory)

1 (0-3-0)

 

1504 510

สัมมนาทางเภสัชกรรม (Seminar in Pharmaceutical Sciences)

1 (0-3-0)

 

1504 521

กระบวนการผลิตทางเภสัชอุตสาหกรรม 

(Pharmaceutical Manufacturing Process)

3 (1-6-2)

 

1504 522

การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์

(Quality Control and Quality Assurance for Pharmaceutical Products)

3 (2-3-4)

 

1504 523

การจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม

(Pharmaceutical Manufacturing Management)

3 (3-0-6)

 

1504 525

การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์

(Formulation Design and Development of Pharmaceutical Products)

3 (3-0-6)

 

1504 526

ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์

(Formulation Design and Development of Pharmaceutical Products Laboratory)
 

1 (0-3-0)

 

               

          2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                                         

                     - สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม                              ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

                     - สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ                                  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต

             2.3.1  รายวิชาชีพเลือกสำหรับสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมและสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

1502 506

โภชนาการและโภชนบำบัด (Nutrition and Diet therapy)

3 (2-3-4)

1502 507

ความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่ม (Safety of Food and Drinking Water)

3 (2-3-4)

1502 508

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในทางเภสัชกรรม

(Application of Biotechnology in Pharmaceutical Sciences)

3 (2-3-4)

1502 509

เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์

(Pharmacogenetics and Pharmacogenomics)

3 (3-0-6)

1502 510

มะเร็งวิทยาระดับโมเลกุลทางเภสัชศาสตร์ (Molecular Oncology in Pharmaceutical Sciences)

3 (3-0-6)

1503 520

เภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล

(Pharmaceutical Equivalence and Bioequivalence)

3 (2-3-4)

1503 524

การแพทย์ทางเลือกสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

(Alternative Medicine for Pharmacy Students)

3 (3-0-6)

1504 524

การวิจัยพัฒนาและขึ้นทะเบียนยา

(Research Develoment and Drug Registration)

3 (3-0-6)

 

1504 612

เภสัชภัณฑ์และระบบนำส่งยาแบบใหม่

(Novel Pharmaceutical Product and Drug Delivery System)

3 (3-0-6)

1505 512

ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา (Advances in Pharmacology)

3 (2-3-4)

1507 521

การตลาดยา (Drug Marketing)

3 (3-0-6)

1507 522

การบริหารและประกันคุณภาพ (Quality Management and Assurance)

3 (3-0-6)

1507 524

พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behaviour)

3 (3-0-6)

1507 526

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment)

3 (3-0-6)

1507 527

การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ (Drug Counseling in English)

3 (2-3-4)

1507 528

การเป็นผู้ประกอบการด้านเภสัชกรรมชุมชน (Community Pharmacy Entrepreneurship)

3 (3-0-6)

 

*หมายเหตุ ขอเปิดรายวิชาใหม่ 1502 510, 1507 528 ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564

 

           2.3.2  รายวิชาชีพเลือกเฉพาะสาขา

               2.3.2.1  รายวิชาชีพเลือกเฉพาะสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

 

1506 523

การตรวจติดตามระดับยา (Therapeutic Drug Monitoring)

3 (3-0-6)

1506 524

การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช (Pharmaceutical Care in Psychiatry)

3 (3-0-6)

1506 525

การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

(Adverse Drug Reaction Monitoring)

3 (3-0-6)

 

1506 526

การประเมินการใช้ยา (Drug Use Evaluation)

3 (3-0-6)

1506 528

การบริการยาปราศจากเชื้อ (Aseptic Dispensary)

3 (3-0-6)

1506 529

การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา

(Pharmaceutical Care in Oncology)

3 (3-0-6)

1506 530

การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

(Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patients)

3 (2-3-4)

1506 531

ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ

(Special Problems in Pharmacy Practice)

3 (2-3-4)

1506 532

การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา

(Management of Drug-induced Diseases and Drug Interactions)

3 (2-3-4)

1506 533

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย 

(Rational Drug Use and Patient Safety)

3 (2-3-4)

1506 534

เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ

(Primary Care Pharmacy in Geriatrics)

3 (2-3-4)

1506 535

ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน

(Skills in Pharmaceutical Care for Inpatients)

3 (1-6-2)

1506 536

แนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ

 (Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy)

3 (1-6-2)

1507 528

การเป็นผู้ประกอบการด้านเภสัชกรรมชุมชน (Community Pharmacy Entrepreneurship)

3 (3-0-6)

 

*หมายเหตุ 1) ขอเปิดรายวิชาใหม่ 1506 532, 1506 533, 1506 534, 1506 535, 1506 536 ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 2) ขอเปิดรายวิชาใหม่ 1506 537 ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564

 

               2.3.2.2  รายวิชาชีพเลือกเฉพาะสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

 

1503 516

การสร้างมาตรฐานพืชสมุนไพร (Medicinal Plant Standardization)

3 (2-3-4)

1503 522

การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ด้านเภสัชเคมี

(Development of Analytical Method for Pharmaceutical Chemistry)

3 (2-3-4)

1503 523

เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพรและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

(Medicinal Plant Biotechnology and Tissue Culture)

3 (2-3-4)

1504 527

การผลิตและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร

(Production and Quality Control of Herbal Medicines)

3 (2-3-4)

1504 528

ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางเพื่อความงาม (Aesthetic Cosmetic Sciences)

3 (2-3-4)

1504 529

ความก้าวหน้าทางระบบนำส่งยา (Advance Drug Delivery System)

3 (2-3-4)

1504 611

วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences)

3 (2-3-4)

1504 613

ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Product Stability)

3 (2-3-4)

         

 

          2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                         จำนวน                   41 หน่วยกิต

                2.4.1  รายวิชาฝึกปฏิบัติงานบังคับ

                     - สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม                              จำนวน          26  หน่วยกิต

                     - สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ                                  จำนวน          16  หน่วยกิต

                      2.4.1.1 รายวิชาบังคับสำหรับสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมและ

                      สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ                                               จำนวน  400 ชั่วโมง

1501 503

  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป (General Professional Practice)

6 (0-18-0)

 

 

 

 

  2.4.1.2  รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

  ก. รายวิชาบังคับเฉพาะสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม              จำนวน   20 หน่วยกิต

 

1506 601

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์

(Pharmaceutical Care Clerkship in General Medicine)

 5 (0-16-0)

 

 

1506 602

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยนอก (Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care)

 5 (0-16-0)

 

 

1506 603

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชน(Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy)

5 (0-16-0)

 

 

1506 621

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการจัดการด้านยา

เพื่อความปลอดภัย

(Pharmaceutical Care Clerkship in Medication Management for Safety)

 5 (0-16-0)

 

 

 

  ข.  รายวิชาบังคับเฉพาะสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ          จำนวน        10 หน่วยกิต

 

1504 625

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยา 1

(Pharmaceutical Clerkship in Pharmaceutical Manufacturing I)

5 (0-16-0)

 

 

1504 629

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1

(Pharmaceutical Clerkship in Quality Assurance and Quality Control of Pharmaceutical Products I)

 5 (0-16-0)

 

 

 

 

2.4.2  รายวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน

         - สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม                      จำนวน          15  หน่วยกิต

         - สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ                          จำนวน          25  หน่วยกิต

   2.4.2.1  รายวิชาเลือกสำหรับสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมและสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

 

 

1504 623

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล (Pharmaceutical Clerkship in Pharmaceutical Equivalence and Bioequivalence)

     5 (0-16-0)

 

 

1504 624

 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการขึ้นทะเบียนยา

(Pharmaceutical Clerkship in Drug Registration)

      5 (0-16-0)

 

 

 

1504 632

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประสานงานวิจัยทางคลินิก  (Pharmaceutical Clerkship in Clinical Research Associate)

      5 (0-16-0)

 

 

1506 617

 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาดยา 1

(Pharmaceutical Clerkship in Drug Marketing I)

      5 (0-16-0)

 

 

1506 618

 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาดยา 2

(Pharmaceutical Clerkship in Drug Marketing II)

      5 (0-16-0)

 

 

1506 622

การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Pharmaceutical Clerkship in Drug and Health Product Consumer Protection)

      5 (0-16-0)

 

 

1506 624

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนและเภสัชกรครอบครัว (Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy and Family Pharmacist)

      5 (0-16-0)

 

 

1506 627

การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ (Pharmaceutical Clerkship in Sterile Product Preparation)

      5 (0-16-0)

 

 

                                     

 

                    2.4.2.2  รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา

                     ก. รายวิชาเลือกเฉพาะสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

1506 604

 

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเทศทางยา

(Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Information Services)

 5 (0-16-0)

 

1506 606

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (Pharmaceutical Care Clerkship in Cardiovascular Disease)

 5 (0-16-0)

 

1506 610

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านกุมารเวชศาสตร์

(Pharmaceutical Care Clerkship in Pediatric)

 5 (0-16-0)

 

 

1506 611

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อ

(Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious Diseases)

 5 (0-16-0)

 

1506 612

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช

(Pharmaceutical Care Clerkship in Psychiatry)

 5 (0-16-0)

 

1506 613

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านประสาทวิทยา

(Pharmaceutical Care Clerkship in Neurology)

 5 (0-16-0)

 

1506 614

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา

(Pharmaceutical Care Clerkship in Oncology)

 5 (0-16-0)

 

1506 615

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านศัลยศาสตร์

(Pharmaceutical Care Clerkship in Surgery)

 5 (0-16-0)

 

1506 616

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยวิกฤต

(Pharmaceutical Care Clerkship in Critical Care)

 5 (0-16-0)

 

1506 619

 

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านปฐมภูมิ

(Pharmaceutical Care Clerkship in Primary Care)

 5 (0-16-0)

 

1506 620

 

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยา (Pharmaceutical Care Clerkship in Therapeutic Drug Monitoring)

 5 (0-16-0)

 

 

1506 625

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค

(Pharmaceutical Care Clerkship in Special Disease Out-patient Clinic)

 5 (0-16-0)

 

1506 626

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน

(Pharmaceutical Care Clerkship in In-patient)

 5 (0-16-0)

 

1506 628

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการประเมินการใช้ยา

(Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Use Evaluation)

 5 (0-16-0)

 

 

                     ข. รายวิชาเลือกเฉพาะสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

1504 620

 

 

1504 621

 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (Pharmaceutical Clerkship in Cosmetics and Health Supplements)

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Clerkship in Research and Development of Pharmaceutical Products)

5 (0-16-0)

 

 

5 (0-16-0)

 

 

1504 622

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านยาและอาหารสัตว์

(Pharmaceutical Clerkship in Veterinary Medical Products and Veterinary Diets)

5 (0-16-0)

 

1504 626

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยา 2

(Pharmaceutical Clerkship in Pharmaceutical Manufacturing II)

5 (0-16-0)

 

1504 627          การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการพัฒนาและควบคุมคุณภาพ            5 (0-16-0)

                       ผลิตภัณฑ์       

                       (Pharmaceutical Clerkship in Product Development and Quality

                       Control)

 

1504 628

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการการผลิตและควบคุมคุณภาพ

ยาสมุนไพร

(Pharmaceutical Clerkship in Production and Quality Control of

Herbal Medicine)

5 (0-16-0)

 

1504 630

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2

(Pharmaceutical Clerkship in Quality Assurance and Quality Control

of Pharmaceutical Products II)

5 (0-16-0)

 

1504 631

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Pharmaceutical Clerkship in Production of Nutraceuticals)

5 (0-16-0)

 

 

          3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                 ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต

          นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นรายวิชาเลือกเสรี  

 

        3.1.4 แผนการศึกษา

ชั้นปีที่  1  (First Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

1421 102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

(Foundation English I)       

3 (3-0-6)

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย

3 (3-0-6)

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3 (x-x-x)

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3 (x-x-x)

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มพลศึกษา

1 (0-2-1)

เฉพาะ

1102 100  เคมี 1 (Chemistry I)

3 (3-0-6)

1102 101  ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory I)

1 (0-3-0)

1501 100  นิเทศเภสัชศาสตร์ (Pharmacy Orientation)

1 (1-0-2)

เลือกเสรี

xxxx xxx    รายวิชาเลือกเสรี

3 (3-0-6)

รวม (Total)

21 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

1421 103  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

(Foundation English II)

3 (3-0-6)

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3 (x-x-x)         

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 (x-x-x)

เฉพาะ

1102 102  เคมี 2 (Chemistry II)

3 (3-0-6)

1102 103  ปฏิบัติการเคมี 2 (Chemistry Laboratory II)

1 (0-3-0)

1502 220  ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1

(Biochemistry and Molecular Biology I)

3 (3-0-6)

1502 221  ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1

(Biochemistry and Molecular Biology Laboratory I)

1 (0-3-0)

1502 232  หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ

(Principles of Cell and Tissue Function)

1 (1-0-2)

เลือกเสรี

xxxx xxx   รายวิชาเลือกเสรี

3 (x-x-x)

รวม (Total)

21 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  2  (Second Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 (x-x-x)

1421 208  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)            

3 (3-0-6)

เฉพาะ

1501 101  สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์

(Basic Statistics for Pharmacy)           

3 (3-0-6)

1503 201  เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์

(Fundamental Chemistry for Pharmacy)

3 (3-0-6)

1502 224  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

(Anatomy and Physiology I)

4 (4-0-8)

1502 225  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

 (Anatomy and Physiology Laboratory I)

1 (0-3-0)

1502 222  ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2

(Biochemistry and Molecular Biology II)

3 (3-0-6)

1502 223  ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2

(Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II)

1 (0-3-0)

รวม (Total)

21 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

1421 307  ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(English for Health Sciences)

3 (3-0-6)

เฉพาะ

1502 226  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

(Anatomy and Physiology II)

4 (4-0-8)

1502 227  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

(Anatomy and Physiology Laboratory II)

1 (0-3-0)

1502 230  เภสัชจุลชีววิทยา

(Pharmaceutical Microbiology)

3 (3-0-6)

1502 231  ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา

(Pharmaceutical Microbiology Laboratory)

1 (0-3-0)

1504 200  เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น

(Basic Pharmaceutical Technology)

1 (1-0-2)

1503 210  เภสัชพฤกษศาสตร์

(Pharmaceutical Botany)

2 (2-0-4)

1503 211  ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์

(Pharmaceutical Botany Laboratory)

1 (0-3-0)

1503 326  เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1

(Pharmaceutical Chemistry Analysis I)

2 (2-0-4)

1503 327  ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1

(Pharmaceutical Chemistry Analysis Laboratory I)

1 (0-3-0)

รวม (Total)

19 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  3  (Third Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1502 300  ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์

(Immunology and Biopharmaceutical Products)

2 (2-0-4)

1504 300  เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1

(Pharmaceutical Technology I)

3 (3-0-6)

1504 301  ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1

(Pharmaceutical Technology Laboratory I)

1 (0-3-0)

1505 300  เภสัชวิทยา 1 (Pharmacology I)

3 (3-0-6)

1505 301  สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1

(Seminar in Pharmacology I)

1 (0-3-0)

1503 310  เภสัชเวท (Pharmacognosy)

3 (3-0-6)

1503 311  ปฏิบัติการเภสัชเวท

(Pharmacognosy Laboratory)

1 (0-3-0)

1503 328  เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2

(Pharmaceutical Chemistry Analysis II)

3 (3-0-6)

1503 329  ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2

(Pharmaceutical Chemistry Analysis Laboratory II)

1 (0-3-0)

รวม (Total)

18 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1503 323  เภสัชเคมี 1 (Pharmaceutical Chemistry I)

2 (2-0-4)

1504 304  เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2

(Pharmaceutical Technology II)

2 (2-0-4)

1504 305  ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2

(Pharmaceutical Technology Laboratory II)

1 (0-3-0)

1505 302  เภสัชวิทยา 2 (Pharmacology II)

3 (3-0-6)

1505 303  สัมมนาเภสัชวิทยา 2

(Seminar in Pharmacology II)

1 (0-3-0)

1506 426  เภสัชกรรมการจ่ายยา

(Dispensing Pharmacy)

3 (2-3-4)

1506 321  ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม (Communication Skills and Psychology in Pharmacy)

      2 (1-3-4)

1506 422  ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์

(Biopharmaceutics and Pharmacokinetics)

2 (2-0-4)

1503 411  ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข

(Herbal Medicines in Public Health System)

2 (2-0-4)

รวม (Total)

18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  4  (Forth Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1503 325  เภสัชเคมี 2

(Pharmaceutical Chemistry II)

3 (3-0-6)

1504 400  เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

(Pharmaceutical Technology III)

3 (3-0-6)

1504 401  ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

(Pharmaceutical Technology Laboratory III)

1 (0-3-0)

1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์

(Principles of Research Methodology in Pharmacy)

3 (3-0-6)

1506 403  เภสัชบำบัด 1 (Pharmacotherapy I)

4 (3-3-6)

1505 400  พิษวิทยาคลินิก (Clinical Toxicology)

2 (2-0-4)

1506 421  เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy)

2 (2-0-4)

รวม (Total)

18 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1506 404  เภสัชบำบัด 2 (Pharmacotherapy II)

4 (3-3-6)

1504 404  เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4

(Pharmaceutical Technology IV)

2 (1-3-2)

1507 402  เภสัชกรรมชุมชน (Community Pharmacy)

2 (2-0-4)

1501 400  นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ

(Pharmaceutical Jurisprudence and Professional Ethics)

2 (2-0-4)

1507 300  การบริหารเภสัชกิจ

(Pharmaceutical Administration)

     2 (2-0-4)

1506 425  บริการสารสนเทศทางยา

(Drug Information Service)

2 (1-3-2)

1507 403  ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ (Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics)

3 (3-0-6)

1507 404  เภสัชสาธารณสุข (Public Health Pharmacy)

2 (2-0-4)

รวม (Total)

19 หน่วยกิต

* หมายเหตุ ปรับแผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย และชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ผ่านการเห็นชอบจาก         สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1501 503  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

(General Professional Practice)

6 (0-18-0)

รวม (Total)

6 หน่วยกิต

 

สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ชั้นปีที่  5  (The Fifth Year)

     ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1506 517  เภสัชบำบัด 3 (Pharmacotherapy III)

4 (3-3-6)

1507 525  การบริหารจัดการระบบยา

(Medication System Management) 

2 (2-0-4)

1507 523  เภสัชกรกับอนามัยชุมชน

(Pharmacist and Community Health)

2 (1-3-2)

วิชาชีพเลือก

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก

3 (x-x-x)

 

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก

3 (x-x-x)

 

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก

3 (x-x-x)

รวม (Total)

17 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1501 502  สารนิพนธ์ (Senior Project)

3 (0-9-0)

1506 518  เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) 

4 (3-3-6)

1506 519  เภสัชบำบัด 5 (Pharmacotherapy V)

4 (3-3-6)

วิชาชีพเลือก

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก

3 (x-x-x)

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก

3 (x-x-x)

รวม (Total)

17 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1506 xxx  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

5 (0-16-0)

รวม (Total)

5 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  6  (The Sixth Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1506 xxx  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

5 (0-16-0)

1506 xxx  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

5 (0-16-0)

150x xxx  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

5 (0-16-0)

รวม (Total)

15 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

150x xxx  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

5 (0-16-0)

150x xxx  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

5 (0-16-0)

150x xxx  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

5 (0-16-0)

รวม (Total)

15 หน่วยกิต

 

สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ชั้นปีที่  5  (The Fifth Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1503 420  การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ

(Instrumental Analysis)

3 (3-0-6)

1503 421  ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ

(Instrumental Analysis Laboratory)

1 (0-3-0)

1504 525  การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์

(Formulation Design and Development of Pharmaceutical Products)

3 (3-0-6)

1504 526  ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ (Formulation Design and Development of Pharmaceutical Products Laboratory)

1 (0-3-0)

1504 521  กระบวนการผลิตทางเภสัชอุตสาหกรรม

(Pharmaceutical Manufacturing Process)

3 (1-6-2)

1504 510  สัมมนาทางเภสัชกรรม

(Seminar in Pharmaceutical Sciences)

1 (1-0-2)

1506 517  เภสัชบำบัด 3 (Pharmacotherapy III)

4 (3-3-6)

วิชาชีพเลือก

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก

3 (x-x-x)

รวม (Total)

19 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1501 502  สารนิพนธ์ (Senior Project)

3 (0-9-0)

1503 410  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

(Research and Development of Herbal Products)

3 (2-3-4)

