หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


1. 1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Please click to open) [526]
2. 1503 523 เทคโนโลยีชีวภาพและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร (Please click to open) [507]
3. รายละเอียดการปรับแผนการศึกษา ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ปรับคำอธิบายรายวิชาและปรับ Mapping หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตพ.ศ.2559 (ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยอุบลฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2562) (Please click to open) [493]
4. 1501 101 สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [508]
5. 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Please click to open) [634]
6. 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Please click to open) [507]
7. 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Please click to open) [507]
8. 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Please click to open) [497]
9. 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Please click to open) [543]
10. 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Please click to open) [546]
11. 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Please click to open) [506]
12. 1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Please click to open) [557]
13. 1502 232 หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ (Please click to open) [496]
14. 1503 201 เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [534]
15. 1501 100 นิเทศเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [501]
16. 1501 400 นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Please click to open) [502]
17. 1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [512]
18. 1501 502 สารนิพนธ์ (Please click to open) [496]
19. 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา (Please click to open) [555]
20. 1502 231 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา (Please click to open) [497]
21. 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [560]
22. 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์ (Please click to open) [496]
23. 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ (Please click to open) [495]
24. 1503 310 เภสัชเวท (Please click to open) [510]
25. 1503 311 ปฏิบัติการเภสัชเวท (Please click to open) [492]
26. 1503 323 เภสัชเคมี 1 (Please click to open) [502]
27. 1503 325 เภสัชเคมี 2 (Please click to open) [502]
28. 1503 326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 (Please click to open) [491]
29. 1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 (Please click to open) [500]
30. 1503 328 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (Please click to open) [492]
31. 1503 329 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (Please click to open) [489]
32. 1503 411 ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข (Please click to open) [486]
33. 1504 200 เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Please click to open) [485]
34. 1504 300 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (Please click to open) [496]
35. 1504 301 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (Please click to open) [494]
36. 1504 304 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 (Please click to open) [489]
37. 1504 305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 (Please click to open) [493]
38. 1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 (Please click to open) [508]
39. 1504 401 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 (Please click to open) [486]
40. 1504 404 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 (Please click to open) [498]
41. 1505 300 เภสัชวิทยา 1 (Please click to open) [488]
42. 1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 (Please click to open) [487]
43. 1505 302 เภสัชวิทยา 2 (Please click to open) [490]
44. 1505 303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 (Please click to open) [483]
45. 1505 400 พิษวิทยาคลินิก (Please click to open) [496]
46. 1506 321 ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม (Please click to open) [513]
47. 1506 403 เภสัชบำบัด 1 (Please click to open) [504]
48. 1506 404 เภสัชบำบัด 2 (Please click to open) [487]
49. 1506 421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Please click to open) [497]
50. 1506 422 ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ (Please click to open) [487]
51. 1506 425 บริการสารสนเทศทางยา (Please click to open) [482]
52. 1506 426 เภสัชกรรมการจ่ายยา (Please click to open) [531]
53. 1506 517 เภสัชบำบัด 3 (Please click to open) [496]
54. 1507 300 การบริหารเภสัชกิจ (Please click to open) [484]
55. 1507 402 เภสัชกรรมชุมชน (Please click to open) [496]
56. 1507 403 ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ (Please click to open) [507]
57. 1507 404 เภสัชสาธารณสุข (Please click to open) [496]
58. 1506 518 เภสัชบำบัด 4 (Please click to open) [500]
59. 1506 519 เภสัชบำบัด 5 (Please click to open) [491]
60. 1507 523 เภสัชกรกับอนามัยชุมชน (Please click to open) [486]
61. 1507 525 การบริหารจัดการระบบยา (Please click to open) [493]
62. 1503 410 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Please click to open) [510]
63. 1503 420 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ (Please click to open) [484]
64. 1503 421 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (Please click to open) [482]
65. 1504 510 สัมมนาทางเภสัชกรรม (Please click to open) [477]
66. 1504 521 กระบวนการผลิตทางเภสัชอุตสาหกรรม (Please click to open) [501]
67. 1504 522 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [490]
68. 1504 523 การจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม (Please click to open) [483]
69. 1504 525 การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [613]
70. 1504 526 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [489]
71. 1502 506 โภชนาการและโภชนบำบัด (Please click to open) [540]
72. 1502 507 ความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่ม (Please click to open) [490]
73. 1502 508 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในทางเภสัชกรรม (Please click to open) [485]
74. 1502 509 เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [509]
75. 1503 520 เภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล (Please click to open) [516]
76. 1503 524 การแพทย์ทางเลือกสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [487]
77. 1504 524 การวิจัยพัฒนาและขึ้นทะเบียนยา (Please click to open) [485]
78. 1504 612 เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ (Please click to open) [499]
79. 1505 512 ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา (Please click to open) [494]
80. 1507 521 การตลาดยา (Please click to open) [496]
81. 1507 522 การบริหารและประกันคุณภาพ (Please click to open) [489]
82. 1507 524 พฤติกรรมสุขภาพ (Please click to open) [484]
83. 1507 526 การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Please click to open) [491]
84. 1507 527 การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ (Please click to open) [566]
85. 1506 523 การตรวจติดตามระดับยา (Please click to open) [561]
86. 1506 524 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช (Please click to open) [484]
87. 1506 525 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Please click to open) [525]
88. 1506 526 การประเมินการใช้ยา (Please click to open) [492]
89. 1506 528 การบริการยาปราศจากเชื้อ (Please click to open) [484]
90. 1506 529 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Please click to open) [485]
91. 1506 530 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Please click to open) [496]
92. 1506 531 ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ (Please click to open) [492]
93. 1506 532 การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา (Please click to open) [485]
94. 1506 534 เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ (Please click to open) [512]
95. 1506 535 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน (Please click to open) [485]
96. 1506 536 แนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ (Please click to open) [494]
97. 1503 516 การสร้างมาตรฐานพืชสมุนไพร (Please click to open) [499]
98. 1503 522 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ด้านเภสัช (Please click to open) [489]
99. 1504 527 การผลิตและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร (Please click to open) [488]
100. 1504 528 ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางเพื่อความงาม (Please click to open) [484]
101. 1504 529 ความก้าวหน้าทางระบบนำส่งยา (Please click to open) [485]
102. 1504 611 วิทยาการเครื่องสำอาง (Please click to open) [486]
103. 1504 613 ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [484]
104. 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป (Please click to open) [487]
105. 1506 601 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์ (Please click to open) [491]
106. 1506 602 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยนอก (Please click to open) [477]
107. 1506 603 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชน (Please click to open) [489]
108. 1506 621 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการจัดการด้านยา เพื่อความปลอดภัย (Please click to open) [484]
109. 1504 625 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยา 1 (Please click to open) [484]
110. 1504 629 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1 (Please click to open) [489]
111. 1504 623 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล (Please click to open) [494]
112. 1504 624 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการขึ้นทะเบียนยา (Please click to open) [493]
113. 1504 632 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประสานงานวิจัยทางคลินิก (Please click to open) [490]
114. 1506 617 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาดยา 1 (Please click to open) [485]
115. 1506 618 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาดยา 2 (Please click to open) [482]
116. 1506 622 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Please click to open) [491]
117. 1506 624 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนและเภสัชกรครอบครัว (Please click to open) [487]
118. 1506 627 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ (Please click to open) [483]
119. 1506 604 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเทศทางยา (Please click to open) [489]
120. 1506 606 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (Please click to open) [493]
121. 1506 610 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านกุมารเวชศาสตร์ (Please click to open) [482]
122. 1506 611 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อ (Please click to open) [485]
123. 1506 612 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช (Please click to open) [486]
124. 1506 613 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านประสาทวิทยา (Please click to open) [484]
125. 1506 614 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Please click to open) [493]
126. 1506 615 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านศัลยศาสตร์ (Please click to open) [487]
127. 1506 616 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยวิกฤต (Please click to open) [490]
128. 1506 619 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านปฐมภูมิ (Please click to open) [486]
129. 1506 620 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยา (Please click to open) [487]
130. 1506 625 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค (Please click to open) [484]
131. 1506 626 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน (Please click to open) [489]
132. 1506 628 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการประเมินการใช้ยา (Please click to open) [493]
133. 1504 620 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (Please click to open) [486]
134. 1504 621 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านยาและอาหารสัตว์ (Please click to open) [484]
135. 1504 622 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านยาและอาหารสัตว์ (Please click to open) [484]
136. 1504 626 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยา 2 (Please click to open) [488]
137. 1504 627 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑื (Please click to open) [485]
138. 1504 628 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการการผลิตและควบคุมคุณภาพ ยาสมุนไพร (Please click to open) [504]
139. 1504 630 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2 (Please click to open) [488]
140. 1504 631 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Please click to open) [484]

ข่าวรับสมัคร ป.ตรี