หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียนรวม

ตารางเรียนชั้นปีที่ 1

ตารางเรียนชั้นปีที่ 2

ตารางเรียนชั้นปีที่ 3

ตารางเรียนชั้นปีที่ 4

ตารางเรียนชั้นปีที่ 5

ตารางวิชาศึกษาทั่วไป/เสรี

 

ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียนรวม

ตารางเรียนชั้นปีที่ 1

ตารางเรียนชั้นปีที่ 2

ตารางเรียนชั้นปีที่ 3

ตารางเรียนชั้นปีที่ 4

ตารางเรียนชั้นปีที่ 5

ตารางวิชาศึกษาทั่วไป/เสรี

 

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563