1504 522  การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์

(Quality Control and Quality Assurance for Pharmaceutical Products)

3 (2-3-4)

1504 523  การจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม

(Pharmaceutical Manufacturing Management)

3 (3-0-6)

วิชาชีพเลือก

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก                  

3 (x-x-x)

รวม (Total)

15 หน่วยกิต

*หมายเหตุ ปรับแผนการศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคต้นและภาคปลาย ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1504 xxx  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

5 (0-16-0)

รวม (Total)

5 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  6  (The Sixth Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1504 xxx  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

5 (0-16-0)

150x xxx  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

5 (0-16-0)

150x xxx  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

5 (0-16-0)

รวม (Total)

15 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

150x xxx  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

5 (0-16-0)

150x xxx  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

5 (0-16-0)

150x xxx  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

5 (0-16-0)

รวม (Total)

15 หน่วยกิต

 

          3.1.5  คำอธิบายรายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.1 กลุ่มภาษา

          1.1.1 กลุ่มภาษาไทย

1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร (Thai Language and Communication)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดและนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างมีระบบและมีตรรกวิจารณ์

Thai language skills to express ideas and present issues systemically and logically

 

1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Arts)  2 (2-0-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและมีศิลปะ ทั้งทักษะการรับสารและทักษะการส่งสาร

Skills in using the Thai language proficiently and artfully in both sending and receiving messages

 

1.1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน

English for communicative purposes focusing on developing listening, speaking, reading, and writing skills

 

1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันในระดับที่สูงขึ้น  โดยมุ่งเน้นทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน

English for communicative purposes at a higher level focusing on listening, speaking, reading, and writing skills

 

1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เน้นทักษะการอ่านทางวิชาการ  และการพูด การเขียนสรุปเรื่องที่อ่านได้ 

English for communication in academic contexts focusing on academic reading and summarizing in both written and oral forms

 

1421 307 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3 (3-0-6)

              (English for Health Sciences)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบททางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยเน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์การอภิปรายประเด็นสำคัญและการนำเสนอความคิดเห็นเชิงวิชาการ

Academic English in health sciences contexts with an emphasis on reading for analyzing, discussing key issues and presenting academic opinions

 

1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Sciences  in Daily  Life)  3 (3-0-6)

         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์  ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติ ปรัชญา ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

Development of science; scientific concepts  about  nature, philosophy, scientific methodology; science  process skill, facts about nature as related  to humans and other living things; conservation of natural resources;  scientific  and  technological  innovation  in daily life

 

1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  3 (3-0-6)

            (Biodiversity and Climate Change)

         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

เหตุปัจจัยและหลักฐานในปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศบนบก น้ำจืดและน้ำทะเล การสูญพันธุ์และการกลายพันธุ์ทางชีววิทยา  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่  ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร  แนวทางแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล  ระดับชาติ และนานาชาติ

Causes and present evidence of climate change effecting on local, regional and  global  biodiversity  including  terrestrial, fresh water and marine  ecosystems; biological extinction and mutation; epidemic;  emerging diseases;  effects on food  and agricultural products; solving approaches at personal,  local  and  international  levels

 

1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)                             3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

ความสัมพันธ์แบบบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ความเข้าใจและกรอบความคิดในการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชีวิต  แหล่งข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ความสำคัญของระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพปัจจุบันของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร   ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม   แนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  การพัฒนาที่ยั่งยืน  กฎหมายสิ่งแวดล้อม  บทบาทของเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

Integrated  relationship between disciplines  in environmental  science; current understandings  and conceptual  frameworks in studying  of  environment and  human life; informational resources about environment; relationship between  human,  society and environment; importance  of  ecosystems; natural  resources and  biodiversity; current status of natural  resources consumption;  impact of technology on environment; scientific approaches to management of environmental problems; sustainable  development; environmental  laws; roles of youth  in environmental  management

 

1101 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์ (Life  and Microorganisms)                                      3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของมนุษย์  ชนิดและกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์   ผลกระทบในแง่ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ก่อโรคที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์  การนำจุลินทรีย์มาบำบัดของเสียเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          Basic knowledge  about  microorganisms in human daily life;  microorganic  types and processes; positive  and negative impacts of  microorganisms on environment;  pathogenic microbes and their  relations to human health and life;  utilization of microorganisms in waste  treatment for  better quality of human life

 

1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจำวัน   3 (3-0-6)

            (Physical  Sciences  in  Daily  Life)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

เคมีในชีวิตประจำวัน  การยับยั้งภัยคุกคามจากฝนกรด  เคมีเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน  การปกป้องชั้นโอโซนของโลก  อาหารและฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหาร  โลกของพอลิเมอร์และพลาสติก  การป้องกันและการจัดการกับขยะอันตราย  แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ  พลังงานกับการดำเนินชีวิต  การใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัย  คลื่นกลจากปรากฏการณ์สึนามิ  ปรากฏการณ์ท้องฟ้า

Chemistry in daily  life contexts;  prevention  of threats  of  acid  rain;   chemistry  of global  warming;  protection of  the  ozone  layers;  food  products and their labels; world  of  polymers  and  plastics;  prevention   and  management  of  common  hazardous  wastes;   force and motion  of  objects; energy and livelihood; electricity  usage and  safety;  mechanic wave of Tsunami; celestial  phenomena

 

1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน   3 (3-0-6)

               (Household  Electrical  Appliances  in Daily Life)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

แหล่งกำเนิดของไฟฟ้า  หลักการทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและการประหยัดค่าใช้จ่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานชนิดต่างๆ

Electrical sources; basic  principles of  electricity and  electric  circuits and their  applications for safety and cost reduction;  common household  appliances for daily use; highly efficient energy saving appliances

 

1103 133 รังสีในชีวิตประจำวัน  (Radiation in Everyday Life)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ชนิดและแหล่งกำเนิดของรังสี รังสีในสิ่งแวดล้อม ปริมาณรังสี  ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต มาตรฐานความปลอดภัยสากลสำหรับการป้องกันรังสี การประยุกต์ใช้รังสีในงานด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตรและการผลิตพลังงาน  กรณีศึกษาการป้องกันอันตรายจากรังสีจากอุบัติเหตุทางรังสี

Types  and radiation sources/ environmental radiation/ radiation dose/ biological effect of radiation/ international safety standards for radiation protection/ radiation  application in industries, medicals, agricultures and power plants/ case studies of radiation protection  in radiation accidents/

 

1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน   3 (3-0-6)

            (Mathematics and Computer in Daily Life)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

          การจำแนกประเภทของคณิตศาสตร์ จำนวนและสัญลักษณ์ โครงสร้างทางคณิตศาสตร์  การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  การแก้ปัญหาด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  สถิติในชีวิตประจำวัน การทำงานของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน  การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ

          Classification  of  mathematics; number and symbol;  mathematical  structure; mathematical  reasoning; problem solving  using  mathematical  methods;  mathematics and other  sciences;  statistics in daily life; how the computer work;  using computer in workplace; efficiently use of the internet

 

1200 108  อาหารเพื่อชีวิต   (Food  for  Life)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

อาหารหลัก 5 หมู่ และน้ำ ภาคเกษตรกรรมและการผลิตอาหาร  อาหารและประโยชน์ โภชนาการสำหรับช่วงวัยต่างๆ   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินสุขภาพ  การเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย  สมุนไพรในอาหารและผลดีของสมุนไพรต่อชีวิต  พฤกษเคมีเพื่อสุขภาพที่ดี  กิจกรรมการผลิตอาหารสำหรับครัวเรือนสื่อการประชาสัมพันธ์ทางการค้าและการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าอาหาร    

Five  groups of food  staples and  water;  agricultural  sectors  and  food  production; foods and their  benefits;  age-appropriated   nutrition; basic  knowledge  on  health  assessment;  food  safety and their selection; herbs in food  and  their health  benefits;  phytochemicals  for  good  health; household  food  production;  commercial  advertising  and  decision  on  food  product  consumption

 

1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skills and Adolescent Health)  3 (3-0- 6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

ธรรมชาติการเจริญเติบโตของวัยรุ่น  พัฒนาการทางด้านต่างๆ ของวัยรุ่น  การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น  ปัญหาสุขภาพ แนวทางการป้องกัน และการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่น และทักษะชีวิตสำคัญที่จำเป็นเพื่อดำรงชีวิตของวัยรุ่น

Nature of adolescent growth; Adolescent development; Promotion of adolescent development; Health problem; Guideline for protection; Self – health care of adolescence and important Life skill for Adolescent living

 

1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ (Sex Behavior and Safety Sex)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ   พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรักและการเลือกคู่ ความผิดปกติทางเพศ รักร่วมเพศ ศาสตร์และศิลป์ของการปฏิบัติเพื่อความสุขทางเพศ ภัยทางเพศและการป้องกันภัยทางเพศ การสื่อสารทางเพศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางเพศ

Gender role and Sexual behavior; Sexual risk behavior and Sexual transmitted disease; Love and Partner selection, Gender disorder, Homosexuality, Science and Art of appropriate practice of sexual happiness; Sexual danger and Prevention, Sexual communication and Sexual related laws

 

1.3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.3.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์

1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ (Man and Aesthetics)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ความงามที่ดำรงอยู่ในธรรมชาติ  ความงามในศิลปะ ความงามและความอัปลักษณ์จากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฏอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สุนทรียภาพตามหลักอัตวิสัย ภววิสัย และอัตภววิสัย  ภาพรวมเรื่องความงามขั้นพื้นฐาน

Aesthetics of nature; aesthetics of fine art; man-made aesthetics and ugliness in human society and natural surroundings; subjectivist, objectivist and relativist analyses of aesthetics; conceptual overview of aesthetics

 

1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ความหมาย ลักษณะและขอบเขตของแนวคิดทางปรัชญาของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ประเด็นสำคัญทางอภิปรัชญา ทฤษฎีความรู้ จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ปรัชญาชีวิตของคนไทยในมุมมองของศาสนาต่างๆ

Definition, characteristics, and scope of Western and Eastern philosophies, important issues in metaphysics, epistemology, ethics and aesthetics; different religious perspectives on Thai philosophy

 

1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหตุผล ลักษณะและรูปแบบการใช้เหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผล   ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผล   การอ่านเชิงวิพากษ์บทความ

Relationship between man and reason; characteristics and patterns of reasoning; assessment of reasoning; logical fallacies; critical reading of articles

 

1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

พัฒนาการที่สำคัญทางอารยธรรมหลักของมนุษย์ในพื้นที่และช่วงเวลาต่าง ๆ   สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในเมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก โรมัน จีน และอินเดีย การสร้างระบบการเมืองแบบจักรวรรดิ ศาสนากับอารยธรรม อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกต่อโลกตะวันออก   การแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออก การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคร่วมสมัย

Important developments of major civilizations in different geographical areas and periods; natural environments and human settlements in Mesopotamia, Ancient Egypt, Ancient Greece, Ancient Roman, China, and India; rise of the empire political system, religions and civilizations; influences of Western civilizations on the Eastern world; cultural exchanges between West and East; changes in the contemporary world

 

1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย เครื่องมือการวิเคราะห์จากมรดกทางปัญญาของไทย  หัวข้อที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน  

Development of Thai society and culture; analytical tools from the Thai intellectual heritage; selected topics of interest related to alternative solutions amidst social, economic, and cultural change

 

1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (Isan Culture)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศและทรัพยากรทางธรรมชาติของภาคอีสาน   สังคมและวัฒนธรรมของภาคอีสาน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี สมัยอิทธิพลเขมรโบราณ สมัยล้านช้าง  สมัยรัตนโกสินทร์   กลุ่มคนในภาคอีสาน   เศรษฐกิจภาคอีสาน   ศาสนาและความเชื่อของผู้คนในภาคอีสาน   ประเพณี 12 เดือน   ศิลปกรรมภาคอีสาน ภูมิปัญญาอีสานด้านการปกครอง   การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน

Geography and natural resources of Isan; Isan society and culture in prehistoric times, in the Dvaravati period, during the ancient Khmer’s influence, in Lan Xang and Rattanakosin periods; peoples of Isan; Isan economy; Isan religions and beliefs; twelve-month rite tradition; Isan art; Isan administrative wisdom; Isan social and cultural changes

 

1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultures)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนสมัยแรกเริ่มถึงปัจจุบัน การรับอารยธรรมอินเดียและจีน อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนต่อกลุ่มคนในอาเซียน การเข้ามาของชาวตะวันตกในกลุ่มประเทศอาเซียนและอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อสังคมอาเซียน  อาเซียนและความเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดกำเนิดของอาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมการกินอยู่และภูมิปัญญา อาเซียนหลังสงครามเย็น

ASEAN geography, natural resources, societies and cultures from past to present;   adoption of Indian and Chinese cultures; influences of Chinese and Indian cultures on ASEAN peoples; Western powers in ASEAN countries and their cultural influences on ASEAN societies; Post World War II changes; establishment of ASEAN; social and cultural diversities; traditional livelihood and wisdom; ASEAN after Cold War

 

1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

องค์ประกอบของดนตรี  ความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ จุดมุ่งหมายและหน้าที่ของดนตรีที่มีต่อวิถีชีวิตและสังคม 

Elements of music; relationships between music and human life; purposes and roles of music in human lifestyles and society

                       

1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ (Arts for Emotional Refinement)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ความเป็นมาและลักษณะของศิลปะในแขนงต่าง ๆ ทั้งที่เป็นศิลปวัตถุและศิลปะเคลื่อนไหวซึ่งมีบทบาทในการช่วยพัฒนาอารมณ์  การใช้ศิลปะเพื่อส่งเสริมการแสดงออกแห่งตนที่สร้างสรรค์อันจะนำไปสู่การพัฒนาอารมณ์  สังคม  และสติปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุนทรียภาพทางศิลปะ 

General backgrounds and aspects of arts in various forms including artistic artifacts and dynamic arts encouraging emotional refinement; use of arts in creative self-expression lending to emotional refinement, social intelligence and intellectual for  improvement quality of life which forming spiritual uplift and aesthetics

 

1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Man and Tourism)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

บทบาทและความสำคัญในการท่องเที่ยวของมนุษย์ สถานที่และการจัดการการท่องเที่ยว ลักษณะที่ดีของนักท่องเที่ยว การทัศนศึกษานอกสถานที่

Roles and importance of tourism for man; tourist destinations and tourism management; characteristics of a good tourist; field trip

 

1.3.2 กลุ่มสังคมศาสตร์

1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

มิติของสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สังคมวิทยา ชาตินิยม บริโภคนิยมกับโลกาภิวัตน์ ชนชั้นเพศ  สถานะ ปัญหาการเมืองไทย

Dimensions of social sciences and science; sociology; nationalism; consumerism and globalization; class; gender; status; Thai political problems

 

1442 100  วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

มโนทัศน์ของวัฒนธรรม    การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ร่วมสมัย  โครงสร้างและอำนาจของวัฒนธรรม ทั้งระดับสังคมไทยและสังคมโลก  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในเรื่องโลกาภิวัตน์  รัฐชาติ ชาติพันธุ์  ความเชื่อศาสนาและเพศ 

Cultural concepts;  analysis of contemporary cultural phenomena; cultural structures and powers in Thai society and global society; analysis of cultural relationships concerning  issues such as globalization, nation state, ethnicity, religious  beliefs and gender

 

1443 200 กฎหมายกับสังคม (Law and Society)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

แนวคิด ทฤษฎี บทบาท ภาระหน้าที่และประเภทของกฎหมาย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การจัดทำกฎหมาย กฎหมายกับการควบคุมสังคม กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การบังคับใช้กฎหมายในสังคม

Concepts, theories, roles, functions, and types of laws; legal organizations; lawmaking; law and social control; law and social change social; law enforcement

 

1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

แนวคิด  พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของไทยในประเด็นการเข้าสู่ทุนนิยม  พัฒนาการประชาธิปไตย  ลักษณะชาตินิยมของไทย  อุดมการณ์และกลุ่มทางสังคมต่างๆ

Concepts, development, and relationships between Thailand’s economy, politics and society  with respect to capitalist transformation;  development towards democracy; Thai nationalism; ideologies and social factions

 

1446 101 ศิลปะการดำเนินชีวิต (Art of Living)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

มนุษย์กับการคิด  ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม การทำงานร่วมกับผู้อื่น บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร

Man and thinking; understanding of self and others; roles, duties and responsibilities in family and society; teamwork, personality and social etiquettes; interpersonal relationships and communication

 

1447 103 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทัน หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่างๆ

nce of media literacy in the context of information driven society;  impacts of media;  skills aImportand components of media analysis for literacy;  principles of information retrieval for optimum benefit;  avoidance of media with negative impacts on self and society

 

1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ความสำคัญและความจำเป็นของการสื่อสาร กระบวนการ  องค์ประกอบและรูปแบบในการสื่อสารของมนุษย์โดยเน้นที่หน้าที่และบทบาทของการสื่อสารในสังคมสมัยใหม่  การสืบค้นและการใช้ข่าวสารเพื่อใช้ในการสื่อสาร

Importance and need for communication; processes, elements  and forms of human communication with an emphasis on functions and roles of communication in modern society; search and utilization of information for communicative purposes

 

1451 104 ประชาคมอาเซียนร่วมสมัย (Contemporary ASEAN Community)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

สังคม  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองของประชาคมอาเซียนร่วมสมัย  ความร่วมมือและความขัดแย้งภายในประชาคมอาเซียน และระหว่างประชาคมอาเซียนกับประชาคมโลก

Social, economical, cultural and political issues of the contemporary ASEAN community;  collaborations and conflict within the ASEAN community and between ASEAN and other  international  communities

 

1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern  Business  Management)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

ศาสตร์แห่งการบริหาร  แนวคิด  ทฤษฎี และแนวปฏิบัติด้านเศรษฐศาสตร์  การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การตลาด  การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การเงิน  การบัญชี  ภาษี ธุรกิจระหว่างประเทศ   การบริหารความเสี่ยง   การประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจในโลกธุรกิจ

Science of management;  concepts,  theories and practice in economics; organization  management;  human resources management; marketing;  efficiency and effectiveness improvement;  finance; accounting; taxation;  international business;  risk management; application for business  analysis and decision making

1702 100 การตลาดสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Marketing for ASEAN Economic Community) 3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

ความหมาย  ความสำคัญและกระบวนการของการตลาด  แนวคิดและหลักการตลาดสมัยใหม่  หน้าที่ทางการตลาด  การแบ่งส่วนตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย  การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดความสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อธุรกิจไทย วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด  การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน

Meaning,  importance and process of marketing, concepts and principles of modern marketing, marketing functions, marketing segmentation, selection of target market and positioning, significance of AEC; impacts of AEC on Thai businesses; marketing environment analysis of AEC members; international marketing strategies: product, price, place and promotion; application of marketing strategies in AEC countries

 

1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจำวัน (Finance Skills  in Daily Life)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

การบริหารการเงินในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคล   กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

Management of daily life  personal finance;  personal financial planning process;  financial  planning  for  retirement with an emphasis on developing  the quality of personal  life  in both mental and physical aspects

 

1706 102  สารสนเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตยุคใหม่   3 (3-0-6)

          (Information for Communication in Modern Life)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

วิวัฒนาการระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  รูปแบบและบทบาทของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต   ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย  รายได้และการเติบโตของธุรกิจ การสื่อสาร ความรับผิดชอบและการมีคุณธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ในยุคการสื่อสารแบบไร้พรมแดน

Evolution of information technology for communication; patterns and roles of Internet communication; impacts on life and responses to changes; changes of Thai society and global society; revenue and growth of communication service via the Internet; responsibilities and morals in the age of borderless communication

 

1708 200 พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง  (Buddhist  Economics and  Sufficiency  Economy)  3 (3-0-6)        

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

ความสำคัญของพุทธเศรษฐศาสตร์  เปรียบเทียบพุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ความเข้าใจมนุษย์แบบพุทธ  การบริโภค  การผลิตและการกระจายผลผลิตภายใต้บริบทพุทธเศรษฐศาสตร์ และบทบาทภาครัฐ  เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Importance of Buddhist Economics; comparison between Buddhist Economics  and  mainstream economics; understanding of human beings context  through Buddhism; consumption; production and  product  distribution in Buddhist Economics context and government’s roles; sufficiency economy and sustainable  development

 

