หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด
แบบฟอร์ม
1. แบบคำร้องของรายวิชาสารนิพนธ์ (Please click to open) [34]
2. แบบคำร้องขอจัดทำหนังสือราชการ (Please click to open) [21]
3. ขอลาป่วย ลากิจ (Please click to open) [91]
4. ขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน (Please click to open) [28]
5. คำร้องขอเปิดกลุ่มการเรียนเพิ่มรายวิชาภาคการศึกษาปกติ (Please click to open) [26]
6. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน (Please click to open) [27]
7. แบบฟอร์มขอสอบซ่อม (Please click to open) [605]
8. แบบเสนอการรับรองผลการตัดเกรดคณะเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี (Please click to open) [503]
9. ม.อบ 3.5 คำร้องประเภทสภานภาพ (ลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ/ลาออก) (Please click to open) [502]
10. แบบตอบรับการเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ (Please click to open) [502]
11. ภส.1 คำร้องทั่วไป (คณะเภสัชศาสตร์) (Please click to open) [516]
12. ภส.2 แบบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติผิดระเบียบ (Please click to open) [507]
13. ม.อบ 3.1 คำร้องทั่วไป (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) (Please click to open) [505]
14. ม.อบ 3.2 คำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน(หลังกำหนด) (Please click to open) [505]
15. ม.อบ 3.3 คำร้องขอลงทะเบียน ต่ำ/เกินกว่าเกณฑ์ (Please click to open) [503]
16. ม.อบ 3.4 คำร้องขอถอนรายวิชา (Please click to open) [504]
17. ม.อบ 3.6 คำร้องขอคืนสถานภาพ (Please click to open) [502]
18. ม.อบ 3.7 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (Please click to open) [502]
19. ม.อบ 3.8 คำร้องขอโอนย้ายต่างสถาบัน (Please click to open) [496]
20. แบบรายงานการทุจริตในการสอบ (Please click to open) [508]
21. แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี (Please click to open) [477]
22. แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี (Please click to open) [506]
23. แบบฟอร์มกรอกประวัติอาจารย์พิเศษ (Please click to open) [504]
24. บศ. 2.11 แบบบันทึกอาจารย์เข้าร่วมประเมินวิชาสัมมนา (Please click to open) [501]
25. บศ. 2.10 แบบประเมินวิชาสัมมนา (Please click to open) [552]
26. บศ. 2.9 แบบเสนอการรับรองการตัดเกรด (Please click to open) [516]
27. บศ. 2.8 การประสานงานอาจารย์พิเศษ (Please click to open) [505]
28. บศ. 2.7 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (Please click to open) [505]
29. แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Please click to open) [495]
30. แบบติดตามผลการศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (Please click to open) [502]
31. แบบบันทึกการให้คำปรึกษา (Please click to open) [538]
32. แบบบันทึกประวัตินักศึกษา (Please click to open) [502]