หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

ชื่อหลักสูตร
 • ภาษาไทย: การฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด
 • ภาษาอังกฤษ: Board Certified Pharmacotherapy Training Program
ชื่อวุฒิบัตร
 • ภาษาไทย
 • ชื่อเต็ม: วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  สาขาเภสัชบำบัด
 • ชื่อย่อ : ว.ภ. (เภสัชบำบัด)
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม  Board Certified Pharmacotherapy
 • ชื่อย่อ: BCP
ข้อมูลหลักสูตร
 
หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นส่งเสริม ฝึกฝน และวิจัยองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัดในระดับสูง ทำให้ประชาชนที่ใช้ยาฃึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเภสัชกรได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างครบถ้วนสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัย และเชื่อถือได้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมีระยะเวลาในการศึกษาใน 2 รูปแบบคือ 1 ปี และ 4 ปี 
 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 
https://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/jupload/uploads/docs/static_406/ns406_1414.
 
สาขาที่เปิดฝึกอบรม 
 
สาขามะเร็งวิทยา สาขาจิตเวชศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์  สาขาประสาทวิทยา สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด สาขาโรคติดเชื้อ และสาขาโรคไต
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ
 2. มีประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยอย่างน้อย 500 ชั่วโมง (จำนวนชั่วโมงอาจนับรวมระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตรการศึกษา)
 3. มีคุณสมบัติที่เทียบเท่าที่สภาเภสัชกรรมรับรอง
 
วิธีการสมัครและคัดเลือก
 • สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ 
 • สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่อาจารย์ประจำสถาบันแหล่งฝึกอบรม
 • งานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวนธน บุญลือ
โทรศัพท์: 045-363619,045-353625
E-mail address: tuanthon.b@ubu.ac.th
 • ติดตามรายละเอียดการรับสมัครที่
วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ (Click) >> http://thaibcp.pharmacycouncil.org
Facebook Pages (Click)>> https://www.facebook.com/GradPharUBU
 

แนะนำหลักสูตรหลังการศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อมูลหลักสูตร เพิ่มเติม