หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


ศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ


หลักสูตรระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต(Doctor of Pharmacy)

สาขาการบริบาลเภสัชกรรม และสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  6 ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 224-231 หน่วยกิต และมีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในชั้นปีที่ 5 และ ปี 6 ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง ตามสถาบันและหน่วยงานซึ่งเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียน อาทิ ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย  

 วิธีการรับเข้า ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครเข้าศึกษาต่อ คลิก 
 https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp เหตุผลที่ควรเลือกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1. หลักสูตรมีมาตรฐานได้รับการรับรองจาก สกอ. และ สภาเภสัชกรรม
 2. มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งคณาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 3. บัณฑิตที่จบจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้เป็นลำดับต้นของประเทศ  
 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
 5. สภาพแวดล้อมปลอดภัย สะดวกสบายในการเดินทาง

 


การบริการการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์และมหาวิทยาลัย มีทรัพยากรทางวิชาการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน พร้อมสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ห้องสมุด ห้องเอกสารอ้างอิง อินเตอร์เน็ตไร้สาย หอพัก โรงอาหาร และสนามกีฬาระดับมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์กีฬาที่สามารถใช้ในการแข่งขันกีฬาระดับประเทศไว้บริการ

 


ทุนการศึกษา 

นอกจากเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คณะมีทุนการศึกษาที่คณะดำเนินการจัดหาเองหรือเจ้าของทุนมอบให้คณะ และทุนของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของทุนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

ค่าใช้จ่ายคิดแบบเหมาจ่าย โดย
ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 29,500 บาท
โครงการพิเศษ ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท

 


รู้จักคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มากขึ้น ผ่าน 20 เรื่องราวแห่งความภูมิใจ (20 Proud stories) จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คลิกที่รูปเพื่ออ่าน e-book)

 
เว็บไซต์การรับเข้าศึกษา
http://www.entry.ubu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • งานวิชาการคณะเภสัชศาสตร์  ติดต่อผ่าน 4 ช่องทางหลักได้แก่
  1️⃣ อีเมล์ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ - academicaffairs.rx@ubu.ac.th
  2️⃣Official line งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ @032lnqjv (lin.ee/l3NQaUc )
  3️⃣ โทรศัพท์ : 045-353610, 045-353611, 045-353626, 045-353619
  4️⃣ facebook : m.me/pharmubu 
 • งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  โทร. 045-353120
  เว็บไซต์: http://www.entry.ubu.ac.th

   

คู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึก

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน