แนะนำห้องปฏิบัติการ /เลขทะเบียน ESPReL /เอกสารงานปฏิบัติการ /ข่าวงานปฏิบัติการ


เลขทะเบียน ESPReL

 

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

เลขทะเบียน  : 2-0240-0015-1
ชื่อห้องปฏิบัติการ  : ห้องปฏิบัติการ 1
ที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ   : เลขที่ห้อง PH208 ชั้น 2 อาคารเภสัชศาสตร์
   

ห้องปฏิบัติการเคมี

เลขทะเบียน

 : 2-0240-0016-9

ชื่อห้องปฏิบัติการ

 : เคมี

ที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ 

 : เลขที่ห้อง PH310 ชั้น 3 อาคารเภสัชศาสตร์