หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


เภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 

module 1 :  ระบบการเรียนออนไลน์ ผ่าน UBU-LMS

 

module 2 : เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ 

 

module 3: การจัดเนื้อหาการเรียนโดยการเตรียมเนื้อหาไว้ก่อน

module 4 : การสอนออนไลน์ผ่าน virtual classroom

module 5 : การจัดทำแบบทดสอบย่อย งานมอบหมาย และข้อสอบ

 

module 7 : การจัดทำ gradebook และประเมินผลรายวิชา

 

การวิพากษ์ข้อสอบ

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 

1) แนวปฏิบัติในการวิพากษ์ข้อสอบ

2) ขั้นตอนการวิพากษ์ข้อสอบ

3)แจ้งวันวิพากษ์ข้อสอบ