2300 111 สันติวิธีในสังคม (Peace in Society)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

ความหมายของสันติภาพ ที่มาของความขัดแย้งจากธรรมชาติและมนุษย์ การวิเคราะห์สถานการณ์ ความขัดแย้งจากมุมมองต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมุ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี  สันติวิธีในฐานะที่เป็นทั้งจริยธรรมและเทคนิคสำหรับการการแก้ไขความขัดแย้ง

Meaning of peace; cause of conflict in natural and human; analysis the conflict situations from science, human science and social science perspective to live peacefully in society; non violence as an ethic and a technique for conflict resolution

 

2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย (Public Administration and Thai Society)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ  การบริหารจัดการแบบดั้งเดิม การบริหารจัดการแนวใหม่ การบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการ อย่างยั่งยืน  การบริหารรัฐกิจและสังคมไทยสมัยก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
การบริหารรัฐกิจและสังคมไทยสมัยการนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้ กรณีศึกษาการบริหารสังคมไทยที่ล้มเหลว  กรณีศึกษาการบริหารสังคมไทยที่ประสบผลสำเร็จ  ความท้าทายของการบริหารสังคมไทยในยุคปัจจุบัน       

Concept about public administration; classical of administration, new administration, good administration, moral and sufficiency economy administration and sustainable administration; public administration and Thai society before and after 1932 revolution era; public administration and Thai society in national economic and social development plan era; case study of failure Thai society administration;  case study of successful Thai society administration; challenge of Thai society administration at present era

 

2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน (Thai – ASEAN Relations)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี                             

การก่อตั้งอาเซียน โครงสร้างของอาเซียน วิถีอาเซียน การพัฒนากลไกความร่วมมือในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ข้อริเริ่มประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ประเด็นพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในอาเซียนอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน  

          Formation of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN);  structure of the Association;  ASEAN way;   development of political, economic and socio-cultural cooperative mechanisms;  initiatives on ASEAN community; changes in Thai society;  issues effecting people’s daily life;  relations between Thailand and other ASEAN countries;  future of Thai – ASEAN relation
 

2300 114 พลเมืองศึกษา (Civic Education)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี          

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

อิสรภาพและการพึ่งพาตนเองของพลเมือง ความเท่าเทียมกันในสังคมของพลเมือง การยอมรับ ความหลากหลายและความแตกต่าง สิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย

Freedom and self-reliance of citizen; social equality among citizen; recognition of diversity and differences; human rights; social responsibility; understanding and participating in democracy

 

1.3.3 กลุ่มพลศึกษา

1439 100 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)   1 (0-2-1)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ประโยชน์ ขั้นตอน และข้อควรระวังในการออกกำลังกายประเภทต่างๆ  การทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง

Benefits, steps, and cautions concerning different types of exercises; self efficacy assessment

 

1439 101 กีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports for Health)  1 (0-2-1)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

ทักษะพื้นฐาน  กฎ  กติกา วิธีการเล่น และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  

Different types of sports in terms of basic skills, rules and regulations, playing instructions and competitions

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                      ไม่น้อยกว่า  193  หน่วยกิต

2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ                                                      จำนวน    33  หน่วยกิต

 

1102 100 เคมี 1 (Chemistry I)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1102 101 ปฏิบัติการเคมี 1

บทนำ ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง จลนศาสตร์เคมี เทอร์โมไดนามิกส์

Introduction; stoichiometry;  atomic structures;  periodic table;  chemical bonding;  gases;  liquids and solutions;  solids;  chemical kinetics;  thermodynamics

 

1102 101 ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory I)    1 (0-3-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1102 100 เคมี 1

สารเคมี เครื่องแก้วและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการเคมี ความคลาดเคลื่อนในการใช้เครื่องมือ ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี โมเลกุลของแก๊สออกซิเจน โครงสร้างผลึก การหาน้ำหนักโมเลกุลโดยวิธีลดจุดเยือกแข็ง  เทอร์โมไดนามิกส์  จลนพลศาสตร์ และสมดุลเคมี

Chemicals; glass-wares and equipment in chemistry laboratory; error from basic equipment; stoichiometry; chemical bonding; molar volume of oxygen; crystal structure; colligative properties of solution; thermodynamic chemistry; kinetics; chemical equilibrium

 

1102 102 เคมี 2 (Chemistry II)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1102 100 เคมี 1

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

สมดุลเคมี สมดุลเคมีของกรด-เบสไฟฟ้าเคมี เคมีของธาตุเรพรีเซนเททีพและธาตุทรานสิชันสารประกอบโคออร์ดิเนชัน เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเคมีสิ่งแวดล้อม

Chemical equilibrium;  acid- base equilibrium;  electrochemistry;  chemistry of representative and transition elements;  coordination compounds;  nuclear chemistry;  organic chemistry and biochemistry;  environmental chemistry

 

1102 103 ปฏิบัติการเคมี 2 (Chemistry Laboratory II)  1 (0-3-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1102 101  ปฏิบัติการเคมี 1

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1101 102 เคมี 2 หรือ 1102 107 เคมีสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 2

การเตรียมสารละลายมาตรฐาน NaOH การไทเทรตกรด-เบส โครมาโทกราฟี ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีและการผุกร่อน การวิเคราะห์ไอออนลบเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ไอออนบวกเชิงคุณภาพหมู่ 1, 2 และ 3 การไทเทรตของปฏิกิริยารีดอกซ์ การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์

Preparation of NaOH standard solution;  titration of acid-base;  chromatography;  electrochemistry and corrosion;  qualitative anion analysis;  qualitative cation analysis column I;  II and III;  redox titration;  identification of functional group of organic compounds

 

1501 101 สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ (Basic Statistics for Pharmacy)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :  ไม่มี

หลักการทางสถิติเบื้องต้น  ข้อมูลสถิติและมาตรวัด  สถิติเชิงพรรณนา  ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น  การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าที่ได้จากตัวอย่าง  การประมาณค่า  อันตรภาคหรือความ-เชื่อมั่น  การเปรียบเทียบข้อมูลตัวอย่างสองกลุ่ม และการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ  การวิเคราะห์ข้อมูลนาม-บัญญัติ  การเปรียบเทียบข้อมูลตัวอย่างหลายกลุ่ม และ ความถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์อย่างง่าย

Fundamental of statistics;  statistical data and scale of measurement;  descriptive statistics;  probability and distribution;  sampling distributions;  estimation;  confidence intervals;  comparing of two samples;  statistical hypothesis testing;  analysis of categorical data;  comparing the means of many samples;  simple linear regression and simple correlation
 

1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Biochemistry and Molecular Biology I)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :  ไม่มี  

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1

บทนำสู่ชีวเคมีและอณูชีววิทยา  เซลล์และองค์ประกอบทางเคมี  ระบบบัฟเฟอร์ของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน ไขมันและกรดนิวคลิอิก  เอนไซม์ วิตามิน และ   โคเอนไซม์  บทนำเข้าสู่เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน  ไขมัน และกรดนิวคลิอิก  เม-แทบอลิซึมเชิงบูรณาการ  เมแทบอลิซึมของพลังงาน  การควบคุมเมแทบอลิซึม  ฮอร์โมนในทางชีวเคมี  สารประกอบที่เกี่ยวข้องกับพอร์ไฟรินและเลือด  โภชนาการ

Introduction to biochemistry and molecular biology;  cell and chemical compositions;  biological buffers;  the structures and properties of carbohydrates,  amino acids and proteins, lipids, and nucleic acids;  enzymes, vitamins and coenzymes;  introduction to metabolism of carbohydrates, proteins and amino acids, lipids and nucleic acids;  integration of metabolism;  energy metabolism;  control of metabolism;  biochemical aspect of hormones;  porphyrins related compounds and blood;  nutrition

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Biochemistry and Molecular Biology Laboratory I)   1 (0-3-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1

บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา   หลักการใช้เครื่องแก้ว   เทคนิคการแยกสาร   สเปกโทรโฟโตเมตรี   สภาวะกรด-ด่างและสารละลายบัฟเฟอร์   การทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของโปรตีน การแยกและการทดสอบเชิงคุณภาพของไขมัน   การทดสอบเชิงคุณภาพของคาร์โบไฮเดรตและการแยกน้ำตาลด้วยวิธีโครมาโทกราฟี   การแยก การทดสอบคุณสมบัติเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของกรดนิวคลิอิก   การศึกษาจลนศาสตร์ของเอนไซม์   การศึกษาเมแทบอลิซึมของกระบวนการหมัก   การประเมินภาวะทางโภชนาการ การอภิปรายกรณีศึกษา

 Introduction to biochemistry and molecular biology laboratory;  principle of laboratory glassware;  separation technique; spectrophotometry;  acid base and buffer;  protein qualification and quantification test;  lipid separation and qualification test;  carbohydrate qualification and sugar separation by chromatography;  nucleic acid separation, qualification and quantification test;  enzyme kinetic study;  fermentation metabolism study;  nutrition assessments; case study conference

 

1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Biochemistry and Molecular Biology II)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2

การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม  การควบคุมการแสดงออกของยีน  พันธุศาสตร์ชีวเคมี  พันธุศาสตร์เบื้องต้น  โครโมโซม  รูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  พันธุศาสตร์ประชากร  ความผิดปกติทางพันธุกรรม   การทดสอบและการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์  เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา  เทคโนโลยีทางโปรตีน กรอบความคิดพื้นฐานเรื่องเภสัชพันธุศาสตร์  อณูชีววิทยาทางการแพทย์และการบำบัดรักษาด้วยยีน  คุณสมบัติทางเคมีของเลือดและปัสสาวะ และค่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากการตรวจเลือดและปัสสาวะ  ความผิดปกติของ   เมแทบอลิซึม  วงชีวิตของเซลล์  การแบ่งตัวของเซลล์และการตายของเซลล์  พันธุศาสตร์ของมะเร็ง

Flow of genetic information;  regulation of gene expression;  biochemical genetics; classical genetics;  chromosome;  pattern of inheritance;  population genetics;  genetic disorders;  genetic testing and genetic counseling;  basic techniques in molecular biology;  protein technology;  basic concepts in pharmacogenetics;  molecular biology in medicine and gene therapy;  blood and urine chemistry and clinical laboratory of blood and urine;  metabolic disorders;  cell cycle;  cell division and apoptosis;  cancer genetics

 

1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II)  1 (0-3-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2

บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2  การแสดงของยาในการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม  โครโมโซม  รูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  การทดสอบและการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์  เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา  คุณสมบัติทางเคมีของเลือดและปัสสาวะ และค่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากการตรวจเลือดและปัสสาวะ  แฟ้มประวัติครอบครัว

Introduction to biochemistry and molecular biology laboratory II;  drug actions in flow of genetic information;  chromosome;  pattern of inheritance;  genetic testing and genetic counseling;  basic techniques in molecular biology;  DNA fingerprint;  blood and urine chemistry test;  family history profile

 

1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Anatomy and Physiology I)    4 (4-0-8)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1502 232 หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

การควบคุมอุณหภูมิกายและการเกิดไข้  กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและระบบต่อมไร้ท่อ  เลือดและกระบวนการแข็งตัวของเลือด

Body temperature regulation and fever; anatomy, physiology and pathophysiology of the nervous system, integumental and musculoskeletal systems and endocrine system; blood and blood coagulation

*หมายเหตุ ปรับคำอธิบายรายวิชา ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

 

1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  (Anatomy and Physiology Laboratory I)   1 (0-3-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

บทนำสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์  จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และระบบต่อมไร้ท่อ  เลือดและกระบวนการแข็งตัวของเลือด

Introduction to human anatomy and physiology laboratory; laboratory of gross anatomy, microanatomy, physiology and pathophysiology of the nervous system, integumental and musculoskeletal systems and endocrine system; blood and blood coagulation

*หมายเหตุ ปรับคำอธิบายรายวิชา ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

 

1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Anatomy and Physiology II)   4 (4-0-8)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจหลอดเลือดและระบบน้ำเหลือง ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธุ์  สมดุลน้ำ อิเล็กโทรไลต์และสมดุลกรด-ด่าง 

Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems, respiratory system, urinary system, gastrointestinal system and reproductive system; fluid, electrolytes and acid-base balance

*หมายเหตุ ปรับคำอธิบายรายวิชา ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

 

1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2  (Anatomy and Physiology Laboratory II)  1 (0-3-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

ทบทวนความรู้และทักษะปฏิบัติทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  ปฏิบัติการ มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหัวใจหลอดเลือดและระบบน้ำเหลือง ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธุ์  สมดุลน้ำ อิเล็กโทรไลต์และสมดุลกรด-ด่าง 

Review of knowledge and skills in human anatomy and physiology laboratory; laboratory of gross anatomy, microanatomy and physiology of cardiovascular and lymphatic system, respiratory system, urinary system, gastrointestinal system and reproductive system; fluid, electrolytes and acid-base balance

*หมายเหตุ ปรับคำอธิบายรายวิชา ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

 

1502 232 หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ (Principles of Cell and Tissue Function)  1 (1-0-2)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทนำสู่ร่างกายมนุษย์  หน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ  การเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ

Introduction to human body;  cell and tissue function;  alterations in cellular and tissue physiology

 

1503 201 เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์  (Fundamental Chemistry for Pharmacy)   3 (3-0-6)          

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1102 102 เคมี 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  พันธะเคมี  สเตอริโอเคมี  ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก  หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี  สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน  ปริมาณสัมพันธ์  เคมีไฟฟ้า  สถิติพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์  เลขนัยสำคัญ  สารอนินทรีย์ที่ใช้เป็นยา

Atomic structure and properties of the elements in the periodic table;  chemical bonding;  stereochemistry;  Organic chemical reaction and mechanism;  organic chemistry functional groups;  chemical equilibrium and ionic equilibrium;  stoichiometry;  electrochemistry;  basic statistics for analytical chemistry;  significant figures;  inorganic drugs

 

          2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

               -  สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม                                           จำนวน  104  หน่วยกิต

               -  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ                                               จำนวน  113  หน่วยกิต

    2.2.1  รายวิชาชีพบังคับสำหรับสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมและสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ     จำนวน    92  หน่วยกิต

1501 100 นิเทศเภสัชศาสตร์ (Pharmacy Orientation)  1 (1-0-2)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทนำเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม  ความเป็นมาและวิวัฒนาการของวิชาชีพเภสัชกรรม  องค์กรและสาขาต่างๆ ทางวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน  ภารกิจและบทบาทของเภสัชกรในงานสาธารณสุขและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  การสร้างทัศนคติและการพัฒนาแนวความคิดในงานเภสัชกรรม

Introduction to pharmacy profession;  history and evolution of pharmacy profession;  pharmaceutical related organizations in both government and private sector;  duties and roles of pharmacist in public health and related fields;  development of attitudes and concepts towards pharmacy profession

 

1501 400 นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Pharmaceutical Jurisprudence and Professional Ethics)   2 (2-0-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม

Morals, professional ethics of pharmacy profession;  laws;  regulations;  standards of professional practice;  professional and social responsibilities

 

1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Principles of Research Methodology in Pharmacy)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 101 สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การตั้งคำถามงานวิจัย  การตั้งสมมติฐานให้สอดคล้องกับคำถามงานวิจัย  การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรม  การเลือกใช้รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัย  การสร้างและทดสอบคุณสมบัติของแบบสอบถาม  การเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างและคำนวณจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย  การเลือกใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อตอบคำถามงานวิจัย  การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนโครงร่างการวิจัยและรายงานวิจัย

Formulate research questions;  hypothesize related to research questions;  systematic literature review;  select research methodology;  formulate questionnaires and testing;  select sampling methods and calculate sample size;  select statistical data analysis to answer research questions;  interpret data analysis;  writing research proposal and report

 

1501 502 สารนิพนธ์ (Senior Project)  3 (0-9-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสังคม  การศึกษาวิจัยเบื้องต้นในหัวข้อ/สาขาเฉพาะ อาทิ ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม บริหารเวชภัณฑ์ สาธารณสุขมูลฐาน การบริโภคยาของประชาชน สมุนไพร เภสัชเวท เคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม การควบคุมคุณภาพยา และด้านเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

Integration of scientific and social knowledge;  elementary research in a certain topic/specific field, e.g. pharmaceutical care, pharmaceutical product administration, primary health care system, public drug consumption, herbal plants, pharmacognosy, chemistry and pharmaceutical technology, drug quality assurance and biopharmaceutical sciences

 

1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน     : 1502 231 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา

คุณลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในคนประกอบด้วย แบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต  การทำให้เกิดโรค  การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ  การควบคุมจุลินทรีย์  การพิสูจน์เอกลักษณ์จุลินทรีย์  ความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชจุลชีววิทยาในด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Characteristics of human pathogenic microorganisms of bacteria, fungi, viruses and parasites;  pathogenicity of these microorganisms;  control and prophylaxis of infectious diseases;  control of microorganisms;  identification of microorganisms;  sensitivity to antimicrobial drugs;  applications of pharmaceutical microbiology in pharmaceutical technology

 

1502 231 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology Laboratory)  1 (0-3-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา

ปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา  จุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเชื้อให้บริสุทธิ์  เทคนิคการแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์  การวิเคราะห์ทางชีวเคมีของแบคทีเรีย  เทคนิคการทำให้ปราศจากเชื้อ   การทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ  การวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเพาะเลี้ยงเชื้อรา  การศึกษาปรสิต

Loboratory in basic techniques of microbiology;  microorganisms in the environment; pure culture techniquesisolation and identification techniques;  biochemical assays of bacteria;  sterilization techniques;  antimicrobial sensitivity test;  microbiological assays for pharmaceutical products;  morphology and cultivation of fungi;  study of parasites

 

1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์  (Immunology and Biopharmaceutical Products)    2 (2-0-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทนำสู่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์  หน้าที่และองค์ประกอบของเซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน  กลไกการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน  การทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี   พยาธิวิทยาของระบบภูมิคุ้มกัน  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน  ชีวเภสัชภัณฑ์ วัคซีน เซรุ่ม ทอกซอยด์ สารทดสอบภูมิแพ้ ยาต้านพิษงู และผลิตภัณฑ์ทางชีววัตถุประเภทอื่นๆ  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการเก็บรักษาชีวเภสัชภัณฑ์ประเภทต่างๆ  การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ชีวเภสัชภัณฑ์

Introduction to human immune system;  functions and components of cells and organs related to the immune system;  mechanism of immune responses;  assays for antigen-antibody reactions;  immunopathology;  immunization;  biopharmaceutical products, vaccines, sera, toxoids, allergens, antivenins and others;  laws and regulations related to the use and storage of biopharmaceutical products;  development and applications of biopharmaceutical products

 

1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany)  2 (2-0-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์

แนะนำวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์  ลักษณะทางกายวิภาคของเซลล์และเนื้อเยื่อ  สัณฐานวิทยาของพืช   หลักการทางอนุกรมวิธานพืช  ยาจากกลุ่มเห็ดรา สาหร่าย  ยาจากสมุนไพรกลุ่มเฟิร์นและคล้ายเฟิร์น  ยาจากสมุนไพรกลุ่มพืชเมล็ดเปลือย  สมุนไพรพืชใบเลี้ยงคู่  สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

Introduction to pharmaceutical botany;  cell and tissue anatomy;  plant morphology;  plant taxonomy;  medicinal fungi;  medicinal algae;  medicinal ferns, allied plants;  medicinal gymnosperms;  medicinal monocotyledon plants;  medicinal dicotyledon plants

 

1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany Laboratory)   1 (0-3-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์

การสำรวจพืช  ลักษณะเนื้อเยื่อของพืช  สัณฐานวิทยาของพืช  สมุนไพรกลุ่มเห็ดรา สาหร่าย เฟินและพืชเมล็ดเปลือย  พืชสมุนไพรใบเลี้ยงเดี่ยว  พืชสมุนไพรใบเลี้ยงคู่  การจำแนกพืช

Plant surveying;  histology of plants;  morphology of plants;  medicinal fungi, ferns, gymnosperms;  medicinal monocotyledon plants;  medicinal dicotyledon plants;  plant classification

 

1503 310 เภสัชเวท (Pharmacognosy)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1503 311 ปฏิบัติการเภสัชเวท

บทนำสู่รายวิชาเภสัชเวท  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน  การสกัดและแยกบริสุทธิ์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  การตรวจสอบเบื้องต้นทางเคมีและชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  กระบวนการชีวสังเคราะห์ของสารทุติยภูมิ  สารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต  ผลิตภัณฑ์จากกรดอะมิโน  สารกลุ่มอัลคาลอยด์ ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการชีวสังเคราะห์ชิคิเมต  ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการชีวสังเคราะห์อะซิเตต ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการชีวสังเคราะห์เมวาโลเนต  การควบคุมคุณภาพสมุนไพร  การศึกษาวิจัยทางเภสัชเวท

Introduction to pharmacognosy;  ethnobotany;  extraction and isolation of natural products;  chemical and biological screening of natural products;  biosynthesis pathway of secondary metabolites;  carbohydrates;  amino acid derived products; alkaloids;  shikimate pathway derived products;  acetate pathway derived products;  mevalonate pathway derived products;  quality control of medicinal plants;  pharmacognosy research

*หมายเหตุ ปรับคำอธิบายรายวิชา ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

 

1503 311 ปฏิบัติการเภสัชเวท (Pharmacognosy Laboratory)  1 (0-3-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1503 310 เภสัชเวท

แนะนำปฏิบัติการเภสัชเวท  เทคนิคในปฏิบัติการเภสัชเวท  การประเมินเชิงคุณภาพของสารประกอบธรรมชาติ กลุ่มคาร์โบไฮเดรต สารที่มาจากกรดอะมิโน อัลคาลอยด์ สารที่มาจากกรดชิกิมิก สารที่มาจากอะซีเตต   สารที่มาจากเมวาโลเนต  การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรโดยใช้คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

Introduction to pharmacognosy laboratory;  pharmacognosy laboratory techniques; quality assessment of natural compounds, carbohydrates, amino acids derived compounds, alkaloids, shikimic acid derived compounds, acetate derived compounds, mevalonate derived compounds;  quality controls of medicinal plants using physical and chemical properties

 

1503 323 เภสัชเคมี 1 (Pharmaceutical Chemistry I)   2 (2-0-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1503 201 เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

หลักการค้นพบและกระบวนการพัฒนายา  การดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของสารให้มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาดีขึ้น   อันตรกิริยาระหว่างยาและเป้าหมาย  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางเคมีกายภาพกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา   ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาตามระบบการจำแนกทางเภสัชวิทยาของออ-ตาคอยด์ และยาที่มีผลต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ

Principle of drug discovery and development processes;  modifications of chemical structures to enhance pharmacological activity;  drug-target interactions;  chemical structure and pharmacological activity relationship;  physicochemical properties of a drug and its relationships with pharmacological activities and pharmacokinetic properties;  chemical structure and pharmacological activity relationship of drugs according to systemic pharmacological classifications of autacoids and autonomic nervous system

 

1503 325 เภสัชเคมี 2 (Pharmaceutical Chemistry II)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1503 201 เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับฤทธิ์เภสัชวิทยาของยาที่มีผลต่อการทำงานของยาในกลุ่มระบบทางเดินอาหาร ยาในกลุ่มระบบหัวใจและหลอดเลือด  ยาระงับปวดโอปิออยด์  ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์  ยาที่ใช้ในโรคติดเชื้อ  ยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์

Chemical structure and pharmacological activity relationship of gastro-intestinal drugs, cardiovascular drugs, opioid analgesics, non-steroidal anti-inflammatory drugs, drugs used in infectious diseases, drugs affecting endocrine and reproductive systems

 

1503 326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 (Pharmaceutical Chemistry Analysis I)  2 (2-0-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1102 102 เคมี 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1

เครื่องแก้วและการสอบเทียบเครื่องแก้ว  เครื่องชั่ง  เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ  เกรดสารเคมี  เภสัชตำรับ  การวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบดั้งเดิม  การวิเคราะห์เชิงน้ำหนัก  เคมีไฟฟ้า

Glasswares and glassware calibration;  balances;  basic analytical instruments in laboratory;  chemical grade;  pharmacopoeias;  classical quantitative analysis;  gravimetric analysis;  electrochemistry

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1  (Pharmaceutical Analysis Laboratory I)   1 (0-3-0)       

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1102 103 ปฏิบัติการเคมี 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1503 326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  เทคนิคการชั่งและการฝึกปฏิบัติใช้เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ  การไทเทรตโดยหลักปฏิกิริยากรด-เบส  การไทเทรตโดยหลักการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน  การไทเทรตโดยหลักการทำให้เกิดตะกอน  การไทเทรตโดยหลักการรีดอกซ์  การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สำหรับวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์

Laboratory safety;  weighing technique and laboratory glass ware practice;  acid-base titration;  complexometric titration;  precipitation titration;  redox titration;  development of analytical method for raw materials and pharmaceutical products

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1503 328 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (Pharmaceutical Chemistry Analysis II)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1102 102 เคมี 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1503 329 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2

หลักการและเทคนิคของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี สเปกโทรสโกปี  การดูดกลืนโดยอะตอม โพลาริเมตรี และรีแฟรกโทเมตรี  การวิเคราะห์ปริมาณน้ำ  เทคนิคการวิเคราะห์แบบโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีแบบรงคเลขผิวบาง โครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง โครมาโทกราฟีแบบแก๊ส  หลักการและเทคนิคเบื้องต้นในการวิเคราะห์โครงสร้างหรือการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารโดยใช้เทคนิคทางสเปกโทรเมตรี ได้แก่ สเปกโทรเมตรีมวล อินฟราเรดสเปกโทร-โฟโทเมตรี และนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรโฟโทเมตรี  การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์  การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์

Principles and techniques in analytical instruments e.g. ultraviolet-visible spectroscopy, fluorescence spectroscopy, atomic absorption spectroscopy, polarimetry, refractometry;  water quantification analysis;  chromatography techniques, thin layer chromatography, high performance liquid chromatography, gas chromatography;  principles and basic techniques in structural elucidation and identification using spectrometry e.g. mass spectrometry, infrared spectrophotometry and nuclear magnetic resonance;  analytical method validation;  apply assay

 *หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1503 329 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2   (Pharmaceutical Analysis Laboratory II)  1 (0-3-0)      

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1102 103 ปฏิบัติการเคมี 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1503 328 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2

ปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปีและโครมาโทกราฟีแบบต่างๆ ได้แก่ อัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนโดยอะตอม โพลาริ-มิเตอร์ รีแฟรกโทมิเตอร์ โครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง โครมาโทกราฟีแบบแก๊ส  การวิเคราะห์ปริมาณน้ำ  การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์  การใช้สถิติที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล  การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สำหรับวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์

Qualitative and quantitative analysis laboratory with spectroscopic and chromatographic instruments e.g. ultraviolet spectrophotometer, atomic absorption spectrophotometer, polarimeter, refractometer, high performance liquid chromatography, gas chromatography;  water quantification analysis;  analytical method validation;  related statistics in data analysis;  method development for raw materials and pharmaceutical products

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1503 411 ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข  (Herbal Medicines in Public Health System)  2 (2-0-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1503 310 เภสัชเวท

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทนำสู่การใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข  สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน  สมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาล  สมุนไพรที่ใช้ในงานการแพทย์ทางเลือก  สมุนไพรที่มีแนวโน้มการใช้ในงานสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา  แหล่งข้อมูลสมุนไพร  การประเมินข้อมูลสมุนไพร  กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  การประยุกต์ใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข

          Introduction to medicinal plants in health care system;  medicinal plants in primary health care;  medicinal plants in hospitals;  medicinal plants in alternative medicines;  trends of medicinal plants in health care system;  herbal and health products in community pharmacy;  herb-drug interactions;  source of herbal information; evaluation of herbal information;  laws and regulations related to medicinal plants and herbal products; application of medicinal plants in health care system

*หมายเหตุ ปรับคำอธิบายรายวิชา ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

 

1504 200 เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Basic Pharmaceutical Technology) 1 (1-0-2)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

รูปแบบเภสัชภัณฑ์  เภสัชตำรับและเอกสารอ้างอิงทางเภสัชกรรม  ภาษาลาตินที่ใช้ในใบสั่งยาและศัพท์ทางเภสัชศาสตร์  การคำนวณเบื้องต้นทางเภสัชกรรม  เทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยา  ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น

Pharmaceutical dosage forms;  pharmacopoeia and pharmaceutical references;  Latin in prescriptions and pharmaceutical dictionary;  basic pharmaceutical calculations;  basic compounding techniques;  basic medical terminology

 

1504 300 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (Pharmaceutical Technology I)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1504 200 เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1504 301 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1

ชีวเภสัชกรรม  คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของยา  กฎทางเคมีกายภาพและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของยาเตรียมรูปแบบต่างๆ  สารละลายและคุณสมบัติของสารละลาย  เทคนิคการเพิ่มการละลาย  สมดุลไอออน  สารละลายบัฟเฟอร์และสารละลายไอโซโทนิก  สารช่วยทางเภสัชกรรม  ความไม่เข้ากันของสาร  ทฤษฎีและการตั้งตำรับยาน้ำสารละลาย  ความคงสภาพยาเตรียมรูปแบบของเหลว

Biopharmaceutics;  physicochemical properties of drugs;  physicochemical rules and theories related to properties of dosage forms;  solutions and their properties;  solubilization techniques;  ionic equilibrium;  buffers and isotonic solutions;  pharmaceutical excipients;  incompatibility of substance;  solution theories and solution preparations;  stability of liquid dosage forms  

 

1504 301 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (Pharmaceutical Technology Laboratory I)   1 (0-3-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1504 300 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1

เทคนิคการปรุงยาพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์  สารละลายและคุณสมบัติของสารละลาย  การละลาย เทคนิคการเพิ่มการละลายโดยวิธีต่างๆ เช่น ตัวทำละลายร่วม ไมเซล การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน การปรับความเป็นกรดด่าง  สมดุลไอออน  สารละลายบัฟเฟอร์  การเตรียมตำรับยาในรูปแบบของเหลว  ความคงสภาพยาเตรียมรูปแบบของเหลว

Basic compounding techniques in pharmaceutical sciences;  solutions and its properties;  solubility;  solubilization techniques i.e. cosolvents, micellarization, complexation, pH adjustment;  ionic equilibrium;  buffer solution;  drug preparation in liquid dosage forms;  stability of liquid dosage forms

 

1504 304 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 (Pharmaceutical Technology II)  2 (2-0-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1504 300 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1504 305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2

ทฤษฎีพื้นฐานของระบบกระจายตัวและคอลลอยด์  ปรากฎการณ์ที่ผิวประจัน  การไหลและความหนืด   การตั้งตำรับ  การเตรียมและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์รูปแบบยากระจายตัว ได้แก่ ยาน้ำแขวนตะกอน     ยาอิมัลชันและยาทาทางผิวหนัง  การซึมผ่านของยาทางผิวหนัง  ระบบนำส่งยาทางผิวหนัง

Fundamental theories of disperse system and colloids;  interfacial phenomena;  rheology and viscosity;  formulation, preparation and quality control of dispersed systems such as suspensions, emulsions, and topical preparations;  percutaneous absorption of topical preparations;  transdermal drug delivery systems

 

1504 305  ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2  (Pharmaceutical Technology Laboratory II) 1 (0-3-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1504 304 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2

การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อประเมินการดูดซับ  แรงตึงระหว่างผิว  การไหลและความหนืดของยาเตรียม  การทดสอบความคงตัวทางกายภาพของระบบกระจายตัว  การตั้งตำรับและเตรียมยาระบบกระจายตัว เช่น ยาน้ำแขวนตะกอน ยาอิมัลชัน ยาทาเฉพาะที่ทางผิวหนัง และ ยาเหน็บ

Instrumental method to evaluate adsorption;  interfacial tension;  rheology and viscosity of pharmaceutical preparations;  physical stability testing of disperse system;  formulation and preparation of disperse systems e.g. suspensions, emulsions, topical preparations and suppositories

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 (Pharmaceutical Technology III)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1504 401 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

สถานะของสสาร  คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของของแข็ง  วิทยาศาสตร์อนุภาคขนาดเล็ก  กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพยาเตรียมในรูปแบบของแข็ง  การละลายและการปลดปล่อยยา  การทำปราศจากเชื้อ น้ำที่ใช้ในการผลิตเภสัชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ  กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพยาเตรียมปราศจากเชื้อ วิธีปฏิบัติที่ดีทางการผลิต

State of matters;  physicochemical properties of solids;  micromeritics; manufacturing process and quality control of pharmaceutical solid;  dissolution and drug release;  sterilization; water used in manufacturing process of pharmaceutical sterile products;  manufacturing process and quality control of sterile dosage forms;  good manufacturing practice

 

1504 401 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 (Pharmaceutical Technology Laboratory III)  1 (0-3-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

ปฏิบัติการและเทคนิคพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่สอดคล้องกับรายวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

Laboratory and basic techniques in pharmaceutical technology designed to be taken in conjunction with Pharmaceutical technology III

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1504 404  เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 (Pharmaceutical Technology IV)  2 (1-3-2)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1504 301 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม

                                                            1504 305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2

  1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

  1504 401 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

การปรุงยาเตรียมเฉพาะคราว  การเตรียมตำรับยาที่ใช้ในโรงพยาบาล  เทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยาปราศจากเชื้อในโรงพยาบาล  สารผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำ  การผสมยาที่เป็นพิษต่อเซลล์  การเตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ  การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะทางยา

Compounding of extemporaneous preparations;  compounding of pharmaceutical preparations used in hospital;  basic techniques of sterile preparations in hospital;  intravenous admixtures;  mixing of cytotoxic preparations;  preparation of parenteral nutrition;  drug specification preparation

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1505 300 เภสัชวิทยา 1 (Pharmacology  I)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1505 301 สัมมนาเภสัชวิทยา 1

หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา  เภสัชจลนศาสตร์  เภสัชพลศาสตร์  เภสัชวิทยาของออตาคอยด์  ยาสลบและยาชาเฉพาะที่  ยาที่มีผลต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง  ระบบประสาทอัตโนมัติ  ระบบทางเดินอาหารและระบบหัวใจและหลอดเลือด

General principles of pharmacology;  pharmacokinetics;  pharmacodynamics;  pharmacology of autacoids;  general and local anesthetics;  drugs affecting the central nervous, autonomic nervous, gastrointestinal and cardiovascular systems

 

1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 (Seminar in Pharmacology  I)  1 (0-3-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1505 300 เภสัชวิทยา 1

สัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ทางเภสัชวิทยาที่สอดคล้องกับรายวิชาเภสัชวิทยา 1     

Seminar in topics related to the contents in pharmacology I

 

1505 302 เภสัชวิทยา 2 (Pharmacology  II)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1505 300 เภสัชวิทยา 1

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1505 303 สัมมนาเภสัชวิทยา 2

ยาระงับปวดโอปิออยด์  ยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน  ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์  ยารักษาโรคเก๊าต์และข้ออักเสบ  ยาที่ใช้ในโรคติดเชื้อ   ยาที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ  ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์

Opioid analgesics;  anti-migraine drugs;  non-steroidal anti-inflammatory drugs;  drugs used in gout and arthritis;  drugs used in infectious diseases;  drugs affecting respiratory, endocrine and reproductive systems

 

1505 303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 (Seminar in Pharmacology II)   1 (0-3-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1505 301 สัมมนาเภสัชวิทยา 1

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1505 302 เภสัชวิทยา 2

สัมมนาในหัวข้อต่างๆ ทางเภสัชวิทยาที่สอดคล้องกับรายวิชาเภสัชวิทยา 2      

Seminar in topics related to the contents in Pharmacology II

 

1505 400 พิษวิทยาคลินิก (Clinical Toxicology)  2 (2-0-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1505 302 เภสัชวิทยา 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

หลักการทั่วไปทางพิษวิทยา  หลักการดูแลผู้ที่ได้รับสารพิษ การประเมินอาการทางคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางพิษวิทยา  วิธีการลดหรือป้องกันการดูดซึมสารพิษ  วิธีการเร่งการขับสารพิษ  ยาต้านพิษ  พิษจากสารเคมีและสิ่งแวดล้อม  การได้รับยาเกินขนาด  สารก่อวิรูป  สารก่อกลายพันธุ์   สารก่อมะเร็ง

General principles of toxicology;  principles in management of poisoned patients;  clinical evaluation;  laboratory testing in toxicology;  methods to reduce or prevent absorption;  methods to increase elimination;  antidotes;  chemicals and environmental toxicants;  drug overdose;  teratogens;  mutagens;  carcinogens

 

1506 321 ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม   2 (1-3-4)

          (Communication Skills and Psychology in Pharmacy Practice)   

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

หลักการทางจิตวิทยาเบื้องต้น  ความสำคัญของจิตวิทยากับการบริบาลทางเภสัชกรรม  ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ  ปัจจัยส่วนบุคคลต่อการปฎิบัติงาน  บุคลิกภาพและพฤติกรรมในการทำงาน  จิตวิทยาและทักษะการสื่อสาร  การประยุกต์ใช้เทคนิคการสื่อสาร  การให้คำปรึกษา การพูดในที่สาธารณะ การสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย

Principles of psychology;  importance of psychology and pharmaceutical care;  theories of health behavior;  factors associated with health behavior;  personal factors related to practice, personality, and working behaviors;  psychology and communication skills;  application of communication skill; counseling, public speaking,  English communication with patients

 

1506 403 เภสัชบำบัด 1 (Pharmacotherapy I)   4 (3-3-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1505 302 เภสัชวิทยา 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทนำสู่เภสัชบำบัด  การให้บริบาลทางเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบ  อันตรกิริยาระหว่างยา  อาการไม่พึงประสงค์จากยา  ความผิดปกติทางผิวหนัง  ความผิดปกติทางรูมาติก  ความผิดปกติทางนรีเวชและสูติศาสตร์  ความผิดปกติของตา หูและคอ  ความผิดปกติทางการหายใจ  ความผิดปกติทางไต  ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อย  ความผิดปกติทางประสาทวิทยาที่พบบ่อย  ความผิดปกติทางจิตเวชที่พบบ่อย

Introduction to pharmacotherapy; systematic approach to provide pharmaceutical care; drug interactions; adverse drug reactions; dermatologic disorders; rheumatologic disorders; gynecologic and obstetric disorders; ophthalmic and otolaryngologic disorders; respiratory disorders; renal disorders; common hematological disorders; common neurological disorders; common psychiatric disorders

*หมายเหตุ ปรับคำอธิบายรายวิชา ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

 

1506 404 เภสัชบำบัด 2 (Pharmacotherapy II)                                                 4 (3-3-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1505 302 เภสัชวิทยา 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

ความผิดปกติทางต่อมไร้ท่อ  ความผิดปกติทางหัวใจหลอดเลือดที่พบบ่อย  หลักการของโรคติดเชื้อ  โรคติดเชื้อที่พบบ่อยตามระบบอวัยวะ  โรคติดเชื้อเอชไอวี  วัณโรค

Endocrine disorders; common cardiovascular disorders; principles of infectious diseases; common infectious diseases by organ systems; human immunodeficiency virus infection; tuberculosis

*หมายเหตุ ปรับคำอธิบายรายวิชา ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

 

1506 421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy)  2 (2-0-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทนำการจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล  โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ของฝ่ายเภสัชกรรม  งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน  งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก  การบริหารคลังยา รูปแบบการกระจายยา  งานบริการวิชาการด้านเภสัชกรรม  การจัดซื้อเวชภัณฑ์  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ  เภสัชกรรมและการบำบัด  การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

Introduction to hospital pharmacy management;  organizational structure and functions of hospital pharmacy department;  in-patient pharmacy service;  out-patient pharmacy service; pharmaceutical inventory management;  pharmaceutical distribution system;  academic services in pharmacy;  pharmaceutical purchasing;  roles of the pharmacy and therapeutic committee;  hospital accreditation

 

1506 422 ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์  (Biopharmaceutics and  Pharmacokinetics)   2 (2-0-4)         

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทนำสู่เภสัชจลนศาสตร์  กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ การดูดซึม การกระจายตัว เมแทบอลิซึม และการกำจัด  ปัจจัยทางชีวภาพและสรีรวิทยาที่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา  ผลของรูปแบบการให้ยาที่มีต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา  ระดับความเข้มข้นของยาในเลือดและการตอบสนองทางการรักษา  การขนส่งยาในร่างกาย  อัตราของกระบวนการทางชีวภาพ  ลักษณะคอมพาร์ทเมนท์ของยา  แบบจำลองทางเภสัชศาสตร์ชนิดห้องเดียวและชนิดแบ่งเป็นหลายห้อง  เภสัชจลนศาสตร์ของการให้ยาซ้ำ  เภสัชจลนศาสตร์แบบไม่ใช่เส้นตรง การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่ตับและไตทำงานบกพร่อง  ชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของยา  การประยุกต์ความรู้ทางจลนศาสตร์ทางคลินิก

