เกี่ยวกับการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ /ข้อมูลสำหรับนักศึกษา /ข้อมูลสำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน /ข่าวสาร /ช่องทางการติดต่อ


แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์

     เพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2555 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

อาศัยอำนาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 และมติคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เห็นชอบให้จัดทำประกาศแนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จึงประกาศแนวปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ หมายถึง การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานที่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 26/2554 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม และถูกกำหนดให้เป็นที่ฝึกงานของนักศึกษาโดยมีอาจารย์ประจำแหล่งฝึกได้แก่ เภสัชกร บุคลากรวิชาชีพ หรืออาจารย์พิเศษ เป็นผู้ควบคุมการฝึกงานอยู่ปฏิบัติงานประจำ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ และเป็นไปตามแนวทางร่วมกันของมติที่ประชุมอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาต่างๆ ภายใต้ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

ข้อ 3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จะต้องเป็นนักศึกษาที่ผ่านตามเกณฑ์ดังนี้

3.1 กรณีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคพื้นฐาน จะต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนผ่านตามเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน และมีผลการเรียนผ่านในรายวิชาเภสัชบำบัด 1

3.2 กรณีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาเฉพาะด้าน จะต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนผ่านตามเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน และมีเกรดเฉลี่ยสะสมในรายวิชาชีพตามโครงสร้างหลักสูตร ณ สิ้นภาคการศึกษาล่าสุดก่อนการออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2.00

ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ     เภสัชศาสตร์

ข้อ 4 กิจกรรมที่ถือว่าเป็นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ได้แก่

4.1 กิจกรรมก่อนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น การปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน และกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะกำหนด

4.2 กิจกรรมระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น การปฏิบัติกิจกรรมตามคู่มือการฝึกงานหรือตามคำแนะนำของอาจารย์ประจำแหล่งฝึก

4.3 กิจกรรมหลังการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น การนำเสนอผลงาน การเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และ กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะฯกำหนด

ข้อ 5 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอื่นใด ที่มีการเรียนการสอนในช่วงวันและเวลาที่มีกิจกรรมระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ข้อ 6 นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพไม่เกิน 3 วัน ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อาจารย์ประจำแหล่งฝึกทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพรวมกันเกิน 3 วัน นักศึกษาต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อาจารย์ประจำแหล่งฝึก และต้องแจ้งให้อาจารย์ ผู้ประสานงานรายวิชาทราบ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย ให้นักศึกษาแจ้งให้อาจารย์ประจำแหล่งฝึกทราบทันที ทั้งนี้นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพิ่มเติมให้ครบตามเกณฑ์ที่คณะฯกำหนด คณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพอาจพิจารณาไม่ให้นักศึกษาเข้ารับการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ หากไม่ปฏิบัติตามข้อความในข้อ 8 วรรคหนึ่งและวรรคสองโดยไม่มีเหตุผลอันควร

ข้อ 7 การนับชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ในกรณีที่แหล่งฝึกเป็นสถานที่ราชการ ให้นับตามเวลาราชการ สำหรับแหล่งฝึกที่ไม่ใช่สถานที่ราชการ ให้นับตามเวลาปฏิบัติงานปกติของอาจารย์ประจำแหล่งฝึก

 

ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานตามที่อาจารย์ประจำแหล่งฝึกมอบหมาย และมีชั่วโมงการฝึกงานขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่ สภาเภสัชกรรมกำหนด จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ข้อ 8 ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นักศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

8.1 ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาและวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบของแหล่งฝึกอย่างเคร่งครัด และดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

8.2 ตั้งใจฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้วยความวิริยะอุตสาหะ อย่างเต็มกำลังความสามารถ

8.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

8.4 ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุรา และห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทบาดหมาง ห้ามกระทำหรือส่อพฤติกรรมฉันท์ชู้สาว

8.5 ห้ามกระทำหรือส่อเจตนาว่าจะกระทำทุจริต ทั้งในทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือส่วนราชการ รวมทั้งการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแหล่งฝึก หรือผู้มาใช้บริการของแหล่งฝึก คณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพมีอำนาจพิจารณาไม่ให้นักศึกษาเข้ารับการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้น โดยมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือสร้างความเสียหายต่อแหล่งฝึก ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการประพฤติผิดร้ายแรงนักศึกษาอาจถูกพิจารณาดำเนินคดีทางกฎหมายเพิ่มอีกทางหนึ่งด้วย

ข้อ 9 ในการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นักศึกษาต้องผ่านการประเมินโดยมีองค์ประกอบการประเมินสองส่วน ดังนี้

9.1 การประเมินกิจกรรมระหว่างฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ด้านทักษะ ความรู้เจตคติ และพฤติกรรมโดยอาจารย์ประจำแหล่งฝึก

9.2 การประเมินกิจกรรมก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในด้านวิชาการ เจตคติ การมีส่วนร่วมตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คณะฯ กำหนดโดยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์

ข้อ 10 กิจกรรมการประเมินผลที่กำหนดข้างต้น ถือเสมือนการเข้าสอบของนักศึกษา หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถือว่าเป็นการขาดสอบ จะได้รับผลการเรียนเป็น F ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547

 

ข้อ 11 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาการตีความประกาศนี้ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สิ้นสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                    ประกาศ ณ วันที่          มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

                                                                                                   (นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา)

                                                                                                 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

รวม link สำหรับบันทึกกิจกรรมการฝึกงานภาคบังคับ

 

รวม link สำหรับบันทึกกิจกรรมการฝึกงานภาคสาขาหลัก

 

แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ลงบันทึกข้อมูลการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ (ภาคบังคับ)

- ลงบันทึกข้อมูลการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ (เฉพาะทางปี 6)

Log in ใช้งานระบบฐานข้อมูลออน์ไลน์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาบริบาลเภสัชกรรม

Log in สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย

Log in สำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

Log in สำหรับนักศึกษา

Log in สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลออน์ไลน์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาบริบาลเภสัชกรรม

คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับนักศึกษา

คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