บริการของเรา /ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา /ทุนการศึกษา /ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา /ชมรมศิษย์เก่า /ข่าวกิจการนักศึกษา /สวัสดิการนักศึกษา


เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

วิธีการขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของกองทุนฯ www.studentloan.or.th เพื่อสมัครสมาชิก โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็น usermame และกำหนด password ในการ login เข้าสู่ระบบ e-studentloan
 2. กรอกแบบฟอร์มคำขอกู้ยืม โดยเลือกตามระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา พร้อมระบุเลือกความประสงค์ขอกู้ ค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา/ค่าครองชีพ
 3. นักศึกษาติดตามประกาศผลการคัดเลือกทางประกาศของสถานศึกษาหรือทางเว็บไซต์ของกองทุนฯ
 4. นักศึกษารกรอกรายละเอียดสัญญากู้ยืมเงิน ทำสัญญาและลงนามในสัญญา พร้อมยื่นเอกสารประกอบตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ กำหนด(ทำสัญญาเฉพาะครั้งแรกที่เข้าศึกษา)

* หมายเหตุ นักศึกษาต้องแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ ทุกปีการศึกษา

คุณสมบัติผู้กู้

-ผู้กู้รายใหม่ตั้งแต่ปี 2551 จะต้องมีรายได้ครอบครัวรวมกันแล้วไม่เกิน  200,000.-บาท/ปี ทั้งนี้รายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินจะต้องเป็นรายได้ก่อนหักรายจ่ายหรือหนี้สินอื่นใด

-ผู้มีงานทำประจำวัน

-มีคำสั่งแต่งตั้ง เช่น ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน เจ้าหน้าที่

-มีการจ่ายเงินเดือนหรือรายได้จากการทำงานเป็นประจำ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัว (บิดา,มารดา, /ผู้ปกครอง,คู่สมรส)
 3. กำลังศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นแต่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีในประเทศ
 4. เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
 5. ไม่ทำงานประจำในระหว่างเรียน  ผู้มีงานทำหมายถึง
 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 7. ในขณะขอกู้ยืมเงินต้องไม่เป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา
 8. เป็นผู้ที่ศึกษาเต็มเวลาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
 9. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผู้ที่ผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลของสถาบันการศึกษา

ผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน

 1. บิดา มารดา  หรือผู้ปกครอง
 2. กรณีบิดา มารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน
 3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ
 4. กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้
 5. กรณีไม่มีบุคคลค้ำประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน

เงินที่ให้กู้ยืม

 1. ค่าเล่าเรียนและ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา
 2. ค่า ครองชีพ ซึ่งได้แก่ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว  จ่ายเข้าบัญชีของนักศึกษาผู้กู้ยืม โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  ที่ผู้กู้เปิดบัญชีไว้

 

แบบฟอร์ม FA1  ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ข่าวประกาศ กยศ./กรอ.

 

16
มิ.ย.

ขอแจ้งหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน(กรอ)ปีการศึกษา2559

 
                                                                                                                                                                                                                      
 
20
เม.ย.

กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2559

 

20
เม.ย.

แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2559