Introduction to pharmacokinetics;  pharmacokinetic processes,  absorption, distribution, metabolism and elimination;  biological and physiological factors related to pharmacokinetic of drugs;  effects of route of administration on pharmacokinetic of drugs;  drug concentration in blood and therapeutic responses;  drug transport;  biological rate processes;  drug compartmentalization;  one-compartment and multiple compartment models;  pharmacokinetics of multiple dosing;  non-linear pharmacokinetics;  dosage adjustment in patient with hepatic and renal impairment;  bioavailability and bioequivalence;  clinical applications of pharmacokinetics

 

1506 425 บริการสารสนเทศทางยา (Drug Information Services)  2 (1-3-2)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1506 403 เภสัชบำบัด 1

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยบริการสารสนเทศทางยา  กระบวนการตอบคำถามอย่างเป็นระบบ  การประกันคุณภาพงานบริการสารสนเทศทางยา  แหล่งข้อมูลทางยา  การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนท  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเภสัชศาสตร์  การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ  การจัดทำคุณลักษณะยา  การจัดทำข้อมูลยา

Roles and responsibilities of the drug information service;  systematic approach to answering the question;  quality assurance of the drug information service;  drug information sources;  internet searching;  pharmaceutical computer program;  primary literature evaluation;  preparation of drug specification;  preparation of drug monograph

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 426 เภสัชกรรมการจ่ายยา  (Dispensing Pharmacy)   3 (2-3-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1505 300 เภสัชวิทยา 1

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

หลักการจ่ายยา  การแปลผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ระบบสารสนเทศด้านยาทางคลินิก  ทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษา  การซักประวัติและประเมินผู้ป่วย  การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาเทคนิคพิเศษ  การปฐมพยาบาล  อาหารทางการแพทย์  แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย 

Principles of dispensing;  interpretation of physical examination and laboratory data;  clinical drug information system;  communication and counseling skills;  history taking and patient assessments;  counseling for drug required special techniques; first aids; medical food; dispensing guidelines for common diseases

*หมายเหตุ ปรับคำอธิบายรายวิชา ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

 

1506 517  เภสัชบำบัด 3 (Pharmacotherapy III)  4 (3-3-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1505 302 เภสัชวิทยา 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

ความผิดปกติทางประสาทวิทยาในผู้ป่วยใน  ความผิดปกติของภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือด  ความผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน  ความผิดปกติทางตับ  โรคติดเชื้อไวรัส  โรคติดเชื้อเขตร้อน  ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์  วิกฤตบริบาล  การใช้ยาในประชากรกลุ่มพิเศษ

Inpatient neurological disorders; thromboembolic disorders; immunologic disorders; hepatic disorders; viral infections; tropical infectious diseases; medical emergencies; critical care; drug used in special populations

*หมายเหตุ ปรับคำอธิบายรายวิชา ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

 

1507 300 การบริหารเภสัชกิจ  (Pharmaceutical Administration)    2 (2-0-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

หลักการของการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดกำลังคน   การนำและภาวะผู้นำการควบคุม พฤติกรรมองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการทำงาน    การจูงใจ การบริหารกระบวนการ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารและการเจรจาต่อรอง การบริหารและประเมินโครงการ การบริหารความขัดแย้ง หลักการการตลาด

Principle of management;  planning;  organizing; staffing;  leading and leadership; controlling;  organization behaviors;  human resource management;  performance evaluation; motivation;  operation management, continuous quality improvement;  communication and negotiation;  project management and evaluation;  conflict management; principle of marketing

 

1507 402 เภสัชกรรมชุมชน  (Community Pharmacy)   2 (2-0-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานในร้านยา  การเปิดร้านยา  ร้านยาที่ได้รับการรับรองคุณภาพ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง  แหล่งเงินทุน  บัญชีร้านยา  การบริหารการเงิน  การบริหารเวชภัณฑ์  หลักการในการเยี่ยมชุมชนของเภสัชกร  การให้บริการด้านเภสัชกรรมบริบาลแก่ผู้ป่วยและชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชน

Principles and concepts of community pharmacy practices;  community pharmacy opening;  accredited community pharmacy;  small business management;  location analysis;  sources of funding;  accounting;  financial management;  inventory management;  principle of pharmaceutical care in community setting;  pharmaceutical care services for patients and community;  community health promotion

 

1507 403 ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์   3 (3-0-6)

          (Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทนำสู่ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์  รูปแบบการศึกษา  การกระจายยา  ผลการใช้ยาในกลุ่มประชากร  การวัดคุณภาพชีวิต  ระบบการเฝ้าระวังการใช้ยา  หลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  เครื่องมือทางเภสัชเศรษฐศาสตร์

Introduction to pharmacoepidemiology;  study designs;  drug distribution;  effect of drug use in population;  quality of life measurement;  drug use surveillance system;  principles of health economics;  tools in pharmacoeconomics

 

1507 404 เภสัชสาธารณสุข  (Public Health Pharmacy)  2 (2-0-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

โครงสร้างระบบสาธารณสุข  ระบบบริการสาธารณสุข  ประวัติความเป็นมาของระบบสาธารณสุขและหลักการดำเนินงานสาธารณสุขของประเทศไทย  แนวคิดและองค์ประกอบต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ  การแพทย์และการสาธารณสุข  วิเคราะห์และเปรียบเทียบปัญหาสาธารณสุขและระบบสาธารณสุขของประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรในระบบสาธารณสุข

Structure of public health system;  health service system;  history of public health system;  principle of public health’s works in Thailand;  concepts and components of health, medicine and public health;  analyze and compare public health problems and systems in difference countries which involved pharmacist’s roles and duties in public health system

 

2.2.2  รายวิชาชีพบังคับเฉพาะสาขา

         2.2.2.1 รายวิชาบังคับเฉพาะสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม             จำนวน  12  หน่วยกิต

1506 518  เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV)  4 (3-3-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1506 404 เภสัชบำบัด 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

ความผิดปกติทางหัวใจหลอดเลือดขั้นสูง  ความผิดปกติทางต่อมหมวกไต  ความผิดปกติของภาวะเลือดออก  ความผิดปกติทางเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน  ความผิดปกติของทางเดินอาหาร  ความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ  โรคติดเชื้อขั้นสูง  การปลูกถ่ายอวัยวะ  โภชนค้ำจุน 

Advanced cardiovascular disorders; adrenal gland disorders; bleeding disorders; connective tissue disorders; gastrointestinal disorders; urologic disorders; advanced infectious diseases; organ transplantation; nutrition support

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และปรับคำอธิบายรายวิชา ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

 

1506 519  เภสัชบำบัด 5 (Pharmacotherapy V)  4 (3-3-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1506 404 เภสัชบำบัด 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

โรคมะเร็ง  การจัดการความปวด  ความผิดปกติทางจิตเวช  ความผิดปกติทางประสาทวิทยาในผู้สูงอายุ  การติดตามระดับยาในเลือดทางคลินิก  เภสัชบำบัดประยุกต์และการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย

Cancer; pain management; psychiatric disorders; neurological disorders in geriatrics; clinical therapeutic drug monitoring; applied pharmacotherapy and clinical ward round

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และปรับคำอธิบายรายวิชา ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

 

1507 523 เภสัชกรกับอนามัยชุมชน  (Pharmacist and Community Health)   2 (1-3-2)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1507 404 เภสัชสาธารณสุข  

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

แนวคิดการศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพอนามัยชุมชนด้วยศาสตร์ทางทฤษฎีต่างๆ เช่น แพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา  จุดแข็งและจุดอ่อนของการศึกษาและแนวทางแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนที่ผ่านมา  สถานการณ์ของชนบทในแง่เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ปัญหาการพัฒนาและปัญหาสุขภาพของคนชนบท  กระบวนการวิจัยปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างเป็นองค์รวม  บูรณาการเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงปฎิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

Concepts of community health research from various theoretical sciences such as medicine, public health science, pharmaceutical science, economics, psychology, sociology, anthropology;  strengthen and weakness of study and solving solution on community health problem in the past;  rural situation about economic, society, and culture;  problem in development and community health problems;  holistic approach in community health research;  integration techniques of qualitative, quantitative and participatory action research

 

1507 525  การบริหารจัดการระบบยา (Medication System Management)   2 (2-0-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1507 300 การบริหารเภสัชกิจ

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทนำการบริหารจัดการระบบยา  การคัดเลือกยาอย่างเหมาะสม  การตรวจสอบคุณสมบัติยา การประเมินความเสี่ยงและข้อดีของยา ระบบการเก็บรักษายาอย่างเหมาะสม  การติดตามระบบการใช้ยา  ระบบ-ติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา  การประเมินระบบการใช้ยา  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้านการใช้ยา

Introduction to medication system management;  appropriate medication selection; medication specification inspection;  risk and benefit evaluation of drugs;  appropriate medication storage system;  monitoring system of medication use;  monitoring system of medication safety;  evaluation system of medication use;  quantitative and qualitative indicators of medication use

 

         2.2.2.2  รายวิชาชีพบังคับเฉพาะสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ                   จำนวน  21  หน่วยกิต

1503 410 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Research and Development of Herbal products)  3 (2-3-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1503 310  เภสัชเวท

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

แนวคิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  การสกัด  การแยกให้บริสุทธิ์  การพิสูจน์เอกลักษณ์สารออกฤทธิ์ด้วยสเปกโทรสโกปี  การพิสูจน์ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสำคัญและผลิตภัณฑ์ การทดลองในหลอดทดลอง การทดลองในสัตว์ทดลอง การทดลองทางคลินิก  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Concept of herbal products development;  extraction;  purification;  identification of active compounds using spectroscopy; biological activity investigation of active compounds and products, in vitro, in vivo, clinical tests;  herbal products preparations development

 

1503 420 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (Instrumental Analysis)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1503 328 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1503 421 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ

หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้เทคนิคทางสเปกโทรโฟโทเมทรี และเทคนิคทางเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ ได้แก่ อัลตราไวโอเลตสเปกโทรโฟโทเมทรี ฟลูออเรสเซ็นต์สเปกโทรโฟโทเมทรี สเปกโทรโฟโทเมทรีแบบดูดกลืนโดยอะตอม อินฟราเรดสเปกโทรโฟโทเมทรี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรโฟโทเมทรี แมสสเปกโทรเมทรี และโครมาโทกราฟี  หลักการการทดสอบความน่าเชื่อถือของวิธีการวิเคราะห์

Principles and techniques in qualitative and quantitative analysis using spectrophotometry and other instrumental analysis i.e., ultraviolet spectrophotometry, fluorescence spectrophotometry, atomic absorption spectrophotometry, infrared spectrophotometry, nuclear magnetic resonance spectrophotometry, mass spectrometry, and chromatography; principles of method validation

 

1503 421 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (Instrumental Analysis Laboratory)   1 (0-3-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1503 329 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1503 420 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ

ปฏิบัติการการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้เทคนิคทางสเปกโทรโฟโทเมทรี และเทคนิคทางเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ ได้แก่ อัลตราไวโอเลตและฟลูออเรสเซ็นต์สเปกโทรโฟโทเมทรี สเปกโทรโฟโทเมทรีแบบดูดกลืนโดยอะตอม อินฟราเรดสเปกโทรโฟโทเมทรี โครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง และโครมาโทกราฟีแบบแก๊ส

Laboratory of qualitative and quantitative analysis using spectrophotometry and other instrumental analysis i.e., ultraviolet spectrophotometry, fluorescence spectrophotometry, atomic absorption spectrophotometry, infrared spectrophotometry, nuclear magnetic resonance spectrophotometry, mass spectrometry, high performance liquid chromatography, and gas chromatography

 

1504 510 สัมมนาทางเภสัชกรรม (Seminar in Pharmaceutical Sciences)  1 (0-3-0)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การค้นคว้าเอกสาร สืบค้นข้อมูลในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมที่น่าสนใจและทันสมัย   การทบทวนวรรณกรรม   การประเมินคุณค่า   วิเคราะห์   อภิปราย   การนำเสนอด้วยวาจา  การเขียนรายงาน

Literature search for current interesting topics in pharmaceutical sciences; literature review; evaluation; analysis; discussion; oral presentation; report writing

 

1504 521 กระบวนการผลิตทางเภสัชอุตสาหกรรม  (Pharmaceutical Manufacturing Process)  3 (1-6-3)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

ทฤษฎีพื้นฐานและปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องจักรหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยา ได้แก่ การลดขนาดอนุภาค การผสม การทำแกรนูล การทำแห้ง การตอกอัด ขนาดการผลิตทดลองและการขยายขนาดการผลิต  และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Basic theory and practice in unit operations of major processes in pharmaceutical industry i.e. size reduction, mixing, granulation, drying, compression, pilot scale and scale up production and productivity improvement

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1504 522 การควบคุมและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์  3 (2-3-4)

         (Quality Control and Quality Assurance for Pharmaceutical Products)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การวางแผนปฏิบัติการในระบบควบคุมและประกันคุณภาพของวัตถุดิบ  ระหว่างกระบวนการผลิตและเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป   การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตยาและวิธีวิเคราะห์  การทดสอบความคง-สภาพสารออกฤทธิ์และเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป  หลักการและแนวคิดของการประกันคุณภาพทางเภสัชภัณฑ์   มาตรฐาน ข้อตกลงและข้อบังคับระดับชาติและนานาชาติ

Operation planning for quality control and assurance of raw materials;  in-process and finished pharmaceutical products;  validation of pharmaceutical production processes and analytical methods;  stability testing of active ingredients and finished pharmaceutical products;  principles and conceptual aspects of quality assurance in pharmaceutical products;  national and international standards, agreements, and national and international regulations

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1504 523 การจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม  (Pharmaceutical Manufacturing Management)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การบริหารคุณภาพ  การเพิ่มผลผลิต  การจัดองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมยา  การบริหารความเสี่ยงในการผลิต  การวางแผนและดำเนินการผลิต  การจัดการระบบเอกสาร  และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  การเบี่ยงเบนและการควบคุมการเปลี่ยนแปลง  การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ประจำปี  การขยายขนาดการผลิต  การถ่ายทอดเทคโนโลยี   การบริหารทรัพยากรบุคคล   การจัดซื้อและคลังพัสดุ  ความปลอดภัยและสุขอนามัยในอุตสาหกรรมยา  ระบบซ่อมบำรุง

Quality management;  productivity;  organization management in pharmaceutical industry;  risk management in manufacturing;  production planning; documentation management in manufacturing;  deviation and change control;  annual review of product quality;  scale up; technology transfer;  human resource management;  purchasing and storing;  safety and pharmaceutical industrial hygiene;  maintenance system

 

1504 525 การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์  3 (3-0-6)

         (Formulation Design and Development of Pharmaceutical Products)   

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1504 526 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์

การศึกษาก่อนการตั้งตำรับเภสัชภัณฑ์   แนวทางการตั้งตำรับและเทคนิควิธีเตรียม   การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเภสัชกรรมเพื่อพัฒนาสูตรตำรับยาเตรียมของเหลว กึ่งแข็ง และ ของแข็ง   การประยุกต์หลักการทางเคมีกายภาพเพื่อคาดคะเนความคงตัวของผลิตภัณฑ์

Preformulation studies; formulation guidelines and compounding techniques; pharmaceutical application for formulation development of liquid, semi-solid, and solid dosage forms;  application of physicochemical principles for product stability estimation

 

1504 526 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์   1 (0-3-0)

(Formulation Design and Development of Pharmaceutical Products Laboratory)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1504 301 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1

  1504 305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2

  1504 401 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : 1504 525 การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์

ปฏิบัติการและเทคนิคพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม ที่สอดคล้องกับรายวิชาการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์

Laboratory and basic techniques in pharmaceutical technology designed to be taken in conjunction with formulation design and development of pharmaceutical products

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

          2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก    

               -  สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม                                 ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

               -  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ                                      ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต             2.3.1  รายวิชาชีพเลือกสำหรับสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมและสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

1502 506 โภชนาการและโภชนบำบัด  (Nutrition and Diet Therapy)  3 (2-3-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

ความหมายและความสำคัญของโภชนาการ  อาหารและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย  ความต้องการพลังงาน  ปัญหาโภชนาการ  การประเมินภาวะโภชนาการ  โภชนศาสตร์ครอบครัว  แนวคิดการจัดโภชนบำบัด อาหารแลกเปลี่ยน อาหารที่ใช้ในโรงพยาบาล อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต โรคเก๊าท์ โรคระบบทางเดินอาหาร แผลไฟไหม้ และภาวะไข้

Definition and significance of nutrition;  essential foods and nutrients;  energy requirements;  nutritional problems;  nutritional assessments;  familial dietetics;  concepts in diet therapy, food exchanges, hospital diet, diet therapy for patients suffering from diabetes mellitus, liver disease, kidney disease, gout, gastrointestinal disorder, burn and fever

 

1502 507 ความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่ม (Safety of Food and Drinking Water)  3 (2-3-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทนำสู่วิชาความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่ม  บทบาทของเภสัชกรในงานคุ้มครองผู้บริโภค   กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค  กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหารสมุนไพร อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  ความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม  สารพิษและสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม  แนวทางเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำดื่ม  สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศ  ศูนย์ข้อมูลและฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาหารและ น้ำดื่ม

Introduction to safety of food and drinking water course;  roles of pharmacists in consumer protection;  laws and regulations for consumer protection; laws and regulations of herbal food, health food and food supplements;  consumer protection of food products;  safety of genetically modified organism foods;  toxicants and contaminants in food and drinking water;  food and drinking safety guidelines;  food safety situation in Thailand;  food and drinking water safety centers and databases

 

1502 508  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในทางเภสัชกรรม  3 (2-3-4)

          (Application of Biotechnology in Pharmaceutical Sciences)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทนำสู่แนวคิดและเทคนิคด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีชีวภาพด้านจีโนมิค  โปรตีโอมิคและเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ระบบนำส่งยาสำหรับสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่  โมโนโคลนอลแอนติบอดี  ไซโตไคน์  ปัจจัยที่ทำให้เลือดแข็งตัว เอนไซม์ และตัวควบคุมการทำงานของเอนไซม์ ในการนำมาใช้เป็นยา  โอลิโกนิวคลิโอไทด์และยีนบำบัด  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาวัคซีน  การนำเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ในการรักษา

Introduction to concepts and techniques in biotechnology;  genomic, proteomic and other related techniques;  drug delivery system for biomacromolecules;  monoclonal antibodies;  cytokines;  clotting factors, enzyme, and regulators of enzymatic activity as therapeutic drugs;  oligonucleotides and gene therapy;  applied biotechnology in vaccine development;  pharmacogenomic approach in the therapeutics

 

1502 509 เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์  3 (3-0-6)

         (Pharmacogenetics and Pharmacogenomics)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1506 422 ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

ความหมายและที่มาของเภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์  การค้นพบยาและการพัฒนายา  การควบคุมและการแสดงออกของยีน   ประชากรพันธุศาสตร์   ความแตกต่างทางพันธุกรรมในมนุษย์   การศึกษาความสัมพันธ์ของยีน  การสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลทางชีวสารสนเทศ   ภาวะพหุสัณฐานทางพันธุกรรมและการตอบสนองต่อยา   การตรวจและทดสอบทางเภสัชพันธุศาสตร์   ชีวสถิติ  การใช้หลักเภสัชเศรษฐศาสตร์ในการประเมินความคุ้มค่าต่อการตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์   การใช้ยาเฉพาะสำหรับบุคคลและการประยุกต์ใช้   จริยธรรมทางเภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์  อภิปรายงานวิจัยต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์ อาทิเช่น อาการไม่พึงประสงค์จากยาและเภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ในโรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคทางจิตเวช เป็นต้น

