หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

    รหัสหลักสูตร :

    ภาษาไทย     :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

                        สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ภาษาอังกฤษ     :  Master of Sciences Program in Cosmetic Sciences and Health Products

                                     

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ภาษาไทย     ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ)

                   ชื่อย่อ   :  วท.ม. (ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ)

    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Master of Sciences (Cosmetic Sciences and Health Products)

                   ชื่อย่อ   :  M.Sc. (Cosmetic Sciences and Health Products)

 

3.  วิชาเอก                : ไม่มี

 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  :  แผน ก แบบ ก1 ไม่น้อยกว่า 36หน่วยกิต

                                                   แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

-  แผน ก แบบ ก1

ก. หมวดวิชาเฉพาะ                                   จำนวน                               3 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

1501 711 ระเบียบวิธีวิจัยทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                  2(2-0-6)

             (Research Methodology in Cosmetics and Health Products)

1503 731 สัมมนาทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                           1(1-0-3)

             (Seminar in Cosmetics and Health Products)

          ข. หมวดวิทยานิพนธ์                                  จำนวน                               36 หน่วยกิต

1503 798 วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                                                     36 หน่วยกิต

-  แผน ก แบบ ก2

ก. หมวดวิชาเฉพาะ                                   จำนวนไม่น้อยกว่า                  24 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาบังคับ                                  จำนวน                               18 หน่วยกิต

1501 711 ระเบียบวิธีวิจัยทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                  2(2-0-6)

             (Research Methodology in Cosmeticsand Health Product)

1503 731 สัมมนาทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                              1(1-0-3)

             (Seminar in Cosmetics and Health Products)

1503 732 การตั้งตำรับสำหรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                  1(1-0-3)

             (Formulation of Cosmetic and Health Products)

1503 733 ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางสำหรับบำรุงผิว                                                         2(2-0-6)

    (Cosmetic Sciences for Skin Care) 

1503 734 ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางสำหรับการตกแต่งและสุคนธบำบัด                            2(2-0-6)

             (Cosmetic Sciences for Make Up and Aromatherapy)

1503 735 เทคโนโลยีเพื่อความงาม                                                                                  2(2-0-6)

             (Technology for Beauty)

1503 736 เวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                                                       2(2-0-6)

             (Cosmeceuticals and Health Products)

1503 737 การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2(2-0-6)

             (Safety and Efficacy Evaluation of Cosmetic and Health Products)

1503 738 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอางและธุรกิจความงาม                                        2(2-0-6)

             (Consumer Protection in Cosmetic and Beauty Business)

1503 739 โภชนเภสัชภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม                                                               2(2-0-6)

             (Nutraceuticals for Health and Beauty)

2) กลุ่มวิชาเลือก                                   จำนวน                               6 หน่วยกิต      

1503 820 การวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพขั้นสูง                                        3(2-3-7)

             (Advanced in Research and Development of Cosmetics

             and Health Products)

1503 821 ความคงตัวของเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                                  3(3-0-9)

             (Stability of Cosmetics and Health Products)

1503 822 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                           3(3-0-9)

             (Advanced Technology in Cosmetics and Health Products)

1503 823 ธุรกิจความงามและสปา                                                                                             3(3-0-9)

             (Business for Beautyand Spa)

1503 824 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากสมุนไพร                                                              3(3-0-9)

             (Health and Beauty Products from Herbs)

1503 825 น้ำมันหอมระเหยทางเครื่องสำอางและสุขภาพ                                                            3(3-0-9)

             (Volatile Oil in Cosmetics and Health)

 

          ข. หมวดวิทยานิพนธ์                                            จำนวน                     12 หน่วยกิต

1503 797    วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                                                   12 หน่วยกิต