หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

1รหัสและชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย              :  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

    ภาษาอังกฤษ           :  Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy

                             

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก)

                   ชื่อย่อ   :  ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)

    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy)

                   ชื่อย่อ   :  M.Pharm (Clinical Pharmacy)

 

3.  วิชาเอก      : ไม่มี

 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : แผน ก แบบ ก2         ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ดังนี้

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองตามที่หลักสูตรกำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 จากระบบ 4.00  

2) ในกรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 1) และ ข้อ 2) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะราย ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

 

6.  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  แผน ก แบบ ก2 จำนวน ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต

7.  โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชา/จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2

ก. หมวดวิชาเฉพาะ                            ไม่น้อยกว่า

24

ข. หมวดวิทยานิพนธ์                           ไม่น้อยกว่า

12

จำนวนหน่วยกิตรวม                         ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

 

 

8. รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

    หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีรายวิชาตามโครงสร้างดังนี้

แผน ก แบบ ก 2                                                ไม่น้อยกว่า                36      หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ                                            ไม่น้อยกว่า                24      หน่วยกิต

       1. กลุ่มวิชาบังคับ                                                                          15      หน่วยกิต

1501 802   ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ                                                    4 (4-0-12)

                  (Research Method in Clinical Pharmacy and Biostatistics)

1501 803   เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Pharmacotherapy)        2 (1-3-4)

1501 804   เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 (Advanced Pharmacotherapy I)                                         3 (2-3-7)

1501 805   สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 (Seminar in Clinical Pharmacy I)                        1 (0-3-1)

1501 806   เภสัชบำบัดขั้นสูง 2 (Advanced Pharmacotherapy II)                                        3 (2-3-7)

1501 807   สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 2 (Seminar in Clinical Pharmacy II)                      1 (0-3-1)

1501 808   หัวข้อคัดสรรทางเภสัชกรรมคลินิก (Selected Topics in Clinical Pharmacy)        1 (0-3-1)

 

        2. กลุ่มวิชาเลือก                                         ไม่น้อยกว่า                9        หน่วยกิต

         นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้

1501 809   กระบวนการการใช้ยาเพื่อสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล                              3 (3-0-9)

                  (Medication Use Process to Support Rational Drug Use)

1501 810   การสร้างเครื่องมือวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพ                                                         3 (3-0-9)

                  (Instrumental Development for Health Outcomes)

1501 811   สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ                                                                             3 (3-0-9)

                  (Society-culture and Health)                   

1501 812   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ทางเภสัชกรรมคลินิก                                 3 (2-3-7)

                  (Applied Information Technology System in Clinical Pharmacy)

1501 813   เภสัชกรรมปฐมภูมิและเภสัชกรครอบครัว                                                         3 (3-0-9)

                  (Primary Care Pharmacy and Family Pharmacist)

1501 814   ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคหัวใจหลอดเลือด                              3 (3-0-9)

                  (Progresses on Clinical Pharmacy in Cardiovascular Diseases)

1501 815   ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ                                            3 (3-0-9)

                 (Progresses on Clinical Pharmacy in Infectious Diseases)

1501 816   ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคมะเร็ง                                             3 (3-0-9)

                  (Progresses on Clinical Pharmacy in Cancer)

1501 817   ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคระบบประสาทและจิตเวช                   3 (3-0-9)

                  (Progresses on Clinical Pharmacy in Neurologic and Psychiatric Diseases)

1501 818   การติดตามระดับยาเพื่อการรักษา (Therapeutic Drug Monitoring)                 3 (3-0-9)

1501 819   เศรษฐศาสตร์ทางยา (Pharmacoeconomics)                                              3 (3-0-9)

 

ข. หมวดวิทยานิพนธ์                                           ไม่น้อยกว่า                12      หน่วยกิต

1501 820       วิทยานิพนธ์ (Thesis)