Definition and history of pharmacogenetics/pharmacogenomics;  drug discovery and development;  gene regulation and gene expression;  population genetics;  human genetic variation;  linkage and genome wide association study;  bioinformatics and databases;  genetic polymorphism and drug response;  pharmacogenetic testing;  biostatistics;  pharmacoeconomic evaluations of pharmacogenetic tests;  personalized medicine and application;  ethical issues in pharmacogenetics/pharmacogenomics;  discussion on research papers related to pharmacogenetics/pharmacogenomics such as adverse drug reactions and pharmacogenetics;  pharmacogenetics in infection diseases, cancer, cardiovascular and psychiatric pharmacogenetics

 

1502 510 มะเร็งวิทยาระดับโมเลกุลทางเภสัชศาสตร์  (Molecular Oncology in Pharmaceutical Sciences)   3 (3-0-6)                   

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

สาเหตุของโรคมะเร็ง  ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของมะเร็ง  พันธุศาสตร์ของมะเร็ง  การเกิดมะเร็งหลายขั้นตอน  ปัจจัยการเจริญเติบโต ตัวรับและการส่งสัญญาณในเซลล์  ไวรัสและมะเร็งที่พบในมนุษย์  ชนิดของมะเร็ง  การบุกรุก การแพร่กระจายและการสร้างเส้นเลือดใหม่ของมะเร็ง  พยาธิวิทยาระดับโมเลกุลของมะเร็ง  การตรวจมะเร็งเบื้องต้น  การป้องกันมะเร็ง  การรักษามะเร็งและยีนบำบัด  ภูมิคุ้มกันบำบัดของมะเร็ง  ยาสมุนไพรและมะเร็ง  เทคโนโลยีอุบัติใหม่เกี่ยวกับการวิจัยด้านมะเร็ง  การออกฤทธิ์ต้านมะเร็งเชิงโมเลกุลของพืชสมุนไพร การรักษามะเร็งด้วยการใช้ยามุ่งเป้า การนำเสนองานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์

Causes of cancer;  molecular epidemiology of cancer;  cancer genetics;  multistep tumorigenesis;  growth factors, receptors and cytoplasmic signaling;  viruses and human cancer;  types of cancer;  invasion, metastasis and angiogenesis of cancer;  molecular pathology of cancer;  cancer screening;  cancer prevention;  cancer treatment and gene therapy;  cancer immunotherapy;  herbal medicine and cancer;  emerging technology in cancer research;  molecular anticancer activity of medicinal plants;  targeted therapy of cancer;  translational research presentation

*หมายเหตุ ขอเปิดรายวิชาใหม่ ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564

 

1503 520 เภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล  (Pharmaceutical Equivalence and Bioequivalence)   3 (2-3-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1506 422 ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

หลักการและเทคนิคของการศึกษาชีวสมมูลของยา  มาตรฐานหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีทางคลินิก  กระบวนการและขั้นตอนการศึกษาทางเภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล  การศึกษาคุณลักษณะทางเภสัชวิทยา พิษวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์ของยาทางคลินิก  การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาจากตำรับยาและจากของเหลวในร่างกาย  การออกแบบการทดลอง  การเขียนโครงร่างงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ดี  การประเมินผลการศึกษาเภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของยา

Principles and techniques of drug bioequivalence study;  standard of good clinical practice; procedure and process study of pharmaceutical equivalence and bioequivalence;  study of pharmacology, toxicology and pharmacokinetic of clinical drugs;  assay development of drug from pharmaceutical dosage form and biological fluid;  experimental design;  protocol writing complied with standard of good clinical practice;  evaluation of pharmaceutical equivalence and bioequivalence for preparation of drug specification

 

1503 524 การแพทย์ทางเลือกสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์  (Alternative Medicine for Pharmacy Students)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

ความหมายของการแพทย์ทางเลือก  การแพทย์ทางเลือกในระบบสาธารณสุขไทย  แนวคิด หลักการ และวิธีรักษาเบื้องต้นของเวชกรรมไทย  เภสัชกรรมไทย  การนวดแผนไทย  การผดุงครรภ์ไทย  ไทยสปา  การแพทย์แผนจีน  อายุรเวท  แมคโครไบโอติก  ยาสมุนไพร

Definition of alternative medicine;  alternative medicine in Thai public health system; concepts, principles and basic therapeutic methods of traditional Thai medicine;  Thai pharmacy;  Thai massage;  Thai midwifery;  Thai spa;  Chinese medicine;  ayuraveda;  macrobiotics;  herbal medicine

 

1504 524 การวิจัยพัฒนาและขึ้นทะเบียนยา   (Research Development and Drug Registration)  3 (3-0-6)         

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

กระบวนการการวิจัยและพัฒนายาและสารช่วยทางเภสัชกรรม ยาสมุนไพร ชีววัตถุ เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอางและเวชสำอาง  การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและเภสัชวิทยา  ความเป็นพิษของยา  การศึกษาความคงสภาพ  การศึกษาก่อนการตั้งตำรับ  การพัฒนาตำรับ  การพัฒนาวิธีวิเคราะห์  การศึกษาชีวสมมูลและการประเมินทางคลินิก  การขึ้นทะเบียนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและกระจายเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  การจัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนยาใหม่ ยาสามัญและยาแผนโบราณ  วิธีดำเนินการนำเข้าและส่งออกยาตามข้อตกลงระหว่างประเทศ  การเฝ้าระวังยาหลังการวางตลาด

Research and development process of drugs and pharmaceutical excipients, herbal medicines, biological products, pharmaceutical products, health products,  cosmetic and cosmeceuticals;  biological and pharmacological activities study;  toxicology of drug;  stability study;  preformulation study;  formulation development;  analytical method development;  bioequivalence study and clinical assessment;  registration and regulation in production and distribution of pharmaceuticals and health products;  documentation for registration of new drugs, generic drugs and traditional drugs;  procedure of drug import and export relating international agreement;  post marketing surveillance

 

1504 612 เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่   3 (3-0-6)

          (Novel Pharmaceutical Product and Drug Delivery Systems)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การประยุกต์ใช้ไขมัน โพลิเมอร์และสารลดแรงตึงผิวทางเภสัชศาสตร์   วิศวกรรมอนุภาค    ระบบนำส่งยาระดับนาโน  รูปแบบยาที่ปลดปล่อยยาอย่างรวดเร็ว   รูปแบบยาที่ควบคุมการปลดปล่อยตัวยาและรูปแบบยาออกฤทธิ์นาน   ระบบนำส่งทางผิวหนัง   วิธีการนำส่งยาโดยไม่ใช้เข็ม   ระบบนำส่งยาทางระบบทางเดินหายใจ   ระบบนำส่งยาโปรตีน

Application of lipids, polymers and surfactant in pharmaceutical sciences;  particle engineering;  nanotechnology in drug delivery;  fast release dosage form;  sustained and control release dosage form;  transdermal drug delivery;  non-invasive drug delivery;  respiratory drug delivery;  protein drug delivery

 

1505 512 ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา (Advances in Pharmacology)  3 (2-3-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1505 302 เภสัชวิทยา 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทนำเข้าสู่เรื่องยาใหม่  ทบทวนหลักการทางเภสัชวิทยา  แหล่งข้อมูลยาใหม่  การประเมินชนิดของแหล่งข้อมูล  การประเมินยาใหม่เบื้องต้นและในทางคลินิก  การประเมินการใช้ยา  ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาต้านการอักเสบ  ยาที่ใช้ในโรคติดเชื้อ  ยารักษามะเร็ง  ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน  ยาที่มีผลต่อการทำงานของระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบประสาท  

Introduction to new drugs;  review of principles of pharmacology;  information resources of new drugs;  evaluation of information resources;  basic and clinical evaluation of new drugs;  drug use evaluation;  advances in pharmacology of anti-inflammatory drugs;  drugs used in infectious diseases;  cancer;  immunomodulators;  drugs affecting the respiratory system;  gastrointestinal system;  endocrine system;  reproductive system;  cardiovascular system and nervous system

 

1507 521 การตลาดยา  (Drug Marketing)    3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

หลักการและเทคนิควิธีในการดำเนินทางธุรกิจยา  กลยุทธ์ทางการตลาดยา  การวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจยา  การสำรวจความต้องการ  การสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภค การวางแผนสินค้า การตั้งราคาการส่งเสริมการขาย การบริการลูกค้า

Principles and techniques in drug business,  drug marketing strategies;  drug business trend analysis, need assessment, consumer behavior surveys, product planning, price determination, promotion, customer services

 

1507 522 การบริหารและประกันคุณภาพ  (Quality Management and Assurance)  3 (3-0-6)         

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1506 421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

นิยามและระบบการประกันคุณภาพในระบบยา   การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล  การประกันคุณภาพในระบบยาที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล  มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล   มาตรฐานการประกันคุณภาพในระบบยา   ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพในระบบยา  วิธีการวัดตัวชี้วัด  การติดตามและแก้ไขตัวชี้วัด   การบริหารและการวางระบบการประกันคุณภาพของระบบยาในองค์กร

Definition and drug system quality assurance system;  hospital accreditation;  quality assurance of drug system related to hospital accreditation;  hospital pharmacy service standard;  drug quality assurance system standard;  indicators for drug quality assurance;  indicator measurement, indicator monitoring and management;  drug quality assurance system management and implementation  

 

1507 524 พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

พฤติกรรมสุขภาพกับสถานะทางสุขภาพของประชาชนแต่ละกลุ่มที่มีแตกต่างกันในกลุ่มอาชีพ ชนชั้นทางสังคม สถานะภาพทางเศรษฐกิจสังคม  ความเชื่อ  วัฒนธรรมต่างๆ  โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง  ระบบบริการสาธารณสุขที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมและสถานะทางสุขภาพ  ปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ แนวคิด ปรัชญาเกี่ยวกับสุขภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ

Health behavior and health status of people in difference occupation, social class, socio-economic status, believes and cultural contexts;  socio-economic and political structure and health care system which related to health behavior and health status;  social determinant of health;  concept and philosophy about health impacted to health behavior

 

1507 526 การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ  (Health Technology Assessment)  3 (3-0-6)          

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1507 403 ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ โดยครอบคลุมถึง ยา เครื่องมือแพทย์ มาตรการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งส่วนบุคคลและสังคม  นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ   

Health technology and health policy assessment including medication, medical supply, health promotion and disease prevention program for individual and societal level, public policy related to health issues

 

1507 527 การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ (Drug Counseling in English)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการซักประวัติทั่วไปและประวัติทางการแพทย์  พฤติกรรมสุขภาพ  อาการและอาการแสดง  การให้คำปรึกษาด้านยาในโรคทั่วไปและโรคเรื้อรังในเด็กและผู้สูงอายุ สตรีและสตรีตั้งครรภ์  การให้คำปรึกษาสำหรับยาที่ใช้เทคนิคพิเศษ

English communication for general and medical history interview,  health behaviors,  signs and symptoms;  drug counseling in general and chronic diseases in children and the elderly, women and pregnant women;  counseling for drug required special technics

 

1507 528 การเป็นผู้ประกอบการด้านเภสัชกรรมชุมชน (Community Pharmacy Entrepreneurship)   3 (3-0-6)          

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1507 402 เภสัชกรรมชุมชน

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

กระบวนทัศน์ของการเป็นผู้ประกอบการ  การประกอบการด้านเภสัชกรรมชุมชน การเขียนแผนธุรกิจร้านยา  การบริหารการเงิน  การตัดสินใจประกอบการ  การบริหารจัดการบุคลากร การสื่อสารเพื่อการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผล  การจัดการบริบาลทางเภสัชกรรมในเภสัชกรรมชุมชน  วางแผนการเปิดร้านยา  เทคนิคด้านการตลาด  เทคโนโลยีทางการตลาด  บริหารจัดการด้านการขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง  การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล  จรรยาบรรณทางธุรกิจ  กรณีศึกษาจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรมชุมชน

Mindset of entrepreneurship;  community pharmacy entrepreneurship;  writing a community pharmacy business plan;  financial management;  decisions making for business;  human resource management;  communication for rational drugs used and health products used;  pharmaceutical care management in community pharmacy;  drugstore opening plan;  marketing technique;  marketing technology;  logistics management;

*หมายเหตุ ขอเปิดรายวิชาใหม่ 1507 528 ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564

 

         2.3.2  รายวิชาชีพเลือกเฉพาะสาขา

                2.3.2.1  รายวิชาเลือกเฉพาะสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

1506 523 การตรวจติดตามระดับยา  (Therapeutic Drug Monitoring)   3 (3-0-6)          

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1506 422 ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การประยุกต์ความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์คลินิก  การติดตามและแปลผลความเข้มข้นของยาในเลือด   การคำนวณค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาในผู้ป่วยเฉพาะราย  การทำนายความเข้มข้นยาในเลือด   การออกแบบและเสนอแนะแบบแผนการให้ยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

Applications of clinical pharmacokinetics; monitoring and interpretation of serum drug concentrations;  calculation of individual pharmacokinetic parameters;  predication of serum drug concentrations;  design and recommendation of the optimal dosage regimen for individual patient

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 524  การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช (Pharmaceutical Care in Psychiatry)    3 (3-0-6)           

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1506 403 เภสัชบำบัด 1

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

พยาธิสภาพของโรค การวินิจฉัยเบื้องต้น การใช้ยาในการรักษาภาวะความผิดปกติทางจิตเวช การใช้ยาในผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มพิเศษได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร  การใช้ยาให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย การติดตามผลการรักษา อาการไม่พึงประสงค์ และอันตรกิริยาระหว่างยา  การประยุกต์ใช้หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ในการปรับขนาดยา การติดตามผลของยาจิตเวชกลุ่มที่มีดัชนีการรักษาแคบ

Pathology of diseases, preliminary diagnosis, drugs used in psychiatric disorders ; medication uses in special populations i.e., children, elderly, women in pregnant or lactation stages; appropriate drug uses in individual patients, patient counseling, monitoring of therapeutic effects, adverse reactions, and drug interactions; applications of pharmacokinetics principle for dosage adjustment; monitoring of drugs with narrow therapeutic index    

 

1506 525  การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction Monitoring)  3 (3-0-6)           

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1506 403 เภสัชบำบัด 1

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทบาทและความรับผิดชอบของเภสัชกรด้านการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  ประเภทของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  ระบบการติดตามผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  การออกแบบการติดตาม   การบันทึกข้อมูลและรายงานผล  การป้องกันและแก้ไขการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยา  ยาที่ทำให้เกิดความผิดปกติต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย

Roles and responsibilities of pharmacists in adverse drug reaction monitoring; classification of adverse drug reaction;  adverse drug reaction monitoring system;  monitoring design, recording and reporting;  prevention and correction of adverse drug reaction, drug induced specific organ disorders

 

1506 526 การประเมินการใช้ยา  (Drug Use Evaluation)  3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1506 421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทนำและประเภทของการประเมินการใช้ยา  บทนำการใช้โปรแกรม SPSS/Stata เพื่อการประเมินการใช้ยา  การจัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อประเมินการใช้ยา  การทบทวนแนวทางการรักษาด้วยยาในโรคเรื้อรัง การประเมินกระบวนการให้บริการและผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยในโรคเรื้อรัง  ความแตกต่างระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์การบริบาลในโรคเรื้อรัง  ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของกระบวนและผลลัพธ์ในโรคเรื้อรัง

Introduction and types of drug use evaluation (DUE); introduction to SPSS/Stata for DUE; database management for DUE, review of treatment guideline in chronic diseases; evaluation of process and outcomes of patient care in chronic diseases; differences in process and outcomes of care in chronic disease; factoring influencing differences in process and outcomes of care in chronic disease

 

1506 528 การบริการยาปราศจากเชื้อ (Aseptic Dispensary)   3 (3-0-6)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1504 404 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

หลักการเตรียมยาปราศจากเชื้อและสารอาหารทางหลอดเลือดดำ  โภชนบำบัด  การบริหารยาปราศจากเชื้อและสารอาหารทางหลอดเลือดดำ  การติดตามและการให้คำปรึกษา

Principle of sterile pharmaceutical and parenteral nutrition preparations;  nutrition therapy;  sterile drugs and parenteral nutrition administration;  monitoring and counseling

 

1506 529 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา  (Pharmaceutical Care in Oncology)   3 (3-0-6)          

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1506 403 เภสัชบำบัด 1

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

บทนำสู่เภสัชบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง  กระบวนการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง  การประเมินวรรณกรรมเกี่ยวกับยารักษาโรคมะเร็ง  เภสัชวิทยาของยาเคมีบำบัด  การรักษาอาการและอาการแสดงที่เกิดจากยาเคมีบำบัด   การรักษาอาการและอาการแสดงที่เกิดจากโรคมะเร็ง  การบำบัดอาการปวด  มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน  มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง  มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอิโลมา  การปลูกถ่ายไขกระดูกพื้นฐาน  มะเร็งเต้านม   มะเร็งลำไส้  มะเร็งปอด  มะเร็งนรีเวช  มะเร็งต่อมลูกหมาก

Introduction to pharmacotherapy in cancer patients;  anticancer drug development process; oncology drug literature evaluation; pharmacology of chemotherapy;  symptoms and signs management in cancer patients;  pain management; acute leukemia;  chronic leukemia; multiple myeloma;  basic bone marrow transplantation;  breast cancer;  colorectal cancer;  lung cancer;  gynecologic malignancies;  prostate cancer

 

1506 530 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  (Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patients)  3 (2-3-4)         

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1506 404 เภสัชบำบัด 2

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

หลักการพื้นฐานของการให้บริบาลทางเภสัชกรรม  การซักประวัติผู้ป่วย  หลักการวินิจฉัยเบื้องต้น พยาธิสรีรวิทยาของโรค  การใช้ยาในการรักษาโรคเรื้อรังที่พบบ่อย เช่น ความดันโลหิตสูง และ เบาหวาน  การประยุกต์ใช้เภสัชวิทยา  เภสัชบำบัดในการปรับขนาดยา และเลือกใช้ยาให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย  หลักการจ่ายยา  การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย  การติดตามผลการรักษา อาการไม่พึงประสงค์จากยา และอันตรกิริยาระหว่างยา

Basic principle of pharmaceutical care; patient history interview;  principle of diagnosis; pathophysiology of diseases; drugs used in common chronic diseases such as hypertension and diabetes mellitus; applications of pharmacology;  pharmacotherapy in dosage regimen and drug selection in individual patient; principle of dispensing, patient counseling, monitoring of therapeutic effects, adverse drug reactions, and drug interactions

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 531 ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ (Special Problems in Pharmacy Practice)  3 (2-3-4)                                       

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

ระบุคำถามงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการเภสัชกรรมตามปกติ   สืบค้นและทบทวนวรรณกรรมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เครื่องมือและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการประเมินความถูกต้องมาแล้ว หรือพัฒนาเครื่องมือใหม่หรือวิธีการแก้ไขปัญหา   เลือกใช้รูปแบบวิธีวิจัยที่เหมาะสม  วางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผลการวิจัย

Identify and appropriately formulate research question related to pharmacy practice; particularly in regular pharmacy services; search and review related literatures; tools and methods validated or develop a new tool or method to solve the problem; select research method appropriately; planning data collection; analysis; presentation of the research results

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 532 การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา  3 (2-3-4)

          (Management of Drug-induced Diseases and Drug Interactions)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

ระบาดวิทยาและความสำคัญของโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา  พยาธิสภาพของโรคที่เกิดจากการใช้ยา  ปัจจัยเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการใช้ยา  การประเมินโรคที่เกิดจากการใช้ยา  การป้องกันและจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาในโรคทางระบบผิวหนัง โรคทางระบบประสาท โรคทางจิตเวช โรคทางระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบไต โรคระบบเลือด โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบาดวิทยาและความสำคัญของอันตรกิริยาระหว่างยา  การป้องกันและจัดการอันตรกิริยาระหว่างยา  การเขียนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและโรคที่เกิดจากการใช้ยา  ความรู้ปัจจุบันของโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา

Epidemiology and importance of drug-induced diseases and drug interactions; pathogenesis of drug-induced diseases; risk factors of drug-induced diseases; assessment of drug-induced diseases; prevention and management of drug-induced dermatologic disorders, drug-induced neurologic disorders, drug-induced psychiatric disorders, drug-induced respiratory disorders, drug-induced cardiovascular disorders, drug-induced endocrine disorders, drug-induced gastrointestinal disorders, drug-induced renal disorders, drug-induced hematologic disorders, drug-induced musculoskeletal disorders; epidemiology and importance of drug-drug interactions; prevention and management of drug-drug interactions; case report writing of adverse drug events and drug-induced diseases; current knowledge of drug-induced diseases and drug-drug interactions

