หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย:     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

    ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ภาษาไทย     ชื่อเต็ม:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)

                        ชื่อย่อ:   ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)

    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:  Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences)

                        ชื่อย่อ:   Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)

 วิชาเอก: ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: แบบ 1.1 จำนวน 48  หน่วยกิต

                                                             แบบ 1.2 จำนวน 72  หน่วยกิต    

                                                              แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต

                                                               แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต    

รูปแบบของหลักสูตร

  1. รูปแบบ: หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาเอก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

  2. ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  3. การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร: รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

  4.  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น:

         4.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

         4.2 Institute of Natural Medicine (INM), University of Toyama, Japan

         4.3 Faculty of Natural Sciences, University of Graz, Austria

 5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 6. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

1)  อาจารย์หรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ

2)  นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงาน สถาบันของรัฐและเอกชน

3)  ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านเภสัชศาสตร์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

4)  ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรในระบบบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

 

1. ระบบการจัดการศึกษา

    1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน: ระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ 

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน: ไม่มี

    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค: ไม่มี       

2. การดำเนินการหลักสูตร

    2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          วัน - เวลาราชการ และ/หรือ นอกวัน - เวลาราชการ

          ภาคการศึกษาต้น ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม

          ภาคการศึกษาปลาย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม

    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา: ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 12.4 จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หมวดที่ 2 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา ข้อ 7 (4) ดังนี้  

แบบ 1.1 (หลักสูตรที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเภสัชศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
 2. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น แต่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชศาสตร์ อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะรายขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือบกพร่องต่อศีลธรรมอันดี
 5. ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 6. ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

  แบบ 1.2 (หลักสูตรที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเภสัชศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง
  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
 2. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น แต่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชศาสตร์ อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะรายขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือบกพร่องต่อศีลธรรมอันดี
 5. ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 6. ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

 

แบบ 2.1 (หลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเภสัชศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
 2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
 3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือบกพร่องต่อศีลธรรมอันดี
 4. ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 5. ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

 

แบบ 2.2 (หลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเภสัชศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25
 2. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น แต่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชศาสตร์ อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะรายขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือบกพร่องต่อศีลธรรมอันดี
 5. ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 6. ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

แบบ 1.1 และ 2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป็นหลักสูตร 3 ปีให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

แบบ 1.2 และ 2.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เป็นหลักสุตร 4 ปีให้ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

หมายเหตุ : ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) หรือ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.)

 

3. หลักสูตร

3.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้

             1) แบบ 1.1 จำนวน 48  หน่วยกิต

             2) แบบ 1.2 จำนวน 72  หน่วยกิต

             3) แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต

             4) แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต

3.2 โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

หมวดวิชา/จำนวนหน่วยกิต

แบบ 1

แบบ 2

1.1

1.2

2.1

2.2

1. หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า

    1.1 กลุ่มวิชาบังคับ                  จำนวน

 

 

*

 

*

12

*

6

24

*

6

    1.2 กลุ่มวิชาเลือก               ไม่น้อยกว่า

-

-

6

18

2. หมวดวิทยานิพนธ์                   จำนวน

48

72

36

48

จำนวนหน่วยกิตรวม              

จำนวน
48 หน่วยกิต

จำนวน
72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต

       หมายเหตุ : * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1501 901 สัมมนา 1 รายวิชา 1501 902 สัมมนา 2 และรายวิชา 1503 903 สัมมนา 3 ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ โดยไม่นับหน่วยกิต และต้องมีผลการเรียนเป็น S

 

3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  

                 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

แบบ 1.1

1) หมวดวิชาเฉพาะ

    1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                                                       

1503 901 สัมมนา 1 (Seminar I)*                                                                       1(0-3-1)

1503 902 สัมมนา 2 (Seminar II)*                                                                       1(0-3-1)

1503 903 สัมมนา 3 (Seminar III)*                                                                      1(0-3-1)

หมายเหตุ : * ไม่นับหน่วยกิตและต้องมีผลการเรียนเป็น S

2) หมวดวิทยานิพนธ์                                                                         จำนวน 48 หน่วยกิต

1503 996 วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                                                         48 หน่วยกิต

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตตามความเหมาะสมและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

แบบ 1.2

1) หมวดวิชาเฉพาะ

    1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                                                     

1503 901 สัมมนา 1 (Seminar I)*                                                                       1(0-3-1)

