หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปีงบประมาณ 2563  จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจางงานเป็นรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) แทนการบรรจุเป็นข้าราชการ สำหรับรูปแบบ วิธีการเลือกสรร และจำนวน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ข่าว ป.ตรี