บริการของเรา /ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา /ทุนการศึกษา /ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา /ชมรมศิษย์เก่า /ข่าวกิจการนักศึกษา /สวัสดิการนักศึกษา


รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ปี 2552

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อทุน ประเภททุน ปีที่ได้รับทุน จำนวนเงิน/ทุน/ปี ชื่อนักศึกษาทุน
1 50151194 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล ต่อเนื่อง 2552 20,000.00 นายอิทธิชัย  รัตนาตรานุรักษ์
2 50150698 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล ต่อเนื่อง 2552 20,000.00 นางสาวจันทิมา  ปันนาผล
3 5115400138 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายปี 2552 12,000.00 นางสาววิจิตรา  อุดมสันต์
4 5115410258 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายปี 2552 12,000.00 นายพุทธรัตน์  คำป้อง
5 5115400053 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายปี 2552 12,000.00 นางสาวทายวัลย์  บุราณสาร
6 5115410065 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายปี 2552 12,000.00 นางสาวจุฑารัตน์  บุระสิทธิ์
7 5115400110 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายปี 2552 12,000.00 นางสาวลัทธิพร  บุญมานัส
8 50150047 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายปี 2552 12,000.00 นายเดชา  คำอ่อน
9 50150171 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายปี 2552 12,000.00 นายสรศักดิ์  เสดา
10 50150113 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายปี 2552 12,000.00 นางสาวเฟื่องฟ้า  เข็มลาย
11 49150546 มูลนิธิโอสถสภา ต่อเนื่อง 2552 30,000.00 นางสาวรัตนา   ไกรวิเศษ
12 5115400044 บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด ต่อเนื่อง 2552 15,000.00 นางสาวจิตราภรณ์   คงดี
13 48151043 ทุนอาจารย์วิภาวี  เสาหิน ต่อเนื่อง 2552 12,000.00 นายอดุลยศักดิ์   เหลาแหลม
14 50150346 มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ รายปี 2552 10,000.00 นายทวีศักดิ์   มาหาญ
15 5115410054 อาจารย์สุพิศศรี รัตนสิน รายปี 2552 10,000.00 นางสาวจันจิรา   โพธิ์พัฒน์
16 50150025 ทุนเงินกองทุนคณะฯ รายปี 2552 10,000.00 นางสาวจิระพรรณ   ชมพูวิเศษ
17 5115420114 ทุนเงินกองทุนคณะฯ รายปี 2552 10,000.00 นางสาวปราณิสา   ศิรังศิลป์
18 5115400077 ทุนเงินกองทุนคณะฯ รายปี 2552 10,000.00 นายธเนศวุฒิ   สายแสง
19 50150562 ทุนเงินกองทุนคณะฯ รายปี 2552 10,000.00 นางสาวสิริจุฑมาศ   โพธิ์ภู
20 5115400037 ทุนเงินกองทุนคณะฯ รายปี 2552 10,000.00 นายกิตติพงษ์   อ้วนแก้ว
21 5115420071 บริษัทอาร์เอ็กซ์ จำกัด รายปี 2552 10,000.00 นางสาวธนพรรณ  ชุมจันทร์
22 50150968 บริษัท ปตท. จำกัด ต่อเนื่อง 2552 8,000.00 นายยุทธนา   แซ่โคว
23 50150968 คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ต่อเนื่อง 2552 7,000.00 นายยุทธนา   แซ่โคว
24 50151048 อ.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รายปี 2552 5,000.00 นางสาววราภรณ์   อุดม
25 50150131 คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ รายปี 2552 5,000.00 นางสาววรนันท์   รังสิมาวงศ์
26 50151127 คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ รายปี 2552 5,000.00 นางสาวสุกัญญา   มีชนะ
27 5215400131 บริษัท ปตท. จำกัด ต่อเนื่อง 2552 8,000.00 นายวรชัย  ราชประโคน
28 50150092 ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ต่อเนื่อง 2552 22,000.00 นางสาวชนิดา  เชื้อกุลา
29 50150092 ทุนเฉลิมราชกุมารี ต่อเนื่อง 2552 20,000.00 นางสาวประมูล  พันสุวรรณ
30 49150560 ทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 1อำเภอ 1 ทุน ต่อเนื่อง 2552 40,000.00 นางสาวอภัสรา  ตรีเนตร
31 49150421 ทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 1อำเภอ 1 ทุน ต่อเนื่อง 2552 40,000.00 นายสมผล  สังขะวรรณ
32 50151235 ทุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่อง 2552 0.00 นางสาวมาดีน่า  พันธพงศ์ธรรม
33 50151242 ทุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่อง 2552 0.00 นายอายุ  เจ๊ะเม๊าะ
34 5115430076 ทุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่อง 2552 0.00 นางสาวมานิตา  แก้วลายทอง
35 5115430063 ทุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่อง 2552 0.00 นางสาวกุลฟามีย์  ใบสะเม๊าะ
36 5215440043 มูลนิธิวีระภูชงค์ ต่อเนื่อง 2552 10,000.00 นายวีระกร  ศรีจันทร์
37 5215440043 สนับสนุนสวัสดิการ รายปี 2552 8,000.00 นายวีระกร  ศรีจันทร์
38 49150588 สนับสนุนสวัสดิการ รายปี 2552 8,000.00 นางสาวสุนิสา  แสงทอง
39 5215400131 สนับสนุนสวัสดิการ รายปี 2552 8,000.00 นายวรชัย  ราชประโคน
40 5115410227 ทุนกลุ่มงานเภสัชกร สสจ. รายปี 2552 12,000.00 นางสาวจริยา  ไชยบันดิษฐ์
41 50150157 ทุน ภญ.มาลิน  จุลศิริ รายปี 2552 15,000.00 นางสาวศิริพร  หงส์ไชยคำ