หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


ศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

 
       
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
       
 
       

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 1. สอบถามรายละเอียดการสมัคร
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  โทรศัพท์ 045-353-128, 045-353-130, 045-353-134
  เว็บไซต์: ระบบการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ข้อมูลในเว็บไซต์ประกอบด้วย
  ประกาศช่วงการรับสมัคร/ ระเบียบการรับสมัคร/ วิธีการสมัคร/
  การสมัครออนไลน์/ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร/
  รายละเอียดคู่มือหลักสูตร/ ตรวจสอบสถานะการสมัคร

 2. สอบถามรายละเอียดข้อมูลหลักสูตร งานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
  โทรศัพท์ 045-353-625
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

 

   
 ค้นหาผลงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์
 ค้นหาคณาจารย์ สาขาต่างๆ
   
 
 
 
 
ขั้นตอนการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

-->

 

 


-->