หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ )
  Master of Sciences (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
ชื่อปริญญา : วท.ม . (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ )
  M.Sc. (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
   

โครงสร้างหลักสูตร

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก (1) และแผน ก (2) โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชา
แผน ก (1)

แผน ก (2)

1. วิชาบังคับ
-
12
2. วิชาเลือก
-
6
3. วิทยานิพนธ์
36
18
รวม
36
36
4. รายวิชา :  

รายวิชา

หลักสูตรแผน ก (1)หลักสูตรแผน ก (2)รายวิชาเลือกวิทยานิพนธ์ สำหรับแผน ก (2)