หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางสอบ ภาคการศึกษา 2563

ตารางสอบภาคการศึกษา 2563

ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น 2563

ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น 2563 (ครั้งที่ 2)

ตารางสอบปลายภาค ภาคต้น 2563

 

ตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย 2563

   ชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 และวันที่ 27 มกราคม 2564

   ชั้นปีที่ 1-4 ระหว่างวันที่ 4-15 มกราคม 2564

ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น 2563 (ครั้งที่ 2)

ตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย 2563