หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences

วิชาเอก :

1) วิชาเอกเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

2) วิชาเอกเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

3) วิชาเอกการบริหารเภสัชกิจและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      : 

          แบบ 1.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

          แบบ 1.2  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา: ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 5 ข้อ 15.4

 

หลักสูตร แบบ 1.1

          1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50

2) คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2550 หมวดที่ 5 ข้อ 15.2 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

3) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนด อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

     หลักสูตร แบบ 1.2

         1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.50 ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         2) คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2550 หมวดที่ 5 ข้อ 15.2 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

          3) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนด อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เป็นหลักสูตรปริญญาเอกสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

หมวดวิชา/จำนวนหน่วยกิต

แบบ 1.1

แบบ 1.2

1. หมวดวิชาเฉพาะ

- กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน

- กลุ่มวิชาบังคับ

- กลุ่มวิชาเลือก

 

*

**

*

 

*

**

*

2. หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า

48

72

จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า

48 หน่วยกิต

72 หน่วยกิต

 

* นักศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 1.2 สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาปรับพื้นฐานโดยเลือกลงได้ตามความเหมาะสม และตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต

** นักศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 1.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ โดยไม่นับหน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

  1. หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่นับหน่วยกิต)    

         1. กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน                   

                   นักศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 1.2 สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน โดยเลือกลงได้ตามความเหมาะสม และตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต รายวิชามีดังนี้

1501 901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์                                                           3 (3-0-9)

(Research Methodology in Pharmaceutical Sciences)      

1501 720 ชีวสถิติประยุกต์ (Applied Biostatistics)                                                3 (3-0-9)

1502 702 เทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ                                                          3 (2-3-7)        (Techniques in Biopharmaceutical Sciences)

1503 701 การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์  (Instrumental Analysis)                            4 (3-3-10)

          2. กลุ่มวิชาบังคับ                           

                   นักศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 1.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ โดยไม่นับหน่วยกิต รายวิชามีดังนี้

1503 901       สัมมนา 1 (Seminar I)                                                                       1 (0-3-1)

1503 902       สัมมนา 2 (Seminar II)                                                                      1 (0-3-1)

1503 903       สัมมนา 3 (Seminar III)                                                                     1 (0-3-1)

 

 

          3. กลุ่มวิชาเลือก

                   นักศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 1.2 สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก       โดยเลือกลงได้ตามความเหมาะสม และตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต รายวิชามีดังนี้    

                   3.1) วิชาเอกเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

1502 810 เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัช                                          3 (3-0-9)

(Pharmacogenetics and Pharmacogenomics)

1502 817 จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Microbiology)                3 (2-3-7)

1502 901 ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)                                                               3 (3-0-9)

1502 902 ชีวสารสนเทศทางโครงสร้างสำหรับงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์                    3 (3-0-9)

             (Structural Bioinformatics for Pharmaceutical Research)

1502 903   เภสัชวิทยาเชิงระบบขั้นสูง (Advanced Systemic Pharmacology)      3 (3-0-9)

                   3.2) วิชาเอกเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

1503 803 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Chemistry of Natural Products)              3 (3-0-9)

1503 804 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร                                                         3 (3-0-9)       

(Quality Control of Herbal Products)                

1503 811  สารลดแรงตึงผิวและเทคโนโลยีอิมัลชัน                                                      3 (3-0-9)       

(Surfactants and Emulsion Technology)

1503 816  พอลิเมอร์และระบบนำส่งยา (Polymers and Drug Delivery System)    3 (3-0-9)

1503 819 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร                              3 ( 3-0-9)

(Medicinal Plant Tissue Cultureand Biotechnology)

1503 904  เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง (Advanced in Pharmaceutical Technology)   3 (2-3-7)

3.3) วิชาเอกการบริหารเภสัชกิจและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ

1501 707 การบริหารบริการสุขภาพ (Health Service Management)                          3 (3-0-9)

1501 708 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economics)                                        3 (3-0-9)

1501 729 การสร้างเครื่องมือวัดระบบบริการและผลลัพธ์ทางสุขภาพ                              2 (2-0-6)

  (Instrumental Development for Health Care Services andHealth Outcomes) 

1501 756 ระบาดวิทยาประยุกต์ (Applied Epidemiology)                             3 (3-0-9)

ข. หมวดวิทยานิพนธ์                                 

หลักสูตรแบบ 1.1                            จำนวน                               48 หน่วยกิต

1503 999 วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                                            48

หลักสูตรแบบ 1.2                            จำนวน                               72 หน่วยกิต

1503 998 วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                                            72