หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


ปฏิทินการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

ปฏิทินการศึกษาและกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2554

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ภาคต้น

ภาคปลาย

ฤดูร้อน

1. กิจกรรมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา

1.1

นักศึกษาใหม่ (โควตารับตรง) พบงานทะเบียนฯ (รายงานตัว/การใช้งาน Reg/การติดต่องานทะเบียน)

24 พ.ค.54

-

-

1.2

นักศึกษาใหม่ (Admission) พบงานทะเบียนฯ (รายงานตัว/การใช้งาน Reg/การติดต่องานทะเบียน)

25 พ.ค.54

1.3

นักศึกษาใหม่ (โควตารับตรง, Admission) พบอาจารย์ที่ปรึกษา

26 พ.ค.54

-

-

1.4

ปฐมนิเทศนักศึกษาและต้อนรับนักศึกษาใหม่รวมทุกคณะ (โดยโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา)

27 พ.ค.54

-

-

2. วันเปิดภาคการศึกษา

30 พ.ค.54

31 ต.ค.54

2 เม.ย.55

3. การรับโอนนักศึกษา/ย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา/การเทียบโอนรายวิชา และการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

3.1

วันสุดท้ายที่นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นยื่นคำร้องที่งานทะเบียนฯ กองบริการฯเพื่อขอย้ายโอนมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

15 เม.ย. 54

16 ก.ย. 54

17 ก.พ.55

3.2

วันสุดท้ายที่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานียื่นคำร้องขอย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา (ยื่นต่องานทะเบียนฯ กองบริการฯ ผ่านคณบดีคณะเดิมที่นักศึกษาสังกัด)

15 เม.ย. 54

16 ก.ย. 54

17 ก.พ.55

3.3

วันสุดท้ายที่นักศึกษายื่นคำร้องที่งานทะเบียนเพื่อขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

13 พ.ค. 54

14 ต.ค. 54

16 มี.ค.55

3.4

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องที่คณะที่สังกัดเพื่อขอเทียบโอนรายวิชา

27 พ.ค.54

28 ต.ค.54

30 มี.ค.55

4. การต่อทะเบียนการเป็นนักศึกษา /รักษาสถานภาพนักศึกษา

4.1

วันสุดท้ายที่บุคคลภายนอกยื่นเรื่องต่องานทะเบียนฯ เพื่อขอลงทะเบียนเรียน

29 เม.ย.54

30 ก.ย.54

5-มี.ค.-55

4.2

วันสุดท้ายของนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา (ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา) ยื่นเรื่องต่อคณะเพื่อรายงานตัวกลับเข้ามาศึกษา

23 พ.ค.54

21 ต.ค.54

26-มี.ค.-55

4.3

นักศึกษาต่อทะเบียนการเป็นนักศึกษา (ลงทะเบียนผ่านระบบ reg. และชำระค่าบำรุงมหาวิทยาลัยผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์)

29 เม.ย.-22 พ.ค.54

30 ก.ย.-30 ต.ค.54

-

4.4

นักศึกษาต่อทะเบียนการเป็นนักศึกษา (ลงทะเบียนด้วยการยื่นคำร้องต่องานทะเบียนฯ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก อ.ที่ปรึกษา และชำระค่าบำรุงมหาวิทยาลัยผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์)

30 พ.ค.-3 มิ.ย. 54

31 ต.ค.-4 พ.ย.54

-

4.5

วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาโดยที่ทุกรายวิชาไม่ปรากฎในระเบียนและได้รับเงินคืนตามที่กำหนด โดยยื่นเรื่องต่อคณะ

17 มิ.ย.54

18 พ.ย.54

12-เม.ย.-55

4.6

การลาพักการศึกษา โดยที่ทุกรายวิชาได้รับสัญลักษณ์ W และไม่ได้รับเงินคืนโดยยื่นเรื่องที่คณะ

20 มิ.ย.-19 ส.ค.54

21 พ.ย.54-20 ม.ค.55

16-27 เม.ย.55

4.7

นักศึกษายื่นเรื่องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา (เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ไม่สำเร็จการศึกษา)

20 มิ.ย.-29 ก.ค.54

21 พ.ย.-30 ธ.ค.54

-

4.8

นักศึกษายื่นเรื่องรักษาสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่ต่อทะเบียนนักศึกษา ตามกำหนดในข้อ 4.3 และข้อ 4.4

