แนะนำห้องปฏิบัติการ /เลขทะเบียน ESPReL /เอกสารงานปฏิบัติการ /ข่าวงานปฏิบัติการ
คู่มือการใช้เครื่องมือ
1. คู่มือการจัดการรายวิชา 1503 311 เภสัชเวท (Please click to open) [507]
2. คู่มือปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิจัย (Please click to open) [631]
3. คู่มือปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [1332]
4. ตู้อบความร้อนแห้ง รุ่น FD ผลิตภัณฑ์ BINDER (Please click to open) [477]
5. ตู้เพาะและถ่ายเชื้อ Holten รุ่น 2460 (Please click to open) [477]
6. ตู้บ่มจุลินทรีย์ Heraeus รุ่น B 6200 (Please click to open) [477]
7. เครื่องวัดขอบเขตการทำลายเชื้อของยา (Please click to open) [477]
8. เครื่องล้างปิเปตอัตโนมัติ PR 140 (Please click to open) [477]
9. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า SBD 50. (Please click to open) [477]
10. pH meter MP220 (Please click to open) [509]
11. เครื่องฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่มีระบบอบแห้ง H-88LL. (Please click to open) [477]
12. การใช้หม้อนึ่งความดันสูง Tomy ES 315,215 (9 มิ.ย 54) (Please click to open) [477]
13. เครื่อง HPLC WATERS 1525 Breeze software (Please click to open) [674]
14. เครื่อง Zetasizer (Please click to open) [477]
15. เครื่อง Microplate Reader (Please click to open) [477]
16. เครื่อง Freeze dryer (Please click to open) [592]
17. เครื่อง HPLC SHIMADZU CLASS-VP (Please click to open) [521]
18. เครื่อง Luminescence (Please click to open) [518]
19. เครื่อง HPLC WATERS 515 Millennium 32 (Please click to open) [512]
20. เครื่อง DSC (Please click to open) [554]
21. เครื่องถ่ายภาพ TLC Plate Video store densitometer (Please click to open) [557]
22. การใช้เครื่อง Ultracentrifuge Optima L series 100000 รอบ (Please click to open) [511]
23. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_ThaiVersion (Please click to open) [706]
24. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_EnglishVersion (Please click to open) [921]