หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


<<2020 2021 2022>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนตุลาคม 2564ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
ศ. 1 ต.ค.64                       
ส. 2 ต.ค.64                       
อา. 3 ต.ค.64                       
จ. 4 ต.ค.64                       
อ. 5 ต.ค.64                       
พ. 6 ต.ค.64                       
พฤ. 7 ต.ค.64                       
ศ. 8 ต.ค.64                       
ส. 9 ต.ค.64                       
อา. 10 ต.ค.64                       
จ. 11 ต.ค.64                       
อ. 12 ต.ค.64                       
พ. 13 ต.ค.64                       
พฤ. 14 ต.ค.64                       
ศ. 15 ต.ค.64                       
ส. 16 ต.ค.64                       
อา. 17 ต.ค.64                       
จ. 18 ต.ค.64                       
อ. 19 ต.ค.64                       
พ. 20 ต.ค.64                       
พฤ. 21 ต.ค.64                       
ศ. 22 ต.ค.64                       
ส. 23 ต.ค.64                       
อา. 24 ต.ค.64                       
จ. 25 ต.ค.64                       
อ. 26 ต.ค.64                       
พ. 27 ต.ค.64                       
พฤ. 28 ต.ค.64                       
ศ. 29 ต.ค.64                       
ส. 30 ต.ค.64                       
อา. 31 ต.ค.64