20 มิ.ย.-29 ก.ค.54

21 พ.ย.-30 ธ.ค.54

4.9

นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา เนื่องจากไม่ต่อทะเบียนนักศึกษา หรือไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา

30 ก.ค. 54

31 ธ.ค.54

-

5. การลงทะเบียนรายวิชา/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน

5.1

นักศึกษาปี 2 ขึ้นไป (ก่อนรหัส 54) ลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาผ่านระบบ reg. และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ (สำหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ไม่ต้องชำระเงิน หากค่าหน่วยกิตเกินวงเงินกู้ที่ได้รับ ให้ชำระส่วนที่เกินในภาคการศึกษาถัดไป โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ)

29 เม.ย.-22 พ.ค.54

30 ก.ย.- 30 ต.ค. 54

5 มี.ค.-8 เม.ย.55

5.2

นักศึกษาปี 1 (รหัส 54) ลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาผ่านระบบ reg. และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ (สำหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ไม่ต้องชำระเงิน หากค่าหน่วยกิตเกินวงเงินกู้ที่ได้รับ ให้ชำระส่วนที่เกินในภาคการศึกษาถัดไป โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ)

26-29 พ.ค.54

30 ก.ย.- 30 ต.ค. 54

5 มี.ค.-8 เม.ย.55

5.3

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องต่องานทะเบียนฯ เพื่อชำระหนี้สินของภาคการศึกษาที่ผ่านมา

29 พ.ค.54

28 ต.ค.54

31-มี.ค.-55

5.4

นักศึกษาขอเพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน โดยยื่นคำร้องต่องานทะเบียนฯ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก อ.ที่ปรึกษา/ อ.ประจำวิชา/ผู้สอน และชำระค่าหน่วยกิตรายวิชาผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ (จะไม่อนุมัติให้ลงทะเบียนหากพ้นกำหนดยกเว้นเหตุจำเป็นให้อยู่ในข้อวินิจฉัยของอธิการบดี)

30 พ.ค.-3 มิ.ย.54

31 ต.ค.-4 พ.ย. 54

5.5

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องต่องานทะเบียนฯ เพื่อขอเปลี่ยนการลงทะเบียนแบบร่วมเรียน (Audit) เป็นอย่างอื่น

3 มิ.ย.54

4 พ.ย.54

9-เม.ย.-55

5.6

วันสุดท้ายของการชำระค่าหน่วยกิตรายวิชาผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์แบบไม่เสียค่าปรับ

19 มิ.ย.54

20 พ.ย.54

8 เม.ย.55

5.7

เสียค่าปรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนช้า วันละ 50 บาท (เว้นวันหยุดราชการ) โดยชำระค่าปรับพร้อมค่าลงทะเบียนที่กองคลัง

20 มิ.ย.-22 ก.ค.54

21 พ.ย.-23 ธ.ค. 54

9-20 เม.ย.55

5.8

ยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเนื่องจากไม่ชำระค่าหน่วยกิตรายวิชาหรือรายวิชาที่เพิ่มแต่ไม่ชำระค่าหน่วยกิตวิชา

23 ก.ค.54

24 ธ.ค.54

21 เม.ย.55

5.9

นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือถูกยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนทุกรายวิชา ติดต่อขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพนักศึกษา

22 ก.ค.-23 ก.ย.54

26 ธ.ค.54-24 ก.พ.55

-

5.10

นักศึกษาพ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากถูกยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนทุกรายวิชา และไม่ดำเนินการลาพักการศึกษาตามที่กำหนด

24 ก.ย.54

25 ก.พ.55

6. การถอนรายวิชา

6.1

ถอนรายวิชาผ่านระบบ reg. ไม่ได้รับสัญลักษณ์ "W" และได้รับเงินคืนเฉพาะค่าหน่วยกิตรายวิชา

29 เม.ย.-17 มิ.ย.54

30 ก.ย.-18 พ.ย.54

5 มี.ค.-13 เม.ย.55

6.2

ถอนรายวิชาโดยใช้คำร้องได้รับสัญลักษณ์ "W" และต้องได้รับอนุญาตจาก อ.ประจำวิชาและ อ.ที่ปรึกษา (ไม่ได้รับเงินคืนทุกรายการ)

