บริการของเรา /ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา /ทุนการศึกษา /ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา /ชมรมศิษย์เก่า /ข่าวกิจการนักศึกษา /สวัสดิการนักศึกษา


ขั้นตอนการพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ขั้นตอนการขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส

สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

กรณีนักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ/มีปัญหาปรึกษา (ในเวลาราชการ)

ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่งานกิจการนักศึกษา/งานธุรการชั้น 4

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์มขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมแจ้งความประสงค์ขอพบอาจารย์ที่

              ปรึกษา/ผ่านธุรการชั้น 4 ซึ่งนักศึกษาจะต้องตรวจสอบตารางวันเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา

    สามารถให้พบได้ก่อน (หากจำเป็นเร่งด่วนติดต่อนัดอาจารย์ทาง E-mail หรือโทรนัดพบ

              อาจารย์ที่ปรึกษาล่วงหน้า)

ขั้นตอนที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษานัดให้พบ

ขั้นตอนที่ 4 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

 

กรณีนักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ/เหตุฉุกเฉิน /มีปัญหาปรึกษาเร่งด่วน (นอกเวลาราชการ)

โดยให้ติดต่อลำดับที่ 1 เป็นอันดับแรกก่อน

1.       อาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส

2.       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา (ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์)

3.       นักวิชาการศึกษา (นายทยากร  วริทธานนท์ 084-4114558 ) 

4.       อาจารย์คณะที่สามารถติดต่อได้

 
 
ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (www.reg.ubu.ac.th)