เกี่ยวกับการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ /ข้อมูลสำหรับนักศึกษา /ข้อมูลสำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน /ข่าวสาร /ช่องทางการติดต่อ


คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

- ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล‏ของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์

- คู่มืออาจารย์แหล่งฝึก สาขาเภสัชกรรมชุมชน

 

การฝึกงานภาคบังคับ

- ปฏิทินการฝึกงานภาคบังคับ 2562

  • ผลัด 1: 6 มี.ค. - 10 เม.ย. 2562 (เฉพาะ ม.พายัพ)
  • ผลัด 2: 22 เม.ย. - 24 พ.ค. 2562 (เฉพาะ ม.ศิลปากร, นเรศวร, อุบลราชธานี, พายัพ, พะเยา)
  • ผลัด 3: 27 พ.ค. - 28 มิ.ย. 2562 (เฉพาะ ม.จุฬาลงกรณ์, มหิดล, เชียงใหม่, สงขลานครินทร์, ขอนแก่น, ศิลปากร, นเรศวร, อุบลราชธานี, ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาสารคาม, รังสิต, หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สยาม, วลัยลักษณ์, พะเยา, อีสเทอร์นเอเชีย, บูรพา, ธรรมศาสตร์)
  • ผลัด 4: 1 ก.ค. - 7 ส.ค. 2562 (เฉพาะ ม.จุฬาลงกรณ์, มหิดล, เชียงใหม่, สงขลานครินทร์, ขอนแก่น, ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาสารคาม, รังสิต, หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สยาม, วลัยลักษณ์, อีสเทอร์นเอเชีย, บูรพา, ธรรมศาสตร์)

- คู่มือฝึกงานภาคบังคับ สาขาโรงพยาบาล

- คู่มือฝึกงานภาคบังคับ สาขาร้านยา

 

การฝึกงานภาคสาขาหลัก

- ปฏิทินการฝึกงานบริบาลเภสัชกรรม 2562-2563

- การประเมินทักษะทางวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเฉพาะทางสาหรับการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำคัญ!!!

1. เอกสารชี้แจงจากศูนย์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2. ปฏิทินกำหนดการประเมินทักษะวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562-2563

3. ใบรวมจำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับแต่ละผลัดฝึก

 

- คู่มือฝึกงานสาขาบริบาลเภสัชกรรม

1. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์ ผู้ป่วยนอก
 
2. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาในโรงพยาบาล
 
3. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม งานบริการเภสัชกรรมและงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน
 
4. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเทศทางยา
 
5. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
 
6. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยโรคหืดและหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
 
7. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหอผู้ป่วยวิกฤต
 
8. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมยาเคมีบำบัด และการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 
9. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมยาเคมีบำบัด (ยาที่มีพิษต่อเซลล์)
 
10. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการประเมินการใช้ยา
 
11. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/วัณโรค
 
12. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อ
 
13. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านงานเภสัชจลนศาสตร์คลินิก
 
14. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโภชนศาสตร์คลินิก
 
15. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 
16. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวด
 
17. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านกุมารเวชศาสตร์
 
18. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ
 
19. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ และบริบาลทางเภสัชกรรมโภชนศาสตร์คลินิก
 
20. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยรับยาวาร์ฟาริน
 
21. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยโรคจิตเวช
 
22. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ
 
23. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
 
24. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคไต
 
25. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการเตรียมยาหรืออาหารที่ต้องใช้กระบวนการปราศจากเชื้อ
 
26. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรมประสาท
 
27. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยอุบัติเหตุ

รวม link สำหรับบันทึกกิจกรรมการฝึกงานภาคบังคับ

 

รวม link สำหรับบันทึกกิจกรรมการฝึกงานภาคสาขาหลัก

 


ติดต่อขอใช้ระบบ VPN และการใช้งานฐานข้อมูลทางการแพทย์

วิธีดำเนินการขอรหัสผ่านสำหรับใช้ระบบ VPN มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบฟอร์มการขอ Username และ Password ระบบ VPN สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- การใช้ฐานข้อมูล Uptodate anywhere

แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ลงบันทึกข้อมูลการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ (ภาคบังคับ)

- ลงบันทึกข้อมูลการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ (เฉพาะทางปี 6)

Log in ใช้งานระบบฐานข้อมูลออน์ไลน์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาบริบาลเภสัชกรรม

Log in สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย

Log in สำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

Log in สำหรับนักศึกษา

Log in สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลออน์ไลน์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาบริบาลเภสัชกรรม

คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับนักศึกษา

คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

 

ติดต่อขอใช้ระบบ VPN และการใช้งานฐานข้อมูลทางการแพทย์

วิธีดำเนินการขอรหัสผ่านสำหรับใช้ระบบ VPN มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบฟอร์มการขอ Username และ Password ระบบ VPN สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การใช้ฐานข้อมูล Uptodate anywhere