แนะนำห้องปฏิบัติการ /เลขทะเบียน ESPReL /เอกสารงานปฏิบัติการ /ข่าวงานปฏิบัติการ
แบบฟอร์ม
1. ใบยืมคืนเครื่องแก้ว/อุปกรณ์/สารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [512]
2. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์(สำหรับนักศึกษา senior project) (Please click to open) [508]
3. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [508]
4. แบบขออนุมัติปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับสารชีวภาพอันตราย (Please click to open) [632]
5. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [495]
6. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [504]
7. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [502]
8. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [505]
9. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [510]
10. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [500]
11. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [525]
12. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [530]
13. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [502]
14. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [507]
15. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [510]
16. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [538]
17. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [506]
18. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [515]
19. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [513]
20. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [508]
21. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [502]
22. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [508]
23. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [519]
24. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [509]
25. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [505]
26. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [499]
27. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [550]
28. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [647]
29. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [512]
30. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [477]