บริการของเรา /ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา /ทุนการศึกษา /ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา /ชมรมศิษย์เก่า /ข่าวกิจการนักศึกษา /สวัสดิการนักศึกษา


รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปี 2553

 

ลำดับ รหัสนักศึกษาทุน ชื่อทุน ประเภททุน ปีที่ได้รับทุน จำนวนเงิน/ทุน/ปี ชื่อนักศึกษาทุน
1 50151194 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล ต่อเนื่อง 2553 20,000.00 นายอิทธิชัย  รัตนาตรานุรักษ์
2 50150698 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล ต่อเนื่อง 2553 20,000.00 นางสาวจันทิมา  ปันนาผล
3 50150186 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายปี 2553 12,000.00 นางสุภาพร  แก่นจันทร์
4 50150562 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายปี 2553 12,000.00 นางสิริจุฑามาศ  โพธิ์ภู
5 50150113 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายปี 2553 12,000.00 นางสาวเฟื่องฟ้า  เข็มลาย
6 50150346 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายปี 2553 12,000.00 นายทวีศักดิ์  มาหาญ
7 5115400138 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายปี 2553 12,000.00 นางสาววิจิตรา  อุดมสันต์
8 5215400157 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายปี 2553 12,000.00 นางสาวศศิธร  ลีประโคน
9 5215400092 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายปี 2553 12,000.00 นางสาวประภัสสร  งาแสงใส
10 5215400126 ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล รายปี 2553 12,000.00 นางสาวรุ้งทิพย์  โพธิ์จันทึก
11 5115400044 บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด ต่อเนื่อง 2553 15,000.00 นางสาวจิตราภรณ์  คงดี
12 49150546 มูลนิธิโอสถสภา ต่อเนื่อง 2553 10,000.00 นางสาวรัตนา  ไกรวิเศษ
13 5215440043 มูลนิธิวีระภูชงค์ ต่อเนื่อง 2553 10,000.00 นายวีระกร  ศรีจันทร์
14 5115410034 มูลนิธิวีระภูชงค์ ต่อเนื่อง 2553 10,000.00 นางสาวจันจิรา  โพธิ์พัฒน์
15 5115400053 ทุนบริษัทสยาม จำกัด รายปี 2553 15,000.00 นางสาวทายวัลย์  บุราณสาร
16 5115410063 ทุนเครือข่ายเภสัชกร รพ.ชุมชน รายปี 2553 12,000.00 นางสาวจุฑารัตน์  บุระสิทธิ์
17 51150205 ทุนอาจารย์วิภาวี  เสาหิน รายปี 2553 12,000.00 นางสาวอภิญญา  บุญเทียม
18 5115420071 อาจารย์สุพิศศรี รัตนสิน รายปี 2553 10,000.00 นางสาวธนพรรณ  ชุมจันทร์
19 5215410347 มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ รายปี 2553 10,000.00 นางสาวปดิรดา  ศรีเสียน
20 5115410227 บริษัทอาร์เอ็กซ์ จำกัด รายปี 2553 10,000.00 นางสาวจริยา  ไชยบันดิษฐ์
21 50151048 ทุนมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ รายปี 2553 6,000.00 นางสาววราภรณ์  อุดม
22 5215410370 ทุนบันฑิตรุ่นที่ 9 รายปี 2553 6,000.00 นางสาวเพชรรัตน์  สาเมฆ
23 5215410408 ทุนบันฑิตรุ่นที่ 9 รายปี 2553 6,000.00 นางสาวอาภากร  ประวาฬ
24 5215450361 อ.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รายปี 2553 5,000.00 นายวิสันต์  มาวงษ์
25 50150968 บริษัท ปตท. จำกัด ต่อเนื่อง 2553 8,000.00 นายยุทธนา  แซ่โคว
26 50150968 คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ต่อเนื่อง 2553 7,000.00 นายยุทธนา  แซ่โคว
27 49150421 ทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 1อำเภอ  ต่อเนื่อง 2553 40,000.00 นายสมผล  สังขะวรรณ
28 49150560 ทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 1อำเภอ ต่อเนื่อง 2553 40,000.00 นางสาวอภัสรา  ตรีเนตร
29 5115430063 ทุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่อง 2553 0.00 นางสาวกุลฟามีย์  ใบสะเม๊าะ
30 5115430076 ทุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่อง 2553 0.00 นางสาวมานิตา  แก้วลายทอง
31 50151235 ทุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่อง 2553 0.00 นางสาวมาดีน่า  พันธพงศ์ธรรม
32 50151242 ทุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่อง 2553 0.00 นายอายุ  เจ๊ะเม๊าะ
33 501450092 ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ต่อเนื่อง 2553 22,000.00 นางสาวชนิดา  เชื้อกุลา
34 50150092 ทุนเฉลิมราชกุมารี ต่อเนื่อง 2553 20,000.00 นางสาวประมูล  พันสุวรรณ