1503 902 สัมมนา 2 (Seminar II)*                                                                       1(0-3-1)

1503 903 สัมมนา 3 (Seminar III)*                                                                      1(0-3-1)

หมายเหตุ : * ไม่นับหน่วยกิตและต้องมีผลการเรียนเป็น S

2) หมวดวิทยานิพนธ์                                                                         จำนวน 72 หน่วยกิต

1503 997 วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                                                         72 หน่วยกิต

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตตามความเหมาะสมและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

แบบ 2.1

1) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                                                       จำนวน 6 หน่วยกิต

          นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สอดคล้องกับขอบข่ายในงานวิจัยวิทยานิพนธ์

          1.1.1) กลุ่มวิชาบังคับด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1502 901 บูรณาการทางเภสัชศาสตร์                                                               3(3-0-9)

    (Integrated Pharmaceutical Sciences)

1503 901 สัมมนา 1 (Seminar I)*                                                                       1(0-3-1)

1503 902 สัมมนา 2 (Seminar II)*                                                                       1(0-3-1)

1503 903 สัมมนา 3 (Seminar III)*                                                                      1(0-3-1)

1503 904  การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และวิจัย                                                 3(2-3-7)

              (Instrumental Analysis and Research)

หมายเหตุ : * ไม่นับหน่วยกิตและต้องมีผลการเรียนเป็น S

 

1.1.2) กลุ่มวิชาบังคับด้านการวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชศาสตร์

1501 901 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติขั้นสูง                                                            3(3-0-9)

              (Advanced Research Methodology and Biostatistics)  

1502 901 บูรณาการทางเภสัชศาสตร์                                                                   3(3-0-9)

                (Integrated Pharmaceutical Sciences)

1503 901 สัมมนา 1 (Seminar I)*                                                                       1(0-3-1)

1503 902 สัมมนา 2 (Seminar II)*                                                                       1(0-3-1)

1503 903 สัมมนา 3 (Seminar III)*                                                                      1(0-3-1)

หมายเหตุ : * ไม่นับหน่วยกิตและต้องมีผลการเรียนเป็น S

 

     1.2) กลุ่มวิชาเลือก                                                               ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

           นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเลือกด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ กลุ่มวิชาด้านการวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชศาสตร์ เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามความเหมาะสมและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.2.1) กลุ่มวิชาเลือกด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนแบบคละกลุ่มได้ตามความเหมาะสมและตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

1) กลุ่มเภสัชภัณฑ์และระบบนำส่งยา

1502 902  การนิพนธ์และการนำเสนอผลงานวิชาการ                                                     3(2-3-7)

    (Academic Writing and Presentation)

1502 903 หัวข้อปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์                                                                      3(3-0-9)

             (Current Topics in Pharmaceutical Sciences)       

1503 905  เทคโนโลยีอิมัลชัน (Emulsion Technology)                                                 3(3-0-9)

1503 906 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง (Advanced Pharmaceutical Technology)           3(2-3-7)

1503 907 นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร์ขั้นสูง                                                           3(3-0-9)

             (Advanced Pharmaceutical Nanotechnology)

1503 908 พอลิเมอร์และระบบนำส่งยา (Polymers and Drug Delivery Systems)             3(3-0-9)

2) กลุ่มเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

1502 902  การนิพนธ์และการนำเสนอผลงานวิชาการ                                                        3(2-3-7)

                 (Academic Writing and Presentation)

1502 903 หัวข้อปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์                                                                         3(3-0-9)

                (Current Topics in Pharmaceutical Sciences)       

1503 909  เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูง                                                                  3(3-0-9)

                 (Advanced Chemistry in Natural Products) 

1503 910 เทคโนโลยีการสกัดสีเขียวสำหรับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ                                 3(3-0-9)

                 (Green Extraction Technology for Bioactives)

1503 911  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพรขั้นสูง                                                                3(2-3-7)

                 (Advanced Medicinal Plant Tissue Culture) 

3) กลุ่มเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

1502 902  การนิพนธ์และการนำเสนอผลงานวิชาการ                                                         3(2-3-7)

                 (Academic Writing and Presentation)

1502 903 หัวข้อปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์                                                                          3(3-0-9)

                 (Current Topics in Pharmaceutical Sciences)       

1502 904 ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)                                                                        3(2-3-7)

1502 905 ชีววิทยาโครงสร้างขั้นสูง (Advanced Structural Biology)                                  3(2-3-7)