 

1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Rational Drug Use and Patient Safety)  3 (2-3-4)              

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

แนวคิดและหลักการของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริม  การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  ทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากร   กลุ่มพิเศษ  การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  วิกฤติเชื้อดื้อยา กับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล  จริยศาสตร์กับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  การเข้าถึงยา  ความเป็นธรรม และต้นทุนประสิทธิผลเพื่อการ   ใช้ยาอย่างสมเหตุผล  ความร่วมมือของสหวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  แหล่งข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  การเรียนรู้จากความผิดพลาด  เพื่อการป้องกันอันตราย  การทำความเข้าใจและการจัดการกับความเสี่ยง ทางคลินิก  ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  กิจกรรมในการดูแลสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  กรณีศึกษาด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Concepts and principles of rational drug use (RDU); good prescribing practice to promote RDU; communication skills to promote RDU; RDU in special populations; RDU in patients with non-communicable diseases; drug resistance crisis and rational use of antimicrobial agents; ethics and RDU; drug accessibility, equality and cost-effectiveness for RDU; multidisciplinary teamwork for RDU; information resources and evidence based for RDU; continuous improving in RDU; learning from errors to prevent harm; understanding and managing clinical risk; RDU service plan and national list of essential medicines; healthcare activities for RDU; case studies in RDU

 

1506 534 เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ (Primary Care Pharmacy in Geriatrics)  3 (2-3-4)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

หลักการของเภสัชกรรมปฐมภูมิและบทบาทเภสัชกรครอบครัว  หลักการของการสร้างเสริมสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ  การประเมินและการจัดการโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ  การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ  การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้สูงอายุที่พบบ่อย กลุ่มอาการในผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง โรคจิต โรคประสาท โรคกระดูกและข้อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินปัสสาวะ  การเยี่ยมบ้าน  การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

Principles of primary care pharmacy and roles of family pharmacist; principles of health promotion and customer protection for primary care pharmacy; assessment and management of common diseases in geriatrics; rational drug use in geriatrics; pharmaceutical care of common diseases in geriatrics; geriatric syndromes, chronic diseases, psychiatric disorders, neurological disorders, musculoskeletal disorders, gastrointestinal disorders, urologic disorders; home health care; palliative care

 

1506 535 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน (Skills in Pharmaceutical Care for Inpatients)  3 (1-6-2)              

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

หลักการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยในเพื่อจัดการปัญหาจากการใช้ยา  บทบาทของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน  การให้บริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วย  ในด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป โรคหัวใจ สถานการณ์วิกฤต โรคติดเชื้อ โรคประสาทวิทยา โรคมะเร็ง โรคไต โรคทางจิตเวช  การให้บริบาลทางเภสัชกรรมแบบรวบยอดสำหรับผู้ป่วยใน

Principle of pharmaceutical care for inpatients to manage medication errors; roles of pharmacist in pharmaceutical care for inpatients; pharmaceutical care for inpatients in general medicine, cardiology, critical events, infectious diseases, neurology, oncology, nephrology, psychiatry; comprehensive pharmaceutical care for inpatients

 

1506 536 แนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ (Trends in infectious disease pharmacotherapy)  3 (1-6-2)             

           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

           รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

พยาธิสรีรวิทยาและจุลชีววิทยาของการติดเชื้อ  การแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง กับโรคติดเชื้อ  การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล  การเปลี่ยนวิธีการรักษาจากการให้ยาทางหลอดเลือดดำเป็นยารับประทานสำหรับโรคติดเชื้อ  การจัดทำรายงานความไวต่อยาของเชื้อจุลชีพ  การแพทย์เชิงประจักษ์สำหรับโรคติดเชื้อ     การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  การประเมินความเสี่ยงทางคลินิกสำหรับโรคติดเชื้อ  การติดตามและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยาสำหรับโรคติดเชื้อ  การประยุกต์ใช้เภสัชจลนศาสตร์และ/หรือเภสัชพลศาสตร์ในการบริบาลด้วยยาต้านจุลชีพ  แนวทางปัจจุบันสำหรับโรคติดเชื้อและการรักษา โรคติดเชื้อในกระแสเลือด แบคทีเรีย   ดื้อยาหลายขนานแกรมบวกและแกรมลบ โรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและผู้ป่วยมะเร็ง โรคเอชไอวีดื้อยา วัณโรคดื้อยาหลายขนาน โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์     โรคติดเชื้อราที่ยากต่อการรักษา โรคติดเชื้ออุบัติใหม่  การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันโรค  ยาต้านจุลชีพใหม่  อาหารเพิ่มภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ  

Pathophysiology and microbiology of infections; laboratory interpretation of infectious diseases; rational use of antimicrobial drugs; intravenous to oral switch therapy for infectious diseases; reporting of cumulative susceptibility data (antibiogram); evidence-based medicine for infectious diseases; infectious control in hospitals; clinical risk assessment for infectious diseases; adverse drug reactions monitoring and prevention for infectious diseases; applications of pharmacokinetic and/or pharmacodynamics for antimicrobial therapy; current guidelines for infectious disease management; bacteremia, multidrug resistant gram positive and gram negative bacteria, opportunistic infections in transplant and cancer patients, drug-resistant HIV, multidrug resistant tuberculosis, device-associated infections, rare fungal infections, emerging infectious diseases; antibiotic chemoprophylaxis; new antimicrobial agents; immunonutritions for patients with infectious diseases

 

1506 537 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยวิกฤต  (Pharmaceutical Care in Critically Ill Patients)  3 (2-3-4)              

           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1506 517 เภสัชบำบัด 3

           รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทนำการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวิกฤต  การประยุกต์ความรู้ทางเภสัชกรรมในการป้องกันและจัดการภาวะปวด ไม่สงบ สงบระงับและเพ้อ ภาวะไม่สมดุลของน้ำ อิเล็กโทรไลต์และกรด-เบส ภาวะพิษเหตุติดเชื้อและช็อกจากภาวะพิษเหตุติดเชื้อ  การบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท ทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหาร ไต และต่อมไร้ท่อ  ภาวะพิษฉุกเฉินและอาการเนื่องจากการหยุดเหล้า  โภชนบำบัด  การช่วยชีวิตขั้นสูง 

Introduction to the pharmaceutical care in critically ill patients;  application of pharmacy knowledge in prevention and management of pain, agitation, sedation and delirium;  fluid, electrolyte and acid-base imbalances;  sepsis and septic shock;  pharmaceutical care for critically ill patients with neurological, respiratory, cardiovascular, gastrointestinal, renal and endocrine problems;  toxicologic emergency and alcohol withdrawal;  nutrition support therapy;  advance cardiac life support

*หมายเหตุ  ขอเปิดรายวิชาใหม่ 1506 537 ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564

 

               2.3.2.2  รายวิชาเลือกเฉพาะสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

1503 516 การสร้างมาตรฐานพืชสมุนไพร (Medicinal Plant Standardization)  3 (2-3-4)

           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1503 310 เภสัชเวท

           รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

นิยามของมาตรฐานสมุนไพร  ข้อกำหนดด้านคุณภาพ  ตำรามาตรฐานสมุนไพรไทย  ลักษณะทางจุลภาค และมหภาคของเครื่องยา  คำบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  การพิสูจน์เอกลักษณ์เครื่องยาที่มาจากใบ ดอก ผล เมล็ด เปลือก เนื้อไม้ ราก เหง้า  มาตรฐานของเครื่องยาจากบัญชียาหลักแห่งชาติ การควบคุมคุณภาพของตำรับยาจากรายการสมุนไพร ยาแผนโบราณ   ลักษณะทางดีเอ็นเอของวัตถุดิบสมุนไพร

Definition of medicinal plant standardization; quality of specification; Thai herbal pharmacopoeia; microscopic and macroscopic characteristics of crude drug; botanical description, herbarium specimen; crude drugs identification from leaf, flower, fruit, seed, bark, wood, root, rhizome; standardization of crude drug from list of herbal medicinal products; quality control of herbal remedy, traditional medicine; DNA characteristic of herbal raw materials

 

1503 522 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ด้านเภสัชเคมี (Development of Analytical Method for Pharmaceutical Chemistry)  3 (2-3-4)

           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1503 328 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2

           รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

กระบวนการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณยาในเภสัชภัณฑ์หรือชีวผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือในการวิเคราะห์  การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์  สถิติที่ใช้ในการแปลผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์  การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์หรือชีวผลิตภัณฑ์

Method development process for assay of drug in pharmaceutical products or bioproducts; instrument verification; method validation; statistic for interpretation of analytical data; application of the developed method for quality control of pharmaceutical products or bioproducts

 

1503 523 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพรและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Medicinal Plant Biotechnology and Tissue Culture)  3 (2-3-4)

           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1503 310 เภสัชเวท

           รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรเพื่อปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์พืชสมุนไพรสำหรับการศึกษาวิถี ชีวสังเคราะห์ของสารในพืช การเพิ่มปริมาณสารทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาโดยการกระตุ้น  การควบคุมสภาวะการเพาะเลี้ยง การเติมสารตั้งต้น การดัดแปลงพันธุกรรม   การเพาะเลี้ยงเซลล์พืชในระดับมหภาคเพื่อการผลิตสารสำคัญ   เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพที่นำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการผลิตสารสำคัญในพืชและควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพร  

Tissue culture of herbal plant for improvement and select herbal breeding to study of plant biosynthesis;  increase production of pharmacologically active secondary metabolites by elicitation, control of culture condition, feeding of precursor, genetic modification;  large scale culture for production of active compound; application of biotechnology for plant bioactive constituent production and quality control of herbal plants

 

1504 527 การผลิตและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร  (Production and Quality Control of Herbal Medicines)  3 (2-3-4)

           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

        1504 401 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

           รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

ประเภท  กฎหมาย/ข้อบังคับการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร   สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับยาจากสมุนไพร   หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาสมุนไพร   การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  การตรวจสอบชนิดและปริมาณสารสำคัญ   การทดสอบตามข้อกำหนดของยาเตรียมรูปแบบต่างๆ ตามเกณฑ์ของเภสัชตำรับ

Types;  laws and regulations of registration of herbal medicines;  current situation of herbal medicines; good manufacturing practice of herbal medicines; quality control of raw materials and finished products; qualification and quantification of active ingredients; the assessment of dosage forms following pharmacopoeial criteria

 

1504 528 ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางเพื่อความงาม (Aesthetic Cosmetic Sciences) 3 (2-3-4)

           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

           รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต   การโฆษณาและการตลาดเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง   หลักการการออกแบบบรรจุภัณฑ์   เทคโนโลยีการใช้สีและกลิ่นเพื่อการตกแต่งความงาม หลักการเลือกและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ   การออกแบบสูตรตำรับเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง เช่น ครีมรองพื้น แป้งผัดหน้า ลิปสติก และน้ำหอม  กระบวนการผลิตเครื่องสำอาง  การควบคุมและประเมินคุณภาพเครื่องสำอาง 

Regulation and cosmetic legislation concerning production;  advertising and marketing of aesthetic cosmetics;  principles of packaging designs; technology of color and fragrance in aesthetic cosmetics;  principles of raw materials quality control and selection;  formulation design of decorative cosmetics e.g., foundations, makeup powders, lipsticks, and perfumes; cosmetic manufacturing process;  cosmetic product quality control and evaluation

 

1504 529 ความก้าวหน้าทางระบบนำส่งยา (Advance Drug Delivery Systems) 3 (2-3-4)

           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

           รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

การประยุกต์ใช้ไขมัน โพลิเมอร์และสารลดแรงตึงผิวทางเภสัชศาสตร์   วิศวกรรมอนุภาค    ระบบนำส่งยาระดับนาโน  รูปแบบยาที่ปลดปล่อยยาอย่างรวดเร็ว   รูปแบบยาที่ควบคุมการปลดปล่อยตัวยาและรูปแบบยาออกฤทธิ์นาน   ระบบนำส่งทางผิวหนัง   วิธีการนำส่งยาโดยไม่ใช้เข็ม   ระบบนำส่งยาทางระบบทางเดินหายใจ   ระบบนำส่งยาโปรตีน

Application of lipids, polymers and surfactant in pharmaceutical sciences;  particle engineering;  nanotechnology in drug delivery;  fast release dosage form;  sustained and control release dosage form;  transdermal drug delivery;  non-invasive drug delivery;  respiratory drug delivery;  protein drug delivery

 

1504 611 วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences)   3 (2-3-4)

           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

           รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

บัญญัติเครื่องสำอางแห่งอาเซียน  ข้อบังคับ  การขึ้นทะเบียนตำรับเครื่องสำอาง   หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง  เอกสารอ้างอิงทางเครื่องสำอาง  การเตรียมพืชสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอาง  สารช่วยในเครื่องสำอาง  อิมัลชันทางเครื่องสำอาง  โครงสร้างผิวหนังและการดูดซึมผ่านผิวหนัง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อบำรุงผิว  ผลิตภัณฑ์ชะลอวัย  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว   ผลิตภัณฑ์สปา  ผลิตภัณฑ์กันแดด  ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว  โครงสร้างเส้นผม  ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม   ผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปากและฟัน  การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  การแพ้และระคายเคือง  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  เทคโนโลยีใหม่ทางเครื่องสำอาง  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การตลาดและการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  ประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ  การผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

Asian cosmetic harmonization;  regulations; cosmetic registration;  cosmetic good manufacturing process;  references in cosmetic sciences;  preparation of herbal plants used in cosmetics;  excipients used in cosmetics;  emulsions in cosmetics;  skin structure and skin penetration;  skin care products;  anti-ageing products;  skin cleansing products;  spa products; sun-screening products;  skin whitening products;  hair structure;  hair products;  oral and teeth care products;  efficacy evaluation of cosmetic products;  allergy and irritation;  quality control of cosmetic products;  new technology in cosmetics;  packaging design;  marketing and advertising in cosmetic products;  type of health promoting products;  manufacturing and quality control of health promoting products

 

1504 613 ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Product Stability)  3 (2-3-4)

           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

           รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี

ทฤษฏีของการสลายตัวของยา  หลักการทดสอบความคงสภาพของยา  การออกแบบการทดสอบความคงสภาพของยาแบบเร่งและแบบระยะยาว  การประมาณอายุของยา  การเก็บรักษาเภสัชภัณฑ์ในสภาวะที่เหมาะสม

Drug degradation theories;  principles of stability testing;  accelerated and long-term stability testing design;  shelf-life estimation;  suitable storage conditions of pharmaceutical products

 

          2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                        จำนวน  41  หน่วยกิต

               2.4.1  รายวิชาฝึกปฏิบัติงานบังคับ

                       -  สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม                         จำนวน  26  หน่วยกิต

                       -  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ                               จำนวน  16  หน่วยกิต

 

               2.4.1.1  รายวิชาบังคับสำหรับสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมและสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ  จำนวน    400   ชั่วโมง

1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป (General Professional Practice)  6 (0-18-0)

           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                             1506 421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล

                                                             1506 426 เภสัชกรรมการจ่ายยา

           รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพด้านโรงพยาบาลและร้านยา อย่างละ 200 ชั่วโมง ตามข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรม

Professional practice in hospital and community pharmacy for 200 hours each regarding Pharmacy Council criteria

          

                       2.4.1.2  รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

                       ก. รายวิชาบังคับเฉพาะสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน  20  หน่วยกิต

1506 601 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์   5 (0-16-0)

(Pharmaceutical Care Clerkship in General Medicine)     

           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                             1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                             1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                             1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                             1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                             1506 519 เภสัชบำบัด 5

           รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

ฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในหอผู้ป่วยอายุรกรรม  รวบรวมและประเมินข้อมูลผู้ป่วย  เลือกการรักษาด้วยยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย การติดตามการใช้ยา  การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ฝึกทักษะการสื่อสาร  การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

Practicing the provision of pharmaceutical care in general medicine patients;  collecting and evaluating patient’s data;  selecting drug therapy for individual patient;  drug use monitoring;  patient counseling;  practicing communication skills;  establishing patient-healthcare provider relationship

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 602 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยนอก 5 (0-16-0)

(Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care)     

              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วยนอก  การมีส่วนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วยนอก  การติดตามการใช้ยา  การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย  ฝึกทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

Practicing the provision of pharmaceutical care in out-patient clinic;  working in a multidisciplinary team for out-patient care;  drug use monitoring;  patient counseling;  practicing communication skills;  establishing patient-healthcare provider relationship

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 603 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชน    5 (0-16-0)

(Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy)        

              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  การดูแลผู้ป่วย การเลือกใช้ยา  การติดตามการใช้ยา  การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย  การส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่จำเป็น  การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  การให้บริการช่วยเลิกบุหรี่  การสร้างเสริมสุขภาพ

Practicing the provision of pharmaceutical care in community pharmacy; patient care;   drug selection;   drug use monitoring;   patient counseling;   patient transfer in selected cases;   screening for hypertension and diabetes mellitus;   smoking cessation;   health promotion

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 621 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัย  5 (0-16-0)                                           

           (Pharmaceutical Care Clerkship in Medication Management for Safety)

              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการคัดเลือกยาและการตรวจสอบคุณสมบัติยา   การบริหารจัดการด้านการขนส่งและการเก็บรักษายา   ระบบการใช้ยา   การติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา   ปัญหาจากการใช้ยา   การประเมินผลลัพธ์การใช้ยา   ความสอดคล้องต่อเนื่องของการใช้ยา

Practicing in drug selection and drug specification inspection;   drug delivery and storage management;   drug use system;   drug safety monitoring;   drug-related problems;   evaluation of drug-related outcomes;   medication reconciliation

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

                       ข. รายวิชาบังคับเฉพาะสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ               จำนวน  10  หน่วยกิต

1504 625 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยา 1                                 5 (0-16-0)

              (Pharmaceutical Clerkship in Pharmaceutical Manufacturing 1)

              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1504 521 กระบวนการผลิตทางเภสัชอุตสาหกรรม

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการผลิตยา  ระบบการจัดการองค์กรและการบริหารงาน  การออกแบบและวางผังโรงงาน  การบริหารการผลิต  กระบวนการผลิตยาขั้นอุตสาหกรรมของรูปแบบยาประเภทต่างๆ  การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต  การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  บรรจุภัณฑ์ทางยา  การติดฉลาก   การแก้ไขปัญหาที่พบในการผลิต  กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

Professional practice in pharmaceutical production;  organization and plant management;  pharmaceutical plant design and layout;  manufacturing management;   manufacturing process of finished pharmaceutical products;  in process quality control of production;  quality control of finished products;  pharmaceutical packaging;  labeling;   problems solving of manufacturing;  laws, legislations, standard guidelines for manufacturing

 

1504 629 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1   5 (0-16-0

              (Pharmaceutical Clerkship in Quality Assurance and Quality Control Of Pharmaceutical Products I)

              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

            1504 522 การควบคุมและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานด้านการวางแผนระบบควบคุมและประกันคุณภาพของวัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป   การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตยาและวิธีวิเคราะห์   การทดสอบความคงสภาพตัวยาออกฤทธิ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  มาตรฐาน ข้อตกลงและข้อบังคับระดับชาติและนานาชาติ

Professional practice in operational planning for quality control and assurance of raw materials, in-process of production and finished pharmaceutical products;   method validation of pharmaceutical production processes and analytical methods;   stability testing of active pharmaceutical ingredients and finished pharmaceutical products;   standards, agreements and regulations at national and international forums

 

               2.4.2  รายวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน

                       -  สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม                         จำนวน  15  หน่วยกิต

                       -  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ                    จำนวน  25  หน่วยกิต

                       2.4.2.1  รายวิชาบังคับสำหรับสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมและ

                                   สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ                   

1504 623 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล  5 (0-16-0)

              (Pharmaceutical Clerkship in Pharmaceutical Equivalence and Bioequivalence)

              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านมาตรฐานหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีทางคลินิก  กระบวนการและขั้นตอนการศึกษาทางเภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล  การศึกษาคุณลักษณะทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา และ เภสัช-จลนศาสตร์ของยาทางคลินิก  การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และประเมินความถูกต้องของยาจากตำรับยาและจากของเหลวในร่างกาย  การออกแบบการทดลอง  การเขียนโครงร่างงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ดี  การประเมินผลการศึกษาเภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของยาในการจัดซื้อยาและการพิจารณาคัดเลือกยาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาล

