หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


ตารางสอบ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ตารางสอบ ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น 2564 (link google meet   log in ด้วย ubu mail เท่านั้น)

รูปแบบการสอบออนไลน์ ภาคต้น 2564

ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น 2564 (ครั้งที่ 2)

ตารางสอบปลายภาค ภาคต้น 2564 (link google meet log in ด้วย ubu mail เท่านั้น)

 

ตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย 2564

ตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย 2564 (ครั้งที่ 2)

ตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย 2564

 

ตารางสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2564

 

 

ประกาศ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดอื่นๆในการสอบ

1. ประกาศการสอบออนไลน์ประจำภาค 2564 ม อุบล

2. แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์