บริการของเรา /ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา /ทุนการศึกษา /ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา /ชมรมศิษย์เก่า /ข่าวกิจการนักศึกษา /สวัสดิการนักศึกษา


ทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

    ระบบจัดการทุนการศึกษา

 

  สมัคร คลิ๊กที่นี่   nononono

รายชื่อทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

                                                         1. ทุนชมรมศิษย์เก่า 

                                                         2. ทุน ภก.กิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี

                                                         3. ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล

                                                         4. กลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาล

                                                         5. ทุนบริษัท RX

                                                         6. ทุนพระมนตรีพจนกิจ

                                                         7. กองทุนรัตนสิน

                                                         8. ทุนมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงค์

                                                         9. ทุน ปตท. จำกัด

                                                       10. ทุนผู้ประกอบการสินเชื่อ

                                                       11. ทุนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์

                                                       12. ทุนอื่นๆ

 

1. ทุนที่คณะดำเนินการจัดหาเองหรือเจ้าของทุนมอบให้คณะ

ดำเนินการพิจารณาจัดสรร โดยคณะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโดยตรง ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์มีทุนดังนี้

 •  - ทุนชมรมศิษย์เก่า 
 •  - ทุน ภก.กิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี
 •  - ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล
 •  - กลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาล
 •  - ทุนบริษัท RX
 •  - ทุนพระมนตรีพจนกิจ
 •  - กองทุนรัตนสิน
 •  - ทุนมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงค์
 •  - ทุน ปตท. จำกัด
 •  - ทุนผู้ประกอบการสินเชื่อ
 •  - ทุนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
 •  - ทุนอื่นๆ

 

2. ทุนของมหาวิทยาลัย

งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของทุนและผู้บริจาค ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยไม่ระบุคณะวิชา  คณะคัดเลือกเบื้องต้น

            

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา

 1. ความจำเป็นของนักศึกษา
 2. ความยากจน/ฐานะครอบครัว
 3. รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา/รายได้ของผู้ปกครอง
 4. ความประพฤติของนักศึกษา
 5. ผลการเรียน
 6. การเข้าร่วมกิจกรรมทางคณะและมหาวิทยาลัย