Professional practice on standard good clinical practice;  process and procedure in study of pharmaceutical equivalence and bioequivalence; study of pharmacology, toxicology, and pharmacokinetics of clinical drugs;   assay development and validation of drug from pharmaceutical dosage form and biological fluid;   study design;   protocol writing complied with standard good clinical practice;   evaluation of pharmaceutical equivalence and bioequivalence for preparing drug specification for purchasing and considering drugs to hospital medicine list

 

1504 624  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการขึ้นทะเบียนยา  (Pharmaceutical Clerkship in Drug Registration)  5 (0-16-0)

              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

      1504 524 การวิจัยพัฒนาและขึ้นทะเบียนยา

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยา   ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารในการขึ้นทะเบียนยา   ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Professional practice in drug registration;  procedures and document preparations for drug registration;  related regulations and  laws

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1504 632 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประสานงานวิจัยทางคลินิก             5 (0-16-0)

              (Pharmaceutical Clerkship in Clinical Research Associate)

              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :  1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์

                                                                1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

บทบาทของผู้ช่วยวิจัยทางคลินิกในด้านการวิจัยทางคลินิก  หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการวิจัยทางคลินิก  จริยธรรมในการวิจัยทางคลินิก  การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  การออกแบบการทดลองทางคลินิก  การวางแผนและการจัดการงานวิจัยทางคลินิก  การติดตามผลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเภสัชภัณฑ์

Roles of clinical research associate in clinical trials;   good clinical practice (GCP) guideline;   clinical research ethics;   review of related literature;   experimental design of clinical trials protocol;   planning and management of clinical research;   monitoring and analysis of clinical data for assessment of pharmaceutical product efficacy and safety

 

1506 617 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาดยา 1  5 (0-16-0)

              (Pharmaceutical Clerkship in Drug Marketing I)

              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1507 521 การตลาดยา

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

หลักการและเทคนิคในการดำเนินงานทางธุรกิจยา  กลยุทธ์ทางการตลาด  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียน  จริยธรรม  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ  ทักษะการขายและการตลาดยา

Principles and techniques of pharmaceutical business; marketing strategy; communication skills both oral and writing skills; moral; professional ethics; drug selling and marketing skills

 

1506 618 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาดยา 2  (Pharmaceutical Clerkship in Drug Marketing II)  5 (0-16-0)

              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1507 521 การตลาดยา

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

หลักการและเทคนิคในการดำเนินงานทางธุรกิจยา  กลยุทธ์ทางการตลาด  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียน  จริยธรรม  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ  ทักษะการขายและการตลาดยา  หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อจัดทำข้อมูลยาสำหรับการตลาดยา

Principles and techniques of pharmaceutical business;   marketing strategy;   communication skills both oral and writing skills;   moral;   professional ethics;   drug selling and marketing skills; evidence based medicine for preparation of drug information for drug marketing

 

1506 622  การฝึกปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Care Clerkship in Drug and Health Product Consumer Protection)

              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

ฝึกปฏิบัติบทบาทของเภสัชกรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย   เช่น   กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค   นโยบายและการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค   และการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

Practicing the provision of pharmacist’s role in area of drug and health consumer protection to promote safety such as consumer protection process; policy and law enforcement in consumer protection, consumer empowerment, and surveillance of drug and health product in community

 

1506 624 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนและเภสัชกรครอบครัว  5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy and Family Pharmacist)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน           :    1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

            1506 518 เภสัชบำบัด 4

            1506 519 เภสัชบำบัด 5

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          :    ไม่มี

ฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย   รวบรวมและประเมินข้อมูลผู้ป่วย กำหนดแผนการรักษา   เลือกการรักษาด้วยยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย   การติดตามการใช้ยา  การคัดกรองโรคเรื้อรัง   การให้บริการช่วยเลิกบุหรี่   ดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านในฐานะเภสัชกรครอบครัว   การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย   ฝึกทักษะการสื่อสาร   การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

Practicing the provision of pharmaceutical care for the patient or the customer in community pharmacy to promote patient safety;   collecting and evaluating patient’s data;   determining treatment plan;   selecting drug therapy for individual patient;   drug use monitoring;   chronic disease screening;   smoking cessation;   home health care as family pharmacist; patient counseling;   practicing communication skills;   establishing patient-healthcare provider relationship

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 627 การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ   5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Care Clerkship in Sterile Product Preparation)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน           :    1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

ฝึกปฏิบัติงานการเตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ เช่น สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ หรือ ยาเคมีบำบัด   การฝึกเทคนิคปลอดเชื้อ   การกำหนดแบบแผนการให้ยาหรือสูตรอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย   ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการเตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ   การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย   ฝึกทักษะการสื่อสาร   การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

Practicing the provision of sterile product preparation including parenteral nutrition or chemotherapy preparation;   practicing aseptic technique;   determining optimal drug regimen or intravenous nutrition formula for individual patient;    preventing and managing potential problems from sterile product preparation;    patient counseling;    practicing communication skills; establishing patient-healthcare provider relationship

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

                       2.4.2.2  รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา

                       ก. รายวิชาเลือกเฉพาะสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

1506 604 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเทศทางยา  5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Information Services )   

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :      1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :      ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยให้บริการสารสนเทศทางยา  การพัฒนาทักษะการเลือกใช้และสืบค้นแหล่งข้อมูลระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ด้วยการทบทวนอย่างเป็นระบบ   การประเมินความถูกต้องของข้อมูลยา  การทบทวนข้อสรุปที่ได้ รวมถึงการฝึกฝนทักษะการพูดและการเขียนกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ  การจัดเตรียมข้อมูลยาเพื่อการเผยแพร่  การจัดทำรายละเอียดของยา   การเตรียมข้อมูลยาเพื่อรับรองเข้าบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล   การประเมินผลการใช้ยาและการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Practicing the provision of pharmaceutical care in drug information services unit;  development in skills of selection and searching primary, secondary, and tertiary data with systematically review;   evaluation of drug information;   systematic review including practice of verbal and writing skills with patients and other health care professionals;   preparation of drug information for publication;   writing drug monograph;   preparation of drug information for hospital drug formulary approval;   drug use evaluation and adverse health product reaction report

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 606 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด  5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Care Clerkship in Cardiovascular Disease)        

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :      1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :      ไม่มี

ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  รวบรวมและประเมินข้อมูลผู้ป่วย   การติดตามการใช้ยา  การเลือกใช้ยาเพื่อการรักษาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย  การให้คำปรึกษาผู้ป่วย  การฝึกทักษะการสื่อสาร  การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

Practicing the provision of pharmaceutical care in cardiovascular patients; collecting and evaluating patient’s data;  drug use monitoring; selecting drug therapy for individual patient; patient counseling;   practicing communication skills;   establishing patient-healthcare provider relationship

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 610 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านกุมารเวชศาสตร์   5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Care Clerkship in Pediatric)        

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :      1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                 1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :      ไม่มี

ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยกุมารเวช  รวบรวมและประเมินข้อมูลผู้ป่วย  เลือกการรักษาด้วยยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย  การติดตามการใช้ยา   การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย   การเตรียมและการให้ข้อมูลด้านความเข้ากันได้และด้านความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะราย   การให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาพิษหรือสารพิษที่มีผลต่อเด็ก   ยาที่มีผลต่อการตั้งครรภ์และให้นมบุตร   อันตรกิริยาระหว่างยาและน้ำนม   ฝึกทักษะการสื่อสาร   การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

Practicing the provision of pharmaceutical care in pediatric patients;  collecting and evaluating patient’s data;  selecting drug therapy for individual patient;  drug use monitoring;   patient counseling;   preparing and providing drug information of compatibilities and stability of extemporaneous product;  providing information of poisoning affecting to pediatric;  drug effects during pregnancy and lactation;  drug-milk interactions;  practicing communication skills;  establishing patient-healthcare provider relationship

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 611 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อ  5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious Diseases)    

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :      1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :      ไม่มี

ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ   รวบรวมและประเมินข้อมูลผู้ป่วย  เลือกการรักษาด้วยยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย   การติดตามการใช้ยา  การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย   ฝึกทักษะ การสื่อสาร   การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

Practicing the provision of pharmaceutical care in infectious patients;  collecting and evaluating patient’s data;  selecting drug therapy for individual patient;  drug use monitoring;  patient counseling;  practicing communication skills;  establishing patient-healthcare provider relationship

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 612 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช   5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Care Clerkship in Psychiatry)      

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :     1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :      ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถาบัน/โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจิตเวช   ทั้งในส่วนแผนกผู้ป่วยนอก และ/หรือ แผนกผู้ป่วยใน   ปฏิบัติงานให้การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยจิตเวชได้แก่ โรคจิตเภท โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล  ภาวะติดสารเสพติด เป็นต้น  การมีส่วนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วย  การติดตามการใช้ยา  การให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย  การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

Practicing to provide pharmaceutical care in mental illness institutes/hospitals either of out-patient or in-patient departments;  providing pharmaceutical cares for patients with mental disorders such as schizophrenia, bipolar disorders, major depressive disorder, anxiety, substances use disorders;  working in a multidisciplinary team for patient care;  drug use monitoring;  patient medication counseling;  practicing of communication skills and establishing relationship with patient, caregiver, and healthcare providers

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 613 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านประสาทวิทยา  5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Care Clerkship in Neurology)     

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :      1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :      ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยทางระบบประสาท   การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย   การติดตามการใช้ยา   การให้คำปรึกษาผู้ป่วย  การฝึกทักษะการสื่อสาร   การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

Practicing to provide pharmaceutical care in neurological patients;  working in a multidisciplinary team for patient care;  drug use monitoring;  patient counseling; communication skill practicing;  establishing patient-health care provider relationship

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 614 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา  5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Care Clerkship in Oncology)      

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :      1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :      ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยมะเร็ง  รวบรวมและประเมินข้อมูลผู้ป่วย  เลือกการรักษาด้วยยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย การติดตามการใช้ยา การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ฝึกทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

Practicing the provision of pharmaceutical care in cancer patients; collecting and evaluating patient’s data;  selecting drug therapy for individual patient; drug use monitoring; patient counseling; practicing communication skills; establishing patient-healthcare provider relationship

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 615 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านศัลยศาสตร์   5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Care Clerkship in Surgery)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :      1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :     ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในหอผู้ป่วยศัลยกรรม  รวบรวมและประเมินข้อมูลผู้ป่วย   เลือกการรักษาด้วยยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย การติดตามการใช้ยา  การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย  ฝึกทักษะการสื่อสาร  การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

Practicing the provision of pharmaceutical care in surgical patients; collecting and evaluating patient’s data;  selecting drug therapy for individual patient; drug use monitoring; patient counseling; practicing communication skills; establishing patient-healthcare provider relationship

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 616 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยวิกฤต    5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Care Clerkship in Critical Care)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :      1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :      ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหอผู้ป่วยวิกฤต   การมีส่วนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต   การติดตามการใช้ยา  การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย  การฝึกทักษะการสื่อสาร   การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

Practicing the provision of pharmaceutical care in critical care ward;   working in a multidisciplinary team for critically ill patient;  drug use monitoring;   patient counseling;   practicing communication skills;   establishing patient-healthcare provider relationship

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 619 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านปฐมภูมิ    5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Care Clerkship in Primary Care)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :     1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :      ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ  การมีส่วนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วย  ติดตามการใช้ยา   การให้คำปรึกษาผู้ป่วย  การจัดทำบันทึกประวัติผู้ป่วย   การค้นหาปัญหาจากการใช้ยาและแก้ไขปัญหา   ทักษะการสื่อสารเรื่องยาและการดูแลตนเอง   การส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่จำเป็น การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน การให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ การสร้างเสริมสุขภาพ

Pharmaceutical care practice in primary care unit;   working in a multidisciplinary team for patient care;   drug use monitoring;   patient counseling;   patient medication record;   drug related problems and medication therapy management;   communication skill on medication and self-management;   patient  transfer;   screening for hypertension and diabetes mellitus, smoking cessation, health promotion

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 620 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยา   5 (0-16-0)

          (PharmaceuticalCare Clerkship in Therapeutic Drug Monitoring) 

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :     1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :      ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการติดตามตรวจวัดระดับยา  การคำนวณพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย  การปรับขนาดของการใช้ยา   การแปลผลและการให้คำแนะนำและการติดตามดูแลผู้ป่วย  การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย  การติดตามการใช้ยา   การให้คำปรึกษาผู้ป่วย  การฝึกทักษะการสื่อสาร   การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

Practicing the provision of pharmaceutical care in therapeutic drug monitoring; pharmacokinetic parameters calculation for individual specific patient;  dosage regimen adjustment;  interpretation and recommendation and patient monitoring;  working in a multidisciplinary team for patient care;  drug use monitoring;  patient counseling;  practicing of communication skill;  establishing patient-healthcare provider relationship

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 625 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค 5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Care Clerkship in Special Disease Out-patient Clinic)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :      1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :      ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค เช่น คลินิกโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ คลินิกโรควัณโรค คลินิกวาร์ฟาริน คลินิกโรคลมชัก คลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง การมีส่วนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ ในการดูแลผู้ป่วยนอก  การติดตามการใช้ยา  การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ฝึกทักษะการสื่อสาร  การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

Practicing the provision of pharmaceutical care in specialized out-patient clinic such as HIV/AIDs clinic, tuberculosis clinic, warfarin clinic, epilepsy clinic, asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinic;   working in a multidisciplinary team for out-patient care;   drug use monitoring;    patient counseling;   practicing communication skills;   establishing patient-healthcare provider relationship

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 626 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน     5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Care Clerkship in In-patient)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :     1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :      ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล   รวบรวมและประเมินข้อมูลผู้ป่วย   เลือกการรักษาด้วยยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย  การติดตามการใช้ยา   การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย   ฝึกทักษะการสื่อสาร   การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

Practicing the provision of pharmaceutical care in hospitalized patients; collecting and evaluating patient’s data;  selecting drug therapy for individual patient;   drug use monitoring;   patient counseling; practicing communication skills;   establishing patient-healthcare provider relationship

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1506 628 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการประเมินการใช้ยา  5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Use Evaluation)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :     1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1506 403 เภสัชบำบัด 1

                                                                1506 404 เภสัชบำบัด 2

                                                                1506 517 เภสัชบำบัด 3

                                                                1506 518 เภสัชบำบัด 4

                                                                1506 519 เภสัชบำบัด 5

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :      ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการประเมินการใช้ยา โดยวิธีการประเมินการใช้ยาแบบไปข้างหน้าหรือย้อนหลัง รวมถึงการประเมินการใช้ยาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Practicing the provision of pharmaceutical clerkship in drug use evaluation by prospective or retrospective method, including qualitative and quantitative drug use evaluation for rationale drug use

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

                       ข. รายวิชาเลือกเฉพาะสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

1504 620 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ   5 (0-16-0)

         (Pharmaceutical Clerkship in Cosmetics and Health Supplements)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :      1504 611 วิทยาการเครื่องสำอาง

                                                                1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :      ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในส่วนการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การออกแบบและการพัฒนาสูตรตำรับ  การประเมินประสิทธิภาพเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ   การคัดเลือกและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ   ข้อบังคับ กฎหมาย แนวทางมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

Professional practice in manufacturing, quality control and quality assurance, formulation design and development, efficacy evaluation for cosmetics and health supplements;   selection and quality control of raw materials;   regulations, laws, legislation standard guidelines related to manufacturing of cosmetic and health supplements

 

1504 621 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์   5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Clerkship in Research and Development of  Pharmaceutical Products)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :      1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                                1504 525 การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์

                                                                1504 526 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        :      ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการวิจัยเพื่อการค้นคว้าและพัฒนายา ชีววัตถุ ระบบการนำส่งเภสัชภัณฑ์ เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ระบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานของการวิจัยและพัฒนายา การพัฒนาสูตรตำรับ   การประเมินด้านคุณสมบัติและคุณลักษณะสูตรตำรับที่ได้พัฒนาขึ้น

Professional practice on research and development of drugs, biological product, delivery systems for pharmaceutical products, cosmetics, and health products;  organization and management systems of drug research and development;  formulation development;  evaluation in terms of properties and characterization of developing formulations

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1504 622 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านยาและอาหารสัตว์  5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Clerkship in Veterinary Medical Products and Veterinary Diets)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในส่วนการพัฒนา ผลิต วิเคราะห์ ควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและอาหารสัตว์   การคัดเลือกและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ   กฎหมาย ข้อบังคับและแนวทางมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและอาหารสำหรับสัตว์        

Professional practice in development, manufacturing, analysis,  quality control and assurance for veterinary medical products and diets;   selection and quality control of raw materials;   laws, regulations and standard guidelines related to manufacturing and quality assurance of  veterinary medical products and diets

 

1504 626 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยา 2  5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Clerkship in Pharmaceutical Manufacturing 2)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานต่อเนื่องด้านการผลิตยา   ระบบการจัดการองค์กรและการบริหารงาน   การออกแบบและวางผังโรงงาน   การบริหารการผลิต   กระบวนการผลิตยาขั้นอุตสาหกรรมของรูปแบบยาประเภทต่าง ๆ   การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต   การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป   บรรจุภัณฑ์ทางยา   การติดฉลาก   การแก้ไขปัญหาที่พบในการผลิต   กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

Continuing professional practice in pharmaceutical production; organization and plant management;  pharmaceutical plant design and layout;  manufacturing management; manufacturing process of pharmaceutical dosage forms;  quality control of in-process of production;  quality control of finished products;  pharmaceutical packaging;  labeling;  problems solving of manufacturing;  laws, legislations, standard guidelines for manufacturing

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1504 627 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Clerkship in Product Development and Quality Control)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานเชิงบูรณาการด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ชีววัตถุและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Integrated professional practice in production, quality control, quality assurance, research and development of pharmaceutical products, bioproducts and health products

 

1504 628 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร  5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Clerkship in Production and Quality Control of Herbal Medicines)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร  ระบบการจัดการองค์กรและการบริหารงาน  การออกแบบและวางผังโรงงาน   การคัดเลือกวัตถุดิบ  กระบวนการผลิตยาสมุนไพร  การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต  การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  บรรจุภัณฑ์  การติดฉลาก การแก้ไขปัญหาที่พบในการผลิต  กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาสมุนไพร

Professional practice in production and quality control of herbal medicines;  organization and plant management;  plant design and layout;  selection of raw materials;  manufacturing process of herbal medicines;  quality control of in-process of production;  quality control of finished products;  packaging;  labeling; problems solving of manufacturing;  laws, legislations, standard guidelines for herbal medicine manufacturing

 

1504 630 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2     5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Clerkship in Quality Assurance and Quality Control of Pharmaceutical Products II)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานด้านระบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานประกันคุณภาพ  การควบคุมและประกันคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์  การทดสอบความคงสภาพยาและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  การแก้ไขปัญหาที่พบในการควบคุมคุณภาพ  กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ เช่น GMP/PICs

Professional practice in organization and quality assurance management;  quality control and assurance of raw materials, in-process products and finished products;  validation of analytical methods;  stability testing of active pharmaceutical ingredients and finished products;  problems solving in quality control;  laws, legislations, standard guidelines for pharmaceutical manufacturing process e.g., GMP/PICs

*หมายเหตุ ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

 

1504 631 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ     5 (0-16-0)

          (Pharmaceutical Clerkship in Production of Nutraceuticals)

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน        : ไม่มี

ระบบการจัดการองค์กรและการบริหารงาน   การออกแบบและวางผังโรงงาน   การบริหารการผลิต   เกณฑ์และการคัดเลือกสารสำคัญและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ   กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต  การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป   บรรจุภัณฑ์  การติดฉลาก  การแก้ไขปัญหาที่พบในการผลิต   กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

Organization and plant management; plant design and layout;   manufacturing management;   criteria and selection of active ingredients and raw materials used in the manufacturing of nutraceuticals;   manufacturing process of nutraceuticals;  quality control of in-process of production;  quality control of finished products;  packaging;   labeling;   problems solving of manufacturing;  laws, legislations, standard guidelines for manufacturing of nutraceuticals