บริการของเรา /ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา /ทุนการศึกษา /ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา /ชมรมศิษย์เก่า /ข่าวกิจการนักศึกษา /สวัสดิการนักศึกษา


สวัสดิการนักศึกษา

 

30
มิ.ย.

ขอแจ้งรายละเอียดประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี ประจำปีการศึกษา 2560 

 

 

16
มิ.ย.

ขอแจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา


 

17
พ.ค.

ขอความร่วมมือในการกวดขันการกระทำผิดระเบียบการสอบ


 

17
พ.ค.

แนวปฏิบัติกรณีพบนักศึกษากระทำผิดระเบียบการสอบหรือส่อเจตนาทุจริตการสอบ

 

 

08
ก.ค.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558