บริการของเรา /ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา /ทุนการศึกษา /ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา /ชมรมศิษย์เก่า /ข่าวกิจการนักศึกษา /สวัสดิการนักศึกษา


ทุนการศึกษา

1. ทุนที่คณะดำเนินการจัดหาเองหรือเจ้าของทุนมอบให้คณะ

ดำเนินการพิจารณาจัดสรร โดยคณะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโดยตรง ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์มีทุนดังนี้

-ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล

-ทุนพระมนตรีพจนกิจ

-ทุนบริษทแจนเซ่น-ซีแลก จำกัด

-ทุนมูลนิธิโอสถสภา

-ทุนอาจารย์สุพิศศรี  รัตนสิน

-ทุนบริษัท ปตท. จำกัด

-ทุนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์

-ทุนอื่นๆ

 

2. ทุนของมหาวิทยาลัย

งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของทุนและผู้บริจาค ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยไม่ระบุคณะวิชา  คณะคัดเลือกเบื้องต้น

            

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา

  1. ความจำเป็นของนักศึกษา
  2. ความยากจน/ฐานะครอบครัว
  3. รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา/รายได้ของผู้ปกครอง
  4. ความประพฤติของนักศึกษา
  5. ผลการเรียน
  6. การเข้าร่วมกิจกรรมทางคณะและมหาวิทยาลัย

 

ใบสมัครทุนการการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

 

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

 

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1