หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ  ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
     
ผศ.ทวนธน บุญลือ  รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์  ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
     
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
     
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์  อ.ฑิภาดา สามสีทอง

 

http://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=11&mlv3=4&cvid=52
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม 
     
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์  ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
     
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
     
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