แนะนำห้องปฏิบัติการ /เลขทะเบียน ESPReL /เอกสารงานปฏิบัติการ /ข่าวงานปฏิบัติการ
เอกสารทุกประเภท
1. คู่มือการจัดการรายวิชา 1503 311 เภสัชเวท (Please click to open) [507]
2. ใบยืมคืนเครื่องแก้ว/อุปกรณ์/สารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [513]
3. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์(สำหรับนักศึกษา senior project) (Please click to open) [508]
4. คู่มือปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิจัย (Please click to open) [631]
5. คู่มือปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [1333]
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 (Please click to open) [477]
7. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [508]
8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในการครอบครอง (ฉบับทีี่ 3) พ.ศ.2558 (Please click to open) [495]
9. แนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557 (Please click to open) [518]
10. แนวการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [498]
11. การเก็บค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [509]
12. แบบขออนุมัติปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับสารชีวภาพอันตราย (Please click to open) [636]
13. เอกสารแนบ Biosafety Guideline (Please click to open) [598]
14. แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับสารชีวภาพและสารพิษ (Please click to open) [505]
15. ระเบียบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง (Please click to open) [535]
16. แนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [529]
17. คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัช (Please click to open) [1011]
18. ตู้อบความร้อนแห้ง รุ่น FD ผลิตภัณฑ์ BINDER (Please click to open) [477]
19. ตู้เพาะและถ่ายเชื้อ Holten รุ่น 2460 (Please click to open) [477]
20. ตู้บ่มจุลินทรีย์ Heraeus รุ่น B 6200 (Please click to open) [477]
21. เครื่องวัดขอบเขตการทำลายเชื้อของยา (Please click to open) [477]
22. เครื่องล้างปิเปตอัตโนมัติ PR 140 (Please click to open) [477]
23. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า SBD 50. (Please click to open) [477]
24. pH meter MP220 (Please click to open) [509]
25. เครื่องฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่มีระบบอบแห้ง H-88LL. (Please click to open) [477]
26. การใช้หม้อนึ่งความดันสูง Tomy ES 315,215 (9 มิ.ย 54) (Please click to open) [477]
27. สารอันตรายต่อการสูดดม (สีน้ำเงิน) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [477]
28. สารปกติ (สีเขียว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [477]
29. สารกัดกร่อน (สีขาว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [477]
30. สารไวไฟ (สีแดง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [477]
31. สารทำปฏิกิริยา (สีเหลือง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [477]
32. สารละลาย (สีแดง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [477]
33. สารละลาย (สีขาว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [477]
34. สารละลาย (สีน้ำเงิน) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [477]
35. สารละลาย (สีเขียว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [477]
36. สารละลาย (สีเหลือง) (11 มี.ค 54 (Please click to open) [477]
37. สารแช่เย็นในตู้เย็น (11 มี.ค 54) (Please click to open) [477]
38. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อ (11 มี.ค 54) (Please click to open) [477]
39. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อ (11 มี.ค 54) (Please click to open) [477]
40. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [477]
41. สารเคมีปกติ (สีเหลือง) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [477]
42. สารเคมีปกติ (สีขาว) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [477]
43. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [477]
44. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภท LIQUID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [477]
45. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภท LIQUID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [477]
46. สารเคมีปกติ (สีแดง) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (11 มี.ค 54) (Please click to open) [477]
47. สารเคมีปกติ (สีขาว) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (11 มี.ค 54) (Please click to open) [477]
48. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (10 มี.ค 54) (Please click to open) [477]
49. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (10 มี.ค 54) (Please click to open) [477]
50. สารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ (สีน้ำเงิน) ที่เก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -20 C (10 มี.ค 54) (Please click to open) [502]
51. สารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ (สีเขียว) ที่เก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -20 C (10 มี.ค 54) (Please click to open) [477]
52. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีเขียว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [477]
53. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [477]
54. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีขาว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [477]
55. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีน้ำเงิน) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [477]
56. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีเหลือง)9 มี.ค 54 (Please click to open) [477]
57. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LAR สีน้ำเงิน) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [517]
58. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LARสีขาว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [509]
59. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LARสีเขียว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [516]
60. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (LAR สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [542]
61. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดเทคโนโลยีเภสัชกรรม (SBP) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [509]
62. รายชื่อสารละลายในคลังสารเคมี เกรดทั่วไป (LCo สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [509]
63. รายชื่อสารละลายในคลังสารเคมี เกรดเทคโนโลยีเภสัชกรรม (LBP) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [507]
64. รายการสารแต่งสีทางเครื่องสำอาง (9 มี.ค 54) (Please click to open) [635]
65. รายการสารช่วยทางเครื่องสำอาง (ของเหลว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [548]
66. รายการตัวยาสำคัญ (9 มี.ค 54) (Please click to open) [507]
67. รายการ Stock ชั้น 3 สารก่อเจล (9 มี.ค 54) (Please click to open) [502]
68. รายการสารช่วยทางเภสัชกรรม (ของเหลว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [506]
69. รายการสารช่วยทางเภสัชกรรม (ของกึ่งแข็งและของแข็ง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [522]
70. Stock สารแต่งสีทางยา (9 มี.ค 54) (Please click to open) [527]
71. สารกันเสีย และสารอื่น (9 มี.ค 54) (Please click to open) [512]
72. สารแต่งกลิ่นสำหรับใช้ภายนอก (9 มี.ค 54) (Please click to open) [498]
73. รายการสารแต่งกลิ่นสำหรับยาใช้ภายใน (9 มี.ค 54) (Please click to open) [502]
74. เครื่อง HPLC WATERS 1525 Breeze software (Please click to open) [675]
75. เครื่อง Zetasizer (Please click to open) [477]
76. เครื่อง Microplate Reader (Please click to open) [477]
77. เครื่อง Freeze dryer (Please click to open) [592]
78. เครื่อง HPLC SHIMADZU CLASS-VP (Please click to open) [522]
79. เครื่อง Luminescence (Please click to open) [518]
80. เครื่อง HPLC WATERS 515 Millennium 32 (Please click to open) [512]
81. เครื่อง DSC (Please click to open) [554]
82. เครื่องถ่ายภาพ TLC Plate Video store densitometer (Please click to open) [558]
83. การใช้เครื่อง Ultracentrifuge Optima L series 100000 รอบ (Please click to open) [511]
84. คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [1337]
85. การกำหนดสิทธิ์ผ่านเข้า-ออก ห้องต่างๆ โดยการสแกนลายนิ้วมือ (Please click to open) [509]
86. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [495]
87. ขอ ปชส. โครงการจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่เภสัชกร รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย วันที่ 21-22 พ.ย. 2551 (Please click to open) [543]
88. ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4-5 ร่วมฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ รับจำนวนจำกัด (Please click to open) [510]
89. สารเคมีคงคลังชั้น 3 (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [540]
90. สารเคมีคงคลังชั้น 1 (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [500]
91. สารเคมีในตู้เย็น -20องศาC (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [511]
92. สารเคมีในตู้เย็น 4องศาC (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [517]
93. Paper Discs (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [502]
94. สารเคมีประเภท Liquid (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [503]
95. สารเคมีประเภทSolid (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [500]
96. อาหารเลี้ยงเชื้อคงคลัง (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [494]
97. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [504]
98. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [502]
99. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [505]
100. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [510]
101. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [500]
102. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [525]
103. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [530]
104. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [502]
105. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [507]
106. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [510]
107. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [538]
108. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [506]
109. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [515]
110. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [513]
111. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [508]
112. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [502]
113. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [508]
114. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [519]
115. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [509]
116. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [505]
117. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [499]
118. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [552]
119. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [650]
120. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [513]
121. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [477]
122. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_ThaiVersion (Please click to open) [711]
123. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_EnglishVersion (Please click to open) [926]