หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


การดำเนินงานสารนิพนธ์

การดำเนินงานรายวิชา 1501 502 สารนิพนธ์ 

 

การวัดและประเมินผล

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนจะได้มาจากส่วนต่างๆดังนี้

- ทักษะการทำวิจัย 25%
- พฤติกรรมและเจตคติในการทาวิจัย 10%
- การมีส่วนร่วม (เข้าฟัง proposal/oral presentations) 5%
- รูปเล่มโครงร่างสารนิพนธ์ 10%
- การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 10%
- การนำเสนอผลงานผลงานสารนิพนธ์แบบปากเปล่า 15%
- รูปเล่มรายงานสารนิพนธ์  20%
- การทำโปสเตอร์ 5%
 
ปีการศึกษา 2565
 
คู่มือสารนิพนธ์  ปีการศึกษา 2565
 
 
 
 

ปีการศึกษา  2564

 

คู่มือการดำเนินงานรายวิชาสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2564

ตารางนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ลิงค์กดเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอห้อง B 207 ด้านบริบาลเภสัชกรรม วันที่ 2-3 กันยายน 2564

ลิงค์กดเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอห้อง B 206 ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการและเภสัชศาสตร์ชีวภาพ วันที่ 2-3 กันยายน 2564

กรอกคะแนนการนำประเมินโครงร่างสารนิพนธ์ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (สิ้นสุดการกรอก วันที่ 30 กันยายน 2564)

กรอกคะแนนการนำเสนอโครงร่าง ปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและกรรมการร่วมประเมิน

 

กรอกคะแนนการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและกรรมการร่วมประเมิน 

(สิ้นสุดการกรอก .....................)

กรอกคะแนนประเมินเพื่อนร่วมงาน ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษา) 

(สิ้นสุดการกรอก วันที่ .......................)

กรอกคะแนนทักษะการทำวิจัย ปีการศึกษา 2563 (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) 

(สิ้นสุดการกรอก วันที่ ..........................)

กรอกคะแนนประเมินเล่มรายงานสารนิพนธ์และโปสเตอร์ ปีการศึกษา 2563 (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) 

(สิ้นสุดการกรอกวันที่ ............................)

กรอกแบบประเมินพฤติกรรมและเจตคติ ปีการศึกษา 2563 (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) 

(สิ้นสุดการกรอก วันที่ ..............................)

 

กรอกคะแนนการนำเสนอสำหรับกรรมการกลาง (สิ้นสุดการกรอก ภายในวันที่ ........................)

 
 
 
 
 
ปีการศึกษา  2563
 
คู่มือการดำเนินงานรายวิชาสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563
ตารางนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563
ตารางนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ประจำปีการศึกษา 2563

กรอกคะแนนการนำประเมินโครงร่างสารนิพนธ์ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (สิ้นสุดการกรอก วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

กรอกคะแนนการนำเสนอโครงร่าง ปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและกรรมการร่วมประเมิน

(วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 )  (สิ้นสุดการกรอก วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

กรอกคะแนนการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและกรรมการร่วมประเมิน 

(สิ้นสุดการกรอก 31 มกราคม 2564)

กรอกคะแนนประเมินเพื่อนร่วมงาน ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษา) 

(สิ้นสุดการกรอก วันที่ 31 มกราคม  2564)

กรอกคะแนนทักษะการทำวิจัย ปีการศึกษา 2563 (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) 

(สิ้นสุดการกรอก วันที่ 31 มกราคม 2564)

กรอกคะแนนประเมินเล่มรายงานสารนิพนธ์และโปสเตอร์ ปีการศึกษา 2563 (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) 

(สิ้นสุดการกรอกวันที่ 31 มกราคม 2564)

กรอกแบบประเมินพฤติกรรมและเจตคติ ปีการศึกษา 2563 (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) 

(สิ้นสุดการกรอก วันที่ 31 มกราคม 2564)

 

กรอกคะแนนการนำเสนอสำหรับกรรมการกลาง (สิ้นสุดการกรอก ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2563)