หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


<<2020 2021 2022>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2564ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
ส. 1 พ.ค.64                       
อา. 2 พ.ค.64                       
จ. 3 พ.ค.64                       
อ. 4 พ.ค.64                       
พ. 5 พ.ค.64                       
พฤ. 6 พ.ค.64                       
ศ. 7 พ.ค.64                       
ส. 8 พ.ค.64                       
อา. 9 พ.ค.64                       
จ. 10 พ.ค.64                       
อ. 11 พ.ค.64                       
พ. 12 พ.ค.64                       
พฤ. 13 พ.ค.64                       
ศ. 14 พ.ค.64                       
ส. 15 พ.ค.64                       
อา. 16 พ.ค.64                       
จ. 17 พ.ค.64                       
อ. 18 พ.ค.64                       
พ. 19 พ.ค.64                       
พฤ. 20 พ.ค.64                       
ศ. 21 พ.ค.64                       
ส. 22 พ.ค.64                       
อา. 23 พ.ค.64                       
จ. 24 พ.ค.64                       
อ. 25 พ.ค.64                       
พ. 26 พ.ค.64                       
พฤ. 27 พ.ค.64                       
ศ. 28 พ.ค.64                       
ส. 29 พ.ค.64                       
อา. 30 พ.ค.64                       
จ. 31 พ.ค.64