บริการของเรา /ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา /ทุนการศึกษา /ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา /ชมรมศิษย์เก่า /ข่าวกิจการนักศึกษา /สวัสดิการนักศึกษา


อาจารย์ที่ปรึกษาตามสายรหัส

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษามีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษามาก  เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาต่างๆของนักศึกษาได้  ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน จึงทำให้การเรียนการสอนได้ผลดี อาจารย์ที่ปรึกษายังมีบทบาทในการช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความ สมบูรณ์จึงช่วยให้การผลิตบัณฑิตบรรลุวัตถุประสงค์ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมี 3 ประเภท คือ (1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (Academic advisors) ได้แก่อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในภาค วิชาหรือคณะวิชา  (2) อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา (Student activity advisors) ได้แก่อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรหรือชมรม กิจกรรมนักศึกษา (3) อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา (Residential advisors) ได้แก่ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในหอพักนักศึกษา  ซึ่งต่อไปนี้จะกล่าวถึงเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หรืออาจเรียกว่า “อาจารย์ที่ปรึกษา ” 

สำหรับคณะเภสัชศาสตร์  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มี 2 ประเภท คือ

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและด้านพฤติกรรมนักศึกษา ซึ่งตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไปทางงานกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร์ได้พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสาย รหัส ทั้งนี้เพื่อให้การให้คำปรึกษาและการติดตามนักศึกษาเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 2. อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา  มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ชมรม หรือชุมนุมต่างๆ ของคณะในการทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ

 

วัตถุประสงค์ของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้การปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร  ลักษณะรายวิชา  การเลือกวิชา
 2. การลงทะเบียนเรียน  วิธีการเรียนและการวัดผล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ตรงกับความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของตน
 3. เพื่อให้การแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ  ข้อบังคับ  ของคณะวิชาและของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนบริการและสวัสดิการต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษา
 4. เพื่อให้เป็นที่พึ่งของนักศึกษา  สำหรับรับฟังปัญหาและให้การปรึกษาแนะนำนักศึกษาให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้
 5. เพื่อช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์  ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  สติปัญญา  สังคม  อารมณ์  ร่างกายและจิตใจ
 6. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา  คณาจารย์  และสถาบันอุดมศึกษา

 

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

ตามคำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่ดังนี้

 1. แนะนำนักศึกษาให้ศึกษาเรียนรู้ ติดตาม หลักสูตร วิชาเรียน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และสังคม พร้อมทั้งปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
 2. ปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามคู่มืองานกิจการนักศึกษา  ปีการศึกษา 2555 คณะเภสัชศาสตร์
 3. พบนักศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยมีการเขียนบันทึกการพบนักศึกษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
 4. รายงานผลการศึกษาและประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาแต่ละคน ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน ตุลาคม 2555 (ผลการศึกษา 1/2555) และ  เมษายน 2556(ผลการศึกษา 2/2555) โดยส่งรายงานที่งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
 5. ให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับ ด้านวิชาการ ด้านสังคม และด้านอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

 1. ให้การแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกวิชาเรียน และการลงทะเบียนวิชาเรียน
 2. ให้การปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 3. ให้การแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
 4. ทักท้วงการลงทะเบียนบางวิชาของนักศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นว่าการลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆไม่เหมาะสม
 5. ให้การปรึกษาแนะนำหรือตักเตือนนักศึกษา  เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ำลง
 6. ให้การปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ
 7. ให้การปรึกษาแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูง

 

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านสังคมและพัฒนานักศึกษา

 1. ให้การแนะนำเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและบริการต่างๆ ของสถาบันการศึกษา
 2. ให้การปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 3. ให้การปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการปรับตัวในสังคม และ ปัญหาการคบเพื่อน เป็นต้น
 4. ให้การปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพความประพฤติและจริยธรรม
 5. ให้การปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชีพ ได้แก่ การให้ข้อมูลในแง่มุมต่างๆ เช่น ลักษณะของงาน สภาพแวดล้อมของงาน ตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่
 6. ให้การแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา

 

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ

 1. ให้ความเห็น และให้คำปรึกษา ในการพิจารณาคำร้องของนักศึกษา รวมทั้งดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
 2. ประสานงานเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองกิจการนักศึกษา กองบริการศึกษา เพื่อช่วยเหลือและเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
 3. กำหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำแนะนำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ
 4. เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อใช้กับระเบียนสะสมของนักศึกษา
 5. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา  อาจารย์  คณะ  และมหาวิทยาลัย
 6. ป้อนข้อมูลย้อนกลับมายังผู้บริหารและคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา
 7. ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
 8. ในกรณีที่นักศึกษาแต่งกายไม่เรียบร้อยหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตักเตือน

 

ข้อควรปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

 1. ศึกษาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา กฎระเบียบ และบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย วิธีดำเนินการและข้อมูลในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้การปรึกษาแนะนำนักศึกษา
 2.  ติดตามผลการเรียนนักศึกษาและหากพบปัญหาควรนัดพบก่อนวันลงทะเบียน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและระเบียบต่างๆ
 3. นัดพบนักศึกษาในความดูแลทั้งหมดเมื่อทราบผลการสอบกลางภาค เพื่อทราบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา
 4. ติดตารางเวลาไว้ที่ทำงาน เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบ
 5. ให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่นักศึกษาที่มีปัญหาต่างๆ
 6. เขียนบันทึกการพบนักศึกษา
 7. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการให้การปรึกษาแนะนำนักศึกษา  ให้ขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. สนใจติดตามข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อมาใช้ในการให้การปรึกษาแนะนำนักศึกษา 
 9. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา