หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

1.  ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย     :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

    ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Biopharmaceutical Sciences

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ภาษาไทย     ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)

                    ชื่อย่อ  :  วท.ม. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)  

    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Master of Science (Biopharmaceutical Sciences)

                    ชื่อย่อ  :  M.Sc. (Biopharmaceutical Sciences)

 

3.  วิชาเอก      :  ไม่มี

                                      

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : แผน ก แบบ ก1 จำนวน 36 หน่วยกิต

 แผน ก แบบ ก2 จำนวน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

                                 

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

                 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

 

-  แผน ก แบบ ก1

ก. หมวดวิชาเฉพาะ                                   จำนวน                     2 หน่วยกิต

ก.1) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

1502 704       สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1                                         1(1-0-3)

                   (Seminar in Biopharmaceutical Sciences I)

1502 705       สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2                                        1(1-0-3)

                   (Seminar in Biopharmaceutical Sciences II)

หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาอื่น ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตามความสนใจหรือตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต

 

          ข. หมวดวิทยานิพนธ์                                  จำนวน                     36 หน่วยกิต

1502 798       วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                                     36 หน่วยกิต

 

-  แผน ก แบบ ก2

ก. หมวดวิชาเฉพาะ                                   ไม่น้อยกว่า                  21 หน่วยกิต

ก.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                จำนวน                      12 หน่วยกิต

1501 710       ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ                                                  2(2-0-6)

          (Research Methodology and Biostatistics)

1502 701       เภสัชศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง                                                   3(3-0-9)

                    (Advanced Biopharmaceutical Sciences)

1502 702       เทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ                                              3(2-3-7)                           (Techniques in Biopharmaceutical Sciences)

1502 703       ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ                                        2(0-6-2)

                    (Special Problems in Biopharmaceutical Sciences)

1502 704       สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1                                           1(1-0-3)

                             (Seminar in Biopharmaceutical Sciences I)

1502 705       สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2                                           1(1-0-3)

                             (Seminar in Biopharmaceutical Sciences II)

 

ก.2) กลุ่มวิชาเลือก                                   ไม่น้อยกว่า               9 หน่วยกิต      

1502 805

    หัวข้อคัดสรรทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

    (Selected Topics in Biopharmaceutical Sciences)

3(3-0-9)

1502 806

  สรีรวิทยาขั้นสูง

  (Advanced Physiology)

3(3-0-9)

1502 807

  เทคนิคการทดลองทางสรีรวิทยา

  (Experimental Techniques in Physiology)

3(1-6-5)

1502 808

  เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม

  (Pharmaceutical Biotechnology)            

3(3-0-9)

1502 809

  ชีววิทยาของมะเร็ง

  (Cancer Biology)                      

3(3-0-9)

1502 810

  เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัช

  (Pharmacogenetics and Pharmacogenomics)

3(3-0-9)

1502 811

  จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม

  (Pharmaceutical Microbiology)

3(3-0-9)

1502 812

  ภูมิคุ้มกันวิทยาทางเภสัชกรรม

  (Pharmeceutical Immunology)

3(3-0-9)

1502 813

  วิทยาการวัคซีนขั้นสูง

  (Advanced Vaccinology)

3(3-0-9)

1502 814

  เภสัชวิทยาเชิงระบบ 1

  (Systemic Pharmacology I)

3(3-0-9)

1502 815

  เภสัชวิทยาเชิงระบบ 2

  (Systemic Pharmacology II)         

3(3-0-9)

1502 816

  หลักการทางพิษวิทยา

  (Principles of Toxicology)

3(3-0-9)

   

ข. หมวดวิทยานิพนธ์                                           จำนวน       15 หน่วยกิต

1502 799

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

15 หน่วยกิต