หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences)
ชื่อปริญญา ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)


โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เป็นหลักสูตรแบบเน้นการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวนหน่วยกิตรวม ที่ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต
2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต

ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ กรรมการบริหารหลักสูตร อาจกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เห็นว่ามีความสำคัญ ในการทำวิทยานิพนธ์หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามสมควร


รายวิชา

รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตรายวิชาที่่นับหน่วยกิตรายวิชาเลือก