1502 906 ชีววิทยาของมะเร็ง (Cancer Biology)                                                               3(3-0-9)

1502 907 เภสัชวิทยาเชิงระบบขั้นสูง (Advanced Systemic Pharmacology)                     3(3-0-9)

1502 908 เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัช                                                   3(3-0-9)

(Pharmacogenetics and Pharmacogenomics)

1502 909 จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรมขั้นสูง (Advanced Pharmaceutical Microbiology)    3(2-3-7)

1502 910 ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง (Advanced Immunology)                                               3(3-0-9)

1502 911 เทคนิคขั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ                                                                3(2-3-7)   

 (Advanced Techniques in Biopharmaceutical Sciences)

 

       1.2.2) กลุ่มวิชาเลือกด้านการวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชศาสตร์

1501 902 ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Pharmacoepidemiology)          3(3-0-9)

1501 903 เภสัชเศรษฐศาสตร์ (Pharmacoeconomics)                                                     3(3-0-9)

1501 904 การสร้างเครื่องมือวัดระบบบริการสุขภาพและผลลัพธ์ทางเภสัชศาสตร์ขั้นสูง          3(3-0-9)

(Advanced Instrumental Development for Health Care Services and Pharmaceutical Outcomes)

1501 905 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)                                                   3(3-0-9)

1501 906 หลักฐานเชิงประจักษ์ทางเภสัชกรรมปฏิบัติ                                                        3(3-0-9)

                 (Evidence-Based Pharmacy Practice)                                                          

1501 907 การพัฒนาคุณภาพระบบการใช้ยา                                                                     3(3-0-9)

             (Quality Improvement of Drug Use System)

1501 908 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางเภสัชกรรมขั้นสูง                                      3(3-0-9)

             (Advanced Pharmaceutical Information Management)

1502 902  การนิพนธ์และการนำเสนอผลงานวิชาการ                                                         3(2-3-7)

    (Academic Writing and Presentation)

1502 903 หัวข้อปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์                                                                          3(3-0-9)

             (Current Topics in Pharmaceutical Sciences)       

2) หมวดวิทยานิพนธ์                                                                         จำนวน 36 หน่วยกิต

1503 998  วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                                                         36 หน่วยกิต

 

แบบ 2.2

1) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

    1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                                                         จำนวน 6 หน่วยกิต

          นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สอดคล้องกับขอบข่ายความเชี่ยวชาญในงานวิจัยวิทยานิพนธ์

          1.1.1) กลุ่มวิชาบังคับด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1502 901 บูรณาการทางเภสัชศาสตร์                                                                               3(3-0-9)

    (Integrated Pharmaceutical Sciences)

1503 901 สัมมนา 1 (Seminar I)*                                                                                    1(0-3-1)

1503 902 สัมมนา 2 (Seminar II)*                                                                                   1(0-3-1)

1503 903 สัมมนา 3 (Seminar III)*                                                                                  1(0-3-1)

1503 904  การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และวิจัย                                                              3(2-3-7)

              (Instrumental Analysis and Research)

หมายเหตุ : * ไม่นับหน่วยกิตและต้องมีผลการเรียนเป็น S

 

1.1.2) กลุ่มวิชาบังคับด้านการวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชศาสตร์

1501 901 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติขั้นสูง                                                                       3(3-0-9)

              (Advanced Research Methodology and Biostatistics)   

1502 901 บูรณาการทางเภสัชศาสตร์                                                                             3(3-0-9)

    (Integrated Pharmaceutical Sciences)

1503 901 สัมมนา 1 (Seminar I)*                                                                                  1(0-3-1)

1503 902 สัมมนา 2 (Seminar II)*                                                                                 1(0-3-1)

1503 903 สัมมนา 3 (Seminar III)*                                                                                1(0-3-1)

หมายเหตุ : * ไม่นับหน่วยกิตและต้องมีผลการเรียนเป็น S

 

     1.2) กลุ่มวิชาเลือก                                                               ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

 นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเลือกด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ กลุ่มวิชาด้านการวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชศาสตร์ เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามความเหมาะสมและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     

1.2.1) กลุ่มวิชาเลือกด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนแบบคละกลุ่มได้ตามความเหมาะสมและตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

          1) กลุ่มเภสัชภัณฑ์และระบบนำส่งยา

1502 902  การนิพนธ์และการนำเสนอผลงานวิชาการ                                                               3(2-3-7)

    (Academic Writing and Presentation)

