หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
Master of Science Program in Health Service Management
ชื่อปริญญา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารบริการสุขภาพ)
Master of Science (Health Service Management)
วท.ม. (การบริหารบริการสุขภาพ)
M.Sc. (Health Service Management)

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารบริการสุภาพ แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก (2) และ แผน ข

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

รายวิชา

หน่วยกิต

แผน ก (2)

แผน ข

ก. หมวดวิชา

1. กลุ่มวิชาบังคับ

18

18

2. กลุ่มวิชาเลือก

6

12

ข. หมวดการค้นคว้าอิสระ

-

6

ค. หมวดวิทยานิพนธ์

12

-

รวม

36

36


รายวิชา

ก. หมวดวิชาข. หมวดการค้นคว้าอิสระ สำหรับแผน ขค. หมวดวิทยานิพนธ์ สำหรับแผน ก


แผนการศึกษา

แผน กแผน ข