หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


<<2021 2022 2023>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนมกราคม 2565ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
ส. 1 ม.ค.65                       
อา. 2 ม.ค.65                       
จ. 3 ม.ค.65                       
อ. 4 ม.ค.65                       
พ. 5 ม.ค.65                       
พฤ. 6 ม.ค.65                       
ศ. 7 ม.ค.65                       
ส. 8 ม.ค.65                       
อา. 9 ม.ค.65                       
จ. 10 ม.ค.65                       
อ. 11 ม.ค.65                       
พ. 12 ม.ค.65                       
พฤ. 13 ม.ค.65                       
ศ. 14 ม.ค.65                       
ส. 15 ม.ค.65                       
อา. 16 ม.ค.65                       
จ. 17 ม.ค.65                       
อ. 18 ม.ค.65                       
พ. 19 ม.ค.65                       
พฤ. 20 ม.ค.65                       
ศ. 21 ม.ค.65                       
ส. 22 ม.ค.65                       
อา. 23 ม.ค.65                       
จ. 24 ม.ค.65                       
อ. 25 ม.ค.65                       
พ. 26 ม.ค.65                       
พฤ. 27 ม.ค.65                       
ศ. 28 ม.ค.65                       
ส. 29 ม.ค.65                       
อา. 30 ม.ค.65                       
จ. 31 ม.ค.65