1502 903 หัวข้อปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์                                                                                3(3-0-9)

             (Current Topics in Pharmaceutical Sciences)       

1503 905  เทคโนโลยีอิมัลชัน (Emulsion Technology)                                                          3(3-0-9)

1503 906 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง (Advanced Pharmaceutical Technology)                   3(2-3-7)

1503 907 นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร์ขั้นสูง                                                                   3(3-0-9)

             (Advanced Pharmaceutical Nanotechnology)

1503 908 พอลิเมอร์และระบบนำส่งยา (Polymers and Drug Delivery Systems)                     3(3-0-9)

2) กลุ่มเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

1502 902  การนิพนธ์และการนำเสนอผลงานวิชาการ                                                               3(2-3-7)

    (Academic Writing and Presentation)

1502 903 หัวข้อปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์                                                                                3(3-0-9)

             (Current Topics in Pharmaceutical Sciences)       

1503 909  เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูง (Advanced Chemistry in Natural Products)     3(3-0-9)

1503 910 เทคโนโลยีการสกัดสีเขียวสำหรับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ                                        3(3-0-9)

             (Green Extraction Technology for Bioactives)

1503 911  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพรขั้นสูง                                                                      3(2-3-7)

(Advanced Medicinal Plant Tissue Culture)

3) กลุ่มเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

1502 902  การนิพนธ์และการนำเสนอผลงานวิชาการ                                                               3(2-3-7)

    (Academic Writing and Presentation)

1502 903 หัวข้อปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์                                                                                3(3-0-9)

             (Current Topics in Pharmaceutical Sciences)       

1502 904 ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)                                                                              3(2-3-7)

1502 905 ชีววิทยาโครงสร้างขั้นสูง (Advanced Structural Biology)                                        3(2-3-7)

1502 906 ชีววิทยาของมะเร็ง (Cancer Biology)                                                                     3(3-0-9)

1502 907 เภสัชวิทยาเชิงระบบขั้นสูง (Advanced Systemic Pharmacology)                           3(3-0-9)

1502 908 เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัช                                                         3(3-0-9)

                (Pharmacogenetics and Pharmacogenomics)

1502 909 จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรมขั้นสูง (Advanced Pharmaceutical Microbiology)           3(2-3-7)

1502 910 ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง (Advanced Immunology)                                                      3(3-0-9)

1502 911 เทคนิคขั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ                                                                      3(2-3-7)   

  (Advanced Techniques in Biopharmaceutical Sciences)

 

       1.2.2) กลุ่มวิชาเลือกด้านการวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชศาสตร์

1501 902 ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Pharmacoepidemiology)               3(3-0-9)

1501 903 เภสัชเศรษฐศาสตร์ (Pharmacoeconomics)                                                          3(3-0-9)

1501 904 การสร้างเครื่องมือวัดระบบบริการสุขภาพและผลลัพธ์ทางเภสัชศาสตร์ขั้นสูง               3(3-0-9)

(Advanced Instrumental Development for Health Care Services and

Pharmaceutical Outcomes)

1501 905 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)                                                         3(3-0-9)

1501 906 หลักฐานเชิงประจักษ์ทางเภสัชกรรมปฏิบัติ                                                              3(3-0-9)

             (Evidence-Based Pharmacy Practice)                                                         

1501 907 การพัฒนาคุณภาพระบบการใช้ยา                                                                           3(3-0-9)

             (Quality Improvement of Drug Use System)

1501 908 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางเภสัชกรรมขั้นสูง                                            3(3-0-9)

             (Advanced Pharmaceutical Information Management)

1502 902  การนิพนธ์และการนำเสนอผลงานวิชาการ                                                               3(2-3-7)

    (Academic Writing and Presentation)

1502 903 หัวข้อปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์                                                                                3(3-0-9)

             (Current Topics in Pharmaceutical Sciences)       

 

2) หมวดวิทยานิพนธ์                                                                        จำนวน  48 หน่วยกิต

1503 999  วิทยานิพนธ์ (Thesis)                                                                         48 หน่วยกิต

 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 14.3 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 14 การสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา ข้อ 56 (3) ดังนี้

    แบบ 1.1 และ แบบ 1.2

 1. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 2. ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ์เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
 3. สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด อย่างน้อยสองเรื่อง

    แบบ 2.1 และ แบบ 2.2

 1. ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนและสอบผ่านทุกรายวิชาตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
 2. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 3. ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ์เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
 4. สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง