เกี่ยวกับการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ /ข้อมูลสำหรับนักศึกษา /ข้อมูลสำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน /ข่าวสาร /ช่องทางการติดต่อ


ระบบสารสนเทศการฝึกปฎิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม

สารจาก  รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
 
         คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย(ศ.ศ.ภ.ท.)
 
        นับเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 12 แห่ง ที่ร่วมกันสร้างระบบสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม ทำให้เกิดการพัฒนาเชิงรุกในการประสานงานและครอบคลุมงานด้านการฝึกปฏิบัติงาน บริบาลเภสัชกรรมที่เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ที่มีความเข้มแข็งและส่งผลให้การ ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของวิชาชีพเภสัชกรรม
         ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(คภ.สสส.) ที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำระบบสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม และขอขอบคุณภาคีเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 12 แห่ง ทุกท่านที่ช่วยกันลงความคิด ลงแรง ลงขัน และลงกำลังใจ ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น เพื่อประโยชน์อันจะเกิดกับวิชาชีพเภสัชกรรมอันเป็นที่รักของพวกเรา ในการพัฒนาวิชาชีพ นับเป็นก้าว สำคัญของกรอบการทำงานร่วมกันที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต การที่ทุกคนได้มีโอกาสคิดร่วมกันและมุ่งที่จะ ทำงานร่วมกัน ย่อมสร้างพลังแห่งความสามัคคีในการพัฒนาระบบฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม และวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

รวม link สำหรับบันทึกกิจกรรมการฝึกงานภาคบังคับ

 

รวม link สำหรับบันทึกกิจกรรมการฝึกงานภาคสาขาหลัก

 

แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ลงบันทึกข้อมูลการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ (ภาคบังคับ)

- ลงบันทึกข้อมูลการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ (เฉพาะทางปี 6)

Log in ใช้งานระบบฐานข้อมูลออน์ไลน์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาบริบาลเภสัชกรรม

Log in สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย

Log in สำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

Log in สำหรับนักศึกษา

Log in สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลออน์ไลน์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาบริบาลเภสัชกรรม

คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับนักศึกษา

คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