20 มิ.ย.-19 ส.ค.54

21 พ.ย.54-20 ม.ค.55

16-27 เม.ย.55

6.3

ถอนรายวิชาเฉพาะที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเท่านั้น โดยได้รับสัญลักษณ์ "W" ทุกรายวิชา และไม่ได้รับเงินคืนทุกรายการ

22 ส.ค.-23 ก.ย.54

23 ม.ค.-24 ก.พ.55

30 เม.ย.-11 พ.ค.55

7. วันสอบ ปิดภาคเรียน ประกาศผลการศึกษา ประกาศสถานภาพนักศึกษา และวันที่งดการเรียนการสอน

7.1

วันสุดท้ายของการเปิดเปลี่ยนแปลงตารางเรียน/รายวิชาศึกษาทั่วไป (สำหรับคณะ/ภาควิชา)

3 มิ.ย.54

4 พ.ย.54

9 เม.ย.55

7.2

วันไหว้ครู 1 วัน (งดการเรียนการสอน)

9 มิ.ย.54

-

-

7.3

ประกาศปิดรายวิชา

28 มิ.ย.54

29 พ.ย. 54

23 เม.ย.55

7.4

สอบกลางภาค

-

-

-

สอบกลางภาคครั้งที่ 1 (สำหรับภาคปลาย วันสอบใดที่ตรงกับวันรับพระราชทานปริญญาบัตรจะไม่มีการสอนหรือสอบโดยจะเลื่อนไปสอบวันที่ 26 ธ.ค.54 แทน)

19-25 ก.ค.54

19-26 ธ.ค.54

-

สอบกลางภาคครั้งที่ 2 (บางรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์)

29 ส.ค.-2 ก.ย.54

30 ม.ค.-3 ก.พ.55

7.5

วันสถาปนามหาวิทยาลัย (มีกิจกรรมอาจงดการเรียนการสอนบางกลุ่ม)

29-30 ก.ค.54

-

-

7.6

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 วัน (งดการเรียนการสอน)

-

สัปดาห์ที่ 3
ของ ธ.ค.54

-

7.7

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2 วัน (งดการเรียนการสอนวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และวิชาศึกษาทั่วไป)

18-19 ส.ค. 54

-

-

7.8

วันสุดท้ายของการเรียน

23 ก.ย. 54

24 ก.พ.55

11 พ.ค.55

7.9

สอบปลายภาค (วันที่ 7 มี.ค. 55 งดสอบ หยุดวันมาฆบูชา)

-

-

-

สอบปลายภาค (รายวิชาศึกษาทั่วไป ตารางกลางของมหาวิทยาลัย)

26 ก.ย.-7 ต.ค.54

27 ก.พ.-9 มี.ค.55

14-18 พ.ค.55

สอบปลายภาค (รายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2)

3-7 ต.ค.54

27 ก.พ.-9 มี.ค.55

สอบปลายภาค (รายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3)

3-7 ต.ค.54

27 ก.พ.-9 มี.ค.55

สอบปลายภาค (รายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4)

3-7 ต.ค.54

27 ก.พ.-2 มี.ค.55

สอบปลายภาค (รายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5)

3-7 ต.ค.54

7.10

วันปิดภาคการศึกษา

10 ต.ค.54

12 มี.ค.55

21 พ.ค.55

7.11

วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียนให้กองบริการการศึกษา

25 ต.ค.54

27 มี.ค.55

29 พ.ค.55

7.12

วันเริ่มประกาศผลการเรียนตรวจสอบได้ทาง www.reg.ubu.ac.th

27 ต.ค.54

29 มี.ค.55

30 พ.ค.55

7.13

ประกาศสถานภาพนักศึกษา ครั้งที่ 1 (เฉพาะการถูกถอนชื่อ)

28 ต.ค.54

2 เม.ย.55

31 พ.ค.55

7.14

ประกาศสถานภาพนักศึกษา ครั้งที่ 2 (การเตือน ภาวะรอพินิจ และการถูกถอนชื่อ)

-

21 พ.ค.55

-

8. สำเร็จการศึกษา

8.1

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้องฯ และชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์

- คณะศิลปศาสตร์ (เช้า) คณะศิลปประยุกต์ฯ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/คณะเภสัชศาสตร์ (บ่าย)

7 ก.ค.54

26 ม.ค.55

-

8.2

วันสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษา โดยที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ

17 มิ.ย.54

18 พ.ย.54

-

9.พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

9.1

วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา และมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 (ธ.ค.54) เฉพาะนักศึกษาที่รอผลการเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2553 โดยไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคต้นปีการศึกษา 2554

31 ส.ค.54

-

-

9.2

สั่งจองหรือสั่งตัดชุดครุยที่ฝ่ายประสานงานฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (งานพัฒนาหลักสูตร)

ก.ค.-ต.ค.54

ม.ค.-ก.พ.55

-

9.3

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบ reg.

ส.ค.-ธ.ค.54

9.4

ประกาศกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและลงทะเบียนยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านเว็บไซต์ www.ubu.ac.th

-

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน 54

ปฏิทินการกิจกรรมวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

ที่

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ภาคต้น

ภาคปลาย

ฤดูร้อน

1

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ผลัดที่ 1 (งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ)

7 มี.ค.-8 เม.ย.54

-

2

นิเทศงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ผลัดที่ 1 (งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ)

21 มี.ค.- 8 เม.ย.54

3

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ผลัดที่ 2 (งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ)

18 เม.ย.-20 พ.ค.54

-

4

การประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27-28 เม.ย.54

5

การประชุมวิชาการเภสัชบำบัดขั้นสูง

29 เม.ย.54

6

มูลนิธิเภสัชกรอุบลมอบทุนการศึกษา

1 พ.ค. 54

7

นิเทศงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ผลัดที่ 2 (งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ)

2-20 พ.ค.54

-

8

กลุ่มวิชาจัดส่งรายละเอียดตารางสอน 1/2554 และรายชื่ออาจารย์พิเศษ ที่พิจารณาผ่านกลุ่มวิชาแล้ว

6 พ.ค. 54

-

9

สอบสัมภาษณ์นักศึกษารับเข้าระบบ Admission

11 พ.ค. 54

10

การอบรมวิชาการเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

20 พ.ค.54

11

รับน้อง สนภท. ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (งานกิจการนักศึกษา)

15-17 พค.54

12

วันทำสัญญาเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

23 พ.ค.54

13

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (งานกิจการนักศึกษา)

27 พ.ค. 54
(ช่วงบ่าย)

-

14

ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ (งดการเรียนการสอนช่วงบ่าย : งานกิจการนักศึกษา)

7 มิ.ย. 54

-

15

การพัฒนาแนวคิดของนักศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม นศ.ปีที่ 2
(กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์)

10 มิ.ย.54 (13.00-16.00 น.)

16

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 (งดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 4 และ 5 ทั้งวัน) (งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ)

2, 3 มิ.ย. 54

-

17

วันไหว้ครู (งดการเรียนการสอนช่วงบ่าย) (งานกิจการนักศึกษา)

9 มิ.ย. 54

18

โครงการเตรียมความพร้อมฝึกงานเฉพาะทาง (ชั้นปีที่ 5 )
- สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ (กลุ่มเภสัชกรรมปฏิบัติ) ในรายวิชาฝึกทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม
- สาขาเภสัชภัณฑ์ (กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม)


30 พ.ค.-11 ส.ค.54
8 ต.ค.54

-

19

คนเก่ง คนดี ม.อุบล (งานกิจการนักศึกษา) (ชั้นปี 2 และ ปี 4)

17-19 มิย.54

20

กลุ่มวิชาเสนอหัวข้อสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 (งานวิชาการ)

24 มิ.ย. 54

21

กิจกรรม สัปดาห์เภสัชกรรม (งานกิจการนักศึกษา)

ปลาย มิย.54

22

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เลือกหัวข้อสารนิพนธ์ และส่งผลการเลือกที่งานวิชาการ (งานวิชาการ)

ภายใน 14 ก.ค. 54

23

The 1st International Conference 2011 Patient Safety :
From Product to Patient Care and Translational Research

20-21 ก.ค.54

24

งานวิชาการแจ้งผลการเลือกหัวข้อสารนิพนธ์ให้อาจารย์ทราบ (งานวิชาการ)

27 ก.ค. 54

25

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แจ้งรายชื่อ การเลือกสาขาเฉพาะทาง ที่งานวิชาการ

9 ก.ย. 54

-

26

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ส่งบทคัดย่อสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2554

ภายใน 12.00 น.
8 ก.พ. 55

27

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 นำเสนอการดำเนินงานสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ปีการศึกษา 2554

9-10, 16-17 ก.พ. 55
(ทั้งวัน)

28

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ส่งรูปเล่มรายงานสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ภายใน 22 ก.พ. 55

29

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ส่งคะแนนสารนิพนธ์ที่งานวิชาการ

ภายใน 9 มี.ค.55

30

กลุ่มวิชาแจ้งวิชาเลือกที่จะเปิดสอนใน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2554

11 ส.ค. 54

31

งานวิชาการ ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

31 ส.ค. 54

32

ชี้แจงรายวิชาเลือก 2/2554 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

15 ก.ย.54 (บ่าย)

-

33

กลุ่มวิชาส่งเกรดรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2554 ที่งานวิชาการ

ภายใน 21 ต.ค. 54

34

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สายเฉพาะทางเภสัชภัณฑ์ ศึกษาดูงานที่โรงงานยา

8-11 สค.54

35 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 นำเสนอโครงการเภสัชกรใกล้บ้านใกล้ใจ (สสส.) 1 ธ.ค.54 และ 8 ธ.ค.54 เวลา 13.00-16.00น.

36

การฝึกงานเฉพาะทาง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ และ กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
- สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผลัดที่ 1
- สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผลัดที่ 2
- สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผลัดที่ 3
- สาขาเภสัชภัณฑ์


15 ส.ค.-23 ก.ย. 54
3 ต.ค.54-11 พ.ย.54




21 พ.ย.-30 ธ.ค.54
17 ต.ค.-16 ธ.ค.54

-

37

นิเทศงาน การฝึกงานเฉพาะทาง (กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ และ กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
- สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผลัดที่ 1
- สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผลัดที่ 2
- สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผลัดที่ 3
- สาขาเภสัชภัณฑ์


29 ส.ค.-23 ก.ย.54
17 ต.ค.-11 พ.ย.54




6 ธ.ค.-30 ธ.ค.54
28 พ.ย.-9 ธ.ค.54

-

38

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 นำเสนอการฝึกงานเฉพาะทาง (กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
- สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผลัดที่ 1 และ ผลัดที่ 2
- สาขาเภสัชภัณฑ์



26-27 ม.ค.55
26 ธ.ค.54

-

39

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2555

5, 12, 19 ม.ค. 55
(13.00-16.30 น.)

40

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สอบเตรียมความพร้อมก่อนสอบประมวลความรอบรู้และการสอบสภาฯ

(ซ้อมสอบครั้งที่ 2)

16-17 ม.ค. 55

41

โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา Walk Rally (งานกิจการนักศึกษา)

ตลอดปี

42

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สอบประมวลความรอบรู้ครั้งที่ 1/2554

23 ม.ค. 55

-

43

The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2012 (ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

11-12 ก.พ. 55

44

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สอบประมวลความรอบรู้ครั้งที่ 2/2554

13 ก.พ. 55

45

พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเข้าสู่วิชาชีพของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
(งดการเรียนการสอนช่วง 8.00-10.00 น.)

16 กพ.55

46

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สอบประมวลความรอบรู้ครั้งที่ 3/2554 (ถ้ามี)

20 ก.พ. 55

47

กลุ่มวิชาส่งเกรดรายวิชาฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทางให้งานวิชาการ

18 ก.พ. 55

48

วันปัจฉิมนิเทศของคณะเภสัชศาสตร์

17-19 กพ.55

49

สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 1/2555

20

สอบ MCQ 1/2555

4-5 ก.พ.55

51

สอบ OSPE 1/2555

2 มี.ค.55

52

กลุ่มวิชาส่งเกรดรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2554 ที่งานวิชาการ

ภายใน 26 มี.ค. 55

53

วันมัชฌิมนิเทศ (น.ศ. ชั้นปีที่ 3)

มีค. 55

54

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 (ฝึกงานทั่วไป) ผลัดที่ 1 ปีการศึกษา 2555

5 มีค. - 5 เมย. 55

55

นิเทศงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 (ฝึกงานทั่วไป) ผลัดที่ 1 ปีการศึกษา 2555

12 มีค. - 30 มีค. 55

56

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 (ฝึกงานทั่วไป) ผลัดที่ 2 ปีการศึกษา 2555

16 เมย. - 18 พค. 55

57

นิเทศงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ผลัดที่ 2 ปีการศึกษา 2555

23 เมย. - 